tildelingsevaluering

KOFA 2017/43

Innklagede inviterte ulike næringsklynger til å delta i en konkurranse om utvikling av et metodeverk for å stimulere til gründerskap i klyngene. Klager anførte at konkurransen skulle ha vært gjennomført i henhold til forskriften del II. Klagenemnda fant at anskaffelsen var korrekt klassifisert som en forsknings- og utviklingstjeneste, jf. forskriften § 1-3 (2) bokstav g, og at forskriften dermed ikke kom til anvendelse. Klagers anførsler om brudd på de grunnleggende kravene i loven § 5 ved evalueringen av tilbudene, førte heller ikke frem. les mer...

KOFA 2016/180

Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om elektro- og automasjonsarbeid i forbindelse med renovering av en overløpstasjon og seks pumpestasjoner. Klager anførte at valgte leverandør ikke oppfylte kvalifikasjonskrav til sentral godkjenning. Klager anførte videre at et av tildelingskriteriene var diskriminerende, og at klager var diskriminert i tildelingsevalueringen. Klagers anførsler førte ikke frem. les mer...

KOFA 2017/102

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonferansen for totalentreprise ved oppføringen av et krisesenterbygg i Tromsø. Klager anførte at innklagede hadde brutt de grunnleggende prinsippene i loven § 4 ved å benytte andre poengberegningsmetoder enn de som var angitt i konkurransegrunnlaget, og at evalueringen av tilbudene ikke var gjennomført i tråd med konkurransegrunnlagets vekting av tildelingskriteriene. Klagenemnda fant at innklagede hadde endret poengberegningsmetoder i strid med forutberegnelighetsprinsippet. les mer...

KOFA 2016/151

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i to trinn for bygg- og anleggsarbeider i forbindelse med gjenoppbyggingen av Lønningen gård. Klager hevdet at innklagede hadde brutt taushetsplikten om innholdet i klagers tilbud ved å opplyse valgte leverandør om at klager hadde tilbudt vederlagsfri lagring av materialene mens bygningsarbeidene pågikk, samt hvilken verdi dette hadde for innklagede. Klagenemnda var enig med innklagede i at dette i den konkrete saken ikke var opplysninger som var underlagt taushetsplikt etter reglene i forsyningsforskriften del 1. Klager hevdet også at tildelingsevalueringen i relasjon til kriteriene pris og forståelse av oppgaven var beheftet med flere feil, og at det var vilkårlig og et utslag av forskjellsbehandling at valgte leverandør kom bedre ut enn klager. Heller ikke disse anførslene førte frem. les mer...

KOFA 2016/162

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av husvannmålere. Klager anførte at valgte leverandør skulle vært avvist fordi enkelte kvalifikasjonskrav knyttet til underleverandøren ikke var oppfylt. Klagenemnda kom til at konkurransegrunnlaget måtte forstås slik at det kun var stilt krav til underleverandørens kvalifikasjoner for de tilfeller leverandøren støttet seg på et annet foretaks kapasitet for å oppfylle kvalifikasjonskravene. Valgte leverandør oppfylte kvalifikasjonskravene på egenhånd og klagers anførsel om avvisning førte derfor ikke frem. Klager anførte videre at innklagede ikke hadde evaluert tilbudene i tråd med konkurransegrunnlaget og at konkurransen var gjennomført i strid med anskaffelsesregelverkets intensjon og formål. Disse anførslene førte heller ikke frem. les mer...