taushetsplikt

KOFA 2016/151

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i to trinn for bygg- og anleggsarbeider i forbindelse med gjenoppbyggingen av Lønningen gård. Klager hevdet at innklagede hadde brutt taushetsplikten om innholdet i klagers tilbud ved å opplyse valgte leverandør om at klager hadde tilbudt vederlagsfri lagring av materialene mens bygningsarbeidene pågikk, samt hvilken verdi dette hadde for innklagede. Klagenemnda var enig med innklagede i at dette i den konkrete saken ikke var opplysninger som var underlagt taushetsplikt etter reglene i forsyningsforskriften del 1. Klager hevdet også at tildelingsevalueringen i relasjon til kriteriene pris og forståelse av oppgaven var beheftet med flere feil, og at det var vilkårlig og et utslag av forskjellsbehandling at valgte leverandør kom bedre ut enn klager. Heller ikke disse anførslene førte frem. les mer...