Kvalifikasjonskrav

KOFA 2017/94

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kjøp av PC-er, mobile enheter og tilhørende utstyr. Klager anførte at tilbudet fra valgte leverandør skulle vært avvist på grunn av vesentlige avvik. Klager anførte videre at innklagede brøt regelverket ved å avvise klager på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, og ved å avvise klager fra konkurransen. les mer...

KOFA 2017/95

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om elektrikertjenester og elektromateriell. Klager ble først tildelt kontrakten, men tildelingsbeslutningen ble annullert etter at innklagede besluttet å avvise klager på grunn av manglende levering av utfylt ESPD-skjema sammen med tilbudet. Klagenemnda kom til at forskriften § 23-5 (1) åpnet for å be om ettersending av ESPD-skjemaet, slik innklagede opprinnelig hadde gjort. Avvisningen var derfor urettmessig, og endringen av tildelingsbeslutningen utgjorde et brudd på forskriften § 25-1 (4). les mer...

KOFA 2016/180

Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om elektro- og automasjonsarbeid i forbindelse med renovering av en overløpstasjon og seks pumpestasjoner. Klager anførte at valgte leverandør ikke oppfylte kvalifikasjonskrav til sentral godkjenning. Klager anførte videre at et av tildelingskriteriene var diskriminerende, og at klager var diskriminert i tildelingsevalueringen. Klagers anførsler førte ikke frem. les mer...

KOFA 2017/84

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av IT/arbeidsplattform og teknisk utstyr for institusjon, omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Et av kvalifikasjonskravene gjaldt dokumentert evne til å tilby en integrasjonsløsning mot det elektroniske pasientjournalsystem som innklagede benytter. Klager anførte at kvalifikasjonskravet var unødvendig konkurransehemmende og derfor ulovlig. Videre anførte klager at innklagede hadde begrenset konkurransen i strid med loven § 4 ved ikke å dele opp anskaffelsen i en vare- og en tjenestedel. Klagers anførsler førte ikke frem. les mer...

TKISA-2016-199816

Begjæring om midlertidig forføyning ble ikke tatt til følge av tingretten. Saken gjaldt spørsmål om avvisning av tilbyder som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.les mer...

Agder Lagmannsrett 24.7.2017

Saken gjelder krav om erstatning for den positive kontraktsinteresse fra en anbyder som mener seg forbigått i en anbudskonkurranse.
les mer...