Feil i konkurransegrunnlaget

KOFA 2016/155

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av parallelle rammeavtaler for ubemannede luftfartøystjenester (dronetjenester). Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å oppgi den interne vektingen og evalueringsmodellen for tildelingskriteriet "Pris". Det ble også anført at regelverket var brutt ved at det ikke var fastsatt et konkret innhold priselementene skulle ta høyde for. Videre anførte klager at innklagede hadde brutt regelverket ved å be om en demonstrasjon av tilbudt løsning, og at det representerte et brudd på regelverket at tilbudsfristen ble utvidet ca. 40 timer før fristen gikk ut. Disse anførslene førte ikke frem. Klagers øvrige anførsler ble avvist som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9. les mer...

KOFA 2016/162

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av husvannmålere. Klager anførte at valgte leverandør skulle vært avvist fordi enkelte kvalifikasjonskrav knyttet til underleverandøren ikke var oppfylt. Klagenemnda kom til at konkurransegrunnlaget måtte forstås slik at det kun var stilt krav til underleverandørens kvalifikasjoner for de tilfeller leverandøren støttet seg på et annet foretaks kapasitet for å oppfylle kvalifikasjonskravene. Valgte leverandør oppfylte kvalifikasjonskravene på egenhånd og klagers anførsel om avvisning førte derfor ikke frem. Klager anførte videre at innklagede ikke hadde evaluert tilbudene i tråd med konkurransegrunnlaget og at konkurransen var gjennomført i strid med anskaffelsesregelverkets intensjon og formål. Disse anførslene førte heller ikke frem. les mer...