Avvisning av tilbud

KOFA 2016/160

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse med sikte på å inngå en rammeavtale for anskaffelse av medisinsk forbruksmateriell, medisinsk utstyr og instrumenter. Det ble i konkurransegrunnlaget stilt krav om at produktene blant annet måtte ha godkjenning fra norske myndigheter og være i samsvar med krav stilt i norsk lov. Klager anførte at valgte leverandørs tilbudte produkter ikke tilfredsstilte disse kravene. Klagers anførsler førte ikke frem. les mer...