Avvisning av leverandører

KOFA 2017/95

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om elektrikertjenester og elektromateriell. Klager ble først tildelt kontrakten, men tildelingsbeslutningen ble annullert etter at innklagede besluttet å avvise klager på grunn av manglende levering av utfylt ESPD-skjema sammen med tilbudet. Klagenemnda kom til at forskriften § 23-5 (1) åpnet for å be om ettersending av ESPD-skjemaet, slik innklagede opprinnelig hadde gjort. Avvisningen var derfor urettmessig, og endringen av tildelingsbeslutningen utgjorde et brudd på forskriften § 25-1 (4). les mer...

KOFA 2016/162

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av husvannmålere. Klager anførte at valgte leverandør skulle vært avvist fordi enkelte kvalifikasjonskrav knyttet til underleverandøren ikke var oppfylt. Klagenemnda kom til at konkurransegrunnlaget måtte forstås slik at det kun var stilt krav til underleverandørens kvalifikasjoner for de tilfeller leverandøren støttet seg på et annet foretaks kapasitet for å oppfylle kvalifikasjonskravene. Valgte leverandør oppfylte kvalifikasjonskravene på egenhånd og klagers anførsel om avvisning førte derfor ikke frem. Klager anførte videre at innklagede ikke hadde evaluert tilbudene i tråd med konkurransegrunnlaget og at konkurransen var gjennomført i strid med anskaffelsesregelverkets intensjon og formål. Disse anførslene førte heller ikke frem. les mer...

C-213/07

»Offentlige bygge- og anlægskontrakter – direktiv 93/37/EØF – artikel 24 – grunde til udelukkelse fra deltagelse i en udbudsprocedure – nationale foranstaltninger, hvorved der indføres uforenelighed mellem sektoren for offentligt bygge- og anlægsarbejde og sektoren for medievirksomheder«les mer...