KOFA 2017/43

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Forskriften § 1-3 (2) bokstav g – forsknings- og utviklingstjenester. Tildelingsevaluering. De grunnleggende kravene i 1999-loven § 5.
Innklagede inviterte ulike næringsklynger til å delta i en konkurranse om utvikling av et metodeverk for å stimulere til gründerskap i klyngene. Klager anførte at konkurransen skulle ha vært gjennomført i henhold til forskriften del II. Klagenemnda fant at anskaffelsen var korrekt klassifisert som en forsknings- og utviklingstjeneste, jf. forskriften § 1-3 (2) bokstav g, og at forskriften dermed ikke kom til anvendelse. Klagers anførsler om brudd på de grunnleggende kravene i loven § 5 ved evalueringen av tilbudene, førte heller ikke frem.
Klagenemndas avgjørelse 23. august 2017 i sak 2017/43
Klager: Innklaget:
Klagenemndas medlemmer:
Bakgrunn:
GCE Subsea SA Innovasjon Norge
Halvard Haukeland Fredriksen, Kristian Jåtog Trygstad og Jakob Wahl
 • (1)  Innovasjon Norge (heretter innklagede) er et særlovselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet (51 %) og fylkeskommunene (49 %). Innklagedes vedtektsfestede formål er ifølge Brønnøysundregisteret "[å] være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet". Selskapets delmål er ifølge innklagede blant annet å få frem flere gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer.
 • (2)  Innenfor flere sektorer, som fiskeri, mote, fornybar energi, olje- og gass og media- og teknologi, har ulike selskaper, organisasjoner og andre næringslivsaktører etablert ulike samarbeidsfora, såkalte klynger. Noen av disse klyngene har medlemskap i det såkalte Klyngeprogrammet til innklagede, kalt Norwegian Innovation Cluster. Programmet finansieres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og består for tiden av 38 ulike klynger.
 • (3)  Innklagede inviterte 24. oktober 2016 klyngene i Norwegian Innovation Cluster til å delta i en konkurranse om utvikling av et metodeverk for å stimulere til gründerskap i klyngene. I invitasjonen sto det følgende:
  "[...] Som dere så i forrige bulletin og som dere fikk vite på klyngesamlingen i mai, mottok Klyngeprogrammet i år fem millioner fra Gründerplanen for å «systematisere knoppskytingsarbeidet og opprette møteplasser der gründere deltar i kommersialiseringen av nye muligheter som er oppstått ved klyngens aktivitet».
  Vi har utarbeidet et konkurransegrunnlag der vi ber dere klynger om hjelp til å komme med forslag til hvordan dette best kan gjøres. Som det kommer fram i tilbudsinnbydelsen er anskaffelsens formål å gi klyngeledelsen et metodeverk som stimulerer til og systematiserer gründerskapet i klyngene, og som kan benyttes i opplæringen av andre klynger [...]".
 • (4)  Konkurransen ble ikke kunngjort. Anskaffelsen ble i konkurransegrunnlaget betegnet som en forsknings- og utviklingstjeneste. Den økonomiske rammen for anskaffelsen ble i konkurransegrunnlaget punkt 3 angitt til mellom 750 000 og 1 250 000 kroner inkl. mva. Tilbudsfrist ble i punkt 9 angitt til 18. november 2016.
 • (5)  Av konkurransegrunnlaget punkt 1 fremgikk følgende formål med anskaffelsen:
  "Anskaffelsens formål er å gi klyngeledelsen et metodeverk som stimulerer til og systematiserer gründerskapet i klyngene, og som kan benyttes i opplæringen av andre klynger."
 • (6)  Leveransen ble i konkurransegrunnlaget vedlegg 1 beskrevet slik:
  "Leveringsformat
  Leveransen fra dette oppdraget er todelt:
  1. Det skal leveres et tilbud i form av en oppdragsbeskrivelse på maks fire sider som besvarer leveringsomfanget. Tilbudene blir evaluert på bakgrunn av grad av oppnåelse på tildelingskriteriene nedenfor. Det forventes at leverandøren kan presentere prosjektet i ulike fora, både i prosjektperioden og ved prosjektslutt.
  1. Leverandøren som vinner anbudet forplikter seg til å levere en rapport ved prosjektets slutt som beskriver:
   •  Resultater og erfaringer med tiltak og metodikk som er testet ut i oppdraget.
   •  Hvordan tiltak og metodikk kan tilpasses og benyttes av andre klynger og nettverk.
    Anbefalinger til klyngeprogrammet om videre arbeid med styrking av gründerskap."
 • (7)  De samme punktene ble også listet opp i det vedlagte avtaledokumentet, "Avtale om konsulentoppdrag".
 • (8)  Om prosedyren for konkurransen fremgikk det i punkt 4 at:
  "Konkurransen gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser («LOA»), da anskaffelsen er unntatt Forskrift om offentlige anskaffelser («FOA»), jfr. FOA § 1-3 bokstav h [1] og § 2-1 bokstav a. Leverandørene skal forholde seg til bestemmelsene som følger nedenfor. Dersom Innovasjon Norge finner det hensiktsmessig, vil det bli gjennomført avklaringer med leverandørene knyttet til tilbudet."
 • (9)  Kontrakt ville ifølge konkurransegrunnlaget vedlegg 1 tildeles på bakgrunn av "Pris" (10 %), "Beskrivelse av nåsituasjonen" (25 %), "Beskrivelse av hvordan leverandøren skal løse oppdraget" (40 %) og "Beskrivelse av hvordan metoder og erfaringer fra prosjektet videreføres og deles" (25 %). Det gikk frem at "[l]everandøren står fritt til å velge innretning og fokusområder på leveransen innenfor satsingens formål".
 • (10)  Et av vurderingstemaene under "Beskrivelse av nåsituasjonen" var "[e]ventuell erfaring med skalering av oppstartselskap".
 • (11)  Kriteriet "Beskrivelse av hvordan leverandøren skal løse oppdraget" var presisert blant annet gjennom følgende vurderingstema:
  "Beskrivelse av mål, hovedaktiviteter og metodikk som skal benyttes. Her legges det vekt på originalitet og oppdatert kunnskap om entreprenørskapsmetodikk."
 • (12)  Når det gjaldt "Beskrivelse av hvordan metoder og erfaringer fra prosjektet videreføres og deles", skulle det blant annet legges vekt på "[h]vordan kan den foreslåtte metodikken tilpasses og benyttes i andre klynger".
 • (13)  Innklagede mottok åtte tilbud innenfor tilbudsfristen, fra GCE Subsea SA (heretter klager) iKuben, Ålesund Kunnskapspark AS, Norwegian Fashion Hub, GCE Node & NCE Eyde, NCE Media, Norwegian Smart Care Cluster og Subsea Valley.
 • (14)  I e-post datert 5. desember 2016 informerte innklagede om at kontrakt var tildelt iKuben, Subsea Valley, GCE NODE & NCE Eyde og NCE Media.
 • (15)  Under tildelingskriteriet "Beskrivelse av nåsituasjonen" ble det sagt at klagers tilbud hadde et "[g]odt utgangspunkt, men viser til få suksess-caser". På dette kriteriet fikk klager 9 av 10 poeng.
 • (16)  Under "Beskrivelse av hvordan leverandøren skal løse oppdraget" fikk klager 5 av 10 poeng. Her hadde innklagede følgende kommentar til klagers tilbud:
  "Vi mottok totalt fire tilbud som skulle bygge metodeverket på MIT REAP-prosjektet, og ut i fra en porteføljevurdering valgte vi bort to basert på hvor godt de svarte ut de øvrige kriteriene.
  Årsaken til at dere ikke nådde opp av at beskrivelsen av det forventede resultatet var tilnærmet identisk med et av de andre tilbudene og dere skåret derfor lavt på kriteriet om originalitet."
 • (17)  Om "Beskrivelse av hvordan metoder og erfaringer fra prosjektet videreføres og deles" hadde innklagede skrevet at:
  "Kompetanseoverføringsmodellen som ble foreslått i de valgte tilbudene svarte også bedre på kriteriene våre på dette området ved å inkludere både Innovasjon Norge og andre klynger underveis i prosjektet."
 • (18)  Også på dette kriteriet fikk klager 5 av 10 poeng.
 • (19)  Klager fikk videre 5 av 10 poeng på pris. Innklagede hadde notert at "[p]risen [i klagers tilbud] var høy".
 • (20)  Dette ga en samlet og vektet score på 6 poeng til klager, mot henholdsvis 8,75 poeng, 7,7 poeng, 9,1 poeng og 6,75 poeng til iKuben, Subsea Valley, GCE NODE & NCE Eyde og NCE Media.
 • (21)  Kontrakter med iKuben, Subsea Valley og GCE NODE & NCE Eyde, ble inngått 16. januar 2017. Innklagede opplyste i e-post datert 21. juni 2017 at kontrakten med NCE Media ikke vil bli inngått før det foreligger en avgjørelse fra klagenemnda.
 • (22)  Saken ble brakt inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser 24. mars 2017.
 • (23)  Nemndsmøte i saken ble avholdt 21. august 2017.
Anførsler: Klager har i det vesentlige anført:
 • (24)  Anskaffelsen er feilaktig klassifisert som en forsknings- og utviklingstjeneste. Anskaffelsen er et ordinært konsulentoppdrag, med fastlagte kravspesifikasjoner og tildelingskriterier, som skal betales fullt ut av innklagede. Innklagede har også vedlagt en standard konsulentavtale. Konkurransen skulle derfor ha vært gjennomført etter forskriften del I og del II.
 • (25)  Evalueringen av tilbudene er under enhver omstendighet ikke i samsvar med tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. Under "Beskrivelse av nåsituasjonen" er klagers tilbud trukket i poeng fordi det vises til "få suksess-caser". Under "Beskrivelse av hvordan leverandøren skal løse oppdraget" er det gitt trekk for manglende originalitet, og under "Beskrivelse av hvordan metoder og erfaringer fra prosjektet videreføres og deles" er det trukket for manglende involvering av de andre klyngene underveis i prosjektet. Disse momentene var enten ikke nevnt under de aktuelle kriteriene, eller gir ikke grunnlag for trekk i klagers tilbud. Evalueringen er dermed i strid med de grunnleggende kravene i loven § 5, herunder kravet til forutberegnelighet.
 • (26)  Innklagede har også brutt regelverket ved å nekte klager innsyn i fullstendig evalueringsmatrise.
Innklagede har i det vesentlige anført:
 • (27)  Formålet med anskaffelsen er å gjennomføre piloter i den hensikt å utvikle et nyttig verktøy i arbeidet med gründerskap i klyngene. Av konkurransegrunnlaget går det frem at leverandørene står fritt til å velge innretning og fokusområder på leveransen innenfor dette formålet. Dette viser at det er leverandørene som velger hvordan leveransen skal utformes, og at resultatet skal være noe som ikke eksisterer på markedet. Sistnevnte underbygges av at "originalitet" er et vurderingstema under ett av tildelingskriteriene. Konkurransegrunnlaget inneholder videre ingen forhåndsdefinerte krav til ytelsen. Kontrakten er derfor korrekt klassifisert som en forsknings- og utviklingstjeneste. Tjenesten tilfaller videre klyngene i deres virksomhet. Vilkårene i forskriften § 1-3 (2) bokstav g er således oppfylt.
 • (28)  Det bestrides videre at evalueringen er i strid med de grunnleggende kravene i loven § 5. Et vurderingstema under kriteriet "Beskrivelse av nåsituasjonen" er "eventuell erfaring med skalering av oppstartselskap". All form for erfaring – også i form av antall suksesscaser – må anses naturlig å vektlegge i denne sammenheng. Under "Beskrivelse av hvordan leverandøren skal løse oppdraget" og vurderingstemaet "originalitet" er klager rettmessig trukket for å benytte MIT REAP-metoden uten å videreutvikle eller tilpasse metoden til denne anskaffelsen. Klager er videre trukket under "Beskrivelse av hvordan metoder og erfaringer fra prosjektet videreføres og deles" for manglende involvering av de andre klyngene underveis i prosjektet. Dette ligger godt innenfor kriteriet, herunder vurderingstemaet "Hvordan kan den foreslåtte metodikken tilpasses og benyttes i andre klynger".
 • (29) Evalueringsmatrisen som klager ønsker innsyn i, er et internt arbeidsdokument til bruk i saksforberedelsen og er dermed unntatt offentlighet etter offentleglova §14. Kommentarene og vurderingene av de øvrige tilbudene, er for øvrig forhold som kan anses taushetsbelagt etter lov om Innovasjon Norge § 27 første ledd.
Klagenemndas vurdering:
 • (30)  Klager har deltatt i konkurransen, og har saklig klageinteresse, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Klagen er rettidig. Anskaffelsens verdi er i konkurransegrunnlaget punkt 3 estimert til mellom 750 000 og 1 250 000 kroner inkl. mva. Konkurransen har ikke vært kunngjort. Anskaffelsen ble imidlertid iverksatt før ikrafttredelsen av forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974, jf. forskriften §§ 31-1 og 32-2 (1). Anskaffelsen reguleres dermed av forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402.
 • (31)  Tjenestekontrakter med en estimert verdi på mellom 500 000 og 1,75 millioner ekskl. mva., skal i utgangspunktet kunngjøres etter sistnevnte forskrift del I og del II, jf. forskriften §§ 2-1 (2) og 9-1. En anskaffelse som i strid med dette ikke er kunngjort, utgjør en ulovlig direkte anskaffelse, jf. forskriften § 4-1 bokstav q. Spørsmålet er om kontrakten er unntatt forskriften og dermed unntatt kunngjøringsplikten i § 9-1.
Klassifisering av anskaffelsen som en forsknings- og utviklingstjeneste
 • (32)  Innklagede anfører at anskaffelsen er en forsknings- og utviklingstjeneste. Anskaffelsen er også i konkurransegrunnlaget betegnet som en forsknings- og utviklingstjeneste.
 • (33)  Det følger av 2006-forskriften § 1-3 (2) bokstav g at forskriften ikke får anvendelse på
  "forsknings- og utviklingstjenester, når oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet".2
 • (34)  Formålet med anskaffelsen er ifølge konkurransegrunnlaget å gi "klyngeledelsen" et metodeverk til bruk i deres virksomhet "som stimulerer til og systematiserer gründerskapet i klyngene, og som kan benyttes i opplæringen av andre klynger" (uthevet her). Et av tildelingskriteriene var videre "Beskrivelse av hvordan metoder og erfaringer fra prosjektet videreføres og deles". Klagenemnda finner det på denne bakgrunn ikke tvilsomt at tjenesten ikke fullt ut tilfaller innklagede "til bruk i hans virksomhet".
 • (35)  Spørsmålet er om anskaffelsen må anses som en forsknings- og utviklingstjeneste.
 • (36)  Det sentrale for om en anskaffelse skal kategoriseres som en forsknings- og utviklingstjeneste, er om kontrakten har til hensikt å fremskaffe ny kunnskap, eventuelt utvikle eller videreutvikle nye løsninger, jf. klagenemndas sak 2011/351 i premiss 42 med
  videre henvisning til Nærings- og handelsdepartementet fortolkningsuttalelse av 11. juli 2003. Fra fortolkningsuttalelsen gjengis videre:
"Dette innebærer blant annet at kontrakten har til formål å fremskaffe noe som ikke er tilgjengelig i dagens marked. Det legges også til grunn at bestemmelsen kun omfatter kontrakter hvor forskning eller utviklingsdelen utgjør et hovedelement. Kontrakter om å utføre en alminnelig tjeneste, som innebærer mindre elementer av videreutvikling, vil med andre ord ikke anses å oppfylle bestemmelsens krav til nyskapning [...]".
 • (37)  Klagenemnda slutter seg til dette. En ren innsamling og systematisering av data vil eksempelvis ikke være omfattet av unntaket, jf. klagenemndas sak 2004/206 premiss 29. Det avgjørende er videre ikke om oppdragsgiver har betegnet kontrakten som en forsknings- og utviklingskontrakt, men om kontraktsgjenstanden reelt sett er å anse som en forsknings- og utviklingstjeneste. Det er derfor heller ikke avgjørende at innklagede har valgt å benytte en standardkontrakt om konsulenttjenester.
 • (38)  Formålet med anskaffelsen er som nevnt "å gi klyngeledelsen et metodeverk som stimulerer til og systematiserer gründerskapet i klyngene, og som kan benyttes i opplæringen av andre klynger". Anskaffelsen har altså til hensikt å frembringe et metodeverk som ikke eksisterer per dags dato. Det ferdigutviklede metodeverket skal benyttes til systematisering av erfaringer mv., men det er ikke en slik systematisering det aktuelle oppdraget omfatter, jf. det som er sagt om dette i relasjon til klagenemndas sak 2004/206 ovenfor.
 • (39)  Innklagede har videre vist til at tilbyderne ifølge konkurransegrunnlaget "står fritt til å velge innretning og fokusområder på leveransen innenfor satsingen formål", og at "originalitet" er et vurderingstema under et av tildelingskriteriene. Innklagede viser også til at konkurransegrunnlaget ikke inneholder forhåndsdefinerte krav til leveransen.
 • (40)  Det er altså langt på vei helt opp til leverandørene å fastlegge det nærmere innholdet av det som skal leveres. Dette fordi et metodeverk for systematisering av gründerskap i klyngene som nevnt ikke eksisterer på nåværende tidspunkt. Kontrakten har etter nemndas syn dermed slike klare utprøvingstrekk som kjennetegner et forsknings- og utviklingsarbeid.
 • (41)  Klagenemnda finner på denne bakgrunn at anskaffelsen må anses som en forsknings- og utviklingstjeneste, jf. forskriften § 1-3 (2) bokstav g. Klagers anførsel om at konkurransen skulle ha vært gjennomført etter forskriften del II, kan dermed ikke føre frem.
Ulovlig tildelingsevaluering
 • (42)  Klager anfører videre at innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av tilbudene under de kvalitative tildelingskriteriene. Innklagede har ifølge klager dels vektlagt forhold som det ligger utenfor tildelingskriteriene å ta hensyn til, og dels gitt klagers tilbud trekk uten at det var forsvarlig grunnlag for det. Klager anfører på denne bakgrunn at evalueringen er i strid med de grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 § 5, herunder kravet til forutberegnelighet.
 • (43)  Forenklingsutvalget foreslo i NOU 2014: 4 at forsknings- og utviklingskontrakter helt skulle unntas fra regelverket, jf. utredningen på side 102. Dette er nå hovedregelen i 2016- forskriften § 2-5 (1), som bestemmer at "[a]nskaffelsesloven og forskriften [ikke] gjelder [...] for kontrakter om forsknings- og utviklingstjenester".
 • (44)  En tilsvarende regel var ikke tatt inn i 2006-forskriften. Forarbeidene til loven av 16. juli 1999 gir heller ikke holdepunkter for at meningen var å unnta forsknings- og utviklingskontrakter fra denne. Klagenemnda legger derfor til grunn at 1999-loven regulerer denne typen kontrakter.
 • (45)  Ved vurderingen av tilbudene i henhold til tildelingskriteriene, utøver oppdragsgiver et innkjøpsfaglig skjønn som klagenemnda bare i begrenset grad kan overprøve rettslig. Klagenemnda kan imidlertid prøve om skjønnsutøvelsen er usaklig, uforsvarlig, basert på feil faktum, eller i strid med de grunnleggende kravene i loven § 5, jf. eksempelvis nemndas sak 2017/27 i premiss 36.
 • (46)  Når det gjelder "Beskrivelse av nåsituasjonen", har klager vist til at innklagede – i evalueringen av klagers tilbud – la vekt på at klager viste til "få suksess-caser". Under "Beskrivelse av hvordan leverandøren skal løse oppdraget" ble det gitt trekk for manglende originalitet, og under "Beskrivelse av hvordan metoder og erfaringer fra prosjektet videreføres og deles" ble det trukket for manglende involvering av de andre klyngene underveis i prosjektet. Disse momentene, hevder klager, var enten ikke nevnt under de aktuelle kriteriene, eller gir under enhver omstendighet ikke grunnlag for trekk i klagers tilbud.
 • (47)  Innklagede har vist til at et av vurderingstemaene under kriteriet "Beskrivelse av nåsituasjonen" var "eventuell erfaring med skalering av oppstartselskap". Ifølge innklagede måtte tilbyderne dermed regne med at erfaring i form av antall suksesscaser ville bli vektlagt. Under "Beskrivelse av hvordan leverandøren skal løse oppdraget" og vurderingstemaet "originalitet" ble klager trukket i poeng for å benytte en metode basert på et program (REAP) fra Massachusetts Institute of Technology (MIT), uten å videreutvikle eller tilpasse metoden til den konkrete anskaffelsen. Tilbydere som inkluderte og beskrev bruk av MIT REAP på tilsvarende måte, fikk her samme poengsum som klager. Når det gjelder "Beskrivelse av hvordan metoder og erfaringer fra prosjektet videreføres og deles", ble klager trukket for manglende involvering av de andre klyngene underveis i prosjektet. Dette ligger ifølge innklagede godt innenfor rammene av kriteriet, herunder vurderingstemaet "Hvordan kan den foreslåtte metodikken tilpasses og benyttes i andre klynger".
 • (48)  Klagenemnda finner ikke holdepunkter for at det er rettslige mangler ved innklagedes beslutning om å gi klager henholdsvis 9 av 10 og 5 av 10 poeng på de nevnte kriteriene. Klagers anførsel om at evalueringen er i strid med de grunnleggende kravene i loven § 5 kan ikke føre frem.
Innsyn
 • (49) Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å nekte klager innsyn i en fullstendig evalueringsmatrise. Innklagede anfører at evalueringsmatrisen er et internt arbeidsdokument som er unntatt innsyn etter offentleglova § 14, og videre at innsyn må nektes etter lov om Innovasjon Norge § 27 første ledd, som gir taushetsplikt for "forretningsmessige [...] forhold".

 • (50) Det følger av forskriften § 3-5 at "for allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder offentleglova". Etter offentleglova § 32 (1) kan avslag på innsynsbegjæringer påklages til nærmeste overordnede organ. Klagenemnda er ikke et ytterligere overordnet klageorgan for innsynsbegjæringer, jf. blant annet 2014/101 premiss 66, og anførselen avvises som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.
Konklusjon:
Innovasjon Norge har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser. Klagers anførsel om innsyn er ikke behandlet.
For Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Jakob Wahl