video

JØRGEN KOSMO - RIKSREVISJONEN

Jørgen Kosmo_278x261-1Regeletterlevelse på bedringens vei
Vi har over tid presset lederne ganske hardt når det gjelder å etterleve reglene for offentlige anskaffelser. Innkjøpsprosessen er i bedring, og dersom det fortsetter, tror jeg det blir bra. Slik karakteriserer riksrevisor Jørgen Kosmo status for regeletterlevelse i statlige virksomheter i dag. Han peker på at manglende kompetanse og lederansvar for å organisere innkjøpsvirksomheten er forklaringer på at regeletterlevelsen ikke har vært så god som den burde. Riksrevisjonen har i sine rapporter overfor Stortinget i flere år refset statlige virksomheter for mangelfull regeletterlevelse.les mer...

SIRI GEDDE-DAHL - AFTENPOSTEN

- Det som har gjort mest inntrykk på meg i korrupsjonssaker er at offentlige midler har vært tappet av personer som nyter stor tillit – uten at apparatet rundt synes å ville gjøre noe. Det er sjokkerende, sier journalist Siri Gedde-Dahl i Aftenposten. Hun har bidratt til å avdekke flere av de kjente korrupsjonssakene i Oslo-området.  Revisjonen burde gjort mer, sier hun, for eksempel ved å revidere bruken av offentlige anskaffelser, slik vi gjorde. Hun mener også at nytten av KOFA er stor, og at klagenemnda har medført at kommunene har skjerpet seg betydelig.les mer...

HILDE MELING - BÆRUM KOMMUNE

Bærum kommune stiller etiske krav i sine innkjøp, og de har fått sin egen handlingsplan for formålet – som er forankret i kommunens handlingsplan for innkjøp. Det forteller Hilde Meling, som er ansvarlig for etikk og samfunnsansvar i innkjøpsavdelingen. Kommunen innså at den trengte råd og veiledning for å kunne stille og følge opp kravene på en effektiv måte, og meldte seg derfor inn i Initiativ for etisk handel. For å følge opp kravene, holder man jevnlige leverandørmøter. Meling understreker at kommunen bare er i startgropen når det gjelder på stille slike kontraktkrav.les mer...

KNUT LØVDAL - LFH LEVERANDØRFORENINGEN FOR HELSESEKTOREN

-      En viktig utfordring for Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) for tiden er det store fokus på pris, forteller generalsekretær Knut Løvdal i LFH. Etter vår oppfatning, sier han, er det vel så viktig å ha sin oppmerksomhet rettet mot mest mulig effektiv bruk av teknologien innenfor den samlede helsesektoren. Foreningen representerer flere hundre medlemmer som leverer moderne teknologiske løsninger i form av medisinsk/teknisk utstyr og hjelpemidler til ulike oppdragsgivere i helsesektoren.
 les mer...

BJØRN G. JOHANSEN - FLYTOGET

Flytoget AS tok i bruk et verktøy som gjorde det mulig å stille relevante miljøkrav i en anskaffelse av IKT. Verktøyet viste seg også å være enkelt for tilbyderne, forteller innkjøpssjef Bjørn Gunnar Johansen i Flytoget AS. Verktøyet bidro til entusiasme rundt kjøpet, og det var også et krav fra vår side at verktøyet skulle gjøre det enkelt med evaluering av anskaffelsen. Rett nok krevet forberedelsene mer ressurser enn vanlig er, men, sier Johansen, den innsatsen betalte seg. Gode behovsdefinisjoner gir gode anskaffelser, ikke regelverket.les mer...

ERLING FOLKVORD - OSLO BYSTYRE

- Det er ikke anbudssystemet i seg selv som gjør at folk kan bli fristet til å utfører korrupsjonsliknende handlinger, men det er toppledelsens mangel på årvåkenhet og vilje til kontroll som gjør det. Dette slår bystyremedlem for partiet Rødt i Oslo, Erling Folkvord , fast i dette intervjuet. Folkvord mener også ubetinget innsyn i prosessene fra befolkningens side, så nær som for utpregede forretningshemmeligheter, vil bidra til å dempe fristelsen til korrupsjonsliknende atferd.les mer...

ROAR BJORDAL - STATSBYGG

Det er viktig å tilpasse kontraktene til markedet, ikke minst fordi vi følger et regelverk som forutsetter bruk av konkurranse. Det sier Roar Bjordal i Statsbygg som var prosjektleder for Operabygget og nå er engasjert i Nasjonalmuseumsprosjektet. I intervjuet deler han med oss flere av sine erfaringer fra anskaffelsene knyttet til den nye Operaen. Han forteller også om et veldig vellykket leverandørutviklingsinnslag underveis i Opera-utbyggingen. At det er mulig å tilpasse en anskaffelse etter regelverket slik at man for eksempel får de materialene man ønsker seg, avviser han heller ikke.les mer...

LINDA RØNNEBERG - NSB

Det er to hovedgrunner for at NSB har valgt å slutte seg til en innkjøpssentral, opplyser innkjøpssjef Linda Rønneberg i NSB. Den ene grunnen er ønsket om å stå sammen med andre innkjøpere for å oppnå bedre vilkår gjennom markedsmakt, og det andre er ressurshensyn. Hun legger vekt på at deltakelse i en innkjøpssentral ikke betyr at man selv kan være uten innkjøpskompetanse. Imidlertid oppnår man ved å la andre gjennomføre anbudsprosessene, å frigjøre egen innkjøpskompetanse til mer strategiske oppgaver. NSB definerer seg selv som en miljøbedrift, slik at miljø og samfunnsansvar er viktige hensyn i anskaffelsene.les mer...

TORFINN AANES - LIS

I løpet av sin 15-årige levetid har Legemiddelinnkjøpsamarbeid (LIS) bidratt til å spare inn drøyt fem milliarder kroner på vegne av det offentlige, opplyser daglig leder i LIS, Torfinn Aanes. I tillegg har samarbeidet mellom sykehusene om kjøp av medisiner til sykehus og sykehusapotekene ført til et betydelig tettere samarbeid generelt mellom institusjonene. I tillegg har industrien endret sin policy ved at de for eksempel nå benytter mindre penger til markedsføring. LIS er eiet av de regionale helseforetakene, og gjennomfører samlede anbudskonkurranser på deres vegne når det gjelder medisiner.les mer...

PER RYGH - NAL/ARKITEKTBEDRIFTENE

En arkitektkonkurranse etter regelverket for offentlige anskaffelser kan være fullt lovlig, men trenger likevel ikke å være en god konkurranse som arkitektkonkurranse betraktet, konstaterer konkurransesekretær Per Rygh i Norske Arkitekters Landsforbund. Blant annet derfor har forbundet sitt eget sett med regler for slike konkurranser, som utfyller det offentliges regelverk. Når det gjelder de rene anbudskonkurransene mener Rygh at man etter hvert er kommet fram til en rimelig balanse mellom pris og kvalitet, slik at man heller sjelden i dag opplever ren prisdumping.les mer...

PER HARBØ - NHO OG KS LEVERANDØRUTVIKLINGSPROSJEKT

Formålet med leverandørutviklings-programmet til NHO og KS er å bruke offentlige anskaffelser på en ny og mer aktiv måte enn man vanligvis gjør, sier Per Harbø, som leder programmet. Av de 380 milliardene som årlig benyttes til slike anskaffelser brukes en altfor liten del til innovasjon. Harbø er opptatt av å få til en nasjonal dugnad for å endre praksis. Programmet skal i løpet av de fem årene det har på seg, utvikle et metodedokument til bruk for de som ønsker å fremme innovasjon via offentlige anskaffelser. I tillegg skal en rekke pilotprosjekter i gang.les mer...

LIV AARUM - FUNKSJONSHEMMEDES FELLESFORBUND

Vi registrerer at bruken av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av hjelpemidler til funksjonshemmede begrenser valgmuligheten for den enkelte. I tillegg opplever vi at NAV praktiserer reglene svært rigid, konstaterer generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Liv Arum. Tallet på konkurrenter er også redusert, og det gjør at valgmuligheten blir dramatisk redusert. FFO har derfor oppfordret NAV til å praktisere regelverket noe mykere enn de gjør. Hun avviser at satsing på økt kvalitet uten videre fører til økte priser.les mer...

ØYVIND BJERKEBRO - UIO

Vi registrerer at bruken av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av hjelpemidler til funksjonshemmede begrenser valgmuligheten for den enkelte. I tillegg opplever vi at NAV praktiserer reglene svært rigid, konstaterer generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Liv Arum. Tallet på konkurrenter er også redusert, og det gjør at valgmuligheten blir dramatisk redusert. FFO har derfor oppfordret NAV til å praktisere regelverket noe mykere enn de gjør. Hun avviser at satsing på økt kvalitet uten videre fører til økte priser.les mer...

GUNVOR ELDEGARD - STORTINGET

Jeg opplevde mottakelsen av stortingsmeldingen ”Det gode innkjøp” svært positivt, sier saksordføreren, stortingsrepresentant Gunvor Eldegard. Jeg la merke til at for eksempel både NHO og KS under høringen sa seg glade for meldingen – de er jo representanter for leverandør og kjøper. Det er viktig at regjeringen følger tett opp det som står i meldingen, noe den sittende statsråd for innkjøp, Rigmor Aasrud har gitt uttrykk for at hun vil. Eldegard minner om at det i 2010-budsjettet er avsatt ekstra midler til satsing på elektronisk handel for å få til enda mer effektive innkjøp.les mer...

NILS HÆSTAD - VEIDEKKE

Det er en svakhet at det offentlige ikke har anledning til å bygge opp gode, langsiktige kundeforhold slik man ser det i enkelte private sammenhenger, konstaterer direktør Nils Hæstad i Veidekke AS. Det at det offentliges anskaffelsespraksis er så regelstyrt er også ofte konfliktdrivende når det gjelder kontrakter. Disse – og andre forhold, er viktige når det gjelder arbeidet i det offentlige med å finne andre kontraktmodeller. Han tror for øvrig at den ideologiske debatten omkring OPS (offentlig-privat samarbeid) innenfor bygg- og anleggsvirksomheten har hemmet utviklingen av nye kontraktmodeller.les mer...

HENRIK NORE - KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

- Vi valgte konkurransepreget dialog fordi vi var svært usikre på hva markedet kunne tilby, spesielt gjaldt det sikkerhetsløsning. Det sier prosjektleder Henrik Nore i Kommunal- og regionaldepartementet i forbindelse med anskaffelse av løsning for den kommende elektroniske stemmegivningen. Det var uklart hva vi kunne kreve, og hva markedet kunne tilby. Konkurransegrunnlaget var på engelsk, fordi mange av leverandørene var internasjonale, og Nore konstaterer at de fra markedet som man kunne vente, de meldte seg på konkurransen.les mer...

TOM BOLSTAD - BEDRIFTSFORBUNDET

En av utfordringene som de mange småbedriftene har når det gjelder å delta i offentlige anbudskonkurranser, er nettopp å ha den nødvendige kompetansen til selv på vite hvordan man går fram. Det påpeker adm.dir. Tom Bolstad i Bedriftsforbundet. Det offentlige har i tillegg en stor utfordring i å legge til rette for at denne bedriftsgruppen kan delta anbudsprosessene. Blant annet er det jo slik at selv om det offentlige har anledning til å stille ulike krav, er det ikke gitt at de skal stille alle mulige krav i alle konkurranser. De bør tenke på at det i mange markeder er mange små bedrifter som kan komme med meget gode tilbud.
Bolstad.002-001les mer...