ulovlig direkteanskaffelse

Endringer i kontrakt er tillatt, men kontrakten må ikke bli en annen

epleogappelsinendringI løpet av kontraktsperioden kan det oppstå flere situasjoner hvor det kan være aktuelt for oppdragsgiveren å gjøre endringer i en inngått kontrakt. Spørsmål om endring i kontrakt vil særlig være aktuelt for langvarige og komplekse kontrakter. En endring er imidlertid ikke tillatt dersom innholdet i kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige avtalen.
les mer...

Paragrafbom gav feil kunngjøring og ulovlig direktekjøp

2016_30_asker Feil bestemmelse ble valgt for beregning av anskaffelsens verdi, og verdien skulle vært regnet ut for 10 år og ikke 48 måneder. Feilgrepene førte til at anskaffelsen ikke ble kunngjort etter forskriften. Da ble resultatet en ulovlig direkteanskaffelse, konkluderte Kofa i denne klagesaken.les mer...

Det var hverken ulovlig eller lovlig direkteanskaffelse

2016_15_bilde Spørsmålet var om det var foretatt en ulovlig direkteanskaffelse, men Kofa fant i stedet at avtalen som var gjort, ikke var en bygge– og anleggskontrakt etter regelverket for offentlige anskaffelser. Heller ikke var det snakk om at oppdragsgiveren reelt sett hadde skjult en kontraktstildeling ved å utbetale en erstatning i stedet for selv å besørge utførelse av de aktuelle anleggsarbeidene.les mer...

Oppdragsgiver i kritisk situasjon dømt til straffegebyr

2016_1_KOFA_dommOppdragsgiveren var i en kritisk situasjon: Renovasjonstjenester måtte skaffes til veie, kontrakten løp ut, ny konkurranse måtte avlyses. Uansett hva de da gjorde var det en risiko for å bryte anskaffelsesreglene. Valget ble å forlenge den kontrakten de hadde som var i ferd med å løpe ut, mens de gjorde klar for ny konkurranse. I og for seg ikke alt,slo Oslo tingrett fast, men forlengelsen var altfor lang i tid. Dermed ble oppdragsgiveren dømt til å betale overtredelsesgebyr for ulovlig direkteanskaffelse for deler av denne perioden. les mer...

Tilsluttet seg avtale uten konkurranse – ulovlig, sa KOFA

2015_34_intensjon Kontrakten som skulle inngås, var basert på en tidligere kunngjort avtale. Derfor gjennomførte oppdragsgiveren ingen egen konkurranse, men sluttet seg til den allerede inngåtte avtalen. Men det holdt ikke, fastslo KOFA. Det kunne vanskelig sies at den tidligere kunngjorte avtalens reelle omfang hadde vært gjenstand for konkurranse da den ble inngått. Tilslutningen til den tidligere inngåtte avtalen utgjorde dermed en ulovlig direkteanskaffelse.
les mer...

Mangelfull kontraktsoppfølging gav skarp KOFA–reaksjon

27_2015_avfallManglende håndhevelse av en kontrakt førte til en skarp reaksjon fra KOFA. Den mangelfull oppfølgingen utgjorde en vesentlig endring av kontrakten, fastslo nemnda. Dermed forelå en ulovlig direkteanskaffelse. Bakgrunnen var at en leverandør benyttet andre biler enn hva som var krevet i kontrakten. Oppdragsgiveren ble varslet om dette, men, ifølge nemnda, fulgte ikke opp på en tilfredsstillende måte.les mer...

168 ulovlige direktekjøp på rammeavtaler i byggeprosjekt ved Oslo universitetssykehus

if_22_2015_revisjon Verre enn fryktet. Det er kommentaren fra ledelsen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) til avsløringene i en fersk revisjonsrapport knyttet til omfattende byggeprosjekter. Den viser blant annet omfattende avvik og lovbrudd knyttet til feil bruk av rammeavtaler, manglende bruk av mini-konkurranser, ulovlige direktekjøp og bestillinger utenfor fullmakter. Ikke mindre enn 168 ulovlige direktekjøp på rammeavtaler er registrert. les mer...

Vesentlige endringer i kontrakt – ulovlig direktekjøp eller ei?

Uke 20 - KOFA - ulovlig direktekjøp -forside Flertallet i KOFA mente at det var gjort så vesentlige endringer i en kontrakt at det var snakk om en helt ny kontrakt, altså at det var gjort en ulovlig direkteanskaffelse. Nei, mente imidlertid mindretallet i KOFA, her var det ikke snakk om noe slikt. Poenget var at kontrakten var endret slik at leverandøren kunne utføre arbeidet billigere uten at oppdragsgiveren reduserte vederlaget.
les mer...

Leverte ikke tilbud, men fikk kontrakt likevel

2015_10_selskap Selskapet som skulle gjennomføre kontrakten, hadde ikke levert tilbud. Det godtok oppdragsgiveren, og KOFA hadde ingen innvendinger. Bakgrunnen var at selve tilbyderen var under selskapsrettslig omdanning. Det var fortsatt tilfelle på tidspunktet for kontraktstildeling, men da var ansatte og eiendeler overført til selskapet som skulle gjennomføre kontrakten. Oppdragsgiveren gjorde for øvrig kontrakt med begge selskapene i omdanningsprosessen.les mer...

Måtte ha ny konkurranse – det ble en ulovlig direkteanskaffelse

Uke 44 - KOFA-direktekop - forside Vilkårene for gjennomføring av ny konkurranse var tilstede. Det ene tilbudet ble avvist, det andre var ikke «egnet». Den nye konkurransen ble imidlertid ikke kunngjort. Dermed forelå en ulovlig direkteanskaffelse. Grunnen var at det var gjort vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget fra den første til den andre konkurransen. Men gebyr fra KOFA får man ikke lenger for slikt. les mer...

KOFAs siste gebyrsak – har ilagt gebyrer for nær 100 mill.

Uke 41 - KOFA-gebyrsak-Kautokeino -forside For siste gang – med mindre det kommer endring i lover og regler - har KOFA behandlet en gebyrsak. Den endte med ileggelse av overtredelsesgebyr på 128 000 kroner til Kautokeino kommune, sju prosent av anskaffelsens verdi. Kommunen hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå en avropsavtale som ikke kunne hjemles i en kunngjort rammeavtale. I alt har KOFA ilagt nær 100 mill. i slike gebyrer til statskassen.
les mer...

Ulovlig anskaffelse 11 år tilbake «plager» fortsatt Helse Nord

Uke 38 - Helse  Nord- ulovlig kjop-forside I Helse Nord gjorde man en ulovlig anskaffelse for om lag elleve år siden. «Sårene» er ennå ikke grodd. Nylig gjentok Helse- og omsorgsdepartementet sin kritikk av fremgangsmåten, og adm. dir. Lars Vorland beklager på nytt, og skriver: - For Helse Nord er anbud av ulike slag blitt en svær oppgave som krever mye ressurser. For oss er det helt avgjørende å gjøre dette på korrekt vis og så godt vi overhodet kan, selv om det tar mye tid og kan oppleves krevende.les mer...

Forsyningsforskriften også for kjøp av inkasso og fakturering

Uke 36 - KOFA - Skagerak Nett Nettleie gir nettselskapene inntekter til dekning av kostnadene i forbindelse med driften av energinettverk. Inkasso- og faktureringstjenester for inndrivelse av disse inntektene er nødvendige for utførelsen av forsyningsaktiviteten, og er derfor omfattet av forsyningsforskriften. Dette fremgår av en avklaring som KOFA har gjort i forbindelse med en klagesak. les mer...

Kontraktendring på 62 pst var ulovlig direkteanskaffelse, men KOFA-gebyr ble det ikke

Uke 31- KOFA-ulovlig direktekjop-Lenvik-forside Tilleggs- og endringsmeldinger til kontrakten i størrelsesorden 62 prosent til tross: Det dreide seg rett nok om en ulovlig direkteanskaffelse, men noe overtredelsesgebyr ble det likevel ikke. Etter KOFAs vurdering hadde nemlig ikke oppdragsgiveren opptrådt hverken forsettlig eller grovt uaktsomt.les mer...

KOFA slo til med maks-gebyr mot gjenganger

Uke 10 - KOFA-gebyr-ROAF-forside En offentlig oppdragsgiver pådro seg for noen år siden overtredelsesgebyr for ulovlig forlengelse av en avtale. Nå er samme avtale igjen forlenget, også denne gang uten kunngjøring. Da slo KOFA til med det maksimale av hva nemnda har anledning til, nemlig et overtredelsesgebyr på 15 prosent av kontraktens verdi. I en parallell KOFA-sak ble samme oppdragsgiver også ilagt gebyr for ulovlig direkteanskaffelse.
les mer...

Vanskelig å avgjøre om en kontraktsendring er vesentlig

Uke 08- Faglig hjorne- endring i kontrakt-A Hvis en oppdragsgiver foretar vesentlige endringer i en kontrakt uten å konkurranseutsette på nytt, vil det bli ansett som en ulovlig direkte anskaffelse. Dette kan føre til alvorlige sanksjoner, både for oppdragsgiveren og leverandøren med den aktuelle kontrakten. Vurderingen av om en endring er vesentlig kan være ganske vanskelig. For å unngå sanksjoner i et slikt tilfelle kan en oppdragsgiver i god tro foreta en intensjonskunngjøring og vente med å inngå kontrakt i ti dager.les mer...

Gjorde ulovlig direktekjøp av prosjektledelse, men gebyr ble det ikke

Uke 2- KOFA - Lenvik- gebyr -forside Kjøp av prosjektledertjeneste som del av en samarbeidsavtale burde vært kunngjort, men KOFA vek likevel tilbake for å ilegge overtredelsesgebyr selv om det dreide seg om en ulovlig direkteanskaffelse. Begrunnelsen var at den anskaffelsesrettslige klassifiseringen er komplisert, og dessuten anses basert på en uklar rettsregel. Etter omstendighetene antar nemnda at prosjektledelse i en samarbeidsavtale også kunne blitt ansett som udelelig fra samarbeidsavtalen. les mer...

Godt over grensen for kunngjøringsplikt, men ikke ulovlig direktekjøp

Uke 02-14 KOFA-Elverum-direktekjop-forside Det var fakturert for nærmere 200 000 kroner over den kunngjøringspliktige grenseverdien. Forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør var å betrakte som en kontrakt etter reglene, og kontrakten var ikke kunngjort. Men ulovlig direkteanskaffelse og overtredelsesgebyr? Nei, svarte KOFA, som fant at oppdragsgiverens vurdering av anskaffelsens verdi var tilstrekkelig forsvarlig. Isolert sett er det ikke avgjørende om anskaffelsens verdi er over terskelverdien i relasjon til kunngjøringsplikten.les mer...

Blandet forskning og ordinær drift – fikk 15,2 mill. i straff

Uke 46 - KOFA-gebyr-Troms-forside Bare to-tre år av den ti-årige kontrakten var nødvendig for uttesting, og kunne dermed være innenfor kunngjøringsunntaket i anskaffelsesreglene for forsknings- og utviklingstjenester. KOFA konstaterte imidlertid at resten av kontraktsperioden i praksis gjaldt ordinær hurtigbåtedrift, som skulle vært kunngjort. Det var den på forskriftsmessig måte ikke, og det kostet Troms fylkeskommune 15, 2 millioner kroner i overtredelsesgebyr. les mer...

Kostet 50 000 å bomme på anskaffelsens verdi

Uke 38 - KOFA-Ålesundgebyr-forside Det kostet Høgskolen I Ålesund 50 000 å la være å kunngjøre opplæringskontrakter. Institusjonen mente at kursanskaffelsene måtte sees hver for seg, noe KOFA var uenig i: Kontraktene er av lik karakter og må sees i sammenheng, og da kommer den samlede anskaffelsens verdi over grensen for kunngjøringsplikt. les mer...

Skyldkrav ikke oppfylt – slapp gebyr for ulovlig direktekjøp

Uke 36 - KOFA - Ringerikskraft Oppdraget ble ikke kunngjort, selv om verdien snek seg så vidt over terskelverdien for kunngjøringsplikten. En ulovlig direkteanskaffelse forelå, men noe gebyr fant ikke KOFA grunnlag for. Det var snakk om et enkelttilfelle, det hele var en glipp – og oppdragsgiveren hadde åpenbart til hensikt å følge reglene. Skyldkravet for gebyr var med andre ord ikke
oppfylt.les mer...

Utløpt vedståelsesfrist - Gebyrfri ulovlig direkteanskaffelse

Uke 34 - KOFA-Nordland-direktekjøp-forside I saker med utløpt vedståelsesfrist har KOFA ennå til gode å ilegge overtredelsesgebyr trass i at det er å betrakte som ulovlig direkteanskaffelse. Klagenemnda legger vekt på at konkurransen er kunngjort, at det er reell konkurranse om oppdraget og åpenhet rundt prosessen. Feilen er utelukkende i at kontrakten ble inngått etter vedståelsesfristens utløp. Virkningen av at vedståelsesfristen er utløpt er begrenset.
les mer...

Dekningskjøp når en kontrakt er kjent uten virkning

9_2013_hjorne En oppdragsgiver kan benytte forhandling uten forutgående kunngjøring ved dekningskjøp som er nødvendig som følge av at en kontrakt er kjent uten virkning. Hovedregelen er imidlertid ny konkurranse etter regelverket, men det er unntak, som må forstås relativt strengt: Innkjøpet må være nødvendig, og nødvendigheten må oppstå som følge av at kontrakten er kjent uten virkning. Oppdragsgiveren har ikke adgang til å foreta et dekningskjøp der det er mulig å gjennomføre en anskaffelse f.eks. etter hasteprosedyren.les mer...

Byttet leverandør i kontraktsperioden uten konkurranse

Uke 45 - Nodnettet-forside Hovedkontrakten ble overført fra den valgte leverandøren til en av underleverandørene underveis i kontraktsperioden uten ny konkurranse. Juridiske vurderinger av kontraktsoverføringen førte til at staten gav sin tilslutning til operasjonen. Kontrakten gjaldt totalansvaret for utbygging og drift av det norske nødnettet.les mer...

Slapp KOFA-gebyr under tvil

Uke 06-12 KOFA-skisenter Et skisenter som er 100 pst eid av en kommune foretok ulovlig direktekjøp, men slapp – under tvil – overtredelsesgebyr. KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) var i tvil om senteret var å anse som et offentligrettslig organ. Da klassifiseringen av senteret dermed var noe tvilsom, fant ikke klagenemnda grunnlag nok for å konstatere at det hadde gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Selskapet kunne vært mer aktsomt, heter det, men det er ikke tilstrekkelig til å bli ilagt straffegebyr for brudd på anskaffelsesreglene. les mer...

Fikk gebyr - bare noe i avtalen gjaldt forskning og utvikling

Uke 01 - KOFA-Ålesund-gebyr Det var ingen forsknings- og utviklingskontrakt som ble inngått, men visse ingredienser i avtalen dreide seg om forskning og utvikling. Gjennomføringen av avtalen var dessuten stilt i bero, og det var uklart om og når den ville bli satt i gang igjen. Dette reddet Ålesund kommune fra et større overtredelsesgebyr i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Nå ble det 60 000.- - ca. 10 prosent av utbetalt beløp og ikke av den beregnede samlede avtaleverdien på nær seks millioner.
les mer...

Ikke ulovlig direktekjøp, men plikt til å avlyse

Uke 50 - KOFA-Kristiansund Oppdragsgiveren gikk til forhandlinger med to av vinnerne av en plan- og designkonkurranse uten å kunngjøre på forhånd og uten å forplikte seg til å inngå kontrakt med den valgte leverandøren. Regelbrudd, konstaterte KOFA, men ingen ulovlig direkteanskaffelse ettersom det ikke var gjort kontrakt ennå. Derimot var feil såpass at det forelå plikt til å avlyse konkurransen med forhandlinger. les mer...

Gjorde ulovlig direkteanskaffelse, men slapp straffegebyr

Uke 41 - KOFA-Harstad Ingen tvil om at det var en ulovlig direkteanskaffelse, og KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slo fast at det i det minste dreide seg om grov uaktsomhet. Men overtredelsesgebyr ble det ikke. Harstad kommune hadde nemlig sørget for kunngjøring, konkurranse og åpenhet. Feilen besto i at kontrakten ble tildelt månedsvis etter at vedståelsesfristen gikk ut – uten at man i tide hadde bedt tilbyderne om å forlenge fristen. Slik gis det ikke overtredelsesgebyr for. les mer...

Nytt KOFA-gebyr i en ”klageblekksprut” fra Follo fra Follo


Det kostet Oppegård kommune 175 000 kroner å inngå en ulovlig direkteanskaffelse i forbindelse med kjøp av transport til eldre og funksjonshemmede. KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) har dermed konkludert i enda en klage fra ”klageblekkspruten” fra Follo. Klagen er nemlig delt inn i 12 separate saker, som igjen kan bli ytterligere oppdelt. Gebyret utgjorde ca. ti prosent av anskaffelsens verdi – 15 prosent er maks av hva KOFA kan ilegge.
Uke 31- KOFA-Gebyr-Oppegård
les mer...

Ulovlig direkteanskaffelse, men slapp gebyr


Sykehuset Innlandet hadde gjennomført en ulovlig direkteanskaffelse, men slapp overtredelsesgebyr. Slik konkluderte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en klagesak som NHO-foreningen Norsk Industri sto bak (KOFA-sak 2010/338). Klagenemnda fant ikke grunnlag for å påvise grov uaktsomhet ved tildeling av en vaskerikontrakt til et selskap som foretaket er storeier i.
Pasted Graphicles mer...

Hadde snakket sammen – unngikk ulovlig direktekjøp

KOFA-Vestvågøy kopi Rett nok hadde kommunen blandet sammen et kvalifikasjons- og tildelingskriterium, men en ulovlig direkteanskaffelse hadde den ikke gjort seg skyldig i, ifølge KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Det var gjort endringer i kontraktomfanget underveis, men ikke store nok til at det dreide seg om en ny kontrakt. Noen formell anmodning om forlenget vedståelsesfrist forelå ikke, men ”noen av oss hadde snakket sammen”, og det holdt for KOFA fordi det bare var en tilbyder. les mer...