tildelingskriterier

Ikke egnet tildelingskriterium – skulle ha avlyst konkurransen

Tildelingskriterium_IF2015_43Tildelingskriteriet var ikke egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det ene underkriteriet sa noe om leverandøren, ikke om kontraktens gjenstand. Om det andre påpekte KOFA at det var uklart hva oppdragsgiveren ville vektlegge. Konkurransen burde ha vært avlyst, fastslo klagenemnda, fordi bruken av et ulovlig tildelingskriterium kunne ha påvirket konkurransen.les mer...

Kvalifikasjonskrav også under tildeling, men sa ikke hvordan

IF_15_2015_evaluering Nei, dette er ikke forutberegnelig, fastslo KOFA. De samme forhold som var vurdert i kvalifikasjonsfasen, skulle også inngå i tildelingsfasen. Det krever i så fall en nærmere forklaring i konkurransegrunnlaget om hvordan vurderingen av disse forholdene skulle skille seg fra kvalifikasjonsvurderingen. Det hadde ikke oppdragsgiveren gjort, og da forelå brudd på regelverket.
les mer...

Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier ble for like

Uke 50 - KOFA - Fredrikstad - forside Dokumentasjonskravene var langt på vei er de samme både for kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Det var ikke mulig å se hvilket nivå som skulle til for at leverandøren var kvalifisert, og hvilken merkvalitet som ville bli premiert ved tildelingsevalueringen. Da blir det aktuelle tildelingskriteriet sammenfallende med kvalifikasjonskravene, og det er brudd på reglene, konstaterte KOFA. les mer...

Dokumentasjonskrav knyttet til tildelingskriterier

Uke 26 - Faglig hjorne-C En oppdragsgiver kan ikke bruke tildelingskriterier som inneholder dokumentasjonskrav som ikke kan etterprøves. Det har EU-domstolen fastslått. Tildelingskriteriene må gjøre det mulig for oppdragsgiveren å vurdere tilbudet på en nøyaktig og etterrettelig måte. Men det er grenser for hvor mye dokumentasjon en oppdragsgiver kan etterspørre – det følger bl.a. av det såkalte forholdsmessighetsprinsippet.les mer...

Etter å ha konstatert tre regelbrudd gav KOFA opp


Uke 49 - KOFA - Lunner - Tildeling-forside (2) Basert på de brudd som her er konstatert, finner klagenemnda det ikke hensiktsmessig å ta nærmere stilling til klagers anførsler. Dette skriver KOFA i en avgjørelse etter at nemnda da allerede hadde konstatert tre regelbrudd fra oppdragsgiverens side. Det fremsto som svært uklart hva oppdragsgiveren hadde tenkt å vurdere og har vurdert ved valg av leverandør.les mer...

Poengsette pris eller prissette kvalitet?

uke 40 Faglig hjørne - vekting - forside Når man skal vekte pris mot andre kriterier, kan man enten poengsette pris eller prissette de øvrige (kvalitet). Forskriftsteksten indikerer metoden å poengsette pris. Regelverket er imidlertid ikke til hinder for å bruke metoden der en prissetter kvalitet. Begge systemer brukes for å måle den relative vektingen av tildelingskriteriene.Reglene om vekting er innført for å forsterke kravet til forutberegneligheten.
les mer...

Tatt for å blande sammen kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium

Uke 31 - KOFA-Fredrikstad-forside Kriterier brukt til å kvalifisere leverandører skal ikke benyttes som kriterier for tildeling av kontrakt. Nok en offentlig oppdragsgiver har fått på pukkelen av KOFA for å ha bommet her. Det gjaldt denne gang krav om kompetanse. Slik kompetansekriteriet ble benyttet ved kontraktstildelingen, skriver klagenemnda, er det utelukkende rettet mot leverandørens kvalifikasjoner/kompetanse og således et kvalifikasjonskrav, ikke et egnet tildelingskriterium.les mer...

E-handelskrav førte til brudd på regelverket

Uke 27 - KOFA-UiO-forside Krav om e-handel skapte problemer for Universitetet i Oslo i en KOFA-sak. Det var uklart hva som skulle vurderes ved kvalifikasjonen, og hva som ville gi uttelling i tildelingsevalueringen. Dessuten hadde ikke oppdragsgiveren i tilstrekkelig grad tilkjennegjort i konkurransegrunnlaget at de to vurderingene ikke sammenfaller. Da ble konklusjonen at det forelå et brudd på regelverket.les mer...

Begrenset konkurransen på en usaklig måte

Uke 23 - KOFA-Grenland-forside En fellesanskaffelse er av KOFA ansett som usaklig konkurransebegrensende fordi ett av underkriteriene var ulovlig. Det skulle kjøpes bøker, media og katalogdata. Bøker og media kunne mange levere, mens bare en eller to kunne levere katalogdata. Underkriteriet "rabatt på katalogdata: Abonnement på katalogdata" kunne dermed hindre konkurranse, mens oppdragsgiveren kunne oppnå formålet med anskaffelsen på annen måte, heter det.
les mer...

Helikopterkjøp til 17 mrd skal avgjøres etter «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet»

Uke 44 - Helikopterkjøp-forside Kampen om å levere neste generasjons redningshelikopter til 330-skvadronen spisser seg til . Fire helikopterprodusenter er med i finalerunden som avsluttes når anbudsfristen går ut den 18. desember. Regjeringen har varslet en intensjon om å signere anskaffelseskontrakt for inntil 16 nye redningshelikoptre i 2013, med leveranse av det første helikopteret i 2016. Nær 17 milliarder kroner er bevilget til kjøpet. Kriteriet for utpeking av fremtidens redningshelikopter vil være «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet». les mer...

Brøt regelverket på tre sentrale punkter

Uke 44-KOFA-Berg-forside Mangelfull utfylt protokoll, ikke utfyllende tildelingskriterier og ingen skriftlig melding om kontraktstildeling og klagefrist. Dermed konstaterte KOFA at kommunen som det var kommet klage på, hadde begått tre brudd på sentrale bestemmelser i regelverket. I tillegg minnet klagenemnda om at dersom utfyllende tildelingskriterier mangler når det er «økonomisk mest fordelaktig» som er lagt til grunn i en konkurranse, er det laveste pris som gjelder.
les mer...

Bommet, måtte avlyse, ny konkurranse – bommet igjen…

Uke 21 KOFA - Helse Stavanger Først måtte en konkurranse avlyses på grunn av bruk av et ulovlig tildelingskriterium, men så gikk det samme veien med andre forsøk også – etter en klage til KOFA. Det er blandingen av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium når kriteriet «økonomisk mest egnede tilbud» skal benyttes, som er utfordringen. les mer...

«Tidligere resultater» holdt ikke mål som tildelingskriterium

Uke 16 - KOFA-Hedmark-energi. Grenseoppgangen mellom kvalifikasjons- og tildelingskriterium kan volde alvorlig hodebry. Enklere blir det ikke når det er et krav at det kriterium som er benyttet under kontrakttildelingen, skal identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Slikt må vurderes i hvert enkelt tilfelle, slår KOFA fast, og kom i en sak til at kriteriet «Tidligere resultater» ikke holdt mål som tildelingskriterium.les mer...

Brukte ulovlig tildelingskriterium – vilkår for erstatning til stede

Uke 43 - KOFA-Kystverket Vurderingen av tilbudets kvaliteter var sammenfallende med vurderingen av leverandørens kvalifikasjoner. Slikt er ikke lovlig, konstaterte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), og mente at oppdragsgiveren som hadde lagt opp anskaffelsesprosessen slik, skulle ha avlyst konkurransen. Ved å benytte et ulovlig tildelingskriterium kan også oppdragsgiveren ha stilt seg lagelig til for et erstatningskrav.les mer...

Rabattkrav ble ulovlig tildelingskriterium
Igjen et utydelig konkurransegrunnlag. For Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) var det klart at et rabattkrav kunne leses som om det hørte hjemme blant tildelingskriteriene. Men oppdragsgiveren erkjente overfor klagenemnda at det ikke var mulig å benytte dette rabattkravet som tildelingskriterium. KOFA kom da til at bruken av rabatten som tildelingskriterium, slik situasjonen var, ikke var lovlig.Pasted Graphic

les mer...

Bommet på krevende kriteriebruk

Grensegangen mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier kan være vanskelig når det er snakk om oppdrag med tjenestekrav knyttet til personer. Nok en gang har en offentlig oppdragsgiver bommet ved å bruke et tildelingskriterium som ikke er lovlig. Oppdragsgiveren har da plikt til å avlyse konkurransen, fremhever KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), fordi dette er eneste måten å reparere den feilen på.les mer...

En skjebnesvanger julimåned

KOFA-NAVRogaland kopi Tre kunngjøringer som NAV Virkemiddelenhet Rogaland gjorde i løpet av juli måned i 2009 havnet alle i KOFA – og i alle tre konstaterte Klagenemnda for offentlige anskaffelser at det var brudd på regelverket. I to av sakene ble konkurransene avlyst flere uker etter at vedståelsesfristen var løpt ut, mens oppdragsgiveren i den tredje hadde brukt kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier som i praksis enten var overlappende eller en gjentakelse. les mer...

En skjebnesvanger julimåned

KOFA-NAVRogaland kopi Tre kunngjøringer som NAV Virkemiddelenhet Rogaland gjorde i løpet av juli måned i 2009 havnet alle i KOFA – og i alle tre konstaterte Klagenemnda for offentlige anskaffelser at det var brudd på regelverket. I to av sakene ble konkurransene avlyst flere uker etter at vedståelsesfristen var løpt ut, mens oppdragsgiveren i den tredje hadde brukt kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier som i praksis enten var overlappende eller en gjentakelse. les mer...