Strategi

Nye IKT–standarder skal friste leverandører til å bli tilbydere

27_2016_iktStandard Norge tar mål av seg til å etablere en modell for utviklingen av norske standarder for IKT-anskaffelser. Modellen skal bidra til forutsigbarhet, forenkling, innovasjon og konkurranse på like vilkår. Enn egen komite er satt på jobben. Standardene som utvikles må gjøre det attraktivt for leverandører å delta som tilbydere, skriver Standard Norge.
les mer...

Vil ha en digital kjede for hele innkjøpsprosessen i sykehusene

2016_25_sykehusDigitale forretningsprosesser står øverst på agendaen når det ny–etablerte Sykehusinnkjøp HF gradvis kommer i gang. Det dreier seg om en midlertidig løsning og opplæring av de medarbeiderne som etter hvert kommer over til det nye helseforetaket. For spesialisthelsetjenesten er det viktig å få etablert én digital kjede for hele innkjøpsprosessen, heter det.les mer...

Før–kommersiell anskaffelse skal gi flyktningbarn læringsapp

16_if_noradGjennom en før–kommersiell anskaffelse skal det utvikles en spillbasert læringsapp myntet på millioner av syriske flyktningbarn etter norsk initiativ. Første fase i anskaffelsesprosessen er avsluttet og fem tilbydere fra fem ulike land, deriblant Norge, er kvalifisert for videre utvikling av sine programvareprototyper.les mer...

Bedre samordning av IKT–anskaffelser for helseregionene

18_2016_if_helseFor å nå målsetningen om felles tjenester og løsninger er det behov for bedre koordinering av anskaffelser av tjenester og løsninger på tvers av helseregionene. Bedre samordning vil kunne gi regionene bedre vilkår for leveransene, mer kostnadseffektive anskaffelsesprosesser samt bedre og mer like løsninger for innbyggere, pasienter og ansatte. Dette fremgår av anskaffelsesavsnittet i den felles IKT-strategien for spesialisthelsetjenesten.les mer...

Helse Vest Innkjøp - Sju forbedringstiltak å ta fatt i

Helsevest_2015_43Kort tid før Helse Vest Innkjøp startet opp 1. november i år landet en rapport fra internrevisjonen i det regionale helseforetaket Helse Vest. Her het det bl.a. at Helse Vest ikke vet i hvilket omfang rammeavtaler blir brukt, og at en fjerdedel av aktive rammeavtaler er ulovlige. Det blir nå opp til det nyetablerte innkjøpsforetaket i samarbeid med de enkelte sykehusene å rette opp. Sju forbedringsforslag er lansert.les mer...

Vil ha behandling av husholdningsavfall ut på anbud

IF_14_2015_avfall Den private delen av norsk gjenvinningsbransje er gått til kamp mot kommunesektorens tildeling av enerett på behandling av husholdningsavfall. Kravet er å sette slike oppdrag ut på anbud. Kvalitet, miljø og leveransesikkerhet bør i så fall stå sentralt i tildelingskriteriene ved konkurranseutsetting, mener de private. Det vil kunne oppstå en rekke positive effekter ved å oppheve eneretten og å benytte konkurranseutsetting, ifølge en utredning. Nå er enerettstriden havnet på regjeringens bord.les mer...

Statsråd–oppfordring om å samordne kjøp av busstjenester

transport_IF_13_2015_IFFylkeskommunene oppfordres til å vurdere samordning av sine innkjøp av kollektivtransporttjenester med andre fylkeskommuner. Oppfordringen kommer fra statsrådene Monica Mæland og Ketil Solvik–Olsen. Busselskapenes organisasjon, NHO Transport, støtter oppfordringen: Større og mer samordnede innkjøpsmiljøer vil trolig gi en utvikling mot mer bruk av standardkontrakter og standard avtalevilkår i anbudskontraktene, heter det.les mer...

Innovativ anskaffelse skal gi teknologi til demensomsorgen

2015_11_teknologi Mange kommuner leter etter teknologi, f.eks. GPS, som egner seg til praktisk bruk i demensomsorgen. Derfor forberedes nå en innovativ anskaffelse der flere av kommunene er med. Et poeng med at flere kommuner går sammen, er at det dermed skapes et mer interessant marked for leverandørene. For å få best mulig kjennskap til markedet før anskaffelsen settes i gang, gjennomføres det dialog med leverandørene. les mer...

Skal kjøpe stein til nytt norsk signalbygg – møter krav om å velge norsk stein

9_2014_anturDet knytter seg stort engasjement til Statsbyggs kommende valg av stein til Nasjonalmuseet. Konkurransen er i gang. Allerede er kravene kommet om valg av norsk stein. Det har med byggets identitet å gjøre, mener så vel arkitekt som norsk bergindustri. Klart man kan kreve norsk stein, mener anbudsekspert. Viktigst for Statsbygg at steinen tilfredsstiller de kravene som er satt - ikke hvor den kommer fra. I konkurransens bakteppe skimtes valget av italiensk marmor til Operaen for ti år siden.les mer...

Standard buss–spesifikasjoner skal gjøre slutt på dyr skreddersøm

2015_8_busskjop Bussmateriellet blir dyrt når hver fylkeskommune ønsker å kjøpe skreddersøm. Med bred støtte i næringen har derfor Standard Norge nå satt i gang med å utvikle en Norsk Standard som skal gjelde for alle fylkeskommuner. Å få standardiserte anbudsspesifikasjoner vil gi mer effektive kjøp og gjøre det enklere å ta miljøvennlige valg og avhende eldre bussmateriell.les mer...

Solid leverandør-støtte til samling av helseforetakenes innkjøpsmakt

Uke 03-15 LFH - nasjonal-forside Forslaget om å samle helseforetakenes innkjøpsmakt i én nasjonal innkjøpsfunksjon får nå solid støtte fra ett av de store leverandørmarkedene. Bransjeorganisasjonen for velferds- og helseteknologi, LFH, er meget positive til forslaget. I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ber leverandørene om at tempoet i gjennomføringsprosessen setter fart.les mer...

Legger hovedskylden på toppledelsen ved offentlige IT-anskaffelser som går galt

Uke 02-15 IKT-NAV-forside Når store offentlige IT-satsinger går galt, er ikke hovedproblemet først og fremst leverandørene, men toppledelsen i virksomhetene. De har ikke tatt ansvar og ikke fulgt opp prosjektet tett nok, skriver generalsekretær i IKT-Norge, Per-Morten Hoff i en
kronikk.
les mer...

Bør dele kompliserte innkjøp i innovasjons- og utviklingsfase

Uke 42- Komplekse, digitale tjenester- forside Ved kompliserte innkjøp kan det være grunn til å dele anskaffelsen i to faser:
design/utforsking og teknisk utvikling. Grunnlaget for innovasjon skapes i den første av disse to fasene. Den samme aktøren bør ikke ha anledning til å by på begge prosessene. Dette slår daglig leder i Halogen AS, Lillian Olsen, fast.les mer...

Innovasjonsanskaffelse skal redusere kostnadskrevende energisløsing

Uke 37 - Omsorgsbygg - IKT og automasjon-forside Store offentlige eiendomsforvaltere er interessert i å skaffe seg systemer som gjør at de sentralt kan kontrollere de tekniske anleggene i sine hundrevis av bygg. Det innebærer innovasjon i grensesnittet mellom IKT og automasjon. Det skal bli slutt på energisløsing og kostnadstyver. I dag er det mange steder «hummer og kanari». Oslo kommunes Omsorgsbygg er i ferd med å ta det første skrittet: De forbereder nå en anskaffelse for å få en slik sentral driftskontroll i en rekke av sine bygg. les mer...

Har innført faste kjøreregler for IT-anskaffelser

Uke 32- Kjoreregler - IKT--forside Universitetet i Bergen har utviklet kjøreregler ved anskaffelse av IT-løsninger og gjennomføring av endringsprosjekter. Det er knesatt fem kriterier som alltid skal vurderes før et prosjekt eller tiltak iverksettes.les mer...

Helseforetakene i 2014 - Samordning, kategoristyring og satsing på innovasjon

Uke 14 - Helseplaner 2014 - forside Nasjonal samordning av innkjøp, mer kjøp fra private, satsing på innovasjon ved innkjøp, IKT-verktøy og kategoristyring er stikkord for den forventede innkjøpsvirksomheten i landets helseforetak i år. Dette fremgår av referatene fra foretaksmøtene tidligere i år, og oppdragsdokumentene som foretakene har fått. Allerede nå meldes det at legemiddelkjøpene skal bli et eget forretningsområde i HINAS (Helseforetakenes Innkjøpsservice). les mer...

Gjør klar for anbud i persontrafikken på jernbanen

Uke 11 - Stortinget - jernbanekonkurranse-forside Regjeringen har satt i gang forberedelsene til å innføre konkurranse om persontransporten på norske jernbanespor. Hvis den fjerde «jernbanepakken» i EU innføres som ledd i EØS-avtalen, betyr det plikt for de offentlige myndighetene til å benytte anbudskonkurranseutsetting på jernbanesporet. Men, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en interpellasjonsdebatt i Stortinget nylig, det skal ikke være konkurranse for konkurransens egen del, men for resultatene man får av det. les mer...

Helseregionene tror på innkjøpssamordning der synergier kan oppnås

Uke 2- Helse-samordning-forside Helseregionene støtter forslaget om en samordningsenhet av innkjøp i staten, men ser selv ikke noe behov for å være med der. Det fremgår av en høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst. Grunnen til at de ikke ser noe slikt behov, er at de selv allerede har eller planlegger sentralisert en stor del av de kjøpene som kan gi synergier. Innenfor de viktige, medisinsk rettede kategoriene forventes det ikke store synergier i samarbeid med andre sektorer, da de er unike for spesialisthelsetjenesten. les mer...

Anbefaler å samle tollvesenets innkjøpsfunksjon

IF_48_2013_toll Store prosjekter bør starte planlegging ca. 2,5 år før ny kontrakt kan signeres. En anskaffelsesplan for å sikre at relevante forberedelser til anbudsprosesser er på plass, ville gitt bedre styring av virksomheten. Dette skriver Det Norske Veritas (DNV) i en rapport om kontraktstrategier hos Toll- og Avgiftsdirektoratet (TAD). Gjennom å samle innkjøpsfunksjonen i TAD vil man i større grad oppnå stordriftsfordeler, understreker DNV, som ikke ser noen opplagte fordeler ved at IT har en egen innkjøpsfunksjon.les mer...

Bussleverandører ønsker seg funksjonskrav – får rigide detaljkrav i stedet

Uke 49 - Detaljstyring - bussanbud-forside (2) Rutebilbransjen ønske seg standardisering og funksjonskrav, men møtes i stedet av rigide detaljkrav når offentlige oppdragsgivere legger nye bussruter ut på anbud. Ettersom bransjen dessuten er mer og mer internasjonalt orientert og organisert, reagerer den også på særnorske krav som gjør det vanskelig på bruktmarkedet for busser. De spør: Hvordan kan det ha seg at busser som er spesielt designet for bytrafikk kan benyttes over hele Europa, bare ikke i Drammen?
les mer...

Masteroppgave om IT-kjøp Sats på minikonkurranser og dynamiske innkjøpsordninger

Uke 48 - Rammeavtaler mm-forsideI et IT-marked i rask utvikling fungerer prisregulering i klassiske rammeavtaler dårlig. Risiko for strategisk prising er det også. Nei, bruk heller hyppigere konkurranser – f.eks. minikonkurranser eller dynamiske innkjøpsordninger, lyder anbefalingen i en fersk masteroppgave. En slik strategi legger også til rette for leverandørutvikling ved å gi små og mellomstore bedrifter en større mulighet til å kjempe om de offentlige kontraktene. les mer...

Planlegger annerledes anskaffelse og løpende avtaler for psykisk helsevern

Uke 45 - Helse psykisk-forside Annerledes anskaffelse enn hva leverandørene er kjent med fra tidligere, men likevel med grunnleggende krav i bunn. Løpende avtaler med samarbeidspartnerne i stedet for tidsavgrensede avtaler. Dette er noen av ingrediensene som det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst planlegger når de nå forbereder kunngjøring av ny konkurranse om avtaler med private om psykisk helsevern.
les mer...

Konkurransepreget dialog skal gi «mini-OPS»-kontrakt på E6

Uke  42 -Kontraktstrategi - vegvesenet-forside En og samme entreprenør skal få ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av en drøyt seks mil lang E6-strekning i Nordland. Kontrakten spenner over en periode på inntil 15 år og kalles «vegutviklingskontrakt» - en slags mini-OPS (Offentlig-privat samarbeid). Tildelingen av kontrakten skal skje ved bruk av konkurransepreget dialog, fremgår det av et forslag som den avtroppende regjeringen nå har lagt fram for Stortinget. Utbyggingen er beregnet å koste noe i overkant av 1,6 mrd.les mer...

Nei til lostjeneste på anbud, ja til mer anbud på jobbtransport av loser

Uke 34 - Lostjenesten - anbud Et klart nei til konkurranseutsetting av lostjenesten, men et klart ja til konkurranseutsetting av den såkalte tilbringertjenesten – den som sørger for å få losene på jobb. Dette er blant konklusjonene i en utredning som nå foreligger og som er på høring, på oppdrag av Fiskeri- og kystdepartementet. Kostnadseffektivitet bør være avgjørende for valg av organisasjonsform, heter det, noe som innebærer at tilbringertjenesten i mye større grad enn i dag bør kjøpes inn fra andre aktører etter anbud.
les mer...

Innovative, velferdsteknologiske løsninger - Krever kompetanseløft hos kommunale innkjøpere

Uke 21 - velferdsteknologi-forsideDet er behov for kompetanseheving blant innkjøpere i kommunesektoren, og det er viktig at myndighetene kommer med insentiver til å skape marked for velferdsteknologiske løsninger sammen med næringslivet. Dette uttaler LFH i et høringsbrev til Stortinget i forbindelse med stortingsmeldingen om innovasjon i omsorg.
- Vi har sett alt for mange eksempler på mangelfull bestillerkompetanse og evne til å gjennomføre gode og innovative anskaffelsesprosesser i kommunesektoren, heter det.les mer...

To tredeler av busskjøringen konkurranseutsatt;mer kommer

Uke 20- bussanbud-forside 68 prosent av total ruteproduksjon med buss i Norge er nå anbudsutsatt. Det viser årets utgave av den årlige, fylkesvise oversikten som NHO Transport utarbeider. I sju av fylkene er all ruteproduksjon anbudsutsatt allerede, og i løpet av i år og de nærmeste årene legger ytterligere seks fylker all sin ruteproduksjon ut på anbud. Bare ett fylke er uten konkurranseutsatte bussruter i dag, samtidig som fylket for tiden heller ikke har planer om å anbudsutsette.les mer...

Sjekkliste skal sikre gode kjøp av renholdstjenester

renhold bildeEn sjekkliste med ti anbefalinger til bruk når det offentlige skal kjøpe renholdstjenester. Det har NHO Service, som organiserer renholdsbedriftene, lansert på renholdsportalen.no. Dersom en ekstern løsning velges, heter det, står man som innkjøper ovenfor hundrevis av registrerte renholdsbedrifter i Norge. Disse varierer fra små og mellomstore bedrifter til store landsdekkende aktører med tusenvis av ansatte. Det sier seg selv at det kan være utfordrende å foreta det riktige valget blant så mange bedrifter, skriver organisasjonen. les mer...

Konkurranseutsatte «TV-overføring» av bystyremøter

UKE 17 - Bergen kommune- streaming-forsideEtter planen skal streaming av bystyremøtene i Bergen ta til 24. april. Da skal det bli mulig å følge forhandlingene på pc eller smarttelefon. Kommunen har valgt samme løsning som Oslo: Streaming ble anskaffet som tjeneste for å slippe å foreta store investeringer i teknisk utstyr og varig tilrettelegging nå. Det ble derfor lagt ut på anbud kjøp av streaming hvor leverandør kommer og rigger opp eget utstyr og leverer ønsket produkt i samsvar med kravspesifikasjonen. les mer...

Avtalelojalitet og e-verktøy sentrale innkjøpsmål for landets største sykehus

Uke 16 - OUS-malLandets største sykehus, Oslo universitetssykehus, har fått presentert sine mål for innkjøp og logistikk for 2013. Det er det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst som på denne måten gir sykehuset oppdrag som skal bidra til at helseforetaket selv når de mål regjeringen har satt. Stor avtalelojalitet, økt bruk av elektroniske verktøy og planer for gevinstrealisering og anskaffelser er stikkord for noen av oppdragene.les mer...

Tidsuavhengige avtaler med ideelle aktører griper om seg i helsesektoren

10_2013_helse_forside På rusfeltet har det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst gjort avtaler uten tidsbegrensning med ideelle private aktører. Nå skal det også arbeides for avtaler uten tidsbegrensninger også innenfor psykisk helsevern og rehabilitering. Nye avtaler skal her inngås i 2015. Dette fremgår av foretakstyrets vedtak om strategi for utviklingen av samarbeidet mellom private og offentlige helsetjenester.
les mer...

Seks kommuner i samarbeid om kompetanseløft

uke8_2013_1 Solid satsing på økt kompetanse for å sikre bedre anskaffelser gjennomsyrer anskaffelsesstrategien til ett av landets mange kommunale innkjøpssamarbeid, Interkommunalt Innkjøpsordning Nedre Romerike. Det er samarbeidet selv som skal bidra til at den enkelte av de seks deltagende kommune øker sin egen kompetanse – samarbeidet er et middel, ikke et mål i seg selv for kompetansehevingen.les mer...

NHO starter forum for innkjøpsdiskusjon

Uke 4- NHO-forum Et godt anskaffelsesregelverk forutsetter både kompetente innkjøpere og leverandører. Vi må spille hverandre gode. NHO ønsker å ta utfordringen med det og være et lokomotiv for å drive anskaffelses-arbeidet frem. Slik inviterer adm. dir. Kristin Skogen Lund i NHO til første møte i det nystartede Næringslivets Forum for Offentlige Anskaffelser (NFOA). Det er et bredt sammensatt forum med kompetanse hentet fra en rekke relevante områder for offentlige anskaffelser. les mer...

Helse Sør-Østs innkjøpsstrategi Kategoribasert, leverandørdialog og innovasjon

Uke 51 - Helse Sør-Øst - strategi-forside En kategoribasert innkjøpsmetodikk, åpenhet og dialog med markedene og interne miljøer i tillegg til innovativ tilnærming er hovedpunktene i den nylig vedtatte innkjøpsstrategien til Helse Sør-Øst. Kostnadene forbundet med kjøp av varer og tjenester, inkludert helsetjenester, er nå 40 pst av helseforetaksgruppens samlede kostnader, og den er økende. Resultatet av gjennomføringen av strategien forventes å være reduserte innkjøpskostnader slik at midler frigjøres til pasientbehandling. les mer...

Helse Midt-Norge satser - 
Rask økning av innkjøpsstaben; utvikling av ny strategi

Uke 45 - Helse Midt-strategi-forside Ny strategi og rask økning i bemanningen i innkjøpsfunksjonen står sentralt i en sak som Helse Midt-Norge nå legger fram for sitt styre. Varer og tjenester som berører et stort antall helsepersonell i deres hverdag, krever betydelig flere ressurser og mer tid i gjennomføringen enn mer ”ikke-kritiske” anskaffelser som for eksempel hotelltjenester, konstaterer adm.dir. Gunnar Bovim i styresaken. På noe lengre sikt tenker foretaket at en stor andel av kapasiteten innenfor innkjøpsområdet bør være ansatt i et nasjonalt felles innkjøpsselskap. les mer...

Milliardinnkjøp i pakt med etisk handlingsplan

Uke 37 Helse Vest-etikk kopi De 35 milliardane som årlig blir brukt på innkjøp i regi av de regionale helseforetakene, skal benyttes i tråd med en ny etisk handlingsplan. Rett nok er det bare de store anskaffelsene som skal telle med, men kompetanse og kunnskap om etisk handel skal spres i alle helseforetakene. Oppfølging og forbedringstiltak er også med i planene.
les mer...

Satser på kategoristyring for å få kontroll med etterlevelsen av innkjøpsreglene


31Helse NordDet gjenstår en god del tiltak og forbedringer spesielt ved noen av helseforetakene, og det er betydelig risiko for at regelverket for offentlige anskaffelser ikke følges i alle deler av organisasjonen. Dette gjelder spesielt for innkjøp som ikke foretas gjennom helseforetakenes innkjøpsavdelinger. Slik skriver adm. dir. ved Helse Nord til styremøtet 31. august i sin oppsummering av gjennomførte internrevisjoner. Kategoristyring og flere medarbeidere er tiltak som skal bidra til bedre kontroll med etterlevelsen av innkjøpsregelverket. les mer...

Storinvesteringer i helseforetak skal kvalitetsikres – rammeavtale inngått


Uke 33 - helseforetak -kvalsikr Investeringer i helseforetakene på over 500 mill. kroner skal kvalitetsikres før de settes ut i livet – på liknende måte som tilfellet er for for eksempel tilsvarende samferdsels- og forsvarsprosjekter. Fire leverandørgrupper med eksperter bl.a. fra konsulent – og arkitektfirmaer har nå fått rammeavtale med helseforetakene fram til utløpet av 2014 for å gjøre jobben.
les mer...

I gang med evaluering av anskaffelsesprosesseneStyret i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst har gitt grønt lys for å sette i gang evaluering av foretakets anskaffelser. Siktemålet er å trekke lærdom til bruk i det videre arbeidet med anskaffelser. Evalueringen i Helse Sør-Øst skal være ferdig i løpet av sommeren, og ende opp i en rapport med innspill til handlingsplan for kjøp av helsetjenester og nye anskaffelser. Helse Sør-Øst RHF har avtaler med private leverandører av helsetjenester på om lag 2,8 milliarder kroner.
Helse Sør-Øst-evalueringliten
les mer...

Inviterer styret tettere inn i innkjøpsplanleggingen


Styret i Helse Nord skal involveres i planleggingen av anskaffelser av helsetjenester og andre anskaffelser av stor samfunnsmessig betydning. Det fremgår av saksdokumenter som er lagt fram for styret. I gjennomføringsfasen er det ikke aktuelt å involvere styret,slik adm. direktør ser det, fordi det meste her er regulert av regelverket. Det er lite som kan endres/påvirkes i denne fasen uten at det samtidig er risiko for brudd på regelverket og fare for forskjellsbehandling mellom tilbydere, heter det.
Pasted Graphic 2les mer...