Sosialtjenester

Sosiale entreprenører møter barrierer i offentlige innkjøp

Uke 17-Sosiale entreprenorer -forside Det offentliges bruk av detaljspesifikasjoner i stedet for funksjonskrav i anbudskonkurranser, i tillegg til liten kapitaltilgang, sperrer for større bruk av sosiale entreprenører i utviklingen av den sosiale velferden. Dermed hemmes innovasjon og nye løsninger. Dette bekreftes i en utredning og i høringsuttalelser. Det fulle potensialet til funksjonskrav utnyttes ikke per nå, heter det. Leverandørutviklingsprogrammet i regi av NHO og KS søker å rette på det.les mer...

Nye løpende helseavtaler med ideelle – unntaket synger på siste verset

Uke 09 - Ideelle - Helse Sost-forside Helse Sør-Øst er i markedet for å gjøre løpende avtaler utelukkende med ideelle virksomheter – ikke på bakgrunn av en tradisjonell anbudskonkurranse, heter det. Men dette unntaket fra reglene for offentlige anskaffelser står nå for fall. Når nytt EU-direktiv blir norsk rett om et par år, er det slutt. les mer...

Tidsuavhengige avtaler med ideelle aktører griper om seg i helsesektoren

10_2013_helse_forside På rusfeltet har det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst gjort avtaler uten tidsbegrensning med ideelle private aktører. Nå skal det også arbeides for avtaler uten tidsbegrensninger også innenfor psykisk helsevern og rehabilitering. Nye avtaler skal her inngås i 2015. Dette fremgår av foretakstyrets vedtak om strategi for utviklingen av samarbeidet mellom private og offentlige helsetjenester.
les mer...

«Gråsone» mellom sosiallov og innkjøpsregler

Uke 05-12 Faglig hjørne-leveranse Det råder uklarhet i forholdet mellom lov om sosiale tjenester og lov om offentlige anskaffelser. Problemet oppstår dersom det ikke skilles mellom boligtilbud og tjenesteytelser når en kommune kjøper tjenester fra private tilbydere til enkeltpersoner. Statens helsetilsyn ber i brev til Helse- og omsorgsdepartementet om en avklaring. Spørsmålet er om slike kjøp omfattes av anskaffelsesreglene. Likeledes om hvilke krav som eventuelt kan settes til side i kontrakten uten at erstatningsansvar utløses hvis kontrakten må endres.les mer...

Skal gjøre avtaler for 680 mill. årlig uten sluttdato

Uke 43 - Helse Sør-Øst-rusavtalerHelse Sør-Øst RHF har startet arbeidet for å inngå langsiktige avtaler med private ideelle institusjoner om framtidig behandlingstilbud for rusmiddelmisbrukere. Det dreier seg om avtaler som skal gjelde fra 1. juli 2012 uten en bestemt sluttdato. Med en ramme på 680 millioner kroner i året skal det regionale foretaket inngå samarbeidsavtaler om tilbud til en pasientgruppe med flere ulike behov. les mer...