Sanksjoner

Må reise søksmål senest to år etter kontraktinngåelsen

Uke 05-Faglig hjørne-A Søksmål med sikte på å få iverksatt sanksjoner må reises senest 2 år etter at kontrakten er inngått. Det gjelder alle sanksjonene – «uten virkning», overtredelsesgebyr og avkorting. Imidlertid er det unntak – i noen tilfeller er søksmålsfristen bare 30 dager. En forutsetning for det er at oppdragsgiveren har varslet berørte leverandører forskriftsmessig om at kontrakt er inngått. Leverandørene er imidlertid etter søksmålsfristen ikke avskåret fra å anlegge andre typer søksmål, for eksempel søksmål med påstand om erstatning eller bringe saken inn for KOFA.
les mer...

De nye sanksjonene – hvor og når kan de brukes?

Uke 51 - Faglig hjørne-A Ved alvorlige brudd på regelverket skal kontrakten kjennes «uten virkning». Det er den mest dramatiske av de nye sanksjonsmulighetene som domstolene har fått. Denne kan bare benyttes for kontrakter over EU/EØS-terskelverdiene. De to andre sanksjonene, overtredelsesgebyr og avkorting av kontrakt, kan brukes både over og under disse terskelverdiene. Nedenfor ser vi nærmere på hvilke sanksjoner som kan idømmes.les mer...

Obligatorisk å ilegge bestemte sanksjoner

44_2012_i_faglig I en rekke av sanksjonsbestemmelsene står det utrykkelig at retten ”skal” idømme en bestemt sanksjon, dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Dette betyr at det er obligatorisk for retten å ilegge slike sanksjoner i de nevnte tilfellene. Dersom det for eksempel foreligger en ulovlig direkte anskaffelse er det ikke nødvendig at partene har nedlagt påstand om at kontrakten skal kjennes uten virkning. I dette tilfellet vil retten ha en plikt til å kjenne kontrakten uten virkning på eget initiativ (ex officio).
les mer...

«Frivillig» frist for begjæring om midlertidig forføyning

Uke 35 -Faglig hjørne-E En oppdragsgiver har nå fått mulighet til å fastsette en «frivillig» frist for begjæring om midlertidig forføyning mot visse beslutninger. Dette gjelder bare ved oppdragsgiverens beslutninger om å avvise en forespørsel om å delta i konkurransen på grunn av forhold ved leverandøren og forkaste en forespørsel om å delta når det er satt en grense for antall deltakere. Dette gjelder dessuten bare ved en begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandlinger med prekvalifisering eller konkurransepreget dialog. Når det gjelder vedståelsesfristen er det dessuten endringer fra tidligere.

les mer...

Svekket innsats mot grove regelbrudd?

Arnhild_art
Småbedriftsfiendtlig kaller NHO det, det nye håndhevingsregimet for offentlige anskaffelser i Norge etter at domstolene har overtatt og KOFA`s gebyr heves til henholdsvis 1000 kr for ulovlige direkteanskaffelser og 8000 kr for klager på brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. les mer...

8 kommuner må dele milliongebyr

101761377 Over fire millioner kroner må åtte Hordalands-kommuner til sammen ut med i overtredelsesgebyr til KOFA for ulovlig direkteanskaffelse. Bergen kommune står alene for 3,5 millioner av dette. Det gjaldt en avtale om renovasjonstjenester som ikke hadde vært kunngjort, men inngått med et felleseid kommunalt selskap. Først da et politisk parti sendte klage til klagenemnda, ble den ulovlig inngått avtalen sagt opp.les mer...

Alvorlige regelbrudd kan få følger for den enkelte innkjøper

126434042 Av Robert Myhre, advokat i Myhre & Co Advokatfirma, og tidligere sekretariatsleder i KOFA.

Alvorlige brudd på anskaffelsesreglene kan gi grunnlag for ordensstraff etter tjenestemannsloven – en ny dom skjerper reglene.
Etter dommen er det nå på det rene at alvorlige brudd på anskaffelsesreglene også kan få konsekvenser for den enkelte innkjøper. les mer...