Revisjon

Skarp revisjonskritikk av Statens vegvesens internkontroll av anskaffelser

Vegvesenet_internkontroll_forside Statens vegvesen får tommelen ned av Riksrevisjonen for sin internkontroll på anskaffelsesområdet. Den er ikke god nok, heter det. Riksrevisjonen anser det som alvorlig at ikke interne retningslinjer og rutiner følges, og at det forekommer flere brudd på loven om offentlige anskaffelser og økonomiregelverket. les mer...

JØRGEN KOSMO - RIKSREVISJONEN

Jørgen Kosmo_278x261-1Regeletterlevelse på bedringens vei
Vi har over tid presset lederne ganske hardt når det gjelder å etterleve reglene for offentlige anskaffelser. Innkjøpsprosessen er i bedring, og dersom det fortsetter, tror jeg det blir bra. Slik karakteriserer riksrevisor Jørgen Kosmo status for regeletterlevelse i statlige virksomheter i dag. Han peker på at manglende kompetanse og lederansvar for å organisere innkjøpsvirksomheten er forklaringer på at regeletterlevelsen ikke har vært så god som den burde. Riksrevisjonen har i sine rapporter overfor Stortinget i flere år refset statlige virksomheter for mangelfull regeletterlevelse.les mer...

Regelbrudd og rutinesvakheter i Helse Nord

Det er arbeidet godt med organisering, kompetanse og rutiner knyttet til anskaffelsesområdet den senere tid, men det er likevel uheldig at det på flere områder både er avdekket svakheter i rutiner/kontrollopplegg og klare brudd på regelverket. Slik konkluderer internrevisjonen i det regionale helseforetaket Helse Nord i en rapport. I løpet av våren 2011 skal styret igjen informeres om status i de forskjellige problemstillingene som tas opp i rapporten.les mer...