Regelverk

Ny forskrift om offentlige anskaffelser gjør unntak for kjøp av advokattjenester

iStock_000015722137Medium kopiNy forskrift om offentlige anskaffelser gjør unntak for kjøp av advokattjenester, blant annet dersom det foreligger en tvist som kan havne i domstolene eller i en tvistenemnd. les mer...

Her er de nye reglene som gjelder fra 1. juli i år

2015_35_faglig Rett før sommeren ble de nasjonale reglene for offentlige anskaffelser endret. De viktigste endringene: Anskaffelser under 100 000 kroner blir unntatt fra regelverket, og reglene om lukking og merking av tilbud opphevet. Også plikten til å kreve HMS-erklæring er fjernet, og grensen for å kreve skatteattest økes fra 100 000 kroner til 500 000 kroner. Endringene, som også omfatter dekningskjøp, rammeavtaler og lærlingklausul, trådte i kraft 1. juli i år.

les mer...

Etter ti år samles splittet vannbransje under ett innkjøpsregelverk

2015_20_vannI ti år er det organiseringen av den kommunale vann og avløpsvirksomheten som har avgjort hvilken anskaffelsesforskrift som skal følges. Dette har interesseorganisasjonen Norsk Vann likt veldig dårlig. Men i forslaget til nye anskaffelsesregler blir deres klager hørt. Alt skal nå bli samlet i forsyningsforskriften, og dette får selvsagt Norsk Vanns støtte. Vannbransjen står for øvrig overfor et formidabelt investeringsbehov i årene fremover: Rundt 490 milliarder kroner trengs fram mot 2030.les mer...

Endringer i forskrift om offentlige anskaffelser

Regjeringen endret forskrift om offentlige anskaffelser den 12. juni 2015. Endringene er ikke så store, men skaper likevel noen nye tolkningsspørsmål. les mer...

Forenklingsutvalgets innstilling - Et vell av forslag til et enklere regelverk

Uke 24-Forenklingsutvalget-forside Forenklingsutvalget leverte nylig sin innstilling til statsråd Monica Mæland i Nærings- og fiskeridepartementet. Innstillingen– NOU 2014: 4 «Enklere regler – bedre anskaffelser Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket» – skal raskest mulig ut på høring, trolig med en frist til utpå senhøsten i år. Forenklingsutvalget har utelukkende sett på mulige forenklinger i det særnorske regelverket, dvs. offentlige anskaffelser med kontraktsverdier under EU/EØS-terskelverdiene.les mer...