Pris

Pris skulle telle 90 pst - uklart hva den skulle omfatte

Uke 15- KOFA-Kystverket-forsideDet var uklart hva tildelingskriteriet «pris» egentlig skulle omfatte. Dette på tross av at pris skulle tillegges 90 % vekt i tildelingsevalueringen, og at alle tilbyderne for øvrig var
vurdert likt. KOFA kom til at oppdragsgiveren, Kystverket, dermed hadde brutt lov om offentlige anskaffelser ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag. I tillegg skulle konkurransen dermed også ha vært avlyst.
les mer...

Prissetting skapte umulig evalueringssituasjon

Uke 45 - KOFA - Politidirektoratet Det blir komplisert når en oppdragsgiver deler leveransen opp i flere deler og vekter ulikt i de enkelte delene. Verre blir det når det kommer en leverandør som flytter en oppgave og setter prisen til kr. 0.- i den delen oppgaven flyttes fra. Da blir det ikke lett å sammenlikne. Leverandøren skulle ha vært avvist, konstaterer KOFA, som slår fast at oppdragsgiveren, Politidirektoratet, har brutt regelverket ved ikke å avvise leverandøren. les mer...

Trakk grense for det innkjøpsfaglige skjønnet

Uke 48-KOFA-skjønn kopiSelv om det er vidt, går det en grense for en oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn når det gjelder å prissette et forbehold. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast. I den aktuelle saken gjaldt forbeholdet kostnader til strøm og vann i et byggeoppdrag. Oppdragsgiveren la til et prispåslag for forbeholdet likt med differansen mellom klagerens tilbud og det høyeste tilbudet, uten å begrunne hvorfor det. Dette tilbudet ble for øvrig avvist. Prissettingen tok ikke høyde for at det i sammenlikningen også var andre kostnader enn strøm og vann. les mer...