OPS

OPS–prosjekter på vei til nær 20 mrd forberedes

2016_34_broTre nye OPS–prosjekter er under forberedelse. Investeringene til de tre veistrekningene er anslått til nærmere 20 milliarder kroner. Flere kan bli løftet fram i den nye nasjonale transportplanen som fremlegges på nyåret. Regjeringens modell for offentlig–privat samarbeid (OPS) er ikke den samme som før. Nå er det snakk om en ren gjennomføringsstrategi.les mer...

OPS-prosjekter - Bidrag til reduserte klimagassutslipp i Oslo; 60-års-kontrakt i Kristiansand


Uke 07-OPS-bygg -forside Norges største, landbasert OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid) utenfor vegsektoren er i gang i Kristiansand. Kontrakten som omfatter eie av deler av anlegget og ansvar for driften er på 60 år. I Oslo kommune bygges det ny skole som OPS-prosjekt, der det i konkurransen ble stilt en rekke minstekrav til miljø og kvalitet. Tilbydere som oppnådde FutureBuilts målsetting om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp ekstrapoeng under vurderingen.les mer...

Fra opptil 50 til noen få kontrakter på én E6-strekning

Noen få kontrakter i stedet for mellom 30 og 50 kontrakter illustrerer noe av gevinstene som Statens vegvesen venter seg av den nye kontraktformen som planlegges for utbygging av E6 langs Helgeland. Varigheten på kontraktene anslås til 15 år, og dermed kan selskapet som får kontrakten, legge langsiktighet til grunn i sine investeringer. Tidligere erfaringer fra bruk av OPS skal inn i vurderingene, og både prekvalifisering og konkurransepreget dialog kan være aktuelt som kontraheringsform. les mer...