Miljø

Innovative miljøanskaffelser gav klimagevinster og sparte penger

milj_IF_nov_17Gevinstanalyser av fire anskaffelser der miljøkrav har stått sentralt, viser at samtidig med at klima- og miljøgevinster er innkassert, er også betydelige offentlige midler spart. Det dreier seg om innovative anskaffelser, der markedsdialog i forkant står sentralt.
les mer...

Miljøledelsessystem som kvalifikasjonskrav

Et miljøledelsessystem skal sikre gode rutiner og tiltak i bedriften, slik at virksomheten i minst mulig grad belaster miljøet. Fra 1. januar 2017 åpnet regelverket for økt bruk av miljøledelsessystemer ved offentlige anskaffelser. I denne artikkelen tar vi for oss bruk av miljøledelsessystemer som kvalifikasjonskrav.
mljoledelsessystem_IF_2017les mer...

Slik kan overgang til fossilfri transport forseres ved innkjøp

23_2016_transportKommuner og fylker må gjøre et arbeid for å sikre at alle fremtidige innkjøp blir redskaper for raskere overgang til fossilfri transport og utvikling av nye løsninger. Dette er en av oppfordringene i en fersk rapport fra Norsk Klimastiftelse, der det heter at lokal– og regionalpolitikken er sentral i arbeidet med å forsere overgangen til fossilfri transport.les mer...

70 ferjesamband over på null– og lavutslipp innen 2020

IF_2016_14_ferjeOmtrent 60 fylkesferjesamband og 10 riksferjesamband skal lyses ut og settes i drift innen 2020. For å nå de politiske målene er det viktig å bruke dette mulighetsvinduet til å fornye ferjeflåten med null- og lavutslippsteknologier. I stor grad er det et spørsmål om krav i kapitalkrevende anbudskonkurranser. En fersk rapport gir konkrete anvisninger på de utfordringene som står i kø for å lykkes med konkurransene.les mer...

Godkjente miljømerke som ikke var miljømerke

IF_37_105_grontp Grønt Punkt–merket forteller ikke noe om i hvilken grad et produkt er miljøvennlig. Det slo KOFA fast. Oppdragsgiveren hadde krevet at alle produktene måtte ha miljømerke fra godkjent miljømerkeordning. Leverandøren som fikk kontrakten, hadde fått godkjent Grønt Punkt som slikt miljømerke for ti av produktene. Ingen produsenter har offentlig godkjente miljømerker på disse produktene, hevdet klageren og fikk rett. les mer...

Tre av fire mener det offentlige bør prioritere miljømerkede produkter i sine innkjøp

Gronne_innkjop_19_2015 Mer enn tre av fire nordmenn mener offentlige virksomheter bør prioritere miljømerkede produkter i sine innkjøp. Bare seks prosent er helt eller delvis uenig i det. Dette er et av resultatene i årets utgave av TNS Gallups klimabarometer. Etter dagens regelverk for offentlige anskaffelser det ikke anledning til å vise til konkrete miljømerker. Det nye regelverket som trolig er på plass til neste sommer åpner imidlertid for bruk av slike merker.les mer...

Markedsdialog bak miljøkrav i transportkonkurranse

Uke 20_UDI-transport - forside Når Utlendingsdirektoratet (UDI) kunngjør sin varslede konkurranse om transportoppdrag i Østlandsområdet, er mange av kravene utviklet i dialog med markedet. Ikke minst gjelde det ulike miljøkrav. I form av en veiledende kunngjøring stilte UDI tidligere i år en del spørsmål til markedet. Formålet var å få innspill til utarbeidelse av kravspesifikasjon, tildelingskriterier og kontraktskrav i en konkurranse om persontransport senere i år.
les mer...

Krav om å tenke nytt i organisering av innkjøp for å redusere klimautslipp

Uke 49 - Ferjeanbud og klima-forside Det må tenkes nytt om organiseringen av ferjeanbud for å redusere klimautslipp, fastslår adm. dir. Harald Thomassen i NHO Sjøfart i en kronikk. Innovativ tenkning i organisering av offentlige innkjøp av ferjetjenester må til. Oppgaven er for stor for fylkeskommunene, som har fått ansvaret overdratt fra staten. Gjør man ikke noe, kan Norge tape det konkurransefortrinnet som tidligere satsing på miljøvennlige ferjer har gitt. les mer...

Ny miljøveileder fra Stiftelsen Miljømerking

svane Stiftelsen Miljømerking har gitt ut en ny veileder. Kompendiet er utviklet i et samarbeid mellom advokat Robert Myhre fra Myhre & Co Advokatfirma, og Tormod Lien og Karl-Oskar Nicolaisen fra Stiftelsen Miljømerking.
Veilederen kan lastes ned:
her
les mer...

Etiske krav må kunne gjennomføres i praksis

Uke 17 - Faglig hjorne- forside Det er en økende tendens til at offentlige oppdragsgivere stiller etiske krav til produksjon av varer og tjenester. Når man stiller etiske krav overfor leverandører, er det viktig å stille krav som er praktisk gjennomførbare og bidrar konstruktivt til formålet med å stille slike krav. Utfordringen ved etiske krav er ikke bare å følge opp den leverandøren som oppdragsgiveren direkte forholder seg til, men også hele den bakenforliggende leverandørkjeden.les mer...

Statsbygg skjerper miljøkrav til leverandørene

7_13_1_feb Illustrasjon: Longva Arkitekter AS
En kjempe innenfor norske offentlige anskaffelser, Statsbygg, har skjerpet sine miljøkrav. Det får betydning for leverandørene av varer og tjenester til hele bygg- og anleggsnæringen. Statsbygg er en av de aller største kjøperne i dette markedet. Miljøambisjonene til Statsbygg skal innfris ved å stille krav ved kjøp av tjenester fra arkitekter, prosjekterende, entreprenører og resten av bransjen.
les mer...

Tre fikk kontrakt – skal utvikle og prosjektere nullenergibygg

Uke 02-Forsvarsbygg-miljøbygg Tre firma er valgt ut til å prosjektere det som skal bli et «nullenergibygg» på marinebasen Haakonsvern i Bergen. Kravet til firmaene var bl.a. at de var i besittelse av miljøkompetanse og interesse for å utvikle en bygning som energimessig kan bli unik i sitt slag i Norge. - Dette prosjektet krever et lærevillig og robust rådgiverteam, poengterer Forsvarsbygg, som er byggherre. De samarbeider for øvrig allerede med forskningsmiljøer om å utvikle mulighetene for at bygget kan bli et såkalt nullenergibygg. les mer...

Skjerper kravene til miljø og samfunnsansvar i innkjøp

Helseforetak og miljø kopiHelseforetakene bør arbeide bedre med å sette miljøkrav. De bør følge i Helse Sør-Østs fotspor når det gjelder risikovurdering og oppfølging av etiske krav i anskaffelsene, og det må lages miljøkriterier knyttet til transport. Dette fremgår av sluttrapporten fra et felles prosjekt i regi av de fire regionale helseforetakene og Hinas (Helseforetakenes Innkjøpsservice AS). Det foreslås for øvrig at Hinas bør være pådriver for samfunnsbevisste anskaffelser.
les mer...

Statsbygg skjerper miljøkravene til leverandørene

Statsbygg kopi Statsbygg skjerper sine miljøkrav til rådgivere, entreprenører og leverandører. Innskjerpingen vil skje gradvis i pakt med Statsbyggs nye miljømål for 2011-2014 og langsiktige miljøambisjoner fram mot 2030. Statsbygg handler varer og tjenester fra byggenæringen for over tre milliarder i året, og mange vil derfor merke bygg- og eiendomsgigantens skjerpede krav.les mer...

Må tydeliggjøre hva miljøkrav vil medføre

Innføring av nye og strengere miljøkrav vil kunne medføre betydelige merkostnader. Det er også behov for å tydeliggjøre for oppdragsgiverne hva de ulike kravene faktisk vil medføre for entreprenørene eller produksjonsprosessen, men også hvilke effekter det aktuelle tiltaket sannsynligvis vil ha for miljøet. Dette skriver Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i en høringsuttalelse.
les mer...

PETTERSEN - BTV INNKJØP/ASPÅS - KNUTEPUNKT BUSKERUD

Avmystifisering av miljøbegrepet og satsing på motivasjon er viktige suksessfaktorer i det rådgivnings- og veiledningsarbeidet som Knutepunkt-ansvarlig i Buskerud, Espen Hansen Aspås, legger opp til. Buskerud er nettopp kommet i gang med dette arbeidet, og vil trekke på erfaringer fra andre fylker. De fylkesvise Knutepunktene har et sentralt ansvar i gjennomføringen av regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar. Innkjøpssjef Roy Petersen i Buskerud fylkeskommune legger bl.a. vekt på å beholde kompetansen i fylkeskommunen etter at Knutepunkt-prosjektet er over.les mer...

To ord manglet – regelbrudd ble resultatetOrdene ”eller tilsvarende” manglet, og det var nok til et regelbrudd. Et teknisk miljøkrav i konkurransen som Troms fylkeskommune gjennomførte, var koplet opp til ENERGY STAR. Først var det åpnet for alternativ dokumentasjon, men i en etterfølgende konkurranse – den første ble avlyst – ble miljøkravet justert. Resultatet fant ikke nåde for KOFAs (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) øyne.
Pasted Graphic
les mer...