Markedsanalyse

Avgjørende med en saklig og forsvarlig markedsvurdering

2015_23_KOFA Det er opp til den enkelte oppdragsgiver å avgjøre hva slags behov en anskaffelse skal dekke. Dette skjønnet kan ikke KOFA overprøve. For klagenemnda er det imidlertid avgjørende om det er gjort en saklig og forsvarlig vurdering av markedet i forkant av kunngjøringen. Det hadde oppdragsgiveren i den foreliggende klagesaken gjort. Altså intet å sette fingeren på, konstaterte nemnda, selv om det bare kom inn ett tilbud og selv om det ikke var åpnet for deltilbud.les mer...

Markedsdialog bak miljøkrav i transportkonkurranse

Uke 20_UDI-transport - forside Når Utlendingsdirektoratet (UDI) kunngjør sin varslede konkurranse om transportoppdrag i Østlandsområdet, er mange av kravene utviklet i dialog med markedet. Ikke minst gjelde det ulike miljøkrav. I form av en veiledende kunngjøring stilte UDI tidligere i år en del spørsmål til markedet. Formålet var å få innspill til utarbeidelse av kravspesifikasjon, tildelingskriterier og kontraktskrav i en konkurranse om persontransport senere i år.
les mer...

Skjebnetime for Norges første førkommersielle anskaffelse

Uke 40 - Oslo - forkommersiell I disse dager (8. oktober) er det skjebnetime for det som trolig er Norges første førkommersielle anskaffelse: Tilbudsfristen for første fase i konkurransen løper nå ut, og det knytter seg stor interesse til hvilke og hvor mange leverandører som melder seg. Anskaffelsen skjer i regi av Oslo kommune, og handler om å utvikle en gravefri metode for tilkobling av private vannledninger inn til kommunens hovedvannledninger.les mer...

Markedsdialog skal gi videreutvikling av teknologisk billettsystem

Uke 27-Mobillett-forsideI disse dager kunngjør administrasjonsselskapet for kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag, AtB, en konkurranse om videreutvikling av sin elektroniske billetteringsløsning Mobillett. Det dreier seg om bruk av mobiltelefon for kjøp og fremvisning av billett/reisebevis. I dagens løsning er det mange grensesnitt og aktører som må fungere for at kundene ikke skal oppleve problemer: App-teknologi, SMS-kommunikasjon, mobildekning, mobildata, bankkobling, betalingsløsninger, betalingsinnløser, drift av 4-sifret kortnummer og sikkerhetsmekanismer. I forkant av konkurransen har selskapet vært i dialog med markedet.les mer...

Kartla markedet for ikke–fossile energikilder gjennom idekonkurranse


Uke 42 - Miljøenergi-forside Gjennom en idekonkurranse har Forsvarsbygg kartlagt markedet for innovative løsninger, og dermed skaffet seg et solid grunnlag for en kravspesifikasjon til bruk i en kommende anbudskonkurranse. Den statlige eiendomskjempen er nemlig på jakt etter totalløsninger for å dekke et oppvarmingsbehov i sine bygninger med ikke-fossile energikilder. Ved å benytte idekonkurransens resultater skal de mest miljøvennlig og energieffektive totalløsningene skaffes til veie. les mer...

Dobling av antall veianbud i første kvartal i år


Tilgangen på oppdrag fra Statens vegvesen i første kvartal i år er godt og vel fordoblet sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. Dette går fram av en rapport fra Maskinentreprenørenes Forbund. Konkurransen er god – det er for eksempel i gjennomsnitt hele 71 tilbydere som slåss om kontrakter i intervallet mellom to og ti millioner kroner.
Pasted Graphic 1


les mer...

Det faglige hjørnet Sjekk markedet før anskaffelsen

For komplekse anskaffelser/markeder bør det foretas en grundig markedsanalyse. Dette gjelder også der markedet er ukjent eller nytt for virksomheten. Ved anskaffelse av standard varer kan et par telefoner eller et søk på Internett gi tilstrekkelig informasjon til at virksomheten får en forståelse av hvordan markedssituasjonen er. Dette skriver Oslo kommune i sin nylig reviderte veiledning for offentlige anskaffelser.les mer...