Lianakis

«Tidligere resultater» holdt ikke mål som tildelingskriterium

Uke 16 - KOFA-Hedmark-energi. Grenseoppgangen mellom kvalifikasjons- og tildelingskriterium kan volde alvorlig hodebry. Enklere blir det ikke når det er et krav at det kriterium som er benyttet under kontrakttildelingen, skal identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Slikt må vurderes i hvert enkelt tilfelle, slår KOFA fast, og kom i en sak til at kriteriet «Tidligere resultater» ikke holdt mål som tildelingskriterium.les mer...

Brukte ulovlig tildelingskriterium – vilkår for erstatning til stede

Uke 43 - KOFA-Kystverket Vurderingen av tilbudets kvaliteter var sammenfallende med vurderingen av leverandørens kvalifikasjoner. Slikt er ikke lovlig, konstaterte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), og mente at oppdragsgiveren som hadde lagt opp anskaffelsesprosessen slik, skulle ha avlyst konkurransen. Ved å benytte et ulovlig tildelingskriterium kan også oppdragsgiveren ha stilt seg lagelig til for et erstatningskrav.les mer...

Kriteriebalanse på en knivsegg

6.001-001Det er som å balansere på en knivsegg: En betraktning fra EU-domstolen i en sak som gjaldt noe helt annet, har gitt oppdragsgivere overraskelser og KOFA noe å tenke på. ”Lianakis” er stikkordet. KOFAs tolkning av betraktningen er at man kan bruke samme begrep både som kvalitetskriterium og tildelingskriterium, men innholdet i begrepet må være vesensforskjellig – og det må komme tydelig fram i konkurransegrunnlaget. Her har mange oppdragsgivere bommet. les mer...

Bommet på krevende kriteriebruk

Grensegangen mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier kan være vanskelig når det er snakk om oppdrag med tjenestekrav knyttet til personer. Nok en gang har en offentlig oppdragsgiver bommet ved å bruke et tildelingskriterium som ikke er lovlig. Oppdragsgiveren har da plikt til å avlyse konkurransen, fremhever KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), fordi dette er eneste måten å reparere den feilen på.les mer...

Greide hårfin kriterie-balansegang

Dersom samme kriterium skal benyttes både i kvalifikasjon av leverandører og tildeling av tilbud, kreves tydelig forskjell i vurderingstema. Samtidig må bruken som tildelingskriterium ha betydning for å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Gang på gang har offentlige oppdragsgivere her vist at de ikke har maktet den hårfine balansegangen. Men KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slo i en klagesak fast at Norges Bank greide det.les mer...

Greide ikke tydelig nok kriterie-sondring

Nok en offentlig oppdragsgivere har mislyktes i sitt forsøk på å sondre tydelig nok mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium. Dermed kunne KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelse) konstatere at det forelå ulovlig bruk av tildelingskriterium, og det er brudd på regelverket. Ettersom tildelingskriterier ikke kan endres etter tilbudsfristens utløp, er bruk av et ulovlig tildelingskriterium en feil som ikke kan rettes opp under tildelingsprosessen. Molde kommune, som saken gjaldt, hadde da plikt til å avlyse konkurransen.les mer...

En skjebnesvanger julimåned

KOFA-NAVRogaland kopi Tre kunngjøringer som NAV Virkemiddelenhet Rogaland gjorde i løpet av juli måned i 2009 havnet alle i KOFA – og i alle tre konstaterte Klagenemnda for offentlige anskaffelser at det var brudd på regelverket. I to av sakene ble konkurransene avlyst flere uker etter at vedståelsesfristen var løpt ut, mens oppdragsgiveren i den tredje hadde brukt kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier som i praksis enten var overlappende eller en gjentakelse. les mer...

En skjebnesvanger julimåned

KOFA-NAVRogaland kopi Tre kunngjøringer som NAV Virkemiddelenhet Rogaland gjorde i løpet av juli måned i 2009 havnet alle i KOFA – og i alle tre konstaterte Klagenemnda for offentlige anskaffelser at det var brudd på regelverket. I to av sakene ble konkurransene avlyst flere uker etter at vedståelsesfristen var løpt ut, mens oppdragsgiveren i den tredje hadde brukt kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier som i praksis enten var overlappende eller en gjentakelse. les mer...