Kvalifikasjonskrav

KGV-leverandør gikk rettens vei

mercell_tingrett_2017_ifMercell Holding saksøkte Vest-Agder fylkeskommune, etter en konkurranse om anskaffelse av KGV-verktøy. Saken endte med at Vest-Agder fylkeskommune ble frifunnet, og tilkjent sakskostnader. les mer...

Hvordan skal leverandører fylle ut ESPD–skjemaet?

20170404Mange leverandører er nå i gang med å fylle ut det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD). Her følger noen hovedpunkter som er viktige i forbindelse med utfyllingen. Det sies at utfyllingen kan by på hodebry første gangen. Når jobben imidlertid er gjort, oppleves førstegangsinnsatsen som et godt bidrag til senere forenkling og effektivisering.
les mer...

Hvordan skal oppdragsgiver fylle ut ESPD–skjemaet?

2016_7_fag Det nye anskaffelsesregelverket har vært gjeldende i snart to måneder. De første oppdragsgivere har prøvd seg på å fylle ut ESPD–skjemaet. Mange leverandører er nå i gang med sin del av denne jobben. Men hvordan skal oppdragsgiver fylle ut skjemaet? Her følger noen hovedpunkter.
les mer...

Kapret oppdrag trass en million i negativ egenkapital

Uke 51 - KOFA-Statsbygg-avvisning-forside (2) Kravet var «god soliditet», men en leverandør med drøyt millionen i negativ egenkapital fikk likevel tilslaget. Han hadde nemlig i tillegg lagt fram en periodisk regnskapsrapport som viste en markant forbedring av selskapets økonomi i forhold til året før. KOFA fant ingen grunn til å underkjenne denne vurderingen fra Statsbyggs side, spesielt i lys av at oppdraget var av forholdsvis kort varighet – en forventet byggetid på fire og en halv måned.les mer...

Leverandør-utvelgelse kjernen i revisjonsstrid om IKT-program

Uke 46 - Riksrev-IKT-Forsvaret-forside Forsvarets evalueringsprosess forut for valg av leverandør har ikke i tilstrekkelig grad avdekket den valgte leverandørens gjennomføringsevne. Dette fastslår Riksrevisjonen I Dokument 1 (2013-2014) Rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012. Forsvarsdepartementet på sin side er helt uenig: Utvelgelsen av leverandør til prosjektet ble gjort på en meget profesjonell måte. Striden dreier seg om forsinkelser i flere år og kostnadsoverskridelser i hundremillioner-klassen.les mer...

Det er forskjell på kvalifikasjon og tildeling…

Uke 44-Faglig hjorne- kvalifikasjonskrav-A Kvalifikasjonsfasen og tildelingsfasen er to uavhengige faser i en anskaffelse – med forskjellige funksjoner. Derfor er det ulike regler som styrer de to fasene. Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som skal fortelle om leverandøren kan greie å levere den aktuelle anskaffelsen. I tildelingsfasen avgjøres hvilket av tilbudene far de kvalifiserte tilbyderne som er det beste.les mer...

NUF-utfordringer og språkforviklinger, men ikke regelbrudd

Uke 13- KOFA - Statens vegvesen-forside Foto/ Hardangerbroen: Statens vegvesen

Et dansk selskap med et NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) i Norge skapte forviklinger i en konkurranse om elektroarbeider på Hardangerbrua. Men klageren som grep fatt, fikk ikke medhold i KOFA: At oppdragsgiver hadde krevet norsk oversettelse uten at det danske selskapet hadde foretatt dette for en skatteattest, synes ikke klagenemnda var nok til å fastslå regelbrudd. Attesten var fullt ut forståelig på norsk. Og så var det noen organisasjonsnummer-problemer – uten at de vippet KOFA av pinnen.
les mer...

Avviste en tilbyder etter skjønn – fikk medhold i KOFA

Uke 33- KOFA-Bergen-forside Hvis ingen bestemt kredittrating forelå, kunne oppdragsgiveren akseptere annen dokumentasjon for å fastslå tilbydernes soliditet. I ett tilfelle tilsa oppdragsgiverens skjønn at den tilsendte dokumentasjonen ikke holdt, uten at han gikk nærmere inn i den. Tilbyderen ble avvist og klaget, men KOFA gav oppdragsgiveren medhold: Hadde han gått inn i dokumentasjonens materielle innhold, ville han ha funnet at kredittratingen ikke svarte til kvalifikasjonskravet.les mer...

Forpliktelse til å kunne benytte underleverandørens erfaring manglet

Uke 21 KOFA-Tjome-forsideReferanser fra et søsterselskap var ikke nok. Det manglet en forpliktelseserklæring. Dermed kunne KOFA slå fast at oppdragsgiveren av den grunn hadde brutt regelverket ved å tildele kontrakten til en leverandør som ikke oppfylte et erfaringskrav. I stedet for å få kontrakt skulle leverandøren vært avvist. Det leverandøren prøvde på, var å stille underleverandørens kompetanse til rådighet, men da trengs helt bestemt dokumentasjon. Det hadde leverandøren ikke lagt fram.
les mer...

Fikk kontrakt uten å dokumentere et minstemål av god økonomi

47_1_2012 Tilbyderen som fikk kontrakten, hadde ikke levert det minstemålet av dokumentert god økonomi som skulle til å bli ansett kvalifisert i konkurransen. Dette slår KOFA fast i en fersk avgjørelse, der konklusjonen ble at tilbyderen skulle vært avvist i stedet for å få kontrakt. Fra enkeltmannsforetaket bak tilbudet forelå bare dokumentert et driftsresultat for én måned, og at bankforbindelsen, ifølge tilbyderen, hadde uttalt at denne var "positiv" til å bidra i tilfelle kontrakten ble brakt i havn. les mer...

Ble avvist, skapte problemer for taxi-kollegaer

taxi7_12 To av åtte løyvehavere som hver for seg sto bak et tilbud fra en taxisentral ble avvist. Det skapte problemer for kollegaene, fordi kvalifikasjonskravet forutsatte et visst antall biler. Utover en setning i tilbudsbrevet var det imidlertid ikke dokumentert at de to avviste løyvehaverne ville ha rådighet over ressurser for å tilfredsstille kvalifikasjonskravene. Taxisentralen kunne imidlertid ha levert tilbud samlet, og da vist til deltakernes kapasitet. Dette fremgår av en klagesak som KOFA nå har behandlet. les mer...

Kunne ikke si om tilbyderen var rettmessig avvist

Pasted Graphic 1Når oppdragsgiverens kvalifikasjonsvurdering strider mot bestemmelser i lovverket, kan ikke KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) vurdere om avvisningen av en tilbyder fra konkurransen var rettmessig. Det var på ett punkt at oppdragsgiveren hadde forsømt seg, og det dreide seg om brudd på lovens krav om forutberegnelighet. Tilbyderens lønnsomhet ble nemlig ikke vektlagt, selv om det skulle være et element i kvalifikasjonsvurderingen. les mer...

Oppfylte kravene, men ble likevel avvist


Dokumentasjon ble levert som krevet i konkurransegrunnlaget, men likevel ble den aktuelle tilbyderen avvist. Noen nærmere begrunnelse fikk tilbyderen aldri – heller ingen andre dokumenter forklarte saken nærmere. Men begrunnelsen som oppdragsgiveren gav til KOFA, førte til at klagenemnda kom til at her forelå et brudd på reglene.
Pasted Graphic


les mer...

Ryddet ikke godt nok i dobbeltrolle

KOFA-forsyning kopiEtter reglene kan ingen virksomhet være både el-tilsyn og el-installatør samtidig. Ved inngåelse av en kontrakt var imidlertid ikke leverandørens tilsynsvirksomheten og installasjonsvirksomheten klart nok atskilt, slik det ble krevet i konkurransegrunnlaget, fastslo KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Dermed skulle leverandøren ha vært avvist i stedet for å få kontrakt.les mer...