Kravspesifikasjon

Stor frihet til å velge hva som skal kjøpes, bruk av funksjonskrav anbefales

if_28_okt_2018_spesif.jpgEn oppdragsgiver har stor grad av skjønnsfrihet til å bestemme hva han ønsker å anskaffe. Men når han skal ut i markedet, anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at han benytte ytelses- og funksjonskrav i den grad det er mulig sett i lys av den konkrete anskaffelsen. På denne måten står leverandørene fritt til å tilby de mest innovative, oppdaterte, effektive og kostnadsbesparende løsningene markedet har å tilby.les mer...

Avgjørende med en saklig og forsvarlig markedsvurdering

2015_23_KOFA Det er opp til den enkelte oppdragsgiver å avgjøre hva slags behov en anskaffelse skal dekke. Dette skjønnet kan ikke KOFA overprøve. For klagenemnda er det imidlertid avgjørende om det er gjort en saklig og forsvarlig vurdering av markedet i forkant av kunngjøringen. Det hadde oppdragsgiveren i den foreliggende klagesaken gjort. Altså intet å sette fingeren på, konstaterte nemnda, selv om det bare kom inn ett tilbud og selv om det ikke var åpnet for deltilbud.les mer...

Standard buss–spesifikasjoner skal gjøre slutt på dyr skreddersøm

2015_8_busskjop Bussmateriellet blir dyrt når hver fylkeskommune ønsker å kjøpe skreddersøm. Med bred støtte i næringen har derfor Standard Norge nå satt i gang med å utvikle en Norsk Standard som skal gjelde for alle fylkeskommuner. Å få standardiserte anbudsspesifikasjoner vil gi mer effektive kjøp og gjøre det enklere å ta miljøvennlige valg og avhende eldre bussmateriell.les mer...

Innebærer en viss forpliktelse å bruke begrepet «minstekrav»

Uke 06 - KOFA-Sandnes (medteknisk)-forside Dersom begrepet «minstekrav» brukes i et konkurransegrunnlag for å beskrive krav til et produkt som skal kjøpes, innebærer det en viss forpliktelse. Begrepet bør bare benyttes når en oppdragsgiver ønsker å flagge ufravikelige krav, det vil si at hvis en tilbyder ikke etterlever kravene, venter avvisning. Dette følger av en KOFA-konklusjon i en sak der klagenemnda måtte ty til tolkning av hva bruken av begrepet «minstekrav» egentlig betød.les mer...

Bussleverandører ønsker seg funksjonskrav – får rigide detaljkrav i stedet

Uke 49 - Detaljstyring - bussanbud-forside (2) Rutebilbransjen ønske seg standardisering og funksjonskrav, men møtes i stedet av rigide detaljkrav når offentlige oppdragsgivere legger nye bussruter ut på anbud. Ettersom bransjen dessuten er mer og mer internasjonalt orientert og organisert, reagerer den også på særnorske krav som gjør det vanskelig på bruktmarkedet for busser. De spør: Hvordan kan det ha seg at busser som er spesielt designet for bytrafikk kan benyttes over hele Europa, bare ikke i Drammen?
les mer...

Ressurshensyn ikke nok til å forsvare bruk av merkenavn

Uke 47 - KOFA-Oslo kommune-forside Oslo kommune viste til flust av merkenavn i en anskaffelse, og forsvarte det med at det fremgikk i kravspesifikasjonen at produkter med tilsvarende egenskaper ville bli akseptert. Også ressurshensyn ved utformingen av konkurransegrunnlaget ble oppgitt som begrunnelse for valget om å angi disse produktene med merkenavn. For KOFA var dette ikke godt nok.les mer...

Brukte miljømerker i forbindelse med tildeling – ikke regelbrudd

Uke 39-KOFA-NTNU-miljomerke-forside Oppdragsgiverne brukte miljømerker i forbindelse med tildelingskriteriene, uten at KOFA av den grunn konstaterte brudd på regelverket. Forklaringen er at oppdragsgiveren her benyttet miljømerker som et mulig middel for å dokumentere oppfyllelse av merkenøytrale tekniske spesifikasjoner. Da kreves det ikke at oppdragsgiveren oppgir de spesifikasjonene som ligger bak det enkelte merke.les mer...

Lot egen usikkerhet få telle med under evalueringen

10_2013_eidsiva Kravet om at leverandøren skulle ha kontor i området når oppdraget ble utført, var absolutt. En tilbyder var etablert der, en annen hadde plan for slik etablering. Da kom oppdragsgiveren i tvil under evalueringen, og falt ned på at sistnevnte skåret bedre enn førstnevnte. Nei, understreker KOFA, det å ha en plan kan ikke telle negativt – her måtte oppdragsgiveren bestemme seg for hva som lå i «absolutt krav» og velge det ene eller det andre. Å la egen usikkerhet slå inn i evalueringen, gir ikke forutberegnelighet, slo klagenemnda fast.
les mer...

Var i orden å henvise til konkrete merkenavn

Uke 02-13-KOFA-Sogn&Fjd-forside Det var i orden å henvise til konkrete merkenavn i anskaffelsen. Unntaket som gav anledning til dette, finnes i selve hovedformålet til regelverket: å sikre mest mulig effektiv ressursbruk. Kontraktens gjenstand i klagesaken berettiget henvisningen til forbruksmateriell av bestemte merker, konstaterte KOFA, som dermed gav oppdragsgiveren medhold. les mer...

Unødvendig bruk av merkenavn, slapp likevel å avlyse

Uke 33 - KOFA-produktnavnAkershus fylkeskommune brukte merkenavn ved beskrivelse av bestemte produkter i en anbudskonkurranse. Ikke nødvendig, slo KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast, og således brudd på regelverket. Selv om en feil var begått, forelå det ingen plikt til å avlyse konkurransen i dette tilfellet. Slik KOFA så det, fikk nemlig ikke feilen konsekvenser for klageren, og det var ikke holdepunkter for at feilen fikk andre leverandører til å avholde seg fra å gi tilbud. les mer...

To ord manglet – regelbrudd ble resultatetOrdene ”eller tilsvarende” manglet, og det var nok til et regelbrudd. Et teknisk miljøkrav i konkurransen som Troms fylkeskommune gjennomførte, var koplet opp til ENERGY STAR. Først var det åpnet for alternativ dokumentasjon, men i en etterfølgende konkurranse – den første ble avlyst – ble miljøkravet justert. Resultatet fant ikke nåde for KOFAs (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) øyne.
Pasted Graphic
les mer...