Kontraktsformer

Ny innkjøpsmetode sikret sju måneder tidligere E6-åpning

IF_2017_10_09
Den nye E6-strekningen skulle etter planen åpnes sommeren 2021, men Nye Veier og Veidekke har inngått kontrakt som gjør at veien kan åpnes allerede i før jul 2021.
Prosessen frem til kontraktinngåelse er gjort etter metoden BVP (Best Value Procurement). Nye Veier leder an i feltet av pilotvirksomheter innen bygg og anlegg som nå tester ut denne nye metoden.
les mer...

Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår

IF_2016_13_faglig Oppdragsgiveren bør være bevisst på markedssituasjonen ved bruk av kontraktsvilkår med unntak fra fremforhandlede standarder. Maksimal overføring av risiko til leverandøren kan isolert sett være forlokkende, men kan være en uheldig innkjøpsstrategi og vil kunne motvirke prinsippene nedfelt i loven om effektiv ressursbruk basert på forretningsmessighet, likebehandling og forutberegnlighet.
les mer...

Uten avklaring for standardkontrakter neppe nytte av OPS i vannbransjen

Uke 35 - Entrepriseform - vannbransjen - forside OPS (offentlig-privat samarbeid) og partnering kan neppe tilføre vann- og avløpssektoren vesentlige fordeler i dag uten at det skjer en utvikling, blant annet i standardkontraktene. Dette fremgår av en fersk rapport som interesseorganisasjonen Norsk Vann har latt utarbeide. Her presenteres erfaringer fra fem gjennomførte utbyggings- og fornyelsesprosjekter i bransjen, og suksesskriterier presenteres. les mer...

«Lyngdalsmodellen» - OPS, konkurransepreget dialog, lean og samspill gav gevinst

Uke 11 - Lyngdalmodellen - forside Den såkalte «Lyngdalsmodellen» er blitt et eksempel til etterfølgelse innenfor offentlige anskaffelser. Den innebærer bruk av offentlig-privat samarbeid, ikke med privat, men med offentlig finansiering. Det er konkurransepreget dialog som benyttes når kontrakter skal inngås. Og klassisk lean-filosofi legges til grunn: God fremdrift og utbredt samarbeid med alle brukergruppene helt fra planleggingen tar til Modellen oppsto i forbindelse med bygging av en ungdomsskole i Lyngdal i Vest-Agder.les mer...

Hjelp til IT-kontrakter der «veien blir til mens man går»

Uke 42 - Datakontrakt-forside I noen IT-kontrakter er det totale innholdet i løsninger og leveranser ikke detaljert på forhånd, men vil fremkomme gjennom læring og modning underveis. Da er det en utfordring å utforme kontrakten med rett risikobalanse og prismodell. Et eksempel på en såkalt smidig oppdragsbasert leveranse i offentlig sektor er Statens pensjonskasses milliardprosjekt i forbindelse med pensjonsreformen. Nå foreligger en veiledning for denne typen kontrakter. les mer...

Jakter innovative løsninger for kommunal varedistribusjon

Uke 39 - Trondheim-innovasjon-forside Trondheim kommune skal sette i gang et prosjekt der siktemålet er å få innovative løsninger for varedistribusjonen innad i kommunen. Transportløsningen skal føre til reduserte utslipp og økt trafikksikkerhet, og anskaffelsen skal forberedes i dialog med leverandørene. Løsningen kan vise seg å bli aktuelle for andre store byer også, slik at logistikkoperatører fristes av mye større markeder enn bare Trondheim alene.les mer...

Møbelbransjen laget mal for å hindre ubalanserte kontraktsvilkår

Uke 38 - Møbel-Modellkontrakter-forside Norsk møbel- og tekobransje har fått modellkontrakter til bruk når f.eks. de skal selge produkter til det offentlige. Dermed har medlemsbedriftene fått et redskap de kan benytte når de skal gjøre avtale med stat, fylkeskommune eller kommuner. Utgangspunkt var det som bransjene oppfattet som ubalanserte kontraktsvilkår i slike avtaler. Nå lages en veiledning spesielt til bruk ved offentlige anskaffelser. les mer...

Slår til lyd for endringer i vegvesen-kontrakter

44_2012_i_kontraktform Drifts- og vedlikeholdskontraktene bør endres og forenkles for å gi bedre kvalitet, og for å legge til rette for at nye og mindre aktører også kan delta i konkurransen, foreslår Maskinentreprenørenes Forening (MEF) i et notat. Statens vegvesen bør ha som målsetting å igangsette prøveprosjekt med minst en endret og forenklet kontrakt i hvert fylke, heter det.
les mer...

”Svarte-Per”-spillet i offentlige kontrakter

2.001-001.001-001Risikofordelingen i kontrakter mellom offentlige oppdragsgivere og deres leverandører er et stridens eple. En slags ”terrorbalanse” råder for tiden, men det skal ikke store forsøkene på å flytte mer risiko over på motparten før det ropes alarm. Det dreier seg om å hindre at man blir sittende med ”svarte-Per” dersom noe uforutsett skjer.les mer...

Avvik fra kontraktstandard kan være uheldig innkjøpsstrategiKonkurransegrunnlaget inneholdt ikke kriterier for valg av tilbud, slik det skulle etter forskriften. Dermed fikk ikke leverandørene et forsvarlig grunnlag for å inngi tilbud. Det har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slått fast. En slik feil er ikke mulig å reparere, slik at konkurransen egentlig burde vært avlyst.
Pasted Graphic 1
les mer...

Utvikler nye kontraktgrep for å temme kostnadseksplosjon


Sykehuset Innlandet hadde gjennomført en ulovlig direkteanskaffelse, men slapp overtredelsesgebyr. Slik konkluderte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en klagesak som NHO-foreningen Norsk Industri sto bak (KOFA-sak 2010/338). Klagenemnda fant ikke grunnlag for å påvise grov uaktsomhet ved tildeling av en vaskerikontrakt til et selskap som foretaket er storeier i.
Veivesenet-handlprogrles mer...

Tar nye grep for økt konkurranse om veikontrakter

Pasted Graphic 3

Statens vegvesen tar grep for å øke konkurransen om de såkalte funksjonskontraktene.
Den viktigste grunnen er at det ved flere utlysninger av funksjonskontrakter bare er kommet inn ett eller to tilbud. Resultatet er at en funksjonskontrakt i Finnmark skal deles opp i mindre deler og nye kontraktformer skal prøves ut. I Nordland arbeider Statens vegvesen med nye kontraktformer i forbindelse med ny E6.les mer...

Ber om vurdering av statlig kontraktsstrategi

Uke 05 - KontraktstrategiStatens kontraktstrategi førte i 2010 til at de mindre bedriftene ble skivset fra to sider: Det var færre kontrakter å kjempe om, og de store bedriftene kapret kontraktene – selv småkontrakter til under 10 millioner kroner. Derfor ber nå maskinentreprenørene myndighetene om å se på sin kontraktstrategi. Ordretørke og ledig kapasitet fører også til at kompetansen forsvinner og at bredden på tilbudssiden kan bli svekket.
les mer...

Tråkket helt ny stier gjennom sin anbudsprosess

De to kontraktene som skal til for at Oslo-området får sine første hydrogendrevne rutebusser, er på plass. Ingen i verden har lignende busser; ingen har laget slike fram til nå, heller. Ruter, som er oppdragsgiver, har gjennom sin anbudsprosess tråkket helt nye stier. Det har ikke vært uten utfordringer, så vel når det gjelder kompetanse hos bestiller som erfaringer med offentlige innkjøp hos tilbydere. Vi snakker om miljø-innovasjon i et lite, prematurt leverandørmarked i regi av en krevende offentlig kunde som kjente målene, men ikke alle virkemidlene.les mer...

Kontraktperiode på ti år krever dokumentasjon

Når en oppdragsgiver kunngjør en kontrakt med varighet på hele ti år, må man kunne forvente at alle de fakta som er lagt til grunn for vurderingen av kontraktens varighet, er dokumentert. Når så ikke er tilfelle, er regelverket for offentlige anskaffelser brutt. Dette fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Så lange kontrakter kan lett komme i strid med lovens krav til konkurranse, heter det. les mer...

Fra opptil 50 til noen få kontrakter på én E6-strekning

Noen få kontrakter i stedet for mellom 30 og 50 kontrakter illustrerer noe av gevinstene som Statens vegvesen venter seg av den nye kontraktformen som planlegges for utbygging av E6 langs Helgeland. Varigheten på kontraktene anslås til 15 år, og dermed kan selskapet som får kontrakten, legge langsiktighet til grunn i sine investeringer. Tidligere erfaringer fra bruk av OPS skal inn i vurderingene, og både prekvalifisering og konkurransepreget dialog kan være aktuelt som kontraheringsform. les mer...