Konkurransegrunnlag

Informerte ikke godt nok om endret konkurransegrunnlag

2015_11_if_kriterier Endringen i konkurransegrunnlaget ble gjort i god tid før tilbudsfristen løp ut. Imidlertid ble den ikke kommunisert til alle mulige tilbydere. Oppdragsgiveren opplyste om endringen på en konferanse der åtte av 14 som da hadde levert tilbud, var til stede. Ikke godt nok, konkluderte KOFA.
les mer...

Ny veiledning:Slik gjør du de gode møbelinnkjøpene !

mobelkjop - veiledning-forside Møbelbransjen presenterer nå sine egne, faglige innkjøpskrav for kontor og offentlig miljø – også utdannelsesinstitusjoner og det øvrige kontraktmarkedet, i en rykende fersk veiledning. Det er bransjeforeningen Norsk Industri møbel+interiør som står bak veiledningen, som er utviklet i nært samarbeid med en lang rekke norske eksperter på kvalitet, klima og miljø, sosialt ansvar og offentlig anskaffelsesregler/jus. Bakgrunnen for arbeidet er at bransjen er rykende lei av at det så å si bare er pris som teller. les mer...

Ble ikke godt nok informert om vekting – regelbrudd, sa KOFA

Uke 18 - KOFA - Avinor -pris-forside Tilbyderne ble ikke tilstrekkelig informert om etterfølgende vekting av underkriteriene i en konkurranse, og da kom KOFA til at det forelå brudd på kravet i loven om forutberegnelighet. Klagenemnda konstaterte at konkurransegrunnlaget ikke gav entydig eller presis informasjon om hvordan det aktuelle kriteriet "Price" ville bli evaluert. Forklaringen i tilknytning til prismatrisen kunne peke i flere retninger. les mer...

KOFA åpner for forbud mot taktisk prising

KOFA har i sak 2011/265 avgjort sin første sak i stornemnd. Men saken reiser muligens flere spørsmål enn den gir svar på. Avgjørelsen er uansett viktig, fordi den prinsipielt åpner for bruk av bestemmelser i konkurransegrunnlaget, som forbyr taktisk prising.

Avgjørelsen er omtalt på nettsiden til Myhre & Co Advokatfirma, her:
www.mcadvokat.no

Avgjørelsen, og konsekvensene av dette vil bli gjennomgått i det nye oppdateringskurset som er satt opp 4. november.
les mer...

Uklare kvalifikasjonskrav – konkurransen burde vært avlyst

Uke 20-KOFA-Sør-Fron-forside Det var uklart hvorledes konkurransegrunnlaget måtte forstås når det gjaldt kvalifikasjonskravet, og dermed fant KOFA at det dermed ikke kunne anses utformet på en tilstrekkelig klar og tilgjengelig måte. Det er brudd på kravene til forutberegnelighet, likebehandling og gjennomsiktighet. Feilen var også slik at klagenemnda fant at egentlig burde hele konkurransen ha vært avlyst.
les mer...

Manglet forsvarlig grunnlag for å komme med tilbud

7_2013_feb_2 For å ha et forsvarlig grunnlag for å inngi tilbud må en oppdragsgiver sørge for at alle opplysninger som er relevante foreligger i konkurransegrunnlaget. I en klagesak konstaterte KOFA at flere slike opplysninger manglet, og dermed forelå brudd på kravet om forutberegnelighet. Det ble rett og slett vanskelig for tilbyderne å utforme sine tilbud. Resultatet av KOFAs avgjørelse var dessuten at oppdragsgiveren hadde plikt til å avlyse hele konkurransen. les mer...

Fem vanlige feil med konkurransegrunnlag

advokat 200 I KOFA-praksis, og i rettspraksis, ser man ofte at årsaken til klager og konflikter i kjølvannet av konkurransene, ofte skyldes mangler og feil ved konkurransegrunnlaget. I verste fall medfører mangler ved konkurransegrunnlaget at konkurransen avlyses, og at man må betale erstatning til tilbyderne. Det er derfor viktig at det ikke skjer unødvendige feil. Vi har satt opp fem vanlige feil i mange konkurransegrunnlag, slik at det skal være lettere å unngå disse. Samtidig minner vi om kurs i Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag, som arrangeres av Forum for offentlige anskaffelser. Neste kurs er 7. februar i Oslo. Mer informasjon om kurset finnes her: http://foa.no/page254/page383/page13/page13.htmlles mer...

Ville avlyse uten saklig grunn eller erstatning

Uke 01 - KOFA - saklig grunn Da en oppdragsgiver påberopte seg anledning til å avlyse eller forkaste erstatningsfritt uten saklig grunn, satte KOFA foten ned. Det er brudd på kravet til forutberegnelighet, slo klagenemnda fast. Det nevnte forbeholdet fra oppdragsgiveren gav ikke tilbyderne det vernet de etter reglene vanligvis har mot avlysning eller totalforkastning og til å kunne kreve erstatning når vilkårene for dette er oppfylt.les mer...

Gjennomfører tredjepartskontroll av konkurransegrunnlag

Uke 38 - Vegvesenet-3.partskontroll-forside I disse dager skal resultatet av en såkalt tredjepartskontroll av konkurransegrunnlaget for ny E6 Frya-Vinstra legges fram. Det å gjennomføre en slik kontroll, gjort av eksterne fagmiljøer, er noe nytt i Statens vegvesen. Tidligere har egne krefter stått for slik kontroll. Konkurransegrunnlaget gjelder en entreprise i milliardklassen. les mer...

Uten totalverdi og kjøpsvolum forelå plikt til å avlyse

Uke 11 - KOFA - skatteetaten Det er brudd på regelverkets krav dersom hverken anslått totalverdi eller omfanget av kjøpet målt i antall enheter er oppgitt i konkurransedokumentene. Ja, det er et så alvorlig brudd at det foreligger avlysningsplikt. Dette fastslår KOFA i en avgjørelse. Dette med totalverdien fremgår av regelverket i motsetning til de to øvrige punktene. Her har klagenemnda brukt sitt skjønn. les mer...

Skjebnesvanger unøyaktighet om konkurranseform


Uke 32 - KOFA-Vestre VikenEn unøyaktighet ble skjebnesvanger for Vestre Viken HF: Ett sted i konkurransegrunnlaget stod det nemlig at konkurransen skulle gjennomføres med forhandlinger. Et annet sted – og i kunngjøringen, stod det imidlertid åpen anbudskonkurranse. Sistnevnte konkurranseform ble også brukt. Men kravet til forutberegnelighet og likebehandling var likevel brutt, og KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) bad helseforetaket om enten å rette opp feilen eller avlyse hele konkurransen. les mer...

Konkurransegrunnlag uten kriterier for valg av tilbud


Konkurransegrunnlaget inneholdt ikke kriterier for valg av tilbud, slik det skulle etter forskriften. Dermed fikk ikke leverandørene et forsvarlig grunnlag for å inngi tilbud. Det har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slått fast. En slik feil er ikke mulig å reparere, slik at konkurransen egentlig burde vært avlyst.

Pasted Graphicles mer...

Forsvarsbygg med digitale konkurransedokumenter

Forsvarsbygg-buildingSMART kopi Konkurransedokumentene i en åpen anbudskonkurranse om et nytt bygg i Bergen i regi av Forsvarsbygg består av en komplett digital 3D-modell uten papirer, Ut av den digitale modellen kan leverandørene hente alle de opplysninger som er nødvendig for å kunne levere tilbud – også data om fremdriften i prosessen. Samtidig har Forsvarsbygg jevnlige møter der leverandørene kan stille spørsmål til den konkrete modellen.les mer...