Konkurranse med forhandling

Trangt nåløye for dem som ønsker forhandlinger uten å kunngjøre først

IF_2017_sept_31_forhandlingDårlig planlegging, politisk press eller at det er besværlig for oppdragsgiveren er ikke lovlig grunnlag for å benytte seg av konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Derimot kan force majeure-situasjoner som oppdragsgiveren ikke selv er skyld i og nødvendige dekningskjøp der f.eks. gjeldende kontrakt er kjent uten virkning, gi muligheter for å benytte unntaket. En tjenestekontrakt med en av vinnerne av en forutgående plan- og designkonkurranse kan også passere nåløyet.
les mer...

Åpning for mer forhandlinger, men visse vilkår må være oppfylt

De nye anskaffelsesreglene utvider adgangen til å bruke prosedyrene konkurranse med forhandlinger etter forutgående kunngjøring og konkurransepreget dialog. Men det er begrensninger på bruken: En oppdragsgiver kan bare bruke disse prosedyrene dersom vilkårene i ett av de fem unntakstilfellene er oppfylt.
znoNw
les mer...

Konkurranse med forhandling over EØS–tersklene bare for spesielle anledninger

2016_31_fagligDersom det har vært avholdt en anbudskonkurranse eller konkurransepreget dialog, og tilbudene som kom inn var ukorrekte eller uakseptable, kan oppdragsgiveren benytte konkurranse med forhandling. Det er et krav at samtlige tilbud er ukorrekte eller uakseptable. Dette gjelder for anskaffelser over EU/EØS–tersklene etter dagens regler.
les mer...

Forhandlinger uten forutgående kunngjøring var ikke ulovlig direkteanskaffelse

2015_26_avvisning Hverken i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget sto det noe om oppdragsgiverens budsjett. I anbudskonkurransen ble to tilbydere avvist og den tredje tilbyderens tilbud forkastet fordi det overskred budsjettet. Oppdragsgiveren inviterte da til forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Ulovlig direkteanskaffelse, mente klageren. KOFA var av en annen oppfatning og viste til nyere juridisk teori. les mer...

Nedsnakking under forhandlinger gav ingen gevinst

2015_21_hamar Tilbyderen brukte mye tid under forhandlingene på å snakke negativt om sine konkurrenter. Denne nedsnakkingen lønte seg ikke – ikke ble det kontrakt, men derimot en klage til KOFA, der tilbyderen også tapte. Klagenemnda slo fast at dette var utenforliggende forhold, og brudd på kravet til forutberegnelighet å ta hensyn til slikt. les mer...

Fikk ikke forhandle i en konkurranse med forhandlinger

Uke 40 - KOFA - Avinor - forside Tilbyderen ble innkalt til forhandlinger i den første konkurransen med forhandlinger, men ikke i den reviderte utgaven av den samme konkurransen. Det er brudd på regelverket, konstaterte KOFA, selv om oppdragsgiveren påsto at klageren etter første møte måtte forstå at det ikke ble aktuelt med et nytt. Nedtegning av hva som ble sagt og gjort i det første møtet kunne kanskje ha stilt saken i et annet lys …les mer...

Oppfylte ikke veiledningsplikten under forhandlingene

Uke 50 - KOFA- Nav Rogaland - forside Prisen er noe lav, sa oppdragsgiveren i første forhandlingsmøte, og tilbyderen økte den derfor. I forhandlingsmøte nr. 2 ble ikke pris kommentert fra oppdragsgiverens side, trass i at tilbyderen som økte prisen, nå sto i fare for å tape hele konkurransen. Det var nemlig to andre tilbydere som dermed lå best an på pris. KOFAs dom var klar: Oppdragsgiveren oppfylte ikke sin veiledningsplikt etter forskriften.les mer...

«Uten virkning» kan åpne for forhandlinger over EØS-tersklene ved dekningskjøp

Uke 26 bildebruk Over EØS-terskelverdiene skal bare åpne eller begrenset anbudskonkurranse benyttes. Ved visse unntak kan likevel konkurranse med forhandlinger tas i bruk. Ved dekningskjøp kan f.eks. forhandling uten forutgående kunngjøring benyttes dersom det nødvendig som følge av at en kontrakt er kjent uten virkning. EF-domstolen har flere ganger understreket at unntaksreglene må fortolkes restriktivt, og at det er oppdragsgiveren som har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt.
les mer...

Burde tatt opp konflikt av avgjørende betydning i forhandlingene

Uke 16-KOFA - Oslo Lufthavn-forsideI konkurranser med forhandling har ikke en oppdragsgiver noen plikt til å påpeke alle sider ved leverandørenes tilbud som kan forbedres. Imidlertid kan det være annerledes dersom det gjelder forhold av vesentlig eller avgjørende betydning, slik det var i en klagesak – til og med i disfavør av tilbyderen. Da kom KOFA til at oppdragsgiveren, ved å unnlate å påpeke konflikten i forhandlingene, hadde brutt kravet til forutberegnelighet. les mer...

Ville kapre tilbydere - valgte feil konkurranseform

Uke 37-KOFA-Helse Midt-pasienttransport-side 1 Gode råd var dyre da Helse Midt-Norge ikke fikk noen tilbud i sin konkurranse om kjøp av pasientreiser. Helseforetaket sjekket med leverandørene hva som kunne være i veie, og gjorde noen endringer i den konkurransen som fulgte. Da meldte tilbyderne seg. Men Helse Midt-Norge brukte konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring, og det var ikke lov, fastslo KOFA, fordi det var gjort «vesentlige endringer». Da ble det straks en annen kontrakt. les mer...

Dobbelt regelbrudd: Avviste i stedet for å forhandle

Uke 33 - KOFA - Nesset I stedet for å avvise tilbudet skulle oppdragsgiveren forhandlet med tilbyderen og påpekt at hans tilbud avvek vesentlig fra kravspesifikasjonen, slik den egentlig var å forstå. Dermed begikk oppdragsgiveren i denne saken to regelbrudd: Han avviste feilaktig, og han unnlot å gjennomføre reelle forhandlinger. KOFA peker også på at det ikke er lov med vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget underveis i en konkurranse. les mer...

Ikke gode nok grunner til å bruke forhandlinger


KOFA-Risør kopi Dersom en offentlig oppdragsgiver heller vil bruke konkurranse med forhandlinger enn anbudskonkurranse, må strenge krav tilfredsstilles dersom verdien på anskaffelsen er over EU/EØS-terskelverdiene. Risør kommune prøvde seg ved kjøp av tjenestepensjon, men maktet ikke å leve opp til de krav som KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) la til grunn. Det hjalp ikke selv om anskaffelsen ble kunngjort mens pensjonsreformen var ganske fersk. Regelbruddet betyr at kommunen har plikt til å avlyse konkurransen, slo klagenemnda fast.les mer...