KOFA

Mer slagkraftig KOFA innen neste sommer?


Uke 48 - Mer slagkraftig KOFAInnen neste sommer kan en ny, mer slagkraftig utgave av KOFA se dagens lys. Den nye regjeringen prioriterer arbeidet med dette, og to muligheter har utkrystallisert seg: Enten at KOFA får tilbake muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr, eller at klagenemnda vurderer alle sakene og selv tar de sakene som er godt begrunnet, videre til domstolene for egen risiko og regning.les mer...

Forpliktelse til å kunne benytte underleverandørens erfaring manglet

Uke 21 KOFA-Tjome-forsideReferanser fra et søsterselskap var ikke nok. Det manglet en forpliktelseserklæring. Dermed kunne KOFA slå fast at oppdragsgiveren av den grunn hadde brutt regelverket ved å tildele kontrakten til en leverandør som ikke oppfylte et erfaringskrav. I stedet for å få kontrakt skulle leverandøren vært avvist. Det leverandøren prøvde på, var å stille underleverandørens kompetanse til rådighet, men da trengs helt bestemt dokumentasjon. Det hadde leverandøren ikke lagt fram.
les mer...

Rolleendring i det norske klagesystemet

Uke 18 - Faglig hjørne - klageadgang-B Ved førstkommende årsskiftet runder KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) 10 år. Da er klagenemnda tilbake i den rollen den egentlig var tiltenkt – et rådgivende og kompetansebyggende klageorgan. Det er da domstolene som skal forvalte arsenalet av sanksjoner, som særlig er tiltenkt grove brudd på regelverket. I første rekke av disse er ulovlig direkteanskaffelse. KOFA skal ikke lenger kunne skrive ut overtredelsesgebyr.
les mer...

Forslag om økt klagegebyr til KOFA

136387580 - benytt muligheten til å gi din høringsuttalelse

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har den 7. mars 2012 sendt på høring forslag om å øke klagegebyret for behandling av saker i KOFA. Det foreslås at gebyret for klage økes til kr. 8.000,-, og at det innføres gebyr på kr. 1.000,- for klage om ulovlig direkteanskaffelse.
les mer...

Innkjøpspraksis på rett vei

KOFA_vv2 De siste statistikkene fra KOFA viser en bedring i etterlevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser.les mer...

Ny KOFA-leder



Spesialrådgiver og tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn er i statsråd i dag oppnevnt som ny leder av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Han har vært medlem av nemnda siden 2009 og overtar nå etter advokat Bjørg Ven, som har ledet nemnda siden etableringen i 2003.  Advokat Gro Amdal er oppnevnt som nytt nemndmedlem.




Pasted Graphicles mer...

Dokumentasjonskrav kan bety kvalifikasjonskrav

KOFA-avvisning kopiI konkurransegrunnlaget var det ikke oppstilt konkrete kvalifikasjonskrav, men derimot dokumentasjonskrav. Når det er tilfelle, kan dokumentasjonskravet forstås som et kvalifikasjonskrav. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast i en fersk avgjørelse. Hvilket nivå eller hvilken karakter dokumentasjonen må ha for at en oppdragsgiver skal anse en tilbyder som kvalifisert under slike forhold, tilligger det innkjøpsfaglige skjønn – om KOFA ikke blander seg inn i, så lenge det ikke er uforsvarlig eller i strid med kravet om forutberegnelighet.les mer...

Brukte annet kriterium enn det kunngjorte – ok sa KOFA

Oslo kommune krevet i konkurransegrunnlaget og kunngjøringen bare bruk av én bestemt boremetode, men aksepterte likevel en tilbyder som ville bruke en annen metode. Ettersom det her dreide seg om forhandlinger, mente KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) at endringen som oppdragsgiveren med dette gjorde, likevel var innenfor hva man må kunne tillate. Det var ingen vesentlig endring av konkurransegrunnlaget.les mer...

Politisk vedtak kostet Oslo 24 mill. i straff

Et vedtak i Oslo kommunes høyeste politiske organ, bystyret, har kostet skattebetalerne 42 millioner kroner i straffegebyr. Det fremgår av et vedtak i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).les mer...

Bommet på forhandlingsplikt og avlysning

Den juridiske grensen for å annullere eller endre en lovlig utført vurdering av en tilbyders kvalifikasjoner etter at tildelingsvedtaket er meddelt, er nå trukket opp av Klagenemnda for offentlige anskaffelser(KOFA). Av en fersk avgjørelse fremgår det at en slik endring ikke er lov, etter den forståelse av forskriften som KOFA legger til grunn. Formålet er nemlig å hindre en oppdragsgiver i å endre sin vurdering ved en klage for å opprettholde sitt valg av leverandør. Det er første gang klagenemnda håndterer en slik problemstilling.les mer...

KAI KRUGER - UNIVERSITETET I BERGEN/KOFA

stacks_image_3601-hovedtekstbilde_undervisning_kk1Det vil være å kaste barnet ut med badevannet! Slik karakteriserer professor Kai Krüger forslaget fra flertallet i håndhevingsutvalget om at ordningen med overtredelsesgebyr bør bortfalle. Krüger, som er en av landets ledende eksperter på offentlige anskaffelser, mener at ordningen med slike gebyr har vært en suksess. Ingen av de sakene der KOFA har ilagt gebyr, er havnet i domstolene. Krüger kommenterer i intervjuet også en EU-dom som kan føre til at Høyesterett må endre sin erstatningspraksis bl.a. i anskaffelsessaker.les mer...

FREDRIK SEJERSTED UIO/HÅNDHEVELSESUTVALGET

-Det er en misforståelse at håndhevingsutvalget foreslår at domstolene skal overta KOFAs rolle. Et enstemmig utvalg går innfor at klagenemnda skal fortsette som før, som et rådgivende, uformelt lavterskeltilbud. Det sier lederen av utvalget, professor dr. juris Fredrik Sejersted. Det eneste utvalget foreslår av endring, er at anledningen til å ilegge overtredelsesgebyr overføres til domstolene. Den nye sanksjonen, å erklære en kontrakt ”uten virkning, er et sterkt virkemiddel som utvalget håper sjelden blir brukt, men som bør ha en preventiv virkning, poengterer Sejersted bl.a. i intervjuet.
les mer...

ARNHILD DORDI GJØNNES - NHO

KOFA bør bli et bindende klageorgan, uavhengig av hva innstilingen fra det såkalte håndhevingsutvalget sier. Det mener NHO, fastslår NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes, som i utvalget var i mindretall med dette forslaget. Flertallet vil overføre håndhevingen av regelverket for offentlige anskaffelser til domstolene. Gjønnes begrunner i intervjuet sitt standpunkt bl.a. med ønsket om en effektiv håndheving og at det vil fremstå som et ”lavterskel”-tilbud selv om KOFA får rollen som et bindende klageorganles mer...

BJØRG VEN - KOFA

- Jeg tror KOFA har lykkes svært god i forhold til hva som var hensikten med opprettelsen av klagenemnda i sin tid, fremhever nemndas leder, advokat Bjørg Ven. Hun begrunner det med at de har fått behandlet svært mange saker, og således kunnet fylle ut regelverket med avgjørelser og fortolkninger der regelverket har vært noe uklart. Likeledes legger hun vekt på at KOFA tidlig etablerte egen hjemmeside på nettet der alle avgjørelsene blir lagt ut, og denne siden er svært ettertraktet blant dem som interesserer seg for offentlige anskaffelser – så vel leverandører som innkjøpere. les mer...

Fritt fram for klager om direkteanskaffelser

Leverandører som har deltatt i en konkurranse eller som ønsker å delta i en konkurranse, men som mener at man på ulovlig vis har mistet muligheten til å delta, kan klage sin nød til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).les mer...