Karensperiode

Ikke god forretningsskikk å bryte løfte om svar i tide

IF_2015_32_NT En tilbyder hadde bedt om utvidet karensperiode. Oppdragsgiveren lovet å gi beskjed om resultatet innen utløpet av den eksisterende karensperioden. Det ble avslag på anmodningen, men det fikk ikke tilbyderen vite før innpå fire timer etter at gjeldende klagefrist var gått ut. Dette er brudd på god forretningsskikk og lovens krav om forutberegnelighet, konstaterte KOFA. les mer...

Karensperioden er ingen «klagefrist»

Uke 14 - Faglig hjørne-A En oppdragsgiver kan først inngå kontrakt eller rammeavtale etter utløpet av karensperioden som han selv har fastsatt. Etter anskaffelsesforskriften del III skal karensperioden være minst 10 dager dersom meddelelsen sendes elektronisk, eller over telefaks og minst 15 dager dersom meddelelsen sendes med et annet kommunikasjonsmiddel. Karensperioden har tidligere vært omtalt som en ”klagefrist”, men en leverandør kan så vel klage som reise søksmål også etter karensperiodens utløp.les mer...