IT

Anskaffelser tungt inne i halvparten av Helse Midt-Norges største risikoprosjekter

IF_2017_20_22_ITTre store IKT-prosjekter der anskaffelser spiller en sentral rolle samtidig med bygging av et helt nytt sykehus, gir Helse Midt-Norge en betydelig risikoutfordring. At disse fire store prosjektene gjennomføres samtidig gjør ikke risikoen mindre. Risikodempende tiltak er iverksatt, forsikrer administrasjonen overfor styret i en «Top 10-risiko»-sak. I halvparten av de største risikoprosjektene på listen spiller anskaffelser direkte eller indirekte tungt inn.les mer...

IKT-næringen på barrikadene Kjemper for mer bruk av balanserte kontraktstandarder

Uke 47IKT Norge standardkontrakter - forsideIKT-Norge reagerer skarpt på flertallsforslaget fra Forenklingsutvalget om å fjerne regelen om bruk av fremforhandlede og balanserte kontraktstandarder. I stedet for å fjerne den fra forskriften for offentlige anskaffelser, bør den styrkes, heter det. IKT-Norge lanserer forslag til insentiver for å styrke bruken av fremforhandlede vilkår. les mer...

Innovativ anskaffelse skal gi grunnlag for digital studenteksamen

Uke 24-Digital studenteksamen-forside Studenter ved norske universiteter og høyskoler skal etter hvert få tilgang til digital eksamen foruten at arbeidsflyten frem mot en slik eksamen også skal digitaliseres. I den anledning sikter UNINETT seg inn mot en innovativ offentlig anskaffelse der utviklingsprosjekter og leverandørdialog i forkant av selve anbudskonkurransen er hovedaktivitetene. Bakgrunnen er at hverken markedet eller universitets- og høyskolesektoren er modne nok til å gå rett på en konkret anskaffelse, ifølge UNINETT.les mer...

Vil lage plattform for bedre offentlige IT-anskaffelser

140272094 kopi 2 Det murrer i IT-bransjen: Dagens praksis for IT-anskaffelser i det offentlige fungerer for dårlig, hevder Abelia, og legger til at dette fører til at muligheten for innovasjon settes på vent. I IKT-Norge mener man at offentlige anbudsprosesser er totalt fraværende for innovasjon. Nå vil Abelia ta grep og sammen med bransjen utforme en felles plattform, som IT-bransjen kan enes om, og fronte overfor det politiske miljøet og myndigheter.  les mer...

IKT-Norge: Faretruende utvikling ved offentlige IKT-kjøp

Uke 13-Off.anbud-PMHoff -forside På grunn av svært rigide og kostbare anbudsprosesser og et svært ubalansert avtaleregime er det stadig færre IT-leverandører som kaster seg inn i kampen om de store offentlige anbudene. Risikoen har blitt for stor. Det er en meget faretruende utvikling, skriver generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge i en aviskronikk, der han refser offentlige innkjøpere for manglende nytenkning i forbindelse med IKT-kjøp.les mer...

Min ID og ID-porten - Skal drifte digitale løsninger for det offentlige

Uke 3 - ID-port MinID -forside I fire år framover skal EVRY drifte ID-porten og MinID, begge viktige løsninger som betyr betydelige forenklinger for offentlige virksomheter. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som er oppdragsgiver. Mer enn 270 offentlige virksomheter benytter ID-porten. I 2013 hadde Difi i underkant av 40 millioner innlogginger og om lag 3,2 millioner brukere. Difi skal selv fortsette med å utvikle ny funksjonalitet og forvalte applikasjonen.
les mer...

Masteroppgave om IT-kjøp Sats på minikonkurranser og dynamiske innkjøpsordninger

Uke 48 - Rammeavtaler mm-forsideI et IT-marked i rask utvikling fungerer prisregulering i klassiske rammeavtaler dårlig. Risiko for strategisk prising er det også. Nei, bruk heller hyppigere konkurranser – f.eks. minikonkurranser eller dynamiske innkjøpsordninger, lyder anbefalingen i en fersk masteroppgave. En slik strategi legger også til rette for leverandørutvikling ved å gi små og mellomstore bedrifter en større mulighet til å kjempe om de offentlige kontraktene. les mer...

Tre kjernekrav for satsing på innovative IKT-kjøp i helsesektoren

Uke 11 - IKT-helse-forside Innovative IKT-løsninger blir et sentralt verktøy for å løse de store utfordringene i helsesektoren: Samhandling og en krevende, men aldrende befolkning. For å lykkes må i første rekke tre krav imøtekommes: Bedre dialog mellom innkjøpere og leverandørmarkedet, økt kompetanse hos de offentlige innkjøperne og en ordning som avlaster risikoen i forbindelse med innovasjonskjøp. les mer...

Ikke god nok markedssjekk før IKT-anskaffelse

Uke 26 - Trondheim-revrapport Trondheim skulle gjøre avtale om IKT-løsning, men sitter i dag igjen med en løsning som er vesentlig redusert i omfang i forhold til den opprinnelige avtalen. Kommunerevisjonen har levert en kritisk rapport, der det bl.a. fremgår at skanningen av markedet i forkant ikke var god nok: Potensielle tilbydere, ulike tekniske løsninger og programvare i forbindelse med anskaffelsen.les mer...

IKT-investeringer for en halv milliard i Helse Nord

Uke 03-Helse Nord-IKT Innenfor det regionale helseforetaket Helse Nord skal det nå innføres kliniske IKT- systemer, og det er snakk om en samlet investering på nær en halv milliard kroner fram til systemene er på plass om fire-fem år. En krevende anskaffelsesprosess er tilbakelagt, og tre leverandører fikk kontrakt. les mer...