innkjøpsfaglig skjønn

KOFA: Det var ikke ubegrenset fritt skjønn

3_2015_innkjopsfaglig En kombinasjon av tildelingskriterier gav grunnlag for en påstand om at oppdragsgiveren hadde forbeholdt seg et ubegrenset fritt skjønn ved evalueringen. Men KOFA kom til at disse forholdene ikke gav grunnlag for en slik påstand. Klagenemnda fant at oppdragsgiveren ikke hadde brutt regelverkets krav om forutberegnelighet og etterprøvbarhet. Men av hensyn til leverandørens forutberegnelighet kunne oppdragsgiveren med fordel gitt flere opplysninger om evalueringen, heter det. les mer...

KOFA prøver grensene for det innkjøpsfaglige skjønnet

nyhetsbrev_26_2011_innkjopsfaglig Det er ok å legge vekt på tilgrensende kompetanse ved kontraktstildeling i en jevn konkurranse selv om det ikke fremgår av konkurransegrunnlaget at det særlig skal legges vekt på akkurat den kompetansen. Imidlertid er det ikke ok å gi en tilbyder lavere poeng selv om han oppgir starttidspunktet for arbeidet på annen måte enn oppdragsgiveren har tenkt – så lenge tidspunktet fremstår rimelig tydelig på annen måte. Dette har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slått fast. les mer...