Helse

Tidsuavhengige avtaler med ideelle aktører griper om seg i helsesektoren

10_2013_helse_forside På rusfeltet har det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst gjort avtaler uten tidsbegrensning med ideelle private aktører. Nå skal det også arbeides for avtaler uten tidsbegrensninger også innenfor psykisk helsevern og rehabilitering. Nye avtaler skal her inngås i 2015. Dette fremgår av foretakstyrets vedtak om strategi for utviklingen av samarbeidet mellom private og offentlige helsetjenester.
les mer...

Samordning og standardisering skal gi mer effektive utstyrskjøp

medisin7_2012 Samordning av innkjøp og standardisering av utstyrsparken er sentrale innspill til Helse Sør-Øst’s fremtidige kjøp og håndtering av medisinsk-teknisk utstyr. Dette fremgår av rapporten fra et prosjekt som har foretatt en gjennomgang situasjonen for denne typen utstyr i det regionale helseforetaket. Forventningene er at rapporten skal gi grunnlag for en mer effektiv anskaffelsesprosess og muligheter for mer optimale anskaffelser.les mer...

Ny avtale sikrer økt bruk av telemedisin og fjerndiagnoser

Uke 51 -Helsenett Muligheten for å bruke telemedisin vil ventelig øke betydelig i årene framover. En ny avtale som Norsk Helsenett har gjort, åpner for mer samhandling i helsesektoren ved at videoutstyr kan brukes til fjerndiagnoser, operasjoner og øvrige konsultasjoner i økende grad. Nå er det 680 tilknyttede studioenheter samt 200 desktopklienter (HD-video via PC) i helse-Norge, men man venter en dobling av antall studioenheter og at desktop blir «allemannseie». Avtalen er to-årig med opsjon på forlengelse 1+1 år og har en anslått verdi på 90-120 millioner kr over hele avtaleperioden.
les mer...

Ja til frivillige, nei til kommersielle

4.001-001De vil ha med de frivillige aktørene i løsningen av utfordringene innenfor helse- og omsorgssektoren, ikke de kommersielle. Derfor utreder nå regjeringen hvorledes de skal legge til rette for at de mange frivillige får en bit at den store, statlige ”oppdragskaka”. Et hovedpunkt er hvordan å ta vare på de som ikke får kontrakt.
les mer...

Tre kjøpsprosesser i Helse Vest skal under lupenTre av fjorårets anskaffelsesprosesser skal i år under lupen i Helse Vest. Det varsler det regionale foretaket i en rapport til styret. Evalueringene er en oppfølging av krav som eieren, Helse- og omsorgsdepartementet, har stilt. En rekke strenge krav stllles til hva evalueringene skal inneholde – alt fra hensynet til pasienttilbudet til konsekvenser for den fremtidige konkurransesituasjonen. Det er kjøp av helsetjenester som skal evalueres.
Pasted Graphic 1


les mer...

Helseforetakene forsterker oppfølging av vikarkontrakter

Helseforetak-vikarer kopi Oppstyret i den såkalte Adecco-saken har satt enda mer fart og kraft i kontraktoppfølgingen til de fire regionale helseforetakene når det gjelder avtalene om leveranse av helsepersonellvikarer. De interne forholdene sjekkes dermed på nytt bare snaut tre kvart år etter en landsomfattende revisjon av de samme avtalene. I tillegg har foretakene bedt alle leverandører om å signere og forplikte seg på en ny erklæring om at de forstår og holder seg innenfor lover og forskrifter. les mer...

Kritikk fra mange hold etter konkurranse om rusbehandling

Rusbehandling kopiFem private, ideelle institusjoner har fått avtale med det regionale helseforetaket Helse Vest for behandling av rusavhengige. Verdien på avtalene for inneværende år overstiger en kvart milliard kroner. Men noen ble avvist, og det har skapt bråk: Kritikk fra stortings- og kommunehold, og en runde i retten. Hvis stortingspolitikerne ikke ønsker at det offentlige skal gjennomføre anskaffelser blant ideelle organisasjoner må loven endres, repliserer helseforetaket, som også påpeker at dokumentene i anskaffelsen ikke kan sendes ut på høring – for eksempel til kommunene – i forkant uten å komme i konflikt med anskaffelsesregelverket. les mer...

Krevende byggeprosjekt til 700 mill.

Statsbygg - HiO kopiStatsbygg er i gang med å rehabilitere det gamle rikshospitalets patologibygg i Oslo med sikte på å gjøre dette til lokaler for sykepleierutdanning. Et supplerende bygg skal også reises, og hele prosjektet er kostnadsberegnet 705 millioner 2009-kroner. Nybygget vil rage syv etasjer over terreng, men får også tre etasjer under bakken. Byggearbeidene foregår i tett bymessig bebyggelse i sentrale deler av Oslo, og det innebærer krevende utfordringer.les mer...

Vil i gang med innkjøpstiltak fra dag 1 i 2011

Uke 45 - Helse Nord-oppdragsdokumentHvert helseforetak skal ha oversikt over og følge opp alle innkjøpsavtaler og leverandører. De langt fleste anskaffelser skal gjøres gjennom det nyetablerte innkjøps- og logistikksystemet. Dette er to av seks krav som det regionale helseforetaket Helse Nord stiller til sine helseforetak i et midlertidig oppdragsdokument for 2011. Det endelige oppdragsdokumentet kommer senere på vinteren, men Helse Nord ønsker at helseforetakene kommer i gang med å gjennomføre oppdraget allerede fra årets begynnelse.les mer...

Avtaler for milliardbeløp med private helseinstitusjoner

Helse Sør-Øst RHF har tildelt avtaler til private helseinstitusjoner for til sammen 1, 7 milliarder kroner. De nye avtalene skal gjelde fra 1. januar 2011. I tillegg til tilbud innen rehabilitering, spiseforstyrrelser og psykisk helsevern omfatter de nye avtalene også radiologi og laboratorietjenester. Avtalene med de private helseinstitusjonene er et viktig supplement til behandlingstilbudet som er i egne helseforetak. les mer...

ANDERS SKUMSNES - HELSE SØR-ØST

Det er store fordeler med å sentralisere kontraktinngåelsene bl.a. for å bedre standardisering og få gode priser, fastslår Anders W. Skumsnes, tidligere innkjøps- og logistikkdirektør ved det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Det er imidlertid viktig med en god oppfølging av hvorledes avtalene virker for dem som står for den daglige driften i det enkelte sykehuset. Han tillegger dessuten logistikksenteret som er etablert i foretaket, stor betydning ikke minst for kontroll med vareflyten.
 les mer...

Strever med å få til god innkjøps-organisering

Helse Midt-Norge strever med på finne den best mulige organiseringen av sine innkjøp. For to år siden besluttet styret i det regionale helseforetaket at en såkalt forpliktende nettverksmodell skulle gjelde. To år etter kan man konstatere at flere av forutsetningen for at effektene skulle komme, ikke er på plass. Alt er forblitt som før 2008. Men en ny utredning holder fast på den forpliktende enttverksmodellen. les mer...

Leverandør-ja til etisk handel i helse-Norge

En samlet deltagergruppe av leverandører ga Helse Sør-Øst klare tilbakemeldinger på at de ønsket krav til etisk handel velkommen og gjerne ville være med på å utvikle feltet. Dette kom fram på leverandørseminaret som helseforetaket nylig gjennomførte. Leverandørenes ønske var at kravene fra offentlige innkjøpere ble standardisert, og at man ble tydelige på å vekte etiske krav i anskaffelser foran pris, slik at de leverandører som har grepet tak i problematikken og ønsker å gjøre noe med det, får utelling i anbudskonkurransene. les mer...

Innkjøp til det offentlige innebærer samfunnsansvar

- Det er viktig at både helseforetakene og leverandørene er klar over det samfunnsansvaret som innkjøp til offentlig sektor innebærer, sier Gunnar Bovim, administrerende direktør for Helse Midt-Norge RHF. Han kommenterte avtalen med Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH), og fremholdt at den sikrer at både faglige, etiske og miljømessige aspekter blir ivaretatt i omgangen med leverandørene våre.les mer...

Fullt fokus på kjøp av private helsetjenester

Revisjonen ved det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst har gått kjøp av private helsetjenester grundig etter i sømmene. Rapporten ble fremlagt for styret forleden, og toppledelsen i foretaket lover full oppmerksomhet mot oppfølging av de foreslåtte tiltakene i de kommende månedene. Området har høy politisk prioritet og er gjenstand for stor brukerinteresse, heter det, og de sentrale helsemyndighetene har nylig fremhevet bruk av private aktører der dette kan bidra til å korte ned ventetidene.les mer...