Helse Sør-Øst

Avtaler uten tidsbegrensninger for et tyvetalls private, ideelle helseinstitusjoner

Uke 32 - Helse Sør-Øst-løp.avtaler. Et tyvetalls private, ideelle institusjoner som gir tilbud til rusmiddelmisbrukere, har nå fått løpende avtaler med det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Det er første gang foretaket gjør avtaler som ikke er tidsavgrenset, og avtalene sikrer dermed etterlengtet forutsigbarhet. Den økonomiske rammen er på nær trekvart milliard kroner. Spørsmålet om forutsigbarhet og således mer enn tidsavgrensede avtaler for disse institusjonene har vært et hett politisk tema.les mer...

Tar dyrekjøpte erfaringer med inn i nytt innkjøpsprosjekt

Uke 18 - Helse Sør-Øst-systemansk Helse Sør-Øst avviklet sist høst en nasjonal rammeavtale for kjøp av systemløsninger. Dyrekjøpte erfaringer, skriver administrerende direktør i det regionale helseforetaket til sitt styre, og gjør rede for kostnader til prosjektet på nær 65 millioner kroner. Erfaringene tas imidlertid med videre i et regionalt anskaffelsesprosjekt med samme formål, noe styret har gitt sin tilslutning til. Foranalyse er unnagjort – en anskaffelsesstrategi skal utvikles.les mer...

Skal sette i gang nær 30 innkjøpsprosjekter i Helse Sør-Øst i år

Uke 16 - Sykehuspartner - anskplan Den regionale anskaffelsesplanen i Helse Sør-Øst tilsier at det i år i alt skal igangsettes nærmere 30 kjøpsprosesser. I 20 av disse skal tildelingsbrev være sendt tilbyderne innen årets utløp. I tillegg kommer prosesser som er igangsatt tidligere. De er ikke listet opp i anskaffelsesplanen for 2012. Det er Sykehuspartner som har stått for utarbeidelsen av planen.les mer...

Skjerper kommunikasjonen etter innkjøpsnederlag i retten

Uke 09 - Helse Sør-Øst-rapport En anskaffelsesprosess i regi av Helse Sør-Øst havnet i rettsapparatet, der foretaket som er største bestiller i Norge av spesialisthelsetjenester, ikke fikk medhold. En evaluering ble satt i gang, og ett av hovedfunnene i rapporten er at mål og strategier innenfor de aktuelle fire fagområdene kunne vært bedre kommunisert. En rekke anbefalinger er lagt fram, og foretakets styre fikk forleden beskjed om at en rekke av tiltakene er iverksatt – og for mange eksisterer det konkrete tidsfrister. les mer...

Skal gjøre avtaler for 680 mill. årlig uten sluttdato

Uke 43 - Helse Sør-Øst-rusavtalerHelse Sør-Øst RHF har startet arbeidet for å inngå langsiktige avtaler med private ideelle institusjoner om framtidig behandlingstilbud for rusmiddelmisbrukere. Det dreier seg om avtaler som skal gjelde fra 1. juli 2012 uten en bestemt sluttdato. Med en ramme på 680 millioner kroner i året skal det regionale foretaket inngå samarbeidsavtaler om tilbud til en pasientgruppe med flere ulike behov. les mer...

Sparer årlig 300 mill. på innkjøp – vil bli bedre på innovasjon

Uke 41 - Helse-Sør-Øst-innkjøpspolitikkVed å styrke innkjøpskompetansen og oppfølgingen av hele anskaffelsesprosessen i helseforetakets regionale anskaffelser, sparer Helse Sør-Øst 300 millioner kroner i året. Helse Sør-Øst handler alene inn for mer enn 20 milliarder kroner. Regionale innkjøp har også gitt et handlingsrom slik at foretaket kan følge opp de etiske og miljømessige konsekvensene i produksjonskjeden i de produktene som kjøpes. Helse Sør-Øst er også i gang med å bli bedre på innovasjon gjennom sine innkjøp les mer...

Strenge etiske krav til innkjøp for nytt sykehusbygg

Østfoldsykehus kopi Byggingen av nytt sykehus i Østfold skal følge de etiske retningslinjene for innkjøp i Helse Sør-Øst, og det skal ikke forekomme avvik fra reglene om offentlige anskaffelser. Byggeprosjektet skal likeledes følge tilsvarende krav til etiske leverandørkjeder. Dette har byggherren, Helse Sør-Øst, fastsatt. Prosjektet har fastlagt en entreprise- og kontraktsstrategi med formål å legge grunnlag for en gjennomføringsmodell som gir trygghet for å oppfylle resultatmålene for prosjektet (kostnader, kvalitet og tid). les mer...

Avtaler for milliardbeløp med private helseinstitusjoner

Helse Sør-Øst RHF har tildelt avtaler til private helseinstitusjoner for til sammen 1, 7 milliarder kroner. De nye avtalene skal gjelde fra 1. januar 2011. I tillegg til tilbud innen rehabilitering, spiseforstyrrelser og psykisk helsevern omfatter de nye avtalene også radiologi og laboratorietjenester. Avtalene med de private helseinstitusjonene er et viktig supplement til behandlingstilbudet som er i egne helseforetak. les mer...