Håndhevelse

Suspensjon innført for å sikre leverandørers rettigheter

Uke 44- Faglig hjørne-forside Det er en viss risiko ved midlertidig forføyning at oppdragsgiveren inngår kontrakt før domstolen har rukket å ta stilling til begjæringen. Den nye bestemmelsen i regelverket for offentlige anskaffelser om suspensjon betyr imidlertid at selve begjæringen om midlertidig forføyning, i visse tilfeller, får automatisk oppsettende virkning. Det betyr at oppdragsgiveren har plikt til å avvente kontraktsinngåelsen inntil domstolen har tatt stilling til begjæringen, og dermed sikre leverandørers rettigheter.

les mer...

Rolleendring i det norske klagesystemet

Uke 18 - Faglig hjørne - klageadgang-B Ved førstkommende årsskiftet runder KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) 10 år. Da er klagenemnda tilbake i den rollen den egentlig var tiltenkt – et rådgivende og kompetansebyggende klageorgan. Det er da domstolene som skal forvalte arsenalet av sanksjoner, som særlig er tiltenkt grove brudd på regelverket. I første rekke av disse er ulovlig direkteanskaffelse. KOFA skal ikke lenger kunne skrive ut overtredelsesgebyr.
les mer...

Lovforslag til nye håndhevelsesregler er fremlagt

101390464 kopi Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til skjerpede regler for håndhevelse av offentlige anskaffelser. Det skal nå bli lettere for leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen å sikre sine rettigheter. Reglene skal også bekjempe grove brudd på regelverket. Dette gjelder særlig brudd på kravet til åpne konkurranser om offentlige anskaffelser.les mer...

Helseforetak nesten på linje om håndheving

De regionale helseforetakene er for det meste enige om hvordan håndhevingen av regelvert for offentlige anskaffelser bør være. Men på noen punkter brytes harmonien. Innad i Helse Sør-Øst er det uenighet om en oppdragsgiver skal ha plikt til å gi en eller to – som i dag – begrunnelser ved kontrakttildeling. Det er heller ikke enstemmighet om minimums karenstid – her mener Helse Vest at det holder med èn minimumsfrist, ikke to.les mer...

KAI KRUGER - UNIVERSITETET I BERGEN/KOFA

stacks_image_3601-hovedtekstbilde_undervisning_kk1Det vil være å kaste barnet ut med badevannet! Slik karakteriserer professor Kai Krüger forslaget fra flertallet i håndhevingsutvalget om at ordningen med overtredelsesgebyr bør bortfalle. Krüger, som er en av landets ledende eksperter på offentlige anskaffelser, mener at ordningen med slike gebyr har vært en suksess. Ingen av de sakene der KOFA har ilagt gebyr, er havnet i domstolene. Krüger kommenterer i intervjuet også en EU-dom som kan føre til at Høyesterett må endre sin erstatningspraksis bl.a. i anskaffelsessaker.les mer...

FREDRIK SEJERSTED UIO/HÅNDHEVELSESUTVALGET

-Det er en misforståelse at håndhevingsutvalget foreslår at domstolene skal overta KOFAs rolle. Et enstemmig utvalg går innfor at klagenemnda skal fortsette som før, som et rådgivende, uformelt lavterskeltilbud. Det sier lederen av utvalget, professor dr. juris Fredrik Sejersted. Det eneste utvalget foreslår av endring, er at anledningen til å ilegge overtredelsesgebyr overføres til domstolene. Den nye sanksjonen, å erklære en kontrakt ”uten virkning, er et sterkt virkemiddel som utvalget håper sjelden blir brukt, men som bør ha en preventiv virkning, poengterer Sejersted bl.a. i intervjuet.
les mer...

ARNHILD DORDI GJØNNES - NHO

KOFA bør bli et bindende klageorgan, uavhengig av hva innstilingen fra det såkalte håndhevingsutvalget sier. Det mener NHO, fastslår NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes, som i utvalget var i mindretall med dette forslaget. Flertallet vil overføre håndhevingen av regelverket for offentlige anskaffelser til domstolene. Gjønnes begrunner i intervjuet sitt standpunkt bl.a. med ønsket om en effektiv håndheving og at det vil fremstå som et ”lavterskel”-tilbud selv om KOFA får rollen som et bindende klageorganles mer...

BJØRG VEN - KOFA

- Jeg tror KOFA har lykkes svært god i forhold til hva som var hensikten med opprettelsen av klagenemnda i sin tid, fremhever nemndas leder, advokat Bjørg Ven. Hun begrunner det med at de har fått behandlet svært mange saker, og således kunnet fylle ut regelverket med avgjørelser og fortolkninger der regelverket har vært noe uklart. Likeledes legger hun vekt på at KOFA tidlig etablerte egen hjemmeside på nettet der alle avgjørelsene blir lagt ut, og denne siden er svært ettertraktet blant dem som interesserer seg for offentlige anskaffelser – så vel leverandører som innkjøpere. les mer...