forhandlingsforbudet

Utvidet adgang, men ingen plikt til å be om ettersending og avklaring

ettersending_IF_2017_11Den nye anskaffelsesforskriften gir oppdragsgiveren en utvidet adgang til å be om ettersending og avklaringer. I utgangspunktet kan oppdragsgiveren avklare alle typer opplysninger og be om ettersending av alle typer dokumentasjon så lenge det ikke medfører en forbedring av tilbudet. Som hovedregel har imidlertid ikke en oppdragsgiver plikt til å be om ettersending og avklaring.
les mer...

Åpenbare feil kan rettes og avklaringer gjøres, men …

Faglig_13_15_IFRett nok er det forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser, men visse avklaringer og rettelser kan gjøres. Grensene for adgangen er imidlertid strenge. Forhandlingsforbudet og likebehandlingsprinsippet må etterleves. Det er f.eks. ikke tillatt å forhandle om innholdet i tilbudene gjennom avklaringer. Ved den minste tvil om hvordan en åpenbar feil skal rettes opp, skal oppdragsgiveren ikke rette feilen.les mer...

Forhandlingsforbudet ikke til hinder for møter med tilbyderne

Uke 48 - KOFA- konsulent-forsideI enkelte tilfeller kan det være forsvarlig å ha møter med tilbyderne underveis i en åpen anbudskonkurranse etter tilbudsfristen. Det har KOFA slått fast – på to betingelser: Det må ikke dreie seg om forhandlinger, og dokumentasjonen fra møtene må være så god at etterprøvbarhetskravet er godt ivaretatt.les mer...

Ikke absolutt forhandlingsforbud, bare nesten…

Uke 18-Faglig-A Forhandlingsforbudet ved åpne og begrensede anbudskonkurranser innebærer ikke et absolutt forbud mot kontakt mellom partene. Anskaffelsesregelverket har flere bestemmelser som regulerer kontakten mellom partene. I visse tilfeller er det for eksempel tillatt å foreta visse avklaringer og rette åpenbare feil. Dessuten plikter oppdragsgiveren
å ta kontakt med leverandøren dersom de vurderer å avvise tilbudet som unormalt lavt. Dette fremgår av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FADs) veiledning til forskrift til lov om offentlige anskaffelser.les mer...

Pålegg om å bytte ut underleverandørs produkt var brudd på forhandlingsforbudet

Uke 17 - KOFA-StjørdalI tiden mellom kontraktstildeling og kontraktstildeling påla oppdragsgiveren den valgte leverandøren å bytte en underleverandørs produkt med en annens. Det er et brudd på forhandlingsforbudet i åpne anbudskonkurranser konstaterte KOFA. I denne saken aksepterte klagenemnda også en sjelden gang at en underleverandør til underleverandøren til den valgte leverandøren fikk slippe til med sin klageles mer...

Hvilke regler gjelder for møter mellom oppdragsgiver og tilbyder i en anbudskonkurranse?

advokat 200 Det er ikke nødvendigvis slik at enhver kontakt mellom oppdragsgiver og tilbyder i en anbudskonkurranse er forbudt. Men det stilles krav til hvordan en slik kontakt foregår, og det er begrensninger mht. møtets formål og innhold.
les mer...

Gjorde endringer, men ikke rammet av forhandlingsforbudet

Uke 42-KOFA-membran Oppdragsgiveren tillot leverandøren å endre dimensjonering på sitt tilbudte anlegg etter tilbudsfristens utløp i en åpen anbudskonkurranse. Men brudd på forhandlingsforbudet var det likevel ikke, konstaterte KOFA, som i denne saken pløyet ny juridisk mark. Hverken i forarbeider eller veiledninger, domstols- eller KOFA-praksis eller i EU-domstolen fantes noen direkte holdepunkter for avgjørelsen. les mer...

Rettet opp tilbudsprisen –burde i stedet avvist

Uke 32 - KOFA-Meland Oppdragsgiveren ville hindre at tilbyderen med laveste pris vant konkurransen på feil grunnlag, og sørget for å avklare en uklarhet i tilbudet. I stedet skulle tilbyderen vært avvist, ifølge KOFA, ettersom det gjaldt en åpen anbudskonkurranse der tilbudsfristen var passert. Uklarheter i tilbudet som kan være av betydning for rangeringen av tilbyderne, skal da føre til avvisning. Adgangen til å endre noe i tilbudene på dette stadiet i en åpen anbudskonkurranse er for øvrig svært begrenset. les mer...

Uklart konkurransegrunnlag hjalp ikke – måtte avvise

KOFA-FolkehelsaPlikten til å avvise gjelder selv om konkurransegrunnlaget fremstår som uklart eller tvetydig, konstaterer KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en avgjørelse. I denne saken var det også brudd på forhandlingsforbudet som gjelder for åpne anbudskonkurranser: En tilbyder ble bedt om klargjøringer, og konkurransegrunnlaget ble endret. les mer...