forbehold

Avviste ikke - trodde tilbyderen hadde forstått at han var avvist

Uke 41 - KOFA-Rogalandpolitiet-forside kopi I konkurransegrunnlaget var det forutsatt fastpris som skulle være lik enten en opsjon ble utløst eller ei. Leieprisen i ett av tilbudene ville imidlertid variere avhengig av om opsjonen benyttes eller ikke. Forbeholdet ville påvirke rangeringen mellom tilbyderne, konstaterte KOFA, og konkluderte med at tilbyderen skulle ha vært avvist. Dette hadde ikke oppdragsgiveren gjort – fordi klageren måtte forstå at selskapets tilbud reelt sett var avvist. les mer...

KOFA avgjorde avvisningssak etter spørrerunde til partene

17_2012_2 For å kunne avgjøre om det var rett å avvise en tilbyder måtte KOFA først ta en spørrerunde til de impliserte parter. I og med at det viste seg at de var enige i det de ble spurt om, trakk klagenemnda den konklusjon at det var riktig av oppdragsgiveren å avvise den aktuelle tilbyderen. les mer...

Tilbud gjelder, ikke uttalelser i en rettstvist


Hvis en valgt leverandør ikke etterlever kontraktvilkårene, avgjøres hans videre skjebne etter kontraktens misligholdsbestemmelser. Om han i en rettstvist før han blir tildelt kontrakten, uttaler at han ikke kommer til å følge noe som fremgår av kontraktkravene, gir ikke det grunn for avvisning. Det er tilbudet ”as is” som skal legges til grunn for kontrakttildelingen, fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), i en klagesak der krav til lønns- og arbeidsvilkår sto sentralt.
Pasted Graphic 1

les mer...

Trakk grense for det innkjøpsfaglige skjønnet

Uke 48-KOFA-skjønn kopiSelv om det er vidt, går det en grense for en oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn når det gjelder å prissette et forbehold. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast. I den aktuelle saken gjaldt forbeholdet kostnader til strøm og vann i et byggeoppdrag. Oppdragsgiveren la til et prispåslag for forbeholdet likt med differansen mellom klagerens tilbud og det høyeste tilbudet, uten å begrunne hvorfor det. Dette tilbudet ble for øvrig avvist. Prissettingen tok ikke høyde for at det i sammenlikningen også var andre kostnader enn strøm og vann. les mer...