evaluering

Alle priser skal telle med

I tilbudene skal leverandørene som regel fylle ut et prisskjema, som består av mange prisposter. Disse postene skal ofte summeres til en totalpris, men ikke alltid. Det er uansett viktig å vektlegge alle postene i prisskjemaet i evalueringen av tilbudene.
allepriserskaltellemed_IFles mer...

Slår et slag for verdibaserte anskaffelser i stedet for dagens innkjøpspraksis

Dersom man vil benytte anskaffelser som strategisk verktøy for å håndtere økte forventninger til kapasitet, behandlingstilbud og resultater, er ikke rådende innkjøpspraksis egnet, skriver Trond Dahl Hansen, adm. dir. i Medtek Norge - Bransjeforeningen for helse- og velferdsteknologi, bl.a. i et blogginnlegg i Dagens Medisin. Han slår i stedet et slag for verdibaserte anskaffelser, som tar utgangspunkt i helsetjenestens kjernevirksomhet: å drive god og effektiv pasientbehandling. prisverdi_2017_IFles mer...

Ikke bare tilbydere, også tilbud kan avvises fra konkurransen

Uke 42 - KOFA - NAV - avvisning - forside Det er ikke i strid med regelverket å avvise tilbud som ikke oppnår en nærmere oppgitt poengsum på et tildelingskriterium/underkriterium. På bestemte vilkår. Ingen bestemmelser i forskriften er på generelt grunnlag til hinder for det. Det har KOFA fastslått i en klagesak der oppdragsgiveren som hadde benyttet denne fremgangsmåten, fikk medhold. les mer...

Kontrollsjekket ikke opplysninger; fikk KOFA-smekk

Uke 15+16 - KOFA-NAV - forside I en klage opplyste og dokumenterte en av deltakerne i konkurransen at oppdragsgiveren hadde lagt feil opplysninger til grunn ved evalueringen av tilbudene. Oppdragsgiveren sjekket aldri det. Det burde han, konstaterte KOFA, ikke desto mindre fordi det var tid til eventuelt å endre kontraktstildelingen. Oppdragsgiveren hadde nøyet seg med å legge til grunn opplysningene i tilbudet, noe som til vanlig er ok, men i dette tilfellet var det brudd på lovens §5.les mer...

Valgte evalueringsmodell som ikke fanget opp relevante forskjeller

Uke 11 - KOFA - vegvesenet - tildeling - forside Evalueringsmodellen som var valgt, fanget ikke opp relevante forskjeller i tilbudene. Den var ikke egnet til å identifisere hvilket tilbud som har lavest totalpris på basisproduktene, men bare hvilket tilbud som var forholdsmessig billigst sammenliknet med de andre leverandørene på hvert produkt. Det er i strid med regelverket, konkluderte KOFA. les mer...

Vurderte forhold som ikke skulle vurderes

Uke 52-13+01-14 - KOFA - Røyklen+Hurum-tildeling-forside (2) Oppdragsgiver hadde under tildelingsevalueringen lagt vekt på forhold som lå utenfor det som skulle vurderes, og trukket poeng for manglende dokumentasjon av det. Det er ikke forutberegnelig, slo KOFA fast, og gav klageren medhold. Det gjaldt bemanningsspørsmål, der det skulle gjøres en type vurdering i kvalfikasjonsfasen, og en annen i forbindelse med tildeling av kontrakt.
les mer...

Problemet med flere priser

KOFA har i sak 2011/63 strammet inn på regelverkets krav til evaluering av prismatriser. Oppdragsgivers mulighet for å benytte gjennomsnittet av tilbudte priser som grunnlag for poengsettingen er nå blitt betydelig begrenset.

Artikkelen er publisert på nettsiden til Myhre & Co Advokatfirma:
Problemet med flere priser.les mer...

Bruk av ulike prinsipper for poengsettingen av tildelingskriteriene

Oppdragsgiver har en stor frihet når det gjelder hvilke prinsipper som skal benyttes for poengsetting av tildelingskriteriene. Den viktigste begrensningen følger av grunnprinsippene i regelverket, herunder særlig likebehandling og forutberegnelighet. Dette kan legge reelle bånd på oppdragsgiver, herunder kan det begrense muligheten for å bruke forskjellige prinsipper for poengsettingen.

Vi minner samtidig om vårt kurs i Evalueringsmodeller for innkjøpere den:
25. april i Oslo
6. juni i Bergen
13. juni i Oslo

Påmelding:
http://foa.no/page254/page32/page32.html

Leverandørkurs i Evalueringsmodeller gjennomføres 7. mai i Oslo. Påmelding:
http://foa.no/page6/page33/page33.htmlles mer...

Kan man gi minuspoeng i evalueringen av tilbudene?

advokat 200 Dersom oppdragsgiver velger evalueringsmodeller der man poengsetter pris, vil konsekvensen være at oppdragsgiver også i enkelte tilfeller må gi minuspoeng på tildelingskriteriene. Minuspoeng i seg selv er ikke i strid med regelverket, men det er viktig at man gjør dette på riktig måte. Samtidig minner vi om kurset Evalueringsmodeller og poengsystemer, som arrangeres av Forum for offentlige anskaffelser. Du finner mer informasjon om kurset her.les mer...

Ingen plikt til å sjekke opplysninger fra leverandør

Uke 19 - KOFA - NAV En oppdragsgiver har ingen plikt til å sjekke opplysningene som kommer fra en leverandør, med mindre det foreligger en spesiell grunn for kontroll. Dette gjentar KOFA i en fersk avgjørelse, der det var påstand om ukorrekte og sprikende opplysninger. Klagenemnda avviste likevel at oppdragsgiveren trengte å sjekke disse opplysningene, ettersom konkurransen var bygget opp slik at kontrollbehovet ikke var til stede. les mer...

Trådte ut over KOFAs grense for det innkjøpsfaglige skjønn

Uke 15 - KOFA- vikartjenester. Oppdragsgiverens vurdering av et underkriterium var ikke forsvarlig, slo KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser) fast. Det gjaldt forståelsen av ordet «eventuelt». Selv om klagenemnda innvilger en offentlige oppdragsgiver et vidt innkjøpsfaglig skjønn som bare i begrenset grad kan prøves rettslig, syntes nemnda at oppdragsgiveren denne gangen hadde trådt over denne vide grensen.les mer...

Økonomisk mest fordelaktig - Også kombinasjoner av varegrupper må vurderes

Uke 03-KOFA-BTV Også kombinasjoner av varegrupper må tas med i betraktningen når en oppdragsgiver skal finne ut hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige for ham. Det er ikke nok å vurdere hver varegruppe for seg. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast. Det avgjørende er hva som totalt sett er best for oppdragsgiveren, heter det.les mer...