etikk

Nytt verktøy skal gjøre Helse Sør–Øst bedre på etisk handel

17_2015_etiskHelse Sør-Øst og Sykehuspartner tar nå i bruk et nytt verktøy som skal sikre at varene som kjøpes inn, er produsert etter etiske retningslinjer. Det dreier seg om en mer effektiv oppfølging av leverandørene. Løsningen innebærer at leverandørene får ansvaret for å legge inn sine kvalifikasjoner på nett, og her kan innkjøperne så hente oppdatert informasjon. les mer...

Folkehelseinstituttet innfører gradvis utvidede krav til sosialt ansvar ved innkjøp

Uke 43 - Folkehelseinstituttet - sosiale krav-forside)Folkehelseinstituttet har gradvis begynt å innføre krav til sosialt ansvar ved sine innkjøp. Instituttet anskaffer mange såkalte «risikoprodukter» når det gjelder barnearbeid og tvangsarbeid. I alle anbudskontraktene har ILOs kjernekonvensjoner lenge vært tatt inn. Nå er det på tale med utvidede krav, i praksis at leverandører kan bli bedt om dokumentasjon. les mer...

Etiske krav må kunne gjennomføres i praksis

Uke 17 - Faglig hjorne- forside Det er en økende tendens til at offentlige oppdragsgivere stiller etiske krav til produksjon av varer og tjenester. Når man stiller etiske krav overfor leverandører, er det viktig å stille krav som er praktisk gjennomførbare og bidrar konstruktivt til formålet med å stille slike krav. Utfordringen ved etiske krav er ikke bare å følge opp den leverandøren som oppdragsgiveren direkte forholder seg til, men også hele den bakenforliggende leverandørkjeden.les mer...

Lager grenser mellom kjøpere og selgere på helsemarked verd nær 20 mrd årlig

Uke 50 - Samarbeidsavtale Samhandlingen mellom produsenter og leverandørene i helsesektoren og medarbeiderne i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst er regulert i en fornyet samarbeidsavtale som skal gjelde fra kommende årsskifte. Helseforetaket kjøper varer for rundt regnet 20 milliarder kroner i året - for en stor del av de produsentene og leverandørene som er med på avtalen.les mer...

Kommune-ansatte på messetur med leverandører mens anbudsprosess pågikk

Uke 33 - Etikk-Trondheim-forside Ansatte i Trondheim kommune har vært med leverandører på Stockholmstur og Kinnarpsmessen samtidig som den samme leverandøren har deltatt i anbudsprosesser i kommunen. Dette avdekkes i en fersk rapport fra Trondheim kommunerevisjon, som fastslår at dette er i strid med regelverket. En av konkurrentene har gitt skriftlig klage til Innkjøpstjenesten i forbindelse med en av disse reisene, noe som medførte at anbudskonkurransen ble avlyst. les mer...

Etikkregler i Helse Midt-Norge Nei til uberettigede fordeler for innkjøpere uansett situasjon

Uke 26 - Helse Midt-Norge - etikk-forside Selv der eventuelle fordeler ikke vil påvirke tjenestehandlinger, skal de som handler på vegne av Helse Midt-Norge ikke bruke sin stilling til å skaffe seg eller andre en uberettiget fordel. Dette fremgår av kapitlet i helseforetakets nylig vedtatte etiske retningslinjer som omhandler innkjøp. Kapitlet viser dessuten til tilsvarende retningslinjer spesielt for innkjøpsfunksjonen som tidligere er vedtatt. les mer...

Praktiske og konstruktive etiske krav

Uke 09 - Faglig hjørne-A Når man stiller etiske krav overfor leverandører, er det viktig å stille krav som er praktisk gjennomførbare og bidrar konstruktivt til formålet med å stille slike krav. Den store utfordringen er ikke bare å følge opp den leverandøren som oppdragsgiveren direkte forholder seg til, men å omfatte hele den bakenforliggende leverandørkjeden. Adgangen til å stille etiske krav er imidlertid omdiskutert.
les mer...

Forbereder en «høyrisikoanskaffelse» – krav om etisk handel

Uke 49 - Helse Sør-øst-etikk I februar neste år går Helse Sør-Øst ut i markedet med kunngjøring av en anskaffelse på kirurgiske instrumenter til bruk på sykehusene i hele regionen. I kravspesifikasjonen skal det stilles krav om oppfølging av etisk handel. Helseforetaket vurderer av den grunn anskaffelsen som en «høyrisikoanskaffelse». les mer...

Strenge etiske krav til innkjøp for nytt sykehusbygg

Østfoldsykehus kopi Byggingen av nytt sykehus i Østfold skal følge de etiske retningslinjene for innkjøp i Helse Sør-Øst, og det skal ikke forekomme avvik fra reglene om offentlige anskaffelser. Byggeprosjektet skal likeledes følge tilsvarende krav til etiske leverandørkjeder. Dette har byggherren, Helse Sør-Øst, fastsatt. Prosjektet har fastlagt en entreprise- og kontraktsstrategi med formål å legge grunnlag for en gjennomføringsmodell som gir trygghet for å oppfylle resultatmålene for prosjektet (kostnader, kvalitet og tid). les mer...