endring av konkurransegrunnlaget

Frafall av absolutte krav som åpner for økt konkurranse

Uke 35 - KOFA - Oslo-forside KOFA gir i en sak to kriterier på hva som er vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget før en tilbudsfrist utløper - etter en helhetsvurdering: Endringen gjelder frafall av et absolutt krav, og frafallet kan ha åpnet for at flere leverandører kunne delta i konkurransen. Når en slik vesentlig endring må gjøres, er det ingen vei utenom å avlyse konkurransen og komme med nye kunngjøring uten det frafalte kravet, ifølge klagenemnda.
les mer...

Endret tildelingskrav to uker før tilbudsfrist – ok, sa KOFA

Uke 24 - KOFA-amot-forside Kravspesifikasjonen ble endret to uker før tilbudsfristens utløp. Et nytt underpunkt i tildelingskriteriene ble lagt til. Det var ikke et helt nytt krav, konstaterte KOFA, som mente at endringen ikke kunne sies å være så vesentlig at den representerte et brudd på regelverket. Det nye underpunktet ville bare få betydning hvis tilbyderne overoppfylte et minstekrav.les mer...

Vesentlige endringer med plikt til å avlyse konkurransen

Uke 47 - Helse Nord - utredning Et par minstekrav i konkurransedokumentene ble endret innen tilbudsfristen løp ut. Disse endringene var vesentlige, mente KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), og det kan ikke utelukkes av konkurransen kunne ha fått et annet forløp om endringene hadde vært inntatt i dokumentene fra starten av. Etter klagenemndas vurdering sto man i denne saken foran brudd på forskriften som var så vesentlige at det forelå plikt til å avlyse konkurransen. les mer...