egenregi

Slutt på egenregi; frakt av loser er nå blitt konkurranseutsatt

Uke 03 - Los på anbud-forside Frakt av loser til og fra oppdrag er hittil for det meste foregått i egenregi, men nå har Kystverket konkurranseutsatt tjenesten. Kontraktene som kunngjøres, har en varighet på 10 år. Det tas sikte på å signere kontrakt med valgte leverandører i oktober. I fjor kostet tilbringertjenesten nærmere 200 millioner. les mer...

Omvendt utvidet egenregi var ikke ulovlig direkteanskaffelse

Uke 14 - KOFA - utvidet egenregi - forside Et såkalt omvendt vertikalt samarbeid, der datterselskapet kjøpte av morselskapet uten kunngjøring, var ingen ulovlig direkteanskaffelse. KOFA fant at vilkårene i dette samarbeidet var sammenfallende med vilkårene for utvidet egenregi, og at anskaffelsesreglene da ikke gjaldt. De to EU-kriteriene for vurdering av utvidet egenregi – omsetnings- og kontrollkriteriet, var begge oppfylt. Da, konkluderte KOFA, spilte det ingen rolle om datterselskapet var kjøper og morselskapet selger, dvs. det omvendte av vanlig, utvidet egenregi.les mer...

Kriteriene for utvidet egenregi i stadig utvikling

Uke 52 - Faglig hjorne - A På visse vilkår gjelder ikke anskaffelsesregelverket for såkalt utvidet egenregi, dvs. vertikalt offentlig-offentlig samarbeid. Nå foreligger oppdatert veiledning om hva som skal til for at denne typen egenregi skal være lovlig. Hovedkriteriene kontroll og omsetning er de samme, men unntaket, som er skapt av domstolene, er hele tiden under utvikling.les mer...

Mer trygghet inn i egenregiminefeltet…

UlOnDUtvidet egenregi er minefeltet i offentlige anskaffelser. EU-kommisjonen fremmer i sine nye direktivforslag en konkretisering av reglene for slikt – for å skape rettslig trygghet og forutsigbarhet. Men kanskje kunne man heve EU/EØS-terskelverdiene og la alle kjøp under disse være fritatt for prosedyreregler, bare styrt av EU-prinsippene? Nei, det vil vi ikke, sier kabinettmedlem Georg Riekeles i EU-kommisjonen til Innkjøpsforum. Han viser bl.a. til at mange medlemsland på egen hånd innfører nasjonale, langt lavere grenser med krav om prosedyreregler. les mer...

Nei til konkurranseutsetting som tiltak for effektivisering


Uke 22- Helse Nord- mulighetsstudie.Foretakene i Helse Nord vil gjennomføre effektiviseringstiltak i egenregi, uten at tjenestene konkurranseutsettes. Tjenestene skal derimot konkurranseeksponeres, heter det. Konkurranseutsetting skal bare vurderes dersom man i egenregi ikke klarer å levere tjenestene nær opp til beste praksis. Dette fremgår av en sak for styret i det regionale helseforetaket Helse Nord, der temaet er effektivisering. les mer...

Fra konkurranseutsetting til egenregi 60 ambulanser kjøpt, vil ha tilbud på nær 40 stasjoner

Uke 01- Helse Midt-Norge-ambulanser Det er nå ett år igjen til at det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge selv skal stå for driften av ambulansetjenesten sin. Da er det slutt på konkurranseutsettingen. Omstillingen krever stor innsats: Fram til nå er det gjort avtale om kjøp av 60 nye biler, det er for tiden i gang en anbudskonkurranse for å skaffe leieavtaler for nærmere 40 ambulansestasjoner, og et eget helseforetak er etablert for å ta seg av omstillingsprosessen. Dette foretaket skal etter planen leges ned ved utgangen av 2014.les mer...

Egenregi – ett av de aller heteste innkjøpstemaene

Faglig hjørne kopiNår EU-kommisjonen har startet en evaluering av dagens regelverk for offentlige anskaffelser, er det egenregi-problemstillinger som blir blant de aller heteste temaene. Det er fordi kommunale og regionale myndigheter over hele Europa – også i Norge – vil stå fritt til å organisere sine tjenester til innbyggerne. De vil ikke at organiseringen skal være avhengig av anskaffelsesreglene. I månedens ”Faglig hjørne” ser vi nettopp nærmere på dagens egenregi-bestemmelser.les mer...