Det faglige hjørnet

Det faglige hjørnet - Hvem gjelder innkjøpsreglene for?

At alle etater og organer i det offentlige skal følge reglene for offentlige innkjøp når det anskaffer varer, tjenester eller kontraherer bygg og anlegg, er en selvfølge – selv om Riksrevisjonens undersøkelser indikerer at ikke alle tar konsekvensen av det. Også såkalte offentligrettslige organer skal følge disse reglene. Men det er flere kriterier som slike organ må oppfylle, for at de skal kjøpe etter innkjøpsreglene for det offentlige.les mer...

Det faglige hjørnet Grunnleggende hensyn bak kunngjøringskravet

Konkurranse og innsyn er de grunnleggende hensynene som ligger bak kravet om kunngjøring av offentlige anskaffelser. Kunngjøring er et virkemiddel for å gjøre leverandører i markedet oppmerksom på anskaffelsen. I utgangspunktet er det kunngjøringsplikt for alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi, som for tiden er 500 000 kroner. les mer...

Forutsetter god regelkunnskap – hvis ikke, så…

Det er et vilkår for å ilegge overtredelsesgebyr at overtredelsen er grovt uaktsom eller forsettelig fra oppdragsgivers side, eller fra en som handler på vegne av oppdragsgiver, fremgår det av forskriften til lov om offentlige anskaffelser. I den forbindelse understrekes det at offentlige oppdragsgivere forutsettes å ha god oversikt over regelverket for offentlige anskaffelser, og at det derfor ikke vil være noen høy terskel for å anse en rettsuvitenhet som grovt uaktsom. Sanksjonen kan bare rettes mot oppdragsgiver.les mer...

Vekting skal gjøre forutsigbarheten bedre

Dette fremgår av Fornyings- og administrasjonsdepartementets veiledning. Veiledningen er omfattende, og kan studeres/lastes ned her. I nyhetsbrevene har vi over tid brakt stoff der vi støtter oss til denne veiledningen knyttet til spesielle og aktuelle problemstillinger. Nå ser vi nærmere på vekting.
les mer...

Om å kvalifisere og velge ut

Kriteriene for utvelgelse av leverandører behøver ikke være identisk med kvalifikasjonskriteriene (finansielle, økonomiske og tekniske stilling). Det må kunne tillates at oppdragsgiveren for eksempel velger utvelgelseskriterier basert på et ønske om å variere tilbyderkretsen for å oppnå best mulig konkurranse.les mer...

Forhandlingsforbud, men …

Utgangspunktet ved åpen og begrenset anbudskonkurranse er at det er forbudt å endre eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Selv om det foreligger et forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser, er det adgang til å foreta visse avklaringer og presiseringer i tilbudet.les mer...