Bygg- og anlegg

Kan spare nær en mrd på økt bruk av totalentrepriser i veikontrakter

2015_if_30_vegvesen Dersom bruken av totalentrepriser i norske vegprosjekter øker, vil det føre til besparelser på om lag 950 mill. kroner i prosjektene Statens vegvesen planlegger de neste 2,5 år. Dette fremgår av en rapport som Oslo Economics har utarbeidet på vegne av entreprenørselskapet Veidekke. Totalentreprise er særlig egnet der risikoen som overføres til entreprenøren, kan beskrives i detalj slik at entreprenøren kan prise denne på mest mulig korrekte forutsetninger.
les mer...

Sprekk på en milliard kroner på to rekordstore E6-kontrakter

Uke 18 - Vegvesen - E6dyrere Statens vegvesen kan allerede nå notere seg for en sprekk på en milliard kroner for utbyggingen av E6 i Gudbrandsdalen. Det tilsvarer ca. 13 prosent over kostnadsrammen som ble vedtatt i Stortinget. Hovedårsaken ligger i økte priser fra entreprenørene. Det dreier seg om to rekordstore kontrakter – den ene inngått for tre måneder siden, den andre for et snaut år siden.
les mer...

«Lyngdalsmodellen» - OPS, konkurransepreget dialog, lean og samspill gav gevinst

Uke 11 - Lyngdalmodellen - forside Den såkalte «Lyngdalsmodellen» er blitt et eksempel til etterfølgelse innenfor offentlige anskaffelser. Den innebærer bruk av offentlig-privat samarbeid, ikke med privat, men med offentlig finansiering. Det er konkurransepreget dialog som benyttes når kontrakter skal inngås. Og klassisk lean-filosofi legges til grunn: God fremdrift og utbredt samarbeid med alle brukergruppene helt fra planleggingen tar til Modellen oppsto i forbindelse med bygging av en ungdomsskole i Lyngdal i Vest-Agder.les mer...

Veikontrakter for fire milliarder på en uke

Uke 52- Millardkontrakt Milliardene flagrer hos Statens vegvesen om dagen. Store veikontrakter tildeles entreprenører og nye står for tur. Bare i løpet av en uke før jul var kontrakter for til sammen nær fire milliarder kroner på dagsordenen i veietaten: Ny strekning av E6 i Gudbrandsdalen og tilknytningstunnel i Rogaland til Ryfast-prosjektet. I sistnevnte prosjekt inngår forresten det som skal bli verdens lengste undersjøiske vegtunnel. les mer...

Går i bresjen for etikk og samfunnsansvar i bygg

Uke 31-Statsbygg-forside Statsbygg tar sin rolle som stor, statlig byggherre på alvor. Ikke minst betyr det å være krevende kunde overfor entreprenører og leverandører når det gjelder etikk og samfunnsansvar. Statsbygg har til enhver tid rundt 160 byggeprosjekter i gang, og ønsker å ligge i front av utviklingen innen byggebransjen. Stikkord er energieffektivisering, miljøtiltak og kamp mot sosial dumping og svart arbeid.

Tegning: Høgskolen i Bergen/HLM arkitektur & plan as og CUBO Arkitekter A/S, MIR kommunikasjon/Statsbyggles mer...

Milliardkontrakter på løpende bånd på vei og bane i juni


Uke 23 - Rekordkontrakter-forsideE6-bru over Lågen sør for Harpefoss (Illustrasjon: Multiconsult)

To anleggskontrakter – en på vei og en på jernbane, med en samlet verdi på over 2,8 milliarder kroner får byggestart i juni. En tredje milliardkontrakt for veiutbygging skal etter planen kunngjøres før sommeren. Det brukes ord som «rekordkontrakter» og «kjempekontrakter». De to milliardkontraktene med anleggsstart gikk begge til hjemlige entreprenører.
les mer...

Frir til utenlandske entreprenører – norske småentreprenører bekymret

Uke 18- Kontraktkamp-forside Uansett hvem som skal styre landet etter høstens stortingsvalg, blir det «klondyke» i anleggsbransjen. Hundrevis av milliarder skal år om annet pløyes ned i vei- og banebygging, og myndighetene frir til store og små utenlandske entreprenører. Det bekymrer Maskinentreprenørnes Forbund (MEF), som i hovedsak organiserer de mindre norske entreprenørene. De ber regjeringen i større grad se hen til hva som skal skje med deres bransje i fremtiden. les mer...

Satser på vesentlig større jernbane-kontrakter

Uke 02-13-Jernbanekontrakter-forside Jernbaneverket utlyser større grunnentrepriser på de store utbyggingsprosjektene for å bygge mer effektivt. I 2012 ble det inngått kontrakter på de store utbyggingsprosjektene i Vestfold og langs Mjøsa fra 900 millioner kroner til godt og vel 1,8 milliarder kroner. Det er en markant økning i størrelsen på kontraktene sammenlignet med bare få år tilbake. Før lå de største grunnentreprisene på 300 til 400 millioner kroner. les mer...

Kartverk-kontrakt: Mer presis graving ved hjelp av forbedret GPS

Uke 40 - Kartverket - GPS-kontrakt Statens kartverk har nylig inngått kontrakt for ytterligere å forbedre teknologien som f.eks. forteller gravemaskinførere på centimeteren hvor de skal grave. Det er kartverket som har utviklet tjenesten, som nå har nærmere 1800 brukere. De største brukerne er private entreprenørfirmaer, kommuner og store offentlige etater som Statens vegvesen. Det er det verdensomspennende selskapet Trimble som skal levere ny programvare til kartverkets posisjoneringstjeneste, CPOS. les mer...

Konkurransen tøffest om veikontrakter mellom 30 og 60 mill.


Uke 35 -MEF-anleggsmarkedet Den sterkeste konkurransen i anleggsmarkedet hittil i år har vært om kontrakter til en verdi mellom 30 og 60 millioner kroner. Svakest har konkurransen vært om milliardkontraktene, fremgår det av en oversikt fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Konkurransen om kontraktene var størst i Statens vegvesens Region Sør, dvs. Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Utviklingen viser en svak økning i antall tilbydere pr. kontrakt.les mer...

Norges lengste jernbanetunnel bygges – gir gigantiske steinmasser på anbud

Uke 27 - JBV-Follo-stein Når tunnelen med dobbeltspor fra Oslo til Ski i Follo i Akershus skal bygges, skal også Norges lengste jernbanetunnel – nesten to mil lang – realiseres. Av det blir det enorme steinmasser, og Jernbaneverket (JBV) har nå kunngjort en anbudskonkurranse på doffin.no for salg av massene. Massene tilsvarer i volum to Kheops-pyramider (bildet) eller 47 ganger volumet av Oslo Plaza – eller 30 ganger volumet av Posthuset i Oslo. Follobanen er for øvrig et pilotprosjekt for JBV Utbygging når det gjelder miljø.

les mer...

Antall tilbydere for hver vegvesen-kontrakt i snitt lavere i år enn ifjor

Uke 25 - Kontraktrapport Antall tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen fram til nå i år ligger under gjennomsnittet for 2011: 3,9 mot 4,6. Foreløpig har 177 slike kontrakter hatt anbudsfrist. Dette framgår av en markedsrapport fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Konkurransen er størst om de minste kontraktene, og det er Vestlandet som oppviser størst antall veikontrakter så langt i år. les mer...

Snart klart for bygging – dialog med utstyrsleverandørene

Uke 24-KOFA-Tromsø-innsyn-B Entreprenør for råbygg på det nye østfoldsykehuset på Kalnes er valgt. AF Gruppen får kontrakten, og når formalitetene er unnagjorte, starter byggingen av det som skal bli Østfolds hittil største bygg. Samtidig er det innledet dialog med leverandørmarkedet med sikte på å finne fram til de beste utstyrsløsninger for sykehuset gjennom en anskaffelsesprosess. les mer...

Utenlandsk entreprenør kapret norsk milliardkontrakt

Uke 23- Vegvesen-Mjøsa Store norske utbyggingsprosjekter frister utenlandske giganter. Ett av Europas største entreprenørselskap, østerrikske Alpine Bau GmbH, har nå kapret den tredje og siste milliardkontrakten i «Fellesprosjektet E6-Dovrebanen» langs Mjøsa. Dermed har to utenlandske og to norske selskaper i alt sikret seg kontrakter for nærmere 4,7 milliarder kroner til sammen i dette prosjektet.
les mer...

Venter internasjonal kamp om milliard-kontrakter i Stavanger-området

Uke 21 Vegvesenet- RyfastTil høsten kunngjøres den første av anbudskonkurransene for nye undersjøiske tunneler på Vestlandet. Denne gangen gjelder det Stavanger-området, det såkalte Ryfast-prosjektet, der to tunneler under havets overflate skal få to kjørefelt i hver retning. Kostnadsoverslaget er på drøye fem milliarder 2012-kroner, og den første kontrakten til høsten får ventelig en prislapp på over milliarden. Det er ventet interesse også fra utenlandske entreprenører.les mer...

Formidabel vekst i anleggsmarkedet, men konkurransen like god

Uke 19- MEF-anleggsstatus Anleggsbransjen har tålt veksten i oppdragsmengden uten at det er gått ut over konkurransen. Det indikerer at bransjen også kan tåle den satsingen som myndighetene planlegger i tiden framover. Antall utlyste anbud økte fra 2010 til 2011 med 30 prosent, og totalverdien av disse med 140 prosent. Konkurransen ble svakere i siste halvdel av 2011, men har siden bedret seg og ligger nå over nivået for 2011 samlet. Dette fremgår av en rapport fra Maskinentreprenørenes forbund (MEF). les mer...

Milliardkontrakter på løpende bånd i vei bane-prosjekt langs Mjøsa

Pasted Graphic 1 Milliardkontraktene følger i disse dager på løpende bånd i fellesutbyggingen E6/Dovrebanen langs Mjøsa. En av Norges aller største anleggskontrakter gjennom tidene, på om lag 1,5 milliarder kroner, er nettopp signert. Kort tid etter viste anbudsåpningen for den andre av de tre delstrekningene i prosjektet at to norske entreprenører slåss om en kontrakt i størrelsesorden to milliarder kroner. Nå venter man på tilbudene for den tredje og siste strekningen. Byggestart for gigantprosjektet ble det også i april.

les mer...

Viktige grep bak mer modent marked for driftskontrakter

Uke 15 - MEF-kontrakter - Vi begynner nå å få et mer modent marked for driftskontrakter. Entreprenørene har blitt dyktigere til å beregne kostnadene sine, samtidig som byggherrene har tatt grep for å redusere entreprenørenes risiko, blant annet ved at det nå i større grad er oppgjør etter utført mengde. Økt forutsigbarhet i driftskontraktene vil på sikt gi lavere priser, i tillegg til at det sannsynligvis vil gi økt konkurranse, sier Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)les mer...

34 slåss om gjev kontrakt for prosjektering av bygg i Oslo

Uke 12 - Statsbygg - Folkehelsa Ni tilbud med i alt 34 leverandører pluss underleverandører – norske og utenlandske -var med i kampen om å prosjektere samlokaliseringen av Nasjonalt folkehelseinstitutt i Oslo. COWI, Ratio Arkitekter og 4B Arkitekter gikk av med seieren. Tre bygg skal rives og erstattes med nye. I tillegg skal tre bygg vernes og rehabiliteres. les mer...

Kamp om milliardprosjektet vei/bane langs Mjøsa

Uke 10 - Mjøsa-vei og bane-B Byggingen av vei og jernbane langs Mjøsa i felles entreprise tar til i april. Tilbudene på første parsell er kommet, og prislappen kommer til å ligge nær to milliarder kroner. En østerriksk og en tysk entreprenør er å finne blant tilbyderne - på lag med norske og svensk/norske kollegaer. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok totalt fire tilbud på denne parsellen, men en tilbyder ble avvist. les mer...

Tromsø får nytt politihus til en kvart milliard i 2014

8_2012_troms I mai 2014 skal Tromsøs nye politihus etter planen stå klart til innflytting. Det melder byggherren, Statsbygg. Prosjektets kostnadsoverslag ligger på i overkant av en kvart milliard kroner. Det er stilt miljø- og energikrav til bygningen, som, ifølge beskrivelsen, «..skal det signalisere den betydningen bygget og dets funksjoner har.» les mer...

Norsk entreprenør med svensk kompetanse i ny E6-kontrakt

e6 En ny kontrakt i E6-prosjektet Trondheim – Stjørdal er signert: Entreprenøren Peab har fått tilslaget og prislappen er 180 millioner. Entreprenøren skal selv ta seg av prosjekteringen – en rolle som en byggherre vanligvis setter ut til en prosjekterende konsulent. I tillegg skal Peab trekke mye på svensk kompetanse. les mer...

Tre fikk kontrakt – skal utvikle og prosjektere nullenergibygg

Uke 02-Forsvarsbygg-miljøbygg Tre firma er valgt ut til å prosjektere det som skal bli et «nullenergibygg» på marinebasen Haakonsvern i Bergen. Kravet til firmaene var bl.a. at de var i besittelse av miljøkompetanse og interesse for å utvikle en bygning som energimessig kan bli unik i sitt slag i Norge. - Dette prosjektet krever et lærevillig og robust rådgiverteam, poengterer Forsvarsbygg, som er byggherre. De samarbeider for øvrig allerede med forskningsmiljøer om å utvikle mulighetene for at bygget kan bli et såkalt nullenergibygg. les mer...

Antall anleggskontrakter rett til værs i 2011 


Uke 50 - MEF-rapport des2011 Antallet anleggskontrakter er økt kraftig i 2011, og totalverdien av kontrakten er doblet i forhold til 2010. Dette viser en fersk rapport fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). På tross av dette er det fortsatt tilfredsstillende konkurranse i markedet, slik MEF ser det. Andelen tilbydere pr. kontrakt er bare redusert med én i gjennomsnitt pr. konkurranse. I år har det vært 3,6 tilbydere pr. konkurranse.
les mer...

Vant konkurransene om tilstandsvurdering av Regjeringskvartalet

nyehtsbrev_26_2011_regjeringskva Statsbygg skal gjennomføre en ny omfattende teknisk gjennomgang av bygningene i Regjeringskvartalet. Arbeidene starter 14. november allerede. Tre firmaer gikk seirende ut av de to åpne anbudskonkurransene om oppdraget, og gyver løs på tilstandsvurderingen i team med Statsbygg. Hovedtyngden av arbeidene skal være klar før jul. les mer...

Ambulanse-utfordringer i kø for Helse Midt-Norge

Uke 45 - Helse Midt-Norge-ambulanse Vesentlige innkjøps- og kontraktsutfordringer er knyttet til Helse Midt-Norges arbeid med å overta hele sin ambulansetjeneste selv. Det er ennå ett år igjen av kontraktene med de private drivere, og det regionale helseforetaket ber helseforetakene skjerpe kontraktoppfølgingen slik at kvaliteten på tjenesten ikke senkes i de gjenværende måneder. I tillegg skal det inngås leiekontrakter for minst et titalls ambulansestasjoner, og da dukker det opp en klassisk innkjøpsbalansegang: Når er det en ren leiekontrakt, og når er det en bygg- og anleggskontrakt? les mer...

Nytt kontorbygg på Haakonsvern skal bli nullenergibygg

Uke 45 -Forsvarsbygg-nullenergiForsvarsbygg skal reise nytt kontorbygg på Haakonsvern for Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), og ambisjonen er klar: Bygget skal utvikles til et nullenergibygg. 15. november går fristen ut for å levere tilbud på prosjektering av det nye kontorbygget. les mer...

Byggkontrakter i militærforlegning Nasjonale tilbydere måtte bite i gresset

Uke 42 - Forsvarsbygg-Jmoen De nasjonale tilbyderne måtte se seg slått av lokale og regionale entreprenører da Forsvarsbygg gjorde de første Jørstadmoen-avtalene. Det gjaldt fem entrepriser for til sammen om lag 83 millioner kroner. Også i dette prosjektet legger Forsvarsbygg til grunn samordning av digital informasjon fra de ulike fagområdene gjennom hele byggeprosessen.
les mer...

Startskudd for nytt, stort byggeprosjekt i Oslo

Statsbygg-folkehelsaStartskuddet for arbeidet med et nytt, stort byggeprosjekt i hovedstaden er gått. Det gjelder nye lokaler for Nasjonalt folkehelseinstitutt med nær 1000 ansatte. En anbudskonkurranse er i gang – det skal gjøres kontrakt med en prosjekteringsgruppe med alle fag for prosjektering frem til ferdig forprosjekt. I tillegg kommer opsjoner. Prosjektet skal være et foregangsprosjekt når det gjelder energi og miljø, og det stilles krav til at byggene skal være bedre enn standardkravene til miljø ved ferdigstillelse.
les mer...

Store sykehusentrepriser på gang i Østfold

Nytt ostfoldsykehus35 Nå er anleggsarbeidet på byggetomten til det nye Østfoldsykehuset på Kalnes i full gang, og i desember i år skal den første av de store entreprisene legges ut. Det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg er det største byggeprosjektet i Østfold noensinne og sykehuset skal stå ferdig i 2016. Hovedtyngden av prosjektering og kontrahering vil pågå i 2011 og 2012. For brukerutstyr vil hovedtyngden av anskaffelser gjennomføres i 2013-2014.
les mer...

Nye E18-kontrakter i Vestfold på løpende bånd

Pasted GraphicI løpet av et drøyt halvår gjør Statens vegvesen de tre kontraktene som gjelder bygging av ny E18 fra Tønsberg til Sandefjord. Den første ble undertegnet i juni i år, og de to første er allerede signert med en samlet kontraktsum på om lag 1,2 milliarder kroner for ca. 17 kilometer Europavei. Den nye E18-parsellen i fire felt skal står ferdig høsten 2014, og da gjenstår det bare å få ny E18 forbi Larvik.les mer...

Skal restaurere Eidsvollsbygningen for 167 millioner

EidsvollbygningenSkanska Norge AS har kapret en ytterst sjelden kontrakt: De skal sette i stand en bygning slik at den mest mulig ser ut som den gjorde i 1814. Det gjelder Eidsvollsbygningen som skal restaureres og settes i stand til grunnlovsjubileet i 2014. Statsbygg er oppdragsgiver, og kontraktsummen er på 167 millioner kroner for restaureringen av ett av de viktigste nasjonalsymbolene i Norge.les mer...

Kontrakt etter kontrakt i gammel militærleir

JørstadmoenDen gamle militærleir Jørstadmoen utenfor Lillehammer får en ansiktsløftning etter at Forsvarsdepartementet tidligere i år signaliserte en bevilgning på nær 150 millioner kroner til arbeidet. Interessen var derfor stor da Forsvarsbygg arrangerte leverandørtreff for å presentere sine planer. Nye befalsforlegning kommer, likeledes fritidsmesse og kontorarbeidsplasser. Forsvarsbygg har for øvrig som mål at minimum 80 % av energileveransene skal være fornybar energi.les mer...

Utenlandske entreprenører lukter på norske vegprosjekter

Uke 32-Vegvesenet-Rv2Tyske og østerrikske entreprenører lukter på oppdrag på ny riksvei 2 fra Kløfta til Kongsvinger, melder Statens vegvesen. Nye entrepriser kunngjøres nå i tur og orden. Fem firmaer leverte tilbud på den første av tre entrepriser på strekningen fra Slomarka til Kongsvinger. Veidekke hadde den laveste tilbudsprisen med 193 millioner kroner. Strekningen fra Slomarka til Kongsvinger skal stå ferdig i 2014les mer...

Store ombygginger, men ikke bygge- og anleggskontraktLeverandøren satte i gang betydelige ombygginger for å tilpasse sine lokaler til de krav hans nye leietaker, Follo politidistrikt, hadde stilt i sitt konkurransegrunnlag. Likevel kom KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) til at det ikke dreide seg om en bygge- og anleggskontrakt, men en leiekontrakt. Grunnen var dels at arbeidene ble gjort for leverandørens regning og risiko, uten innvirkning fra leietakeren, dels at ombyggingen skyldtes kommunens krav.
Pasted Graphic


les mer...

Nye høyskolebygg i Bergen for 400 mill.Statsbygg skal reise høyskolebygg i Bergen for en samlet kontraktsum på ca. 400 millioner kroner. Det gjelder Norges Handelshøyskole, som får nybygg i april 2013, og Høgskolen i Bergen (bildet) som ved studiestart i 2014 kan ønske alle sine studenter velkomne på ett sted og ikke spredt omkring på byen.
Pasted Graphic 2
les mer...

Ville ikke ha flatt tak – valgte tilbud med flatt tak

KOFA-Ski kopi Det var et minstekrav at taket på idrettshallen ikke skulle være flatt, det vil si at hellingen på taket må være større enn 6. Den valgte leverandørens tilbudte tak hellet bare ca 1,15, og var således flatt, slik definisjonen var. Dermed slo KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast at den leverandøren som fikk oppraget, egentlig skulle ha vært avvist fordi minstekravet i konkurransegrunnlaget ikke var oppfylt. les mer...

Forsvarsbygg med digitale konkurransedokumenter

Forsvarsbygg-buildingSMART kopi Konkurransedokumentene i en åpen anbudskonkurranse om et nytt bygg i Bergen i regi av Forsvarsbygg består av en komplett digital 3D-modell uten papirer, Ut av den digitale modellen kan leverandørene hente alle de opplysninger som er nødvendig for å kunne levere tilbud – også data om fremdriften i prosessen. Samtidig har Forsvarsbygg jevnlige møter der leverandørene kan stille spørsmål til den konkrete modellen.les mer...

Strenge etiske krav til innkjøp for nytt sykehusbygg

Østfoldsykehus kopi Byggingen av nytt sykehus i Østfold skal følge de etiske retningslinjene for innkjøp i Helse Sør-Øst, og det skal ikke forekomme avvik fra reglene om offentlige anskaffelser. Byggeprosjektet skal likeledes følge tilsvarende krav til etiske leverandørkjeder. Dette har byggherren, Helse Sør-Øst, fastsatt. Prosjektet har fastlagt en entreprise- og kontraktsstrategi med formål å legge grunnlag for en gjennomføringsmodell som gir trygghet for å oppfylle resultatmålene for prosjektet (kostnader, kvalitet og tid). les mer...

Krevende byggeprosjekt til 700 mill.

Statsbygg - HiO kopiStatsbygg er i gang med å rehabilitere det gamle rikshospitalets patologibygg i Oslo med sikte på å gjøre dette til lokaler for sykepleierutdanning. Et supplerende bygg skal også reises, og hele prosjektet er kostnadsberegnet 705 millioner 2009-kroner. Nybygget vil rage syv etasjer over terreng, men får også tre etasjer under bakken. Byggearbeidene foregår i tett bymessig bebyggelse i sentrale deler av Oslo, og det innebærer krevende utfordringer.les mer...

Det offentlige anleggsmarkedet har hardnet til

Uke 49-MEF kopi Kampen om de offentlige anleggsoppdragene har hardnet kraftig til etter finanskrisen. Før krisen var det relativt liten konkurranse om hvert anbud. I de fleste tilfeller var det mellom ett og tre tilbud å velge mellom. I 2010 har nesten halvparten av anbudene mellom syv og tolv tilbydere. I 2007 gjaldt dette fire prosent av anbudene. Dette fremgår av en fersk rapport fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).
les mer...

Lavenergi og avansert prosjektering for krigsskole-nybygg

Forsvarsbygg har signert avtale med AS Selvaagbygg for oppføring av undervisningsbygg for Hærens Krigsskole på Linderud i Oslo. Nybygget er prosjektert som et lavenergibygg, og ved prosjekteringen er det benyttet avansert, teknologibasert metodikk (buildingSMART) for bl.a. å sjekke ut om elementer i prosjektet ”kolliderte”. Avtalen er en totalentreprise med kontraktsum på 21,5 mill kroner.les mer...

Anskaffer e-verktøy for samhandling i bygg

Landets største sivile eiendomsaktør, Statsbygg, anskaffer nå verktøy som skal møte fremtiden i byggenæringen. Når giganten foretar slike investeringer, er det et klart signal til bransjen: Nå skal oppdrag i regi av denne store, statlige byggherren løses via elektronisk samhandling og løpende utveksling av informasjoner gjennom byggeprosessen. Leverandør av plattform til formålet er valgtles mer...

Slapp unna med påtale av bare ett av tre regelbrudd

Konkurransen skulle ha vært avlyst. Det ble den ikke. Den valgte leverandøren skulle vært avvist. Det skjedde ikke. I tillegg ble forhandlingsforbudet ved åpen og begrenset anbudskonkurranse brutt. Men oppdragsgiveren i saken, Statens vegvesen, fikk bare påtale fra KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) på avvisningspunktet. De andre regelbruddene ble lagt til side fordi klageren ikke hadde bragt dem opp. les mer...

Dokumentasjonskrav var diskriminerende

Det ble stilt krav om at en leverandør skulle være kvalifisert etter en Byggebransjens våtromsnorm eller tilsvarende ordning. Ifølge KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) representerer dette et brudd på kravet i loven om offentlige anskaffelser om ikke-diskriminering av leverandører. Utenlandske og nystartede leverandører kan rammes, og noen kan ha kviet seg for å være med i konkurransen, påpeker KOFA, som mener at ”tilsvarende ordning” skaper uklarhet for mulige tilbydere.les mer...

Beste tilbud under 50 pst. av overslaget

Statens vegvesen opplevde forleden dag så vel tilløp til dramatikk som hyggelig overraskelse knyttet til en tilbudsåpning: To tilbud måtte avvises fordi de ble for sent innlevert, og det laveste tilbudet var under halvparten av hva vegvesenet hadde regnet med. Det gjelder stålmontasjen til Øvre Sund bru i Drammen. Broen blir en hovedtrafikkåre når den står ferdig.les mer...