Begrunnelse

Brudd på begrunnelsesplikten var av begrenset betydning

2016_28_flyDen første begrunnelsen var brudd på regelverket, men en ettersendt evalueringsmatrise gjorde susen. Kofa slo rett nok fast at reglene om begrunnelsesplikt var brutt, men den ettersendte matrisen/begrunnelsen holdt derimot mål. Klagenemnda understreker derfor at bruddet på begrunnelsesplikten synes å ha begrenset betydning for klageren.les mer...

Begunnelsesplikten krever mer enn bare evalueringsresultatet

2016_12_begrunnelse I begrunnelsen for en tildelingsbeslutning er det ikke nok bare å angi den valgte leverandørens resultater under hvert av tildelingskriteriene. Begrunnelsesplikten krever mer. Opplysninger som bare viser utfallet av evalueringen i konkurransen, er ikke en
begrunnelse for dette utfallet. Det konstaterer Kofa i en klagesak.les mer...

Ikke krav om individuell begrunnelse til hver leverandør

2015_16_faglig_hjorne Oppdragsgiverne er ikke forpliktet til å redegjøre for hvordan det vinnende tilbudet er vurdert i forhold til hvert enkelt av de øvrige tilbudene. Det er ikke noe krav om å gi en individuell begrunnelse til hver enkelt leverandør. Det er nok å sende ut en likelydende begrunnelse til de berørte leverandørene. Hensynet til leverandørutvikling ivaretas ikke nødvendigvis best gjennom begrunnelsen for valg av leverandør. Dette hensynet skal ikke styre kravet til omfang av og innhold i begrunnelsen.les mer...

Ble avvist med en begrunnelse som ikke holdt mål i KOFA

1_2015_if_begrunnelse Klagerens tilbud ble avvist, men begrunnelsen han fikk fra oppdragsgiveren var ikke tilstrekkelig. Det fastslår KOFA, og konkluderer med at det forelå brudd på kravet til etterprøvbarhet. Når begrunnelsen ikke er god nok, er det vanskelig å se i etterkant om oppdragsgiverens vurdering holdt vann.les mer...

Måtte bruke formel for å finne evalueringspris i begrunnelsen

Uke 32 - KOFA-Begrunnelse-IINR -forside Prisen som tilbudene ble evaluert på bakgrunn av, sto ikke i begrunnelsen som deltakerne i konkurransen fikk fra oppdragsgiveren, men: Laveste pris kunne likevel regnes ut ved hjelp av en formel som var oppgitt i konkurransedokumentene. Det var nok for KOFA, som avviste klagen fordi begrunnelsen – på bakgrunn i foreliggende opplysninger – var tilstrekkelig.les mer...

Regelbrudd på regelbrudd – og mangelfull dokumentasjon

Uke 4 - KOFA-Bergen-byforny-forside Ingen klagefrist, ikke gode nok begrunnelser i tildelingsbeslutningen, og ikke referat fra hverken forhandlinger eller befaring. Brudd på brudd på regelverket, fastslo KOFA. Samtidig førte mangelen på dokumentasjon til at klagenemnda var ute av stand til å ta standpunkt til flere av klagene som forelå i denne saken. les mer...

Begrunnelse for kontraktstildeling ikke helt etter reglene

Uke 50-KOFA-Risør-forside Den opprinnelige meddelelsen med begrunnelse for kontraktstildelingen fra oppdragsgiveren var tynn på flere punkter. Brudd på regelverkets krav, fastslo KOFA. Heller ikke da oppdragsgiveren gav en nærmere begrunnelse – på oppfordring, lyktes han ikke helt ut å leve opp til de krav som forskriften setter for slike begrunnelser.les mer...

Brøt regelverket på tre sentrale punkter

Uke 44-KOFA-Berg-forside Mangelfull utfylt protokoll, ikke utfyllende tildelingskriterier og ingen skriftlig melding om kontraktstildeling og klagefrist. Dermed konstaterte KOFA at kommunen som det var kommet klage på, hadde begått tre brudd på sentrale bestemmelser i regelverket. I tillegg minnet klagenemnda om at dersom utfyllende tildelingskriterier mangler når det er «økonomisk mest fordelaktig» som er lagt til grunn i en konkurranse, er det laveste pris som gjelder.
les mer...

Brøt regelverket på tre sentrale punkter

Uke 44-KOFA-Berg-forside Mangelfull utfylt protokoll, ikke utfyllende tildelingskriterier og ingen skriftlig melding om kontraktstildeling og klagefrist. Dermed konstaterte KOFA at kommunen som det var kommet klage på, hadde begått tre brudd på sentrale bestemmelser i regelverket. I tillegg minnet klagenemnda om at dersom utfyllende tildelingskriterier mangler når det er «økonomisk mest fordelaktig» som er lagt til grunn i en konkurranse, er det laveste pris som gjelder.
les mer...

Økte krav til innhold, men bare én melding om kontrakttildeling

Uke 39 - Faglig hjørne-forside Etter revisjonen av regelverket for offentlige anskaffelser 1. juli i år skal oppdragsgiveren bare gi én meddelelse til deltakerne i konkurransen om sine beslutninger. Det kan dreie seg om ved kontrakttildeling, avvisning av leverandør eller tilbud og ved avlysning av konkurransen. Kravet til innhold i meddelelsen om kontrakttildeling er økt, mens leverandørutviklings-perspektivet ved begrunnelsene er ute.les mer...

Det drøyde med meldingen om avvisning…

Uke 34 - KOFA-Sørreisa-side 1 En drøy uke etter at han hadde påklaget tildelingsbeslutningen fikk tilbyderen melding om at han var avvist fra konkurransen. Slike varsler skal komme «snarest mulig», og det var ikke tilfelle i denne saken, konstaterte KOFA, som dermed fastslo at det forelå brudd på regelverket. Og det var flere brudd: Ikke var det informert om klageretten, avviste tilbydere hadde ikke fått melding om endelig kontrakttildeling, og det var ikke ført referat fra alle møtene med tilbyderne. les mer...

Reparerte feilen, men slapp ikke unna i KOFA

Uke 27 KOFA-Saltdal Den første begrunnelsen til deltakerne i konkurransen om tildeling av kontrakt var ikke slik regelverket forutsetter, men det var den andre. KOFA poengterte imidlertid at en oppdragsgiver ikke kan reparere brudd på kravene til innholdet i tildelingsmeddelelsen med tilbakevirkende kraft. En etterfølgende begrunnelse får virkning for fremtiden, gitt at den er i pakt med regelverket.les mer...

Ingen av begrunnelsene holdt mål


Uke 45 - KOFA-Tønsberg " Valget er tatt ut fra samlet skår på gitte kriterier samt eventuelle forbehold gitt i de enkelte tilbud." En slik begrunnelse holder ikke mål etter de krav som regelverket for offentlige anskaffelser stiller til slike, har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slått fast. I denne saken holdt heller ikke oppdragsgiverens forsøk på å gi en nærmere begrunnelse mål.les mer...

Også avviste skal ha info om tildeling av kontrakt


Også avviste leverandører skal ha informasjon om hvem som er tiltenkt kontrakt, eller som oppdragsgiver skal velge som leverandør på en rammeavtale. Dette fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en avgjørelse. Derimot er ikke en ringperm en lukket forsendelse, slik forskriften forlanger, og en uforpliktende fremdriftsplan med uke-angivelse for klagefrist holder heller ikke mål etter forskriftens krav om angivelse av bestemt dato for denne fristen.


KOFA-Bodølitenles mer...

Har med leverandørenes rettssikkerhet å gjøre

Faglig hjørne kopi Kravet om at oppdragsgiveren skal begrunne sine beslutninger har med leverandørenes rettssikkerhet å gjøre. Hvorvidt leverandørene har mulighet til å få oppdragsgiverens beslutninger overprøvd, avhenger i stor grad av begrunnelsesplikten. Begrunnelsen må derfor være av en slik art at det er mulig å etterprøve om beslutningen er i samsvar med regelverket og de regler som er satt for konkurransen. Dessuten vil slike tilbakemeldinger være et bidrag til forbedringer i den enkelte bedrift. les mer...

Helseforetak nesten på linje om håndheving

De regionale helseforetakene er for det meste enige om hvordan håndhevingen av regelvert for offentlige anskaffelser bør være. Men på noen punkter brytes harmonien. Innad i Helse Sør-Øst er det uenighet om en oppdragsgiver skal ha plikt til å gi en eller to – som i dag – begrunnelser ved kontrakttildeling. Det er heller ikke enstemmighet om minimums karenstid – her mener Helse Vest at det holder med èn minimumsfrist, ikke to.les mer...

Begrunnelsen holdt ikke mål

Begrunnelsen som tilbyderen fikk, holdt ikke mål etter regelverket. Leverandøren kunne ikke bruke begrunnelsen til å vurdere om oppdragsgiverens valg har vært saklig og forsvarlig, i samsvar med angitte tildelingskriterier, konstaterte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Dermed forelå brudd på regelverket. Nettopp dette med begrunnelsesplikten er ett av de omstridte temaene i innstillingen fra og kommentarene til håndhevingsutvalgets forslag.les mer...