Avvisning

Krav om «smør på flesk» var ingen grunn for avvisning

201620hitra Tilbyder hadde oppfylt alle kvalifikasjonskravene. Han skulle imidlertid også benytte underleverandører. Da krevet oppdragsgiver at tilbyderen også skulle dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene for disse og levere forpliktelseserklæring. Det gjorde ikke tilbyderen og ble avvist. Feil, sa Kofa, dette er «smør på flesk» og ingen grunn for
avvisning.les mer...

Hverken dokumentasjon eller skjønnsutøvelse holdt mål

2015_42Den valgte leverandørens dokumentasjon av at kvalifikasjonskravet var oppfylt, holdt ikke for KOFA. Det gjorde heller ikke oppdragsgiverens skjønn da leverandøren likevel fikk jobben. Konklusjonen ble at oppdragsgiveren hadde brukt kvalifikasjonskravet i strid med regelverket. Dessuten skulle den leverandøren som ble valgt, ha vært avvist.les mer...

Mente det forelå «åpenbar feil», men skulle ikke ha rettet

41_2015_KOFA Bare en sjelden gang er det retteplikt for forhold utenfor selve tilbudet. En fersk klagesak for KOFA gjaldt nettopp et slikt forhold. Oppdragsgiveren rettet i prisskjemaet fordi han mente det forelå en åpenbar feil. Vareprøven som det ble bedt om, stemte nemlig ikke overens med det som sto i prisskjemaet. KOFA poengterte imidlertid at vareprøven skulle dokumentere kvalitet, ikke kvantitet, og kom til at rettingen i dette tilfelle var brudd på reglene.les mer...

Et formkrav gav ikke grunn for avvisning og avlysning

IF_40_2015_Larvik Fem av seks tilbydere ble avvist, og konkurransen avlyst. Begrunnelsen var at det ikke forelå en bekreftelse i tilbudene som krevet, på at de ikke inneholdt forbehold eller avvik. Dette er bare et formkrav, ikke et kvalifikasjonskrav, fastslo KOFA. Oppdragsgiveren hadde selv ikke gått gjennom tilbudene for å sjekke om de var fri for forbehold eller avvik. Det skulle han ha gjort. Dermed ble avvisning og avlysning følgelig regelstridig.
les mer...

Etterlevet ikke et absolutt krav, men brøt ikke regelverket

IF_2015_38_nordmoreForpliktelseserklæring for personell som ikke var ansatt hos tilbyderne, var et absolutt krav, men var ikke lagt ved i alle tilbudene. Likevel ble ikke de berørte tilbyderne avvist. Tilbyderne hadde lovet at de nødvendige krav skulle etterleves. Det aktuelle personellet skulle bare være underleverandører uten noen vesentlig og selvstendig rolle. Da mente KOFA det i dette tilfellet var nok å stole på løftene fra tilbyderne. Regelbrudd var det ikke. les mer...

Leverandøren ble avvist, men fikk likevel kontrakten

IF_28_2015_SV Rett leverandør fikk til slutt kontrakten, men ble først avvist som følge av en feil hos oppdragsgiveren. Feilen var at det ble lagt til grunn en forståelse av kvalifikasjonskravet som, ifølge KOFA, ikke var forenlig med en naturlig forståelse av kravets ordlyd. Feilen ble imidlertid rettet opp, og avvisningen annullert. Dermed hadde oppdragsgiveren fulgt regelverket.les mer...

Ikke alt var priset, fikk likevel kontrakt – ulovlig, sier KOFA

20_2015_if_KOFA Tilbyderen hadde ikke priset alle produktene, i motsetning til sine konkurrenter. Oppdragsgiveren la de uprisede produktene til side ved evalueringen, og tilbyderen fikk kontrakten – trass i avviket. KOFA kaller dette en endring av konkurransegrunnlaget, noe som er forbudt etter tilbudsfristens utløp. Ved ny og korrekt evaluering ville avviket være å anse som så vesentlig at tilbudet måtte avvises, konkluderte klagenemnda. les mer...

Mulig feil som ikke kunne rettes, gav heller ikke avvisning

O20_2015_statsbyggppdragsgiveren skulle ha et byggherreombud, men leverandøren som fikk oppdraget, hadde to navn med i tilbudet. Regelbrudd, mente en klager. Nei, konstaterte KOFA. Rett nok var det slik at hvis det var en feil, kunne ikke oppdragsgiveren uten videre rette den. Men det var flere mulige tolkninger. Uansett fant nemnda at det ikke medførte tvil om hvordan tilbudet skulle bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene, selv med to navn i tilbudet.les mer...

Oppfylte ikke minstekrav – alle tilbyderne skulle vært avvist

IF_22_2015_helse Alle åtte tilbyderne skulle vært avvist. Grunnen er at alle tilbudene inneholdt vesentlige avvik fra minstekravet i kravspesifikasjonen. Det fremgår av en avgjørelse i KOFA. Oppdragsgiveren stilte krav om en viss minimumslengde på lampearmer. Imidlertid viste det seg at alle tilbyderne hadde tilbudt lampearmer under minstekravet. Og klagenemnda fører en konsekvent politikk når det gjelder oppfyllelse av minstekrav!les mer...

KOFA: Feil å avvise, åpenbar feil skapte ikke tvil om tilbudet

2015_15_SJTilbyderen ble avvist fordi oppdragsgiveren mente det var uklart hva han tilbød. Det var feil, kom KOFA til, og mente at uklarheten måtte tilskrives en åpenbar feil. Imidlertid kunne feilførselen forstås på flere måter, og da var det ikke gitt hvordan feilen skulle rettes. Men sett i en videre sammenheng kom klagenemnda likevel til at det ikke var "tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene".les mer...

Hadde tre avvisningsgrunner, ingen holdt mål i KOFA

Uke 10 - KOFA-Arendal-avvisning-forsideIngen av de tre grunnene som oppdragsgiveren hadde gitt for å avvise et tilbud, holdt mål i KOFAs behandling av klagesaken. I ett tilfelle hadde ikke oppdragsgiveren klart vist om klagerens tilbud inneholdt avvik eller forbehold. I et annet fikk tilbudets krav til kompetanse 0 poeng uten at det skulle føre til avvisning. Etter dette fant ikke klagenemnda grunn til å se nærmere på den tredje av avvisningsgrunnene.les mer...

Brudd på språkkravet var ingen avvisningsgrunn, ifølge KOFA

Uke 03-15 Vinje -forside Kravet var at tilbudet med tilhørende dokumenter skulle være på norsk, men likevel var noen mindre illustrasjoner og noe tekst på engelsk. KOFA konkluderte med at oppdragsgiveren likevel ikke hadde plikt til å avvise den valgte leverandøren på dette grunnlaget. Forskriften sier nemlig ikke noe om konsekvensene av at et språkkrav ikke overholdes av tilbyderne.les mer...

Beskjed om avvisning skal gis snarest mulig

Uke 34 - Faglig - A - avvisning Oppdragsgiveren skal snarest mulig gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom et tilbud blir avvist. Motivet for regelen er blant annet hensynet til etterprøvbarhet og forutsigbarhet. Formålet med begrunnelsesplikten er å gi den aktuelle leverandøren mulighet til å ta stilling til om tilbudet er avvist på riktig grunnlag, og om det er grunnlag for å ta skritt for å få beslutningen omgjort eller anskaffelsesprosedyren stanset.les mer...

Feilmerket tilbud avvist først en måned etter tilbudslevering

Uke 33 - KOFA - Vegvesen - avvisning-forside Tilbudet var ikke forskriftsmessig merket, og skulle vært avvist. Det tok imidlertid en måned før oppdragsgiveren avviste tilbudet. Altfor sent, mente KOFA, og minnet om at avvisning skal skje snarest mulig. En mangelfull merking kan man jo oppdage rett etter tilbudsfristens utløp – eller ved tilbudsåpningen.les mer...

Riktig å avvise når tilbyderen ikke gav god nok kvalifikasjonsinfo

Uke 20-KOFA -Akershus-avvisning-forside Kravet var to spesifiserte referanseprosjekter, men tilbyderen kom bare opp med ett av 14. I tillegg skrev han at så lenge det motsatte ikke var opplyst, kunne oppdragsgiveren legge til grunn at alle referanseprosjektene svarte til kravet. Det holder ikke, konstaterte KOFA, og slo fast at det dermed var riktig å avvise denne tilbyderen. Det er tilbyders ansvar å sikre at tilbudene inneholder tilstrekkelig informasjon. les mer...

Avviste feil vinner av konkurransen


Uke 37-KOFA-Harstad-forside Tilbyderen som først vant konkurransen, ble senere avvist. I KOFA-saken som fulgte viste det seg at de bestemmelsene som ble brukt ved avvisningen, ikke gav grunnlag for å avvise tilbyderen. Derimot, mente klagenemnda, burde tilbyderen som fikk kontrakten i stedet, ha vært avvist. les mer...

Norconsult frifunnet av Høyesterett

101143629 kopi Høyesterett har frifunnet Norconsult, i forbindelse med korrupsjonssaken i Tanzania. Selskapet slipper dermed automatisk utestengelse fra offentlige anbudskonkurranser. les mer...

Avvisningen var brudd på kravet om etterprøvbarhet

Uke 25 - KOFA-Vest Agder-forside Tilbyderen ble avvist fordi oppdragsgiveren mente hans tilbud var uklart. Imidlertid opplyste ikke oppdragsgiveren om denne uklarheten medførte tvil om hvordan tilbudet skal rangeres i forhold til de øvrige tilbudene i konkurransen. Det burde han ha gjort, slo KOFA fast, og kom dermed til at avvisningen var et brudd på kravet til etterprøvbarhet i loven.les mer...

Hvem skal drifte Doffin? DIFI vant avgjørende runde i retten

doffin.001-001-kopi 2 DIFI vant 14. mai 2013 en avgjørende rettssak om hvem som skal drifte DOFFIN-databasen. Kontrakt vil trolig bli inngått om kort tid. les mer...

Lovet leveranse av et produkt han ikke hadde avtale om å selge

Uke 11-KOFA-Stavanger-forside Leverandøren som ble valgt, mente han kunne levere et produkt han ikke hadde kjøpsavtale på. Da det kom for en dag, annullerte oppdragsgiveren konkurransen. Slik saken nå står, fastslår KOFA som konklusjon på klagesaken, fins to valg: Enten må den valgte leverandøren avvises, eller så må konkurransen avlyses. Fordi det er valgmuligheter, konkluderer ikke klagenemnda nå med at den valgte leverandøren må avvises.les mer...

Laget spesialvri for å sikre konkurranse

uke8-2013_2 For å sikre konkurranse laget Mattilsynet en spesiell vri på sin kontraktstildeling av laboratorietjenester. Kanskje fikk man ikke til at hele landet ble dekket av tjenestene så raskt som reglene tilsa, selv om det var krevet i konkurransen. Leverandøren som ble valgt, maktet neppe å leve opp til kravet. Da måtte det kanskje gjøres egne avtaler for noen av Mattilsynets kontorer. Uvanlig, men ok måte å gjøre det på, fastslo KOFA.les mer...

Tomt kommentarfelt førte til avvisningUke 3-KOFA-Harstad-avvisning-forside Det var rett å avvise tilbyderen, fastslo KOFA. Tilbyderen i klagesaken hadde unnlatt å fylle ut et kommentarfelt som det var obligatorisk å fylle ut. Poenget var at det som eventuelt skulle stå i dette feltet, mente oppdragsgiveren, ville være vesentlige opplysninger for evalueringen av tilbudet som sådant. Etter klagenemndas oppfatning gjorde oppdragsgiveren her en forsvarlig vurdering av betydningen av opplysningene i kommentarfeltet.
les mer...

Avviste en, men skulle avvist tre av tilbyderne

Uke 49 - KOFA-Tromspensjon-forside Ikke bare den ene, men tre av de fire tilbyderne skulle vært avvist i en konkurranse om forsikringer. Det var resultatet som KOFA kom til ved behandlingen av en klagesak nylig.
Klageren etterkom ikke det klagenemnda mente var et minstekrav, mens de to andre hadde motstridende opplysninger i tilbudet. Da tilbudet dermed var så uklart at det skapte tvil om hvordan det skulle forstås, var det grunn for avvisning. Ingen av de tre hadde imidlertid prissatt forhold, noe som også er avvisningsgrunn.les mer...

Fikk kontrakt uten å dokumentere et minstemål av god økonomi

47_1_2012 Tilbyderen som fikk kontrakten, hadde ikke levert det minstemålet av dokumentert god økonomi som skulle til å bli ansett kvalifisert i konkurransen. Dette slår KOFA fast i en fersk avgjørelse, der konklusjonen ble at tilbyderen skulle vært avvist i stedet for å få kontrakt. Fra enkeltmannsforetaket bak tilbudet forelå bare dokumentert et driftsresultat for én måned, og at bankforbindelsen, ifølge tilbyderen, hadde uttalt at denne var "positiv" til å bidra i tilfelle kontrakten ble brakt i havn. les mer...

Norconsult dømt for korrupsjon - risikerer utestengelse fra fremtidige anbudskonkurranser

norconsult I en dom avsagt 15.10.2012, er Norconsult AS dømt for korrupsjon. Norconsult AS er Norges største norskeide rådgivende ingeniørselskap, og leverer tjenester til de fleste offentlige virksomheter i Norge. Spørsmålet er om dette nå medfører at Norconsult AS skal avvises fra alle offentlige anbudskonkurranser.
les mer...

Prissetting skapte umulig evalueringssituasjon

Uke 45 - KOFA - Politidirektoratet Det blir komplisert når en oppdragsgiver deler leveransen opp i flere deler og vekter ulikt i de enkelte delene. Verre blir det når det kommer en leverandør som flytter en oppgave og setter prisen til kr. 0.- i den delen oppgaven flyttes fra. Da blir det ikke lett å sammenlikne. Leverandøren skulle ha vært avvist, konstaterer KOFA, som slår fast at oppdragsgiveren, Politidirektoratet, har brutt regelverket ved ikke å avvise leverandøren. les mer...

Avviste ikke - trodde tilbyderen hadde forstått at han var avvist

Uke 41 - KOFA-Rogalandpolitiet-forside kopi I konkurransegrunnlaget var det forutsatt fastpris som skulle være lik enten en opsjon ble utløst eller ei. Leieprisen i ett av tilbudene ville imidlertid variere avhengig av om opsjonen benyttes eller ikke. Forbeholdet ville påvirke rangeringen mellom tilbyderne, konstaterte KOFA, og konkluderte med at tilbyderen skulle ha vært avvist. Dette hadde ikke oppdragsgiveren gjort – fordi klageren måtte forstå at selskapets tilbud reelt sett var avvist. les mer...

For tidlig ute med kontrakt – mangelfullt avvisnings-varsel

Uke 38 - KOFA-Oslo-forside Det skal gis uttrykkelig melding til tilbydere som blir avvist eller får sine tilbud avvist. Det er ikke nok at tilbyderne skjønner hva slags skjebne som har rammet dem, slår KOFA fast i en avgjørelse. Klagenemnda fant dessuten ut at det var gjort kontrakt før klagefristen løp ut, og slikt er jo ikke lov. les mer...

Det drøyde med meldingen om avvisning…

Uke 34 - KOFA-Sørreisa-side 1 En drøy uke etter at han hadde påklaget tildelingsbeslutningen fikk tilbyderen melding om at han var avvist fra konkurransen. Slike varsler skal komme «snarest mulig», og det var ikke tilfelle i denne saken, konstaterte KOFA, som dermed fastslo at det forelå brudd på regelverket. Og det var flere brudd: Ikke var det informert om klageretten, avviste tilbydere hadde ikke fått melding om endelig kontrakttildeling, og det var ikke ført referat fra alle møtene med tilbyderne. les mer...

KOFA avgjorde avvisningssak etter spørrerunde til partene

17_2012_2 For å kunne avgjøre om det var rett å avvise en tilbyder måtte KOFA først ta en spørrerunde til de impliserte parter. I og med at det viste seg at de var enige i det de ble spurt om, trakk klagenemnda den konklusjon at det var riktig av oppdragsgiveren å avvise den aktuelle tilbyderen. les mer...

Både en plikt og en rett til å avvise tilbud

Uke 05-12 Faglig hjørne-underskrift En oppdragsgiver har en plikt til å avvise et tilbud, og en rett til det samme. Hvorvidt det er plikten eller retten som er utslagsgivende, avhenger av hva slags forhold ved tilbudet vi snakker om. Men uansett er det en plikt for oppdragsgiveren å ta stilling til avvisningsspørsmålet snarest mulig. Uavhengig av hvilken konkurranseform som er valgt, vurderes avvisningsspørsmål knyttet til forhold ved leverandøren først, deretter tilbudene.
les mer...

Ikke fritt fram å avvise leverandører

Faglig hjorne35_2011 Noen ganger må en leverandør avvises, andre ganger kan han avvises. I begge tilfeller er det forhold ved leverandøren som er avgjørende. Det er opp til oppdragsgiveren å ta beslutningen, men han har ikke rett til å avvise for forhold ved leverandøren i andre tilfeller enn det som fremgår av forskriftens bestemmelser, Hans skjønn er med andre ord ikke ubegrenset. Og melding til leverandøren om at han er avvist, må sendes av sted så snart som mulig.
les mer...

Kunne ikke si om tilbyderen var rettmessig avvist

Pasted Graphic 1Når oppdragsgiverens kvalifikasjonsvurdering strider mot bestemmelser i lovverket, kan ikke KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) vurdere om avvisningen av en tilbyder fra konkurransen var rettmessig. Det var på ett punkt at oppdragsgiveren hadde forsømt seg, og det dreide seg om brudd på lovens krav om forutberegnelighet. Tilbyderens lønnsomhet ble nemlig ikke vektlagt, selv om det skulle være et element i kvalifikasjonsvurderingen. les mer...

Politiet bommet på jussen og avviste Telenor

Pasted GraphicOppdragsgiverens ulike begrunnelser for avvisning holdt ikke mål, samtidig som konkurransen burde ha vært avlyst på grunn av lovens krav til forutsigbarhet. Dette kom KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) til i en avgjørelse nylig. Denne gangen var det heller ikke hvem som helst som ble avvist, nemlig Telenor Norge AS. Oppdragsgiveren som bommet på jussen, var en avdeling i Politiet. les mer...

Uklart konkurransegrunnlag hjalp ikke – måtte avvise

KOFA-FolkehelsaPlikten til å avvise gjelder selv om konkurransegrunnlaget fremstår som uklart eller tvetydig, konstaterer KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en avgjørelse. I denne saken var det også brudd på forhandlingsforbudet som gjelder for åpne anbudskonkurranser: En tilbyder ble bedt om klargjøringer, og konkurransegrunnlaget ble endret. les mer...

Krav til saklig grunn for avlysning

8.001-001En feil fra oppdragsgivers side kan være saklig grunn for avlysning av en konkurranse. Men det må først sannsynliggjøres at feilen, som en nærliggende faktisk mulighet, kan ha hatt betydning for likebehandlingen av leverandørene og dermed for konkurransens utfall. Det slår Eidsivating lagmannsrett fast i en dom.les mer...

Hver fjerde KOFA-sak gjelder avvisning

1.001-001I KOFAs arkiver fins rikholdig dokumentasjon når det gjelder klagesaker der avvisning av leverandør eller tilbud er tema. Få andre problemstillinger dukker så ofte opp på klagenemndas bord. Nemnda ble opprettet for å bidra med kunnskap om praktisering av regelverket, og når det gjelder avvisning, er KOFAs bidrag gjennom årene omfattende.les mer...

Ville ikke ha flatt tak – valgte tilbud med flatt tak

KOFA-Ski kopi Det var et minstekrav at taket på idrettshallen ikke skulle være flatt, det vil si at hellingen på taket må være større enn 6. Den valgte leverandørens tilbudte tak hellet bare ca 1,15, og var således flatt, slik definisjonen var. Dermed slo KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast at den leverandøren som fikk oppraget, egentlig skulle ha vært avvist fordi minstekravet i konkurransegrunnlaget ikke var oppfylt. les mer...

Økokrim-gransking ikke i veien for nye asfaltkontrakter

asfalt Statens vegvesen la nylig ut 104 kontrakter ut på anbud for vedlikeholdsasfaltering av riks- og fylkesveien i 2011, fremgår det av en melding fra vegmyndighetene. Tilbudsfristen er i begynnelsen av mars. Kunngjøringen av kontraktene kom i tid omtrent samtidig med påstandene om prissamarbeid i asfaltbransjen. Hvorvidt noen tilbydere skal utelukkes, vil bli vurdert ved utløpet av anbuds- eller vedståelsesfristen

les mer...

Ryddet ikke godt nok i dobbeltrolle

KOFA-forsyning kopiEtter reglene kan ingen virksomhet være både el-tilsyn og el-installatør samtidig. Ved inngåelse av en kontrakt var imidlertid ikke leverandørens tilsynsvirksomheten og installasjonsvirksomheten klart nok atskilt, slik det ble krevet i konkurransegrunnlaget, fastslo KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Dermed skulle leverandøren ha vært avvist i stedet for å få kontrakt.les mer...

Råd om avvisning av straffedømte leverandører

Korrupsjon kopiDet er en hel rekke uavklarte spørsmål knyttet til avvisning av straffedømte leverandører. En viktig forklaring på det er at det står lite om de konkrete utfordringene i regelverket, og at rettspraksis fram til nå har vært heller sparsom. Nå kommer de frøste norske forsøkene på fortolkning, gjennom en fortolkningsuttalelse fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og en kommentarutgave fra advokat Robert Myhre.les mer...

Prisforutsetning gav grunnlag for avvisning

Kofa kopiEn forutsetning i et tilbud om rom for forhandlinger om prisjusteringer var et så vesentlig forbehold at det var rett å avvise tilbudet. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast i en avgjørelse som gir Statens vegvesen medhold. For at det skal være mulighet for å regulere prisene, må det fremgå av konkurransegrunnlaget. I denne saken gjorde det ikke det, men formuleringer som oppdragsgiveren benyttet, kunne riktignok skape tvil. les mer...

Kunne ikke avvise

Formuleringer som var standardrutiner, ble av oppdragsgiveren oppfattet og brukt som avvisningsgrunn. Men KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) kom til en annen konklusjon, og fastslo dermed at avvisningen som var gjort, var i strid med regelverket. Det forelå hverken ” avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende” i tilbudet. Men klagenemnda var ikke fremmed for at formuleringene kunne skape tvil.les mer...

Rett og plikt til å avvise en leverandør

Visse forhold knyttet til leverandøren gjør at han skal nektes deltakelse i en offentlig anbudskonkurranse.les mer...