Avlysning

KOFA fikk ikke helt tak på hvilke krav som gjorde avlysning nødvendig

IF_2016_06_avlysning Det kan ikke utelukkes at det var saklig grunn til å avlyse konkurransen, skriver KOFA. Imidlertid hadde ikke oppdragsgiveren klart å vise at avlysningen var godt nok begrunnet. Det var nemlig ikke vist til konkrete krav som det var aktuelt å stille i den etterfølgende konkurransen. Dermed forelå det ikke saklig grunn til å avlyse konkurransen, slik KOFA så det. les mer...

Ikke saklig avlysningsgrunn ble saklig


21-2014-vet Tidligere har KOFA ment at mangelfull planlegging ikke var god nok saklig grunn til å avlyse en konkurranse. I en fersk avgjørelse har imidlertid klagenemnda likevel sagt at avlysningen var saklig selv om den skyldtes forhold som oppdragsgiveren burde og kunne avklart før kunngjøring. Selv om det var en saklig avlysningsgrunn, mener nemnda også at det kan vanke erstatning til den som klaget.
les mer...

Lovet leveranse av et produkt han ikke hadde avtale om å selge

Uke 11-KOFA-Stavanger-forside Leverandøren som ble valgt, mente han kunne levere et produkt han ikke hadde kjøpsavtale på. Da det kom for en dag, annullerte oppdragsgiveren konkurransen. Slik saken nå står, fastslår KOFA som konklusjon på klagesaken, fins to valg: Enten må den valgte leverandøren avvises, eller så må konkurransen avlyses. Fordi det er valgmuligheter, konkluderer ikke klagenemnda nå med at den valgte leverandøren må avvises.les mer...

Ville avlyse uten saklig grunn eller erstatning

Uke 01 - KOFA - saklig grunn Da en oppdragsgiver påberopte seg anledning til å avlyse eller forkaste erstatningsfritt uten saklig grunn, satte KOFA foten ned. Det er brudd på kravet til forutberegnelighet, slo klagenemnda fast. Det nevnte forbeholdet fra oppdragsgiveren gav ikke tilbyderne det vernet de etter reglene vanligvis har mot avlysning eller totalforkastning og til å kunne kreve erstatning når vilkårene for dette er oppfylt.les mer...

Bøyde seg ikke for avvisningen, fikk KOFA-medhold i klage


Uke 02-KOFA-Oslo legevakt Leverandøren gav seg ikke, avvisning til tross. Det førte oppdragsgiveren opp i en situasjon der han hadde plikt til å oppfordre alle deltakerne i konkurransen om å forlenge sine tilbud før vedståelsesfristen. Det hadde han ikke gjort, og slik situasjonen ble, var det et regelbrudd, ifølge KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Den ivrige leverandørens tilbud var nemlig fortsatt bindende, trass i avvisningen. les mer...

Uklarhet – avlysning og ny konkurranse må til

Pasted GraphicRammeavtale med flere leverandører – maks to, og kontrakten besto av to delleveranser, men skulle det gjøres en eller flere avtaler for hver av delleveransene? Akkurat denne uklarheten gjorde at KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) kom til at det her var en feil som krevet avlysning og ny konkurranse. Feilen kan nemlig ha hatt innvirkning på så vel hvilke leverandører som ville delta i konkurransen og på utformingen av tilbudene.
les mer...