Anvendelsesområde

Anskaffelsesreglene gjaldt ikke - Privat dominans i tjenestekjøp

Uke 49 - KOFA - blandede kontrakter - forside Kommunen hadde avtale med private om å inngå kontrakt med en tjenesteyter som skulle lage en områdeplan, som i sin tid skulle fremlegges for kommunen. KOFA kom til at kjøpet ikke var omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. De privates andel av tjenestekjøpet utgjorde nemlig hoveddelen av avtalen – de skulle betale 89 pst. av den. Det var således i praksis umulig for kommunen å kjøpe sin del av dette planarbeidet som egen anskaffelse.les mer...

Hva omfattes av unntaket for offentlig maktutøvelse?

Uke 13 - Faglig hjorne-A Oppgaver som gjelder myndighetsutøvelse, er unntatt fra anskaffelsesregelverket. Men hva er myndighetsutøvelse? Kjerneområdet for statsmakten må regnes som offentlig maktutøvelse. Mer problematisk blir det når man står ovenfor velferdsstatstjenester. Disse tjenestene vil oftest falle utenfor kategorien offentlig maktutøvelse. En del tjenester innenfor helse- og sosialsektoren vil likevel kunne inneholde sterke elementer av offentlig maktutøvelse, og i utgangspunkt falle utenfor anskaffelsesregelverket.
les mer...

Skulpturpark-avtale i Oslo var ikke «gjensidig bebyrdende»

Uke 10- KOFA-skulptur Avtalen mellom Oslo kommune og Ringnes-stiftelsen om en skulpturpark på Ekeberg i Oslo var ingen «gjensidig bebyrdende» kontrakt. KOFA kom til at stiftelsen ikke mottar slike motytelser som har karakter av å være et kontraktsrettslig vederlag at det er tale om en slik avtale. Dermed gjelder ikke reglene om offentlige anskaffelser og heller ikke kan det da være tale om noen ulovlig direkteanskaffelse etter disse reglene. les mer...

Hvor egnet er innkjøpsreglene ved hjelpemiddel-kjøp?En snever fortolkning av lov om offentlige anskaffelser fører til en innkjøpspolitikk som begrenser valgmulighetene for bruker og vil på sikt gi monopollignende forhold. Det er behov for en prinsipiell vurdering og gjennomgang av hvor egnet lov om offentlige anskaffelser er på et så personlig og kroppsnært område som tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. Det er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) som mener dette.
Pasted Graphic

les mer...