Alternative tilbud

«alternative tilbud»

110937284
Alternative tilbud kan eksempelvis benyttes for å åpne for andre løsninger, for å ivareta ytterligere hensyn eller for å vurdere enklere løsninger. Reglene om alternative tilbud i forskriften gjennomfører artikkel 24 i direktiv 2004/18/EF og skal forstås i tråd med denne bestemmelsen. Bestemmelsene kan ikke tolkes i lys av tradisjonell norsk bakgrunns anbudsrett. Det er derfor viktig å legge bort tidligere oppfatninger om vanlig norsk språklig forståelse og ulike bransjeoppfatninger av begrepet alternative tilbud.

I nyhetsbrevet denne gangen retter vi søke- lyset mot alternative bud, og som vanlig støtter vi oss til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FADs) veiledning.
les mer...

En annen løsning var ingen alternativ løsning

Uke 20 - KOFA-Reno Vest Oppdragsgiveren aksepterte en løsning som konkurransegrunnlaget og kontraktsvilkårene ikke var til hinder for, selv om det nok gjaldt en annen løsning enn den som antakeligvis var den opprinnelig påtenkte. Alternative løsninger ville imidlertid oppdragsgiveren ikke ha, men dette var ingen «alternativ løsning», slo KOFA fast, og fant at det ikke forelå brudd på regelverket.les mer...

Ville ikke ha flatt tak – valgte tilbud med flatt tak

KOFA-Ski kopi Det var et minstekrav at taket på idrettshallen ikke skulle være flatt, det vil si at hellingen på taket må være større enn 6. Den valgte leverandørens tilbudte tak hellet bare ca 1,15, og var således flatt, slik definisjonen var. Dermed slo KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast at den leverandøren som fikk oppraget, egentlig skulle ha vært avvist fordi minstekravet i konkurransegrunnlaget ikke var oppfylt. les mer...

Alternative tilbud bare når det bes om det

Legg vekk tidligere oppfatninger om vanlig norsk språklig forståelse og ulike bransjeoppfatning av begrepet alternative tilbud. Det skriver Fornyings- og administrasjonsdepartementet i sin veiledning til forskriften til lov om offentlige anskaffelser.les mer...