Miljøledelsessystem som kvalifikasjonskrav

Et miljøledelsessystem skal sikre gode rutiner og tiltak i bedriften, slik at virksomheten i minst mulig grad belaster miljøet. Fra 1. januar 2017 åpnet regelverket for økt bruk av miljøledelsessystemer ved offentlige anskaffelser. I denne artikkelen tar vi for oss bruk av miljøledelsessystemer som kvalifikasjonskrav.
mljoledelsessystem_IF_2017

Hele veiledningen kan leses her: http://www.svanemerket.no/innkjop/offentlige-innkjop/innkjopsveileder/#6.4

Et miljøledelsessystem skal sikre gode rutiner og tiltak i bedriften, slik at virksomheten i minst mulig grad belaster miljøet. Dette krever både at bedriften har oversikt over egen virksomhet, slik at man er oppmerksom på hvilke områder som representerer en miljøbelastning, og at virksomheten sørger for gode rutiner og eventuelle forbedringstiltak, der dette er mulig.

I Norge er det pr i dag tre anerkjente miljøledelsessystemer. Disse er ISO 14001, EMAS og Miljøfyrtårn.

Oppdragsgivere kan stille kvalifikasjonskrav om at leverandører har et miljøledelsessystem, der dette er relevant. Dersom kvalifikasjonskravet ikke er oppfylt, kan leverandøren ikke delta i konkurransen. Dette er derfor et kraftig virkemiddel, som vi først og fremst anbefaler å bruke der det er et "modent marked”, gjentatte leveranser og en anskaffelse av en viss størrelse.

Etter forskriften § 16-6 (1) g) kan det stilles krav om at leverandørene beskriver miljøledelsestiltak. Det følger av dette at oppdragsgiver kan stille krav om at leverandørene har et tilfredsstillende miljøledelsessystem.

Etter forskriften § 16-7 kan oppdragsgiver stille strengere krav, ved å kreve at leverandørens miljøledelsessystem oppfyller visse miljøledelsessystemer eller -standarder. Det skal i så fall kreves at leverandøren enten har:

1) EMAS,
2) andre ”anerkjente miljøledelsessystemer”, eller
3) andre miljøledelsesstandarder basert på relevante europeiske eller internasjonale standarder fra akkrediterte organer.

Dersom leverandøren kan fremvise tilsvarende attester utstedt av andre organer i andre EØS-stater, skal dette godtas av oppdragsgiver. Miljøfyrtårn må etter vår mening anses for å være en «tilsvarende attest» som EMAS. Det er i forbindelse med prosessen om å bli anerkjent etter forordning 1221/2009 gjennomført en omfattende sammenligning fra EU-kommisjonens side, mellom EMAS og Miljøfyrtårn. Rapporten har konkludert med at Miljøfyrtårn på alle vesentlige punkter tilsvarer EMAS sine krav.

Det kan i konkurransegrunnlaget for eksempel benyttes følgende formulering:

«Det kreves at leverandøren er sertifisert for miljøledelse, i form av EMAS, ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Det kan også fremlegges andre attester utstedt av organer i andre EØS-organer, forutsatt at leverandøren kan dokumentere at disse tilsvarer EMAS eller ISO 14001.
Oppdragsgiveren vil godta annen dokumentasjon for tilsvarende miljøledelsestiltak dersom leverandøren ikke har mulighet til å få slike attester innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv. Dette forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte kvalitetssikringsstandardene eller miljøledelsessystemene eller -standardene.»