Nyheter

Innovative miljøanskaffelser gav klimagevinster og sparte penger

milj_IF_nov_17Gevinstanalyser av fire anskaffelser der miljøkrav har stått sentralt, viser at samtidig med at klima- og miljøgevinster er innkassert, er også betydelige offentlige midler spart. Det dreier seg om innovative anskaffelser, der markedsdialog i forkant står sentralt.
les mer...

Kan kreve at avgrensede, kritiske oppgaver holdes unna underleverandører

FOA_IF_2017_11_10_underlevEn oppdragsgiver har mulighet til å kreve at bestemte kritiske oppgaver skal utføres av leverandøren selv. Det betyr at leverandøren ikke kan sette dette arbeidet ut til underleverandører. Oppdragsgiveren kan imidlertid ikke innta et generelt krav om at alle kritiske oppgaver skal utføres av leverandøren selv. De kritiske oppgavene må være spesifisert og avgrenset.
les mer...

Lanserer 10 sikkerhetskrav til bruk ved IKT-anskaffelser

IF_4_11_2017_ITVed en tjenesteutsetting bør det, ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som et minimum stilles et sett med krav til leverandøren for å sørge for best mulig sikkerhetsnivå ved IKT-anskaffelser. NSM har i den forbindelse lansert 10 slike minimumskrav. Der kravene ikke oppnås, vil virksomheten ha en risiko, og virksomheten må vurdere eventuelle kompenserende tiltak - eller hvorvidt tjenesten faktisk skal settes ut.les mer...

Stor frihet til å velge hva som skal kjøpes, bruk av funksjonskrav anbefales

if_28_okt_2018_spesif.jpgEn oppdragsgiver har stor grad av skjønnsfrihet til å bestemme hva han ønsker å anskaffe. Men når han skal ut i markedet, anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at han benytte ytelses- og funksjonskrav i den grad det er mulig sett i lys av den konkrete anskaffelsen. På denne måten står leverandørene fritt til å tilby de mest innovative, oppdaterte, effektive og kostnadsbesparende løsningene markedet har å tilby.les mer...

Anskaffelser tungt inne i halvparten av Helse Midt-Norges største risikoprosjekter

IF_2017_20_22_ITTre store IKT-prosjekter der anskaffelser spiller en sentral rolle samtidig med bygging av et helt nytt sykehus, gir Helse Midt-Norge en betydelig risikoutfordring. At disse fire store prosjektene gjennomføres samtidig gjør ikke risikoen mindre. Risikodempende tiltak er iverksatt, forsikrer administrasjonen overfor styret i en «Top 10-risiko»-sak. I halvparten av de største risikoprosjektene på listen spiller anskaffelser direkte eller indirekte tungt inn.les mer...

Hvordan benytte miljømerking i offentlige innkjøp?

image001 Stiftelsen Miljømerking (Svanemerket) inviterer til kurs for konsulenter som arbeider med offentlige anskaffelser. Temaet er bruk av miljømerker ved offentlige anskaffelser, og finner sted 2. november 2017. Adv. Robert Myhre skal holde et innlegg om de viktigste juridiske konklusjonene i Bærekraftveilederen for bruk av miljømerker og miljøledelse. les mer...

Innovasjonspartnerskap – ny og kompleks prosedyre, bare til reell innovasjon

IF_2017_10_14_innovasjonInnovasjonspartnerskap er en kompleks prosedyre som krever grundige forberedelser fra oppdragsgiveren. Foruten de alminnelige kravene som stilles til konkurransegrunnlagets innhold, må oppdragsgiverens behov beskrives. For å kartlegge behovet for en innovativ ytelse, er det ofte gunstig å gjennomføre markedsundersøkelser. Viser det seg at det ikke er behov for reell innovasjon, kan innovasjonspartnerskap ikke brukes.
les mer...

Ny innkjøpsmetode sikret sju måneder tidligere E6-åpning

IF_2017_10_09
Den nye E6-strekningen skulle etter planen åpnes sommeren 2021, men Nye Veier og Veidekke har inngått kontrakt som gjør at veien kan åpnes allerede i før jul 2021.
Prosessen frem til kontraktinngåelse er gjort etter metoden BVP (Best Value Procurement). Nye Veier leder an i feltet av pilotvirksomheter innen bygg og anlegg som nå tester ut denne nye metoden.
les mer...

Ladestasjoner består, mens vinnere av elbuss-anbud kan komme og gå

J93LoI Norge har aktører med de elbussene som har vært mest økonomisk konkurransedyktige, vunnet de fleste anbud som har vært utlyst. Det skriver Transportøkonomisk Institutt i en nylig publisert rapport. Her heter det også at vinnere av anbud for bussdrift kommer og går, men ladestasjonene vil stå der de står og kunne brukes uansett hvilken operatør som vinner anbudet. I så måte kan standardisert og installert infrastruktur for ladestasjoner uavhengig av bussoperatøren være nyttig.les mer...

Fikk 5,5 mill. i erstatning

2017_sept_14_IFEt interkommunalt avfallsselskap tapte nylig en årelang kamp i retten, og måtte til slutt betale 5,5 millioner til forbigått tilbyder.Konkurransen gjaldt en rammeavtale på gjennomføring av renovasjonstjenester, og den ble gjennomført helt tilbake i 2012. les mer...

Sikter mot å kunngjøre landets første innovasjonspartnerskap i høst

innovasjon_FOA_sept_2017 Etter grundig prosess for å definere behov og gjennomføre markedsdialog, tar Stavanger kommune sikte på å kunngjøre Norges første innovasjonspartnerskap i høst. Kommunen er på jakt etter et produkt/tjeneste/system som øker aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold som også kan følge bruker til eget hjem. Minst tre av de som søker om å delta i partnerskapet, kan regne med å bli prekvalifisert for forhandlingene.les mer...

Forskning skal gi suksess med offentlige IKT-anskaffelser

IF_2017_08_28Offentlige IKT-anskaffelser utgjør årlig over 64 mrd og potensialet for bedre utnyttelse av disse investeringene er stort. En undersøkelse tyder på at bare 5% av norske offentlige IKT-prosjekter lykkes med å levere nytte som forventet, ha god prosjektkontroll og gjennomføre utviklingsarbeidet effektivt, ifølge SMIOS-prosjektet. 10-15% av alle prosjekter stoppes før de leverer noe som helst. Et tre-årig forskningsprosjekt er i gang og skal skaffe til veie kunnskap for å lykkes bedre. les mer...

KGV-leverandør gikk rettens vei

mercell_tingrett_2017_ifMercell Holding saksøkte Vest-Agder fylkeskommune, etter en konkurranse om anskaffelse av KGV-verktøy. Saken endte med at Vest-Agder fylkeskommune ble frifunnet, og tilkjent sakskostnader. les mer...

Slår et slag for verdibaserte anskaffelser i stedet for dagens innkjøpspraksis

Dersom man vil benytte anskaffelser som strategisk verktøy for å håndtere økte forventninger til kapasitet, behandlingstilbud og resultater, er ikke rådende innkjøpspraksis egnet, skriver Trond Dahl Hansen, adm. dir. i Medtek Norge - Bransjeforeningen for helse- og velferdsteknologi, bl.a. i et blogginnlegg i Dagens Medisin. Han slår i stedet et slag for verdibaserte anskaffelser, som tar utgangspunkt i helsetjenestens kjernevirksomhet: å drive god og effektiv pasientbehandling. prisverdi_2017_IFles mer...

Ny miljøveileder for offentlige anskaffelser

Det er publisert en ny veileder, med oppskrift på hvordan miljømerker og miljøledelse kan brukes ved offentlige anskaffelser. Veilederen er utviklet i et samarbeid mellom Stiftelsen Miljømerking, DebioInfo, Fairtrade Norge og Stiftelsen Miljøfyrtårn. Advokat Robert Myhre fra Wahl Larsen Advokatfirma har gitt juridisk bistand og tilslutning til de valgte juridiske tolkninger.
miljoveilederles mer...

Krever skarpere lut for å få opp bruken av standardkontrakter

Innkjopsforum_mai_kontrakt_RIFDet er behov for at det sendes ut en klarere og mer spesifikk instruks til oppdragsgiverne om at standardkontraktene må brukes. Dersom forholdet ikke snarlig bedrer seg, mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) at det er behov for at bestemmelsene om bruk av standardkontrakter i anskaffelsesforskriftene skjerpes. Uansett er det behov for krav om standardkontrakter ved anskaffelser også fra kr. 100.000 og opp til nasjonal terskelverdi.les mer...

Krever at det ruskes opp i organiseringen av persontransport-kjøp

drosje_IF_2017I forbindelse med den kommende regionreformen må det ruskes opp i organiseringen av kjøp av persontransporttjenester, mener NHO Transport. Fylkenes innkjøpsadministrasjoner kan slås sammen og effektiviseres, og en statlig enhet kan komme med visse prinsipper for slike tjenester. Dette vil medføre at man får et bredere og sterkere fagmiljø, som igjen vil gi økt kollektivtrafikk for pengene. les mer...

Mobiliserer for å bli bedre på avfalls-anskaffelser

avfall_IF_2017_17
Den private avfalls- og gjenvinningsbransjen mobiliserer og satser på kompetanseløft når det gjelder offentlige anskaffelser. Det er det kommunale avfallsmarkedet som frister. Her står det imidlertid sterke fronter mot hverandre – kommunesektoren mot mektige, private interesser – i spørsmålet om monopol eller konkurranse. «Veireno-saken» i Oslo har også vært en driver bak ønsket om mer anskaffelseskompetanse.les mer...

Staten kjøpte IKT–konsulenter for 6 milliarder i 2015

IF_2017_13_dataHver annen krone staten bruker til å kjøpe konsulenttjenester, gjelder kjøp av bistand til utvikling og drift av ikt–systemer. Det fremgår av en undersøkelse som Riksrevisjonen har gjennomført. Det finnes flere eksempler på store statlige ikt-prosjekter med omfattende konsulentbruk der det har vært store budsjettoverskridelser uten at prosjektene har oppnådd de forutsatte resultatene, heter det.les mer...

Samordner avtaler og jakter nye gevinster for sykehusene

sykehusinnkjop_foa_2017Sykehusinnkjøp HF er i gang med å forberede nasjonalt samordnede anskaffelser til en verdi av 300 millioner. Kommersielt gode avtaler er målet, samtidig som sykehusenes krav til kvalitet, logistikk og miljø ivaretas. Allerede er fire nye, nasjonale avtaler for sykehusene på plass. Resultatet ble en gevinst på 80 mill. i besparelser. Nå jakter helseforetaket nye gevinster.les mer...

Forsvaret utlyser 30 nye innkjøpsstillinger

Pasted Graphic 1Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har nettopp utlyst 30 nye stillinger med innkjøpsansvar. FLO har over 100 medarbeidere, og forvalter Forsvarets avtaler innenfor anskaffelsesområdet.
les mer...

Intens kamp i tidenes prestisjekonkurranse i Norge

Uke 09 - Regjeringskvartalet – forside59 firmaer fordelt på sju konkurransegrupperinger er med i en sjelden prestisjefylt konkurranse: Plan- og designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet. To vinnere skal kåres, og deretter følger forhandlinger med Statsbygg i september i år. Kvaliteten på løsningsforslaget vektes 50% ved kontraktstildeling.les mer...

Færre ferje–tilbydere; tiltak må til for å sikre konkurranse

Uke 07 - Ferje-konkurranseUtviklingen i retning av færre tilbydere i hvert anbud gjør det ønskelig å vurdere tiltak for å sikre fungerende konkurranse i ferjemarkedet i fremtiden. Det slås fast i en rapport fra Vista Analyse. Statlig eierskap til fergene er ikke løsningen, derimot kan andre tiltak bidra til å øke konkurransen uten at kostnadene øker. les mer...

Kontraktoppdeling skal gi mer konkurranse, ikke regelbrudd

2017_5_IF Det er opp til oppdragsgiveren å vurdere om en kontrakt skal deles opp, men han kan ikke dele opp en kontrakt med det formål å unnta kontrakten fra forskriftene. Hvis anskaffelsen ikke deles opp i delkontrakter, skal det gis en kort begrunnelse for dette i anskaffelsesdokumentene eller i anskaffelsesprotokollen.
les mer...

Ti gode råd for bedre renovasjonsanskaffelser

2017_4_soppelI en rapport gir foreningen Avfall Norge ti gode råd for bedre renovasjonsanskaffelser. Blant poengene er tid til markedsdialog, forenkle anbudsprosessene, standardisering, heve kompetansen og styrket kontraktsoppfølging. Rapporten er ikke minst aktuell nå når flere kommuner har utfordringer knyttet til sine renovasjonskontrakter.

les mer...

Delingsøkonomi i praksis i IT–kontrakt verd 400 mill. i året

2017_3_IKTGjennom en kontrakt med årlig verdi 400 mill har Helse Sør–Øst trykket delingsøkonomien til sitt bryst. De har laget kontrakt med en konsulentformidler som skal sikre nødvending tilgang på IT–konsulenter. – Vi jobber med både frilansere og små og store konsulenthus for å finne riktig konsulent til våre kunder, heter det fra vinneren av konkurransen.les mer...

Helse Vest–strategi: Innovative anskaffelser i høysetet

Helse_Vest_2016_36Innovative anskaffelser er ett av virkemidlene som skal gi Helse Vest suksess med sin nye innovasjonsstrategi. Slike anskaffelser i det offentlige bør benyttes aktivt som næringsfremmende tiltak, da med fokus på å oppnå «beste og neste praksis», heter det i strategiutkastet, som anbefaler at innovative anskaffelser bør være en av de foretrukne anskaffelsesmetodene i foretaksgruppen.
les mer...

Tydeligere regler for dialog med markedet før konkurranser

faglighjorne_201635Nye regler for offentlige anskaffelser fra kommende årsskifte presiserer reglene for dialog mellom oppdragsgivere og leverandører. Slik dialog er det mulighet for også etter de nå gjedende reglene. Det går imidlertid ikke klart fram av regelverket og har skapt usikkerhet.De nye reglene skal skape klarhet. Oppdragsgiveren får dessuten plikt til å treffe egnede tiltak for å utjevne eventuelle fordeler leverandører har fått ved en slik dialog.

les mer...

OPS–prosjekter på vei til nær 20 mrd forberedes

2016_34_broTre nye OPS–prosjekter er under forberedelse. Investeringene til de tre veistrekningene er anslått til nærmere 20 milliarder kroner. Flere kan bli løftet fram i den nye nasjonale transportplanen som fremlegges på nyåret. Regjeringens modell for offentlig–privat samarbeid (OPS) er ikke den samme som før. Nå er det snakk om en ren gjennomføringsstrategi.les mer...

Egne erfaringer var ikke objektivt konstaterbare

IF_2016_33Det var lagt vekt på oppdragsgivers egne erfaringer med en av tilbyderne. Det er ikke galt, har Kofa tidligere sagt, når erfaringene er objektivt konstaterbare. Men i nærværende klagesak var flere av de forhold oppdragsgiveren viser til, ikke konkrete hendelser, men en karakteristikk av hvordan disse er blitt oppfattet. Da er det regelbrudd, slo Kofa fast.les mer...

Konkurranseutsetting på jernbanen få måneder unna

IF_2016_32_togOm få uker tar Norge fatt på det som kan bli det store konkurranseutsettingsåret på jernbanen. Våren 2017 starter konkurransen om de såkalte «jernbanepakkene». Samtidig arbeider Regjeringen med en plan for videre konkurranseutsetting, og
legger opp til å legge denne fram for Stortinget i 2017.les mer...

Samarbeider for første gang utenfor helsesektoren – valgte NRK som partner i møbelkjøp

2016_29_bord Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) og NRK er gått sammen om en anbudskonkurranse for innkjøp av møbler. Dette blir en av landets største innkjøpsavtale for møbler. Det er første gang HINAS samarbeider med en aktør utenfor helsesektoren. NRK er en aktør alle leverandører ønsker å ha som kunde, fremhever HINAS.
les mer...

Nye IKT–standarder skal friste leverandører til å bli tilbydere

27_2016_iktStandard Norge tar mål av seg til å etablere en modell for utviklingen av norske standarder for IKT-anskaffelser. Modellen skal bidra til forutsigbarhet, forenkling, innovasjon og konkurranse på like vilkår. Enn egen komite er satt på jobben. Standardene som utvikles må gjøre det attraktivt for leverandører å delta som tilbydere, skriver Standard Norge.
les mer...

Vil ha en digital kjede for hele innkjøpsprosessen i sykehusene

2016_25_sykehusDigitale forretningsprosesser står øverst på agendaen når det ny–etablerte Sykehusinnkjøp HF gradvis kommer i gang. Det dreier seg om en midlertidig løsning og opplæring av de medarbeiderne som etter hvert kommer over til det nye helseforetaket. For spesialisthelsetjenesten er det viktig å få etablert én digital kjede for hele innkjøpsprosessen, heter det.les mer...

Slik kan overgang til fossilfri transport forseres ved innkjøp

23_2016_transportKommuner og fylker må gjøre et arbeid for å sikre at alle fremtidige innkjøp blir redskaper for raskere overgang til fossilfri transport og utvikling av nye løsninger. Dette er en av oppfordringene i en fersk rapport fra Norsk Klimastiftelse, der det heter at lokal– og regionalpolitikken er sentral i arbeidet med å forsere overgangen til fossilfri transport.les mer...

Ny forskrift om offentlige anskaffelser gjør unntak for kjøp av advokattjenester

iStock_000015722137Medium kopiNy forskrift om offentlige anskaffelser gjør unntak for kjøp av advokattjenester, blant annet dersom det foreligger en tvist som kan havne i domstolene eller i en tvistenemnd. les mer...

Gigant–entreprenører slåss om milliardkontrakter – småentreprenørene bekymret

IF_21_skilt Mens gigantselskaper ute i Europa slåss med de aller største norske og nordiske entreprenørene om E18–kontrakter her i Norge, løfter småentreprenørene en advarende pekefinger: Kontraktene må ikke bli så store at de blir uhåndterlige for norske entreprenører. Seks utenlandske og fire norske er har meldt seg på i konkurransen om et nytt milliardprosjekt på E18.les mer...

Før–kommersiell anskaffelse skal gi flyktningbarn læringsapp

16_if_noradGjennom en før–kommersiell anskaffelse skal det utvikles en spillbasert læringsapp myntet på millioner av syriske flyktningbarn etter norsk initiativ. Første fase i anskaffelsesprosessen er avsluttet og fem tilbydere fra fem ulike land, deriblant Norge, er kvalifisert for videre utvikling av sine programvareprototyper.les mer...

Bedre samordning av IKT–anskaffelser for helseregionene

18_2016_if_helseFor å nå målsetningen om felles tjenester og løsninger er det behov for bedre koordinering av anskaffelser av tjenester og løsninger på tvers av helseregionene. Bedre samordning vil kunne gi regionene bedre vilkår for leveransene, mer kostnadseffektive anskaffelsesprosesser samt bedre og mer like løsninger for innbyggere, pasienter og ansatte. Dette fremgår av anskaffelsesavsnittet i den felles IKT-strategien for spesialisthelsetjenesten.les mer...

Bruker elektroniske fakturaer, sparer flere millioner i året

2016_IF_16 Helse Midt-Norge sparer flere millioner på bruk av elektroniske fakturaer. I løpet av det siste året har helseforetakene i regionen halvert antall papirfakturaer etter at prosjektet e-handel ble satt i gang i september i 2014.les mer...

Det var hverken ulovlig eller lovlig direkteanskaffelse

2016_15_bilde Spørsmålet var om det var foretatt en ulovlig direkteanskaffelse, men Kofa fant i stedet at avtalen som var gjort, ikke var en bygge– og anleggskontrakt etter regelverket for offentlige anskaffelser. Heller ikke var det snakk om at oppdragsgiveren reelt sett hadde skjult en kontraktstildeling ved å utbetale en erstatning i stedet for selv å besørge utførelse av de aktuelle anleggsarbeidene.les mer...

70 ferjesamband over på null– og lavutslipp innen 2020

IF_2016_14_ferjeOmtrent 60 fylkesferjesamband og 10 riksferjesamband skal lyses ut og settes i drift innen 2020. For å nå de politiske målene er det viktig å bruke dette mulighetsvinduet til å fornye ferjeflåten med null- og lavutslippsteknologier. I stor grad er det et spørsmål om krav i kapitalkrevende anbudskonkurranser. En fersk rapport gir konkrete anvisninger på de utfordringene som står i kø for å lykkes med konkurransene.les mer...

Oppdeling av kontrakter gav muligheter for lokale entreprenører

2016_11_ Oppdeling av store funksjonskontrakter i mindre, såkalte forsøkskontrakter har gjort det mulig i større grad for lokale entreprenører å være med i Statens vegvesens anbudskonkurranser. Kontraktsoppdelingen har dessuten gitt lavere samlede kostnader. Det viser en evaluering av forsøkskontraktene.les mer...

Ny standard skal rydde opp i fordyrende krav ved busskjøp

2016_8_bussVed hjelp av en ny standard skal det nå ordnes opp i bussinnkjøpene. Penger skal spares, det skal forenkles og effektiviseres. Det skal bli slutt på at fylkene i sine krav til bussene skal kunne avvike fra «normalen» med spesialbestillinger som fører til fordyrende tilpasninger. Den nye standarden skal være på plass i løpet av 2017.les mer...

Suspensjon av oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt

2015_02_28_ifBestemmelsen om suspensjon betyr at selve begjæringen om midlertidig forføyning i visse tilfeller får automatisk oppsettende virkning. Dette innebærer at oppdragsgiveren har plikt til å avvente kontraktsinngåelsen, inntil domstolen har tatt stilling til begjæringen. Suspensjon kan ikke inntre før det er truffet avgjørelse om tildeling av kontrakt.les mer...

Norge på etterskudd i bruk av innovative anskaffelser

2016_6_lys– I Norge kjøper vi heller gårsdagens standardvare i stedet for morgendagens kreative løsninger. Vi velger konsulenter basert på pris i stedet for kvalitet. Norge er på etterskudd, ifølge adm. dir. Håkon Haugli i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. les mer...

115 000 e–fakturaer, sparer nær 2,5 mill.

2016_4_helse Etter et drøyt års ehandelsprosjekt har Helse Midt–Norge greid å få andelen papirfakturaer redusert med 50 prosent. Nå mottas om lag halvparten av de 230 000 årlige fakturaene elektronisk. Det blir det besparelser av – beregnet til i nærheten av 2,5 millioner kroner på årsbasis. les mer...

Kampen om Statens vegvesens kontrakter spisser seg til

IF_2016_2_MEF Konkurransen om Statens vegvesens kontrakter skjerpet seg betydelig i 2015 målt opp mot tidligere år. Spesielt tøff var konkurransen i anleggsmarkedet i oktober og november i fjor, viser en oversikt fra Maskinentreprenørenes Forening (MEF). I gjennomsnitt var det i 2015 4,8 tilbydere pr. kontrakt mot 4,2 året før.
les mer...

Oppdragsgiver i kritisk situasjon dømt til straffegebyr

2016_1_KOFA_dommOppdragsgiveren var i en kritisk situasjon: Renovasjonstjenester måtte skaffes til veie, kontrakten løp ut, ny konkurranse måtte avlyses. Uansett hva de da gjorde var det en risiko for å bryte anskaffelsesreglene. Valget ble å forlenge den kontrakten de hadde som var i ferd med å løpe ut, mens de gjorde klar for ny konkurranse. I og for seg ikke alt,slo Oslo tingrett fast, men forlengelsen var altfor lang i tid. Dermed ble oppdragsgiveren dømt til å betale overtredelsesgebyr for ulovlig direkteanskaffelse for deler av denne perioden. les mer...

Helseforetakene etablere nasjonal innkjøpsgigant

Uke 52 - Sykehusinnkjøp HF - forside Omtrent samtidig med at det etableres et felles, statlig rammeavtalesenter i Difi, er det gitt grønt lys for at de fire regionale helseforetakene danner Sykehusinnkjøp HF. Det blir en innkjøpsgigant som skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Samlet omsetning for all innkjøpsvirksomhet i spesialisthelsetjenesten er på ca. 40 milliarder kroner årlig. Dette omfatter varer og tjenester. les mer...

Tre Oslo–kulturbygg satser i dialog med markedet på kjøp av grønn IKT

Deichmanske_2015 I de nærmeste årene skal det reises kulturbygg til et tosifret antall milliarder i Oslo. I forbindelse med byggingen rettes oppmerksomheten mot energieffektiv drift av IKT–systemene. De tre aktuelle kulturbyggene ønsker å komme fram til en felles miljømål for IKT i de nye byggene. De satser på Grønn IKT, som er basert på konseptet med tradisjonelle «intelligente bygg». De første anskaffelser med miljøkrav til IKT er nå under forberedelse i dialog med markedet.les mer...

Helse Vest Innkjøp - Sju forbedringstiltak å ta fatt i

Helsevest_2015_43Kort tid før Helse Vest Innkjøp startet opp 1. november i år landet en rapport fra internrevisjonen i det regionale helseforetaket Helse Vest. Her het det bl.a. at Helse Vest ikke vet i hvilket omfang rammeavtaler blir brukt, og at en fjerdedel av aktive rammeavtaler er ulovlige. Det blir nå opp til det nyetablerte innkjøpsforetaket i samarbeid med de enkelte sykehusene å rette opp. Sju forbedringsforslag er lansert.les mer...

Sparer 25 mill. årlig når privat leverandør overtar lostransport

IF_2015_41_kystPå siste kan Norges maritime næring se fram mot en besparelse på 25 millioner kroner i året. Det blir resultatet av Kystverkets konkurranseutsetting av oppgaven med å frakte losene til og fra sine oppdrag. Nå overlater Kystverket denne servicen til en ekstern leverandør, som skal leve opp til de samme høye tjenestenivå som tidligere. Da kommer besparelsene.

les mer...

Litt krass kritikk, men regelbrudd preger ikke lenger Riksrevisjons–rapport

2015_39_riksrevisjon Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at større, underliggende virksomheter som Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har omfattende brudd på anskaffelsesregelverket. Likeledes konstaterer Riksrevisjonen at Fiskeridepartementets oppfølging av anskaffelsespraksis i de to virksomhetene ikke har vært tilstrekkelig. Utover denne ramsalte kritikken mot de to etatene er ikke Riksrevisjonens årlige revisjonsrapport til Stortinget lenger preget av sviktende etterlevelse av anskaffelsesreglene.

les mer...

Valutautregning var forbehold – leverandør skulle vært avvist

2015_10_05 I tilbudsbrevet fra den valgte leverandøren sto det «uten forbehold», men en valutautregning i tilbudet skapte likevel skepsis hos KOFA. Utregningen skapte uklarhet om det var tatt et valutaforbehold eller ikke. Valutasvingninger kunne jo føre til at tilbudsprisen ble en annen. Med et slikt uklart forbehold skulle tilbudet fra leverandøren heller være avvist. les mer...

Her er de nye reglene som gjelder fra 1. juli i år

2015_35_faglig Rett før sommeren ble de nasjonale reglene for offentlige anskaffelser endret. De viktigste endringene: Anskaffelser under 100 000 kroner blir unntatt fra regelverket, og reglene om lukking og merking av tilbud opphevet. Også plikten til å kreve HMS-erklæring er fjernet, og grensen for å kreve skatteattest økes fra 100 000 kroner til 500 000 kroner. Endringene, som også omfatter dekningskjøp, rammeavtaler og lærlingklausul, trådte i kraft 1. juli i år.

les mer...

Ber om tilskuddsordning for risiko i innovasjonsanskaffelser

2015_35_nho To giganter innen norsk arbeids– og næringsliv, NHO og LO, ber om ekstraordinære offentlige midler for å foreta særlig krevende innkjøp. Formålet er å stimulere innovasjonstakten, spesielt innenfor grønne innkjøp. Forslaget er å etablere en spesiell ordning der det kan søkes risikopenger fra. Om 15 år bør rammen for ordningen være på 1000 millioner kroner, mener de to organisasjonene.les mer...

Foreslår tog– og busstrafikk i felles, lokale anbudspakker

IF_28_2015_Tran Kjøp av lokale kollektivtjenester, inklusiv togtilbudet, bør vurderes overført til lokale og regionale innkjøpsorganisasjoner. Om lag 96 prosent av dagens landbaserte kollektivtrafikk kan defineres som lokal. Da er togtilbudet inkludert. For å gi en mer effektiv konkurranse ved lokale kjøp kan det være en mulighet at både tog og buss utlyses i samme anbudspakker, da større anbudspakker kan tiltrekke seg flere aktører. Dette foreslår NHO i en høringsuttalelse.les mer...

Kategoristyring basis for nytt nasjonalt innkjøpsforetak

IF_2015_32_NI De fire regionale helseforetakene er i ferd med å etablere et felles, nasjonalt innkjøpsforetak. Kategoristyring skal ligge til grunn for alt innkjøpsarbeid i det nye foretaket. Foretaket skal også være en pådriver for innovasjon. Blant suksessfaktorene trekkes fram god bestillerkompetanse på helseforetakene, god koordinering mellom helseforetakene og innkjøpsforetaket og oppfølging av avtalelojalitet.

les mer...

27 000 offentlige abonnenter jakter morgendagens telefoniløsning

31_2015_telefon Seks fylkeskommuner, nærmere 80 kommuner og om lag 27 000 abonnenter i det offentlige skal sammen skaffe seg en fremtidsrettet telefonløsning. Rammeavtalen som skal inngås, har en antatt verdi på nær en kvart milliard kroner. Det er morgendagens telefoni–/kommunikasjonsløsning det siktes mot, og for tiden jakter de informasjon i dialog med markedet. Den skal være en del av grunnlaget for kravspesifikasjonen.les mer...

Kan spare nær en mrd på økt bruk av totalentrepriser i veikontrakter

2015_if_30_vegvesen Dersom bruken av totalentrepriser i norske vegprosjekter øker, vil det føre til besparelser på om lag 950 mill. kroner i prosjektene Statens vegvesen planlegger de neste 2,5 år. Dette fremgår av en rapport som Oslo Economics har utarbeidet på vegne av entreprenørselskapet Veidekke. Totalentreprise er særlig egnet der risikoen som overføres til entreprenøren, kan beskrives i detalj slik at entreprenøren kan prise denne på mest mulig korrekte forutsetninger.
les mer...

Slår til lyd for å utvikle standarder for universell utforming til bruk ved innkjøp

29_2015_if_kravspek Det er nødvendig med gode og klare referanser til krav om universell utforming i forbindelse med offentlige anskaffelser. Standarder kan i så måte spille en sentral rolle for å sikre omforente og klare kriterier for bruk i kravspesifikasjoner. Dette fremgår av en rapport som Standard Norge nylig har produsert. Det slås til lyd for opprettelse av en standardiseringskomite til formålet – sammensatt av relevante interessenter.les mer...

Ny dansk–norsk kamp om regionale flyruter i Norge

28_2015_flyDet blir en ny dansk–norsk kamp om enerett til å drive regionale flyruter i Norge. Denne gangen gjelder det åtte ruter i Sør–Norge fra 1. april 2016. Samferdselsdepartementet regner med å ha konklusjonen klar så tidlig som mulig i høst. Det er de «gamle» kamphanene Danish Air Transport og Widerøe Flyveselskap AS som igjen kjemper. For noen år siden kjempet de om ruter i Nord–Norge, der danskene vant første runde, men Widerøe kapret kontrakten til slutt.
les mer...

Stort anskaffelsesprosjekt i Helse Midt–Norge frister leverandørmarkedet

27_2015_helseHelse Midt–Norge skal anskaffe nytt pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ). Anskaffelsesprosessen starter i høst, og det meldes om stor interesse i det nasjonale og internasjonale leverandørmarkedet. Også kommuner og fastleger som ønsker det, skal få del i anskaffelsen.les mer...

Krav om å begrunne hvorfor innovasjon ikke er relevant

2015_26_abelia Offentlige oppdragsgivere må begrunne hvorfor innovasjon ikke er relevant i den enkelte anskaffelsen. Dette kravet kommer fra NHO–foreningen Abelia i en høringsuttalelse til forlaget til nytt anskaffelsesregelverk. Foreningen ønsker dermed å stille innovasjon i samme viktige, prioriterte gruppe i lovens §6 som hensyn knyttet til miljø, arbeidsforhold, sosiale forhold og krav til læreplasser. les mer...

I land med ny kontraktsform etter konkurransepreget dialog om E6–prosjekt

2015_25_skilt Etter drøyt 20 måneder med politisk frem og tilbake og gjennomføring av konkurransepreget dialog er Statens vegvesen endelig i mål med et nytt to milliarders vegprosjekt. Denne gangen er det E6 nord i Helgeland, der kontraktsignering skjer i disseager. I Helgeland Nord-prosjektet er det også en ny kontraktsform – en veiutviklingskontrakt. Her får én entreprenør ansvar for både prosjektering, bygging, drift og vedlikehold.les mer...

Etter ti år samles splittet vannbransje under ett innkjøpsregelverk

2015_20_vannI ti år er det organiseringen av den kommunale vann og avløpsvirksomheten som har avgjort hvilken anskaffelsesforskrift som skal følges. Dette har interesseorganisasjonen Norsk Vann likt veldig dårlig. Men i forslaget til nye anskaffelsesregler blir deres klager hørt. Alt skal nå bli samlet i forsyningsforskriften, og dette får selvsagt Norsk Vanns støtte. Vannbransjen står for øvrig overfor et formidabelt investeringsbehov i årene fremover: Rundt 490 milliarder kroner trengs fram mot 2030.les mer...

Endringer i forskrift om offentlige anskaffelser

Regjeringen endret forskrift om offentlige anskaffelser den 12. juni 2015. Endringene er ikke så store, men skaper likevel noen nye tolkningsspørsmål. les mer...

Persontrafikk på jernbanen skal på anbud – Sørvestlandet først

2015_23_tog Om to år kan persontog–trafikken på Sørvestlandet bli lagt ut på anbud. Deretter følger de nordlige delen av jernbanenettet. Også persontog på Østlandet hører med blant de prioriterte strekningene for mulig konkurranseutsetting om noen år. Dette er blant regjeringens planer for reform av jernbanesektoren i Norge. Tema for konkurranseutsettingen blir geografisk avgrensede «trafikkpakker».
les mer...

168 ulovlige direktekjøp på rammeavtaler i byggeprosjekt ved Oslo universitetssykehus

if_22_2015_revisjon Verre enn fryktet. Det er kommentaren fra ledelsen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) til avsløringene i en fersk revisjonsrapport knyttet til omfattende byggeprosjekter. Den viser blant annet omfattende avvik og lovbrudd knyttet til feil bruk av rammeavtaler, manglende bruk av mini-konkurranser, ulovlige direktekjøp og bestillinger utenfor fullmakter. Ikke mindre enn 168 ulovlige direktekjøp på rammeavtaler er registrert. les mer...

Skyhøye ambisjoner for konkurranse om høyteknologisk jernbane–info

2015_21_toginfo Ambisjonene er skyhøye når Jernbaneverket snart lyser ut en konkurranse om nye informasjonssystemer. Teknologisk hypermoderne informasjonstavler og annet som viser togtider, skal så å si aldri svikte. Jernbaneverket satser på en forventet oppetid på 99,7 prosent. Og det gjelder for landets 338 togstasjoner, store som små. Samtidig blir de togreisende mer og mer krevende når det f.eks. gjelder avvik i trafikken. les mer...

Konkurranse om tidenes største norske universitetsbygging

iF_2015_20_campusNå er den største samlede utbygging i universitets- og høyskolesektoren noen gang startet. Det gjelder Campus Ås–utbyggingen (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) med en total kostnadsramme på nær åtte milliarder kroner. Statsbygg har nettopp ut tilbudsforespørsel for råbygget til det 60.000 kvm store veterinærbygget. Byggestart skal etter planen skje ved årsskiftet 2015/16 –ferdigstillelse i 2019.les mer...

200 000 kroners skille mellom kunngjøringsplikt eller ei

19_2015_if_tranoy Valg av beregningsmåte for verdien av en leasingsavtale ble avgjørende i en anskaffelse som ikke var kunngjort. Det skilte om lag 200 000 kroner mellom oppdragsgiverens anslag og KOFAs. Men etter oppdragsgiverens regnestykke forelå ikke kunngjøringsplikt – det gjorde det imidlertid slik klagenemnda regnet verdien. Dermed var utfallet av klagesaken klart: Den inngåtte leasingavtalen var en ulovlig direkte anskaffelse.

KOFA–sak 2015/1 gjaldt Tranøy kommune og en forespørsel kommunen i 2013 sendte til seks leverandører om levering av traktor med utstyr som skulle være gjenstand for en leasingavtale. Det kom inn ett tilbud med totalpris 480 000 kroner.

Kommunen valgte å legge dette til budet til side på grunn av "budsjettsituasjonen". I stedet ble det inngått en leasingavtale med Sparebanken Finans Nord-Norge AS. I følge denne avtalen skulle finansieringsselskapet eie traktoren. Klageren mente at det dermed ble gjort en ulovlig direkteanskaffelse, fordi anskaffelsen ikke ble kunngjort.

Spesialbestemmelse for leasing

Klagenemnda poengterer at leasing er en finansieringsform som kan ses på som en mellomting mellom leie og lånefinansiering. I relasjon til forskrift om offentlige anskaffelser kategoriseres avtaler om leasing av biler som varekontrakter. Det er i utgangspunktet plikt til å kunngjøre anskaffelser med en anslått verdi på over 500 000 kroner eks, mva. I forskriften er det gitt en spesialbestemmelse for leasingskontrakter:

"Ved beregningen av den anslåtte verdien av kontrakter om leasing eller leie, med eller uten forkjøpsrett for varer, er grunnlaget for beregning:
a. den samlede verdi for tidsbegrensede kontrakter med varighet 12 måneder eller kortere, eller, for tidsbegrensede kontrakter med varighet over 12 måneder, kontraktens samlede verdi inkludert anslått restverdi,
b. den månedlige verdi multiplisert med 48 for tidsubegrensede kontrakter eller hvor løpetiden ikke kan fastsettes nærmere."

Uenige om regnestykke

Kommunen hevdet at anskaffelsens endelige verdi ikke er kjent, fordi leasingavtalen kan forlenges ut over perioden som avtalen er tegnet for. Verdien er da 421 969,92 kroner etter beregningsmodellen i bokstav b, m.a.o. under verdien for kunngjøringsplikt.

KOFA var imidlertid av en annen oppfatning. Det dreier seg ikke om en leasingavtalen "hvor løpetiden ikke kan fastsettes nærmere", konstaterer klagenemnda. Kontrakten må regnes som en tidsbegrenset kontrakt med varighet over 12 måneder, og da er det bokstav a i spesialbestemmelsen som skal gjelde.


Minimumsperioden i avtalen var nemlig 60 terminer. Dessuten opererte avtalen med en garantert restverdi, og dermed har ikke leasingtaker rett til å fortsette leieforholdet med redusert leie etter utløpet av minimumsperioden. Da blir regnestykket slik: Månedlig leiebeløp multiplisert med 60 terminer pluss restverdi på 100 000 kroner er
627 462,40 kroner.

Anskaffelsen skulle dermed vært kunngjort, og kommunen har heller ikke sannsynliggjort at beregningen av anskaffelsens anslåtte verdi er basert på en "forsvarlig vurdering av markedet". Det er likeledes opp til oppdragsgiveren å godtgjøre at det dreier seg om unntak. Unntaksbestemmelser skal uansett tolkes strengt, og nemnda kunne ikke se at det i dette tilfellet foreligger forhold som berettiger unntak fra kunngjøringsplikten.

les mer...

Tre av fire mener det offentlige bør prioritere miljømerkede produkter i sine innkjøp

Gronne_innkjop_19_2015 Mer enn tre av fire nordmenn mener offentlige virksomheter bør prioritere miljømerkede produkter i sine innkjøp. Bare seks prosent er helt eller delvis uenig i det. Dette er et av resultatene i årets utgave av TNS Gallups klimabarometer. Etter dagens regelverk for offentlige anskaffelser det ikke anledning til å vise til konkrete miljømerker. Det nye regelverket som trolig er på plass til neste sommer åpner imidlertid for bruk av slike merker.les mer...

Markedsdialog bak miljøkrav i transportkonkurranse

Uke 20_UDI-transport - forside Når Utlendingsdirektoratet (UDI) kunngjør sin varslede konkurranse om transportoppdrag i Østlandsområdet, er mange av kravene utviklet i dialog med markedet. Ikke minst gjelde det ulike miljøkrav. I form av en veiledende kunngjøring stilte UDI tidligere i år en del spørsmål til markedet. Formålet var å få innspill til utarbeidelse av kravspesifikasjon, tildelingskriterier og kontraktskrav i en konkurranse om persontransport senere i år.
les mer...

Nytt verktøy skal gjøre Helse Sør–Øst bedre på etisk handel

17_2015_etiskHelse Sør-Øst og Sykehuspartner tar nå i bruk et nytt verktøy som skal sikre at varene som kjøpes inn, er produsert etter etiske retningslinjer. Det dreier seg om en mer effektiv oppfølging av leverandørene. Løsningen innebærer at leverandørene får ansvaret for å legge inn sine kvalifikasjoner på nett, og her kan innkjøperne så hente oppdatert informasjon. les mer...

Forbereder nasjonal rammeavtale for overgang til digitale trygghetsalarmer

2015_16_velferd Kommunene må planlegge og gjennomføre omlegging fra analoge til digitale trygghetsalarmer innen få år. For å gjøre overgangen enklere for kommunene planlegger Helsedirektoratet anskaffelse av en nasjonal rammeavtale. Den skal gjelde fra 2016 og ut 2018 – eller til nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi er etablert. Kommunene står fritt il å benytte avtalen, men de som ikke selv har en slik avtale på plass, anbefales å gjøre avrop på den nasjonale avtalen.

les mer...

Lyttet til leverandørene – vil gjøre KOFA mer slagkraftig

15_if_2015_MEF Bare dager etter at Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) klaget sin nød over et «tannløst» KOFA, slår regjeringen til. Næringsminister Monica Mæland vil nå ha en tøffere håndheving av reglene om offentlige anskaffelser. Blant tiltakene som foreslås, er en gjeninnføring av KOFAs mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr.les mer...

Vil ha behandling av husholdningsavfall ut på anbud

IF_14_2015_avfall Den private delen av norsk gjenvinningsbransje er gått til kamp mot kommunesektorens tildeling av enerett på behandling av husholdningsavfall. Kravet er å sette slike oppdrag ut på anbud. Kvalitet, miljø og leveransesikkerhet bør i så fall stå sentralt i tildelingskriteriene ved konkurranseutsetting, mener de private. Det vil kunne oppstå en rekke positive effekter ved å oppheve eneretten og å benytte konkurranseutsetting, ifølge en utredning. Nå er enerettstriden havnet på regjeringens bord.les mer...

Statsråd–oppfordring om å samordne kjøp av busstjenester

transport_IF_13_2015_IFFylkeskommunene oppfordres til å vurdere samordning av sine innkjøp av kollektivtransporttjenester med andre fylkeskommuner. Oppfordringen kommer fra statsrådene Monica Mæland og Ketil Solvik–Olsen. Busselskapenes organisasjon, NHO Transport, støtter oppfordringen: Større og mer samordnede innkjøpsmiljøer vil trolig gi en utvikling mot mer bruk av standardkontrakter og standard avtalevilkår i anbudskontraktene, heter det.les mer...

Anskaffelse av elektronisk pasientjournal skaper hodebry

2015_15_if_HS Anskaffelse av elektronisk pasientjournal er åpenbart et utfordrende terreng for helseforetakene. Helse Nord gjorde et kjøp i 2003 som var en ulovlig direkteanskaffelse og har slitt med etterdønninger siden. Nå har også EFTAs overvåkingsorgan kommet på banen – på eget initiativ. Helse Midt–Norge forbereder anskaffelse av og har laget strenge kjøreregler for å unngå inhabilitet, informasjonslekkasjer eller andre etiske regelbrudd. les mer...

Innovativ anskaffelse skal gi teknologi til demensomsorgen

2015_11_teknologi Mange kommuner leter etter teknologi, f.eks. GPS, som egner seg til praktisk bruk i demensomsorgen. Derfor forberedes nå en innovativ anskaffelse der flere av kommunene er med. Et poeng med at flere kommuner går sammen, er at det dermed skapes et mer interessant marked for leverandørene. For å få best mulig kjennskap til markedet før anskaffelsen settes i gang, gjennomføres det dialog med leverandørene. les mer...

Tap etter tap for norske entreprenører i tidenes kontraktstildelinger på jernbane

10_if_2015_jernbaneKontrakter for ti milliarder kroner er nylig tildelt i forbindelse med byggingen av Norges hittil største samferdselsprosjekt. Ingen norske entreprenører nådde opp, og skuffelsen er stor. Nå gjenstår ytterligere to gigantkontrakter. Her er både norske og utenlandske entreprenører prekvalifisert. Spanske, tyske og italienske selskaper er med. Våre utenlandske konkurrenter er aggressive, sier de norske entreprenørene. les mer...

Skal kjøpe stein til nytt norsk signalbygg – møter krav om å velge norsk stein

9_2014_anturDet knytter seg stort engasjement til Statsbyggs kommende valg av stein til Nasjonalmuseet. Konkurransen er i gang. Allerede er kravene kommet om valg av norsk stein. Det har med byggets identitet å gjøre, mener så vel arkitekt som norsk bergindustri. Klart man kan kreve norsk stein, mener anbudsekspert. Viktigst for Statsbygg at steinen tilfredsstiller de kravene som er satt - ikke hvor den kommer fra. I konkurransens bakteppe skimtes valget av italiensk marmor til Operaen for ti år siden.les mer...

Hadde tre avvisningsgrunner, ingen holdt mål i KOFA

Uke 10 - KOFA-Arendal-avvisning-forsideIngen av de tre grunnene som oppdragsgiveren hadde gitt for å avvise et tilbud, holdt mål i KOFAs behandling av klagesaken. I ett tilfelle hadde ikke oppdragsgiveren klart vist om klagerens tilbud inneholdt avvik eller forbehold. I et annet fikk tilbudets krav til kompetanse 0 poeng uten at det skulle føre til avvisning. Etter dette fant ikke klagenemnda grunn til å se nærmere på den tredje av avvisningsgrunnene.les mer...

Standard buss–spesifikasjoner skal gjøre slutt på dyr skreddersøm

2015_8_busskjop Bussmateriellet blir dyrt når hver fylkeskommune ønsker å kjøpe skreddersøm. Med bred støtte i næringen har derfor Standard Norge nå satt i gang med å utvikle en Norsk Standard som skal gjelde for alle fylkeskommuner. Å få standardiserte anbudsspesifikasjoner vil gi mer effektive kjøp og gjøre det enklere å ta miljøvennlige valg og avhende eldre bussmateriell.les mer...

Ramsalt kritikk fra funksjonshemmede mot regelverk og anbudspraksis

FFO_regel_2015_7 Ramsalt kritikk mot regelverket for offentlige anskaffelser og tilhørende praktisering kommer nå fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO): Betydelig svekket konkurransesituasjonen i hjelpemiddelbransjen. Pris vektlegges høyere enn kvalitet i mange offentlige anbud som gjelder funksjonshemmede. Navngitte enkeltpersoners behov blir lagt ut på offentlig anbud uten hensyn til personvernet og uten å ivareta respekten for enkeltindividet.les mer...

Konkurransepreget dialog skal gi langsiktig IKT–avtale for Helse Sør–Øst

helsesorost_6_2015Som ledd i en konkurransepreget dialog er nå fire prekvalifiserte IKT–leverandører i dialog med Helse Sør–Øst om en langsiktig samarbeidsavtale. Omfang og innhold i avtalen skal konkretiseres gjennom denne dialogbasert anskaffelsesprosess. Målet er å inngå en samarbeidsavtale med ekstern leverandør for modernisering av IKT-infrastruktur i helseregionen. Det avtalebaserte samarbeidet skal etter planen tre i kraft fra 2016.les mer...

Skarp revisjonskritikk av Statens vegvesens internkontroll av anskaffelser

Vegvesenet_internkontroll_forside Statens vegvesen får tommelen ned av Riksrevisjonen for sin internkontroll på anskaffelsesområdet. Den er ikke god nok, heter det. Riksrevisjonen anser det som alvorlig at ikke interne retningslinjer og rutiner følges, og at det forekommer flere brudd på loven om offentlige anskaffelser og økonomiregelverket. les mer...

Lærlingklausuler har i liten grad fungert etter hensikten

Uke 05 - Larlinger - rapport - forsideEt viktig funn er at selv der lærlingklausuler blir benyttet, ser det ut til at virkemidlet i liten grad har fungert etter hensikten. I denne sammenhengen vil det si at bruken av lærlingklausul i liten grad har bidratt til at det er etablert flere læreplasser. Dette er en av konklusjonene i en rapport om bruken av slike klausuler. les mer...

Slutt på egenregi; frakt av loser er nå blitt konkurranseutsatt

Uke 03 - Los på anbud-forside Frakt av loser til og fra oppdrag er hittil for det meste foregått i egenregi, men nå har Kystverket konkurranseutsatt tjenesten. Kontraktene som kunngjøres, har en varighet på 10 år. Det tas sikte på å signere kontrakt med valgte leverandører i oktober. I fjor kostet tilbringertjenesten nærmere 200 millioner. les mer...

Solid leverandør-støtte til samling av helseforetakenes innkjøpsmakt

Uke 03-15 LFH - nasjonal-forside Forslaget om å samle helseforetakenes innkjøpsmakt i én nasjonal innkjøpsfunksjon får nå solid støtte fra ett av de store leverandørmarkedene. Bransjeorganisasjonen for velferds- og helseteknologi, LFH, er meget positive til forslaget. I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ber leverandørene om at tempoet i gjennomføringsprosessen setter fart.les mer...

Legger hovedskylden på toppledelsen ved offentlige IT-anskaffelser som går galt

Uke 02-15 IKT-NAV-forside Når store offentlige IT-satsinger går galt, er ikke hovedproblemet først og fremst leverandørene, men toppledelsen i virksomhetene. De har ikke tatt ansvar og ikke fulgt opp prosjektet tett nok, skriver generalsekretær i IKT-Norge, Per-Morten Hoff i en
kronikk.
les mer...

InterCity-jernbane ut fra Oslo Planlegging i gang; fire store rådgiverkontrakter i havn

Uke 51 - Radgivere jernbanenI disse dager går startskuddet for den gigantiske utbyggingen av InterCity-jernbane ut fra Oslo. Fire av de sju store rådgiverkontraktene er signert – de tre siste har tilbudsfrist medio januar. Det er strekningsvis planlegging, utarbeidelse av konsekvensutredninger, tekniske planer og planprogrammer som står på dagsorden for rådgivergruppene. les mer...

Intensjonskunngjøring for å redde kommunalt aksjeselskap

Uke 50 - Intensjonskunngjoring - forsideKommunenes eget aksjeselskap hadde lenge levert skreddersydde IKT-løsninger til sine eiere. Kunne de gjøre ny avtale med selskapet uten vanlig anbudskonkurranse?
Akilleshælen var at selskapet handlet for mer med eksterne enn den grensen rådgivere og eksperter anså som tilrådelig. Men store verdier sto på spill om det ble en annen vinner i en eventuell konkurranse. Løsningen ble bruk av intensjonskunngjøring dersom forhandlingene med selskapet gav en god avtale.
les mer...

Krav om å tenke nytt i organisering av innkjøp for å redusere klimautslipp

Uke 49 - Ferjeanbud og klima-forside Det må tenkes nytt om organiseringen av ferjeanbud for å redusere klimautslipp, fastslår adm. dir. Harald Thomassen i NHO Sjøfart i en kronikk. Innovativ tenkning i organisering av offentlige innkjøp av ferjetjenester må til. Oppgaven er for stor for fylkeskommunene, som har fått ansvaret overdratt fra staten. Gjør man ikke noe, kan Norge tape det konkurransefortrinnet som tidligere satsing på miljøvennlige ferjer har gitt. les mer...

Milliardavtale med private helseinstitusjoner – uten begrensning i tid

Uke 48 - L0pende avtaler-forsideHelse Sør-Øst har for første gang inngått såkalt løpende avtaler på rehabiliteringsområdet. Avtalene er ikke tidsbegrenset, og har en anslått verdi på godt over en milliard kroner. Det er 30 private institusjoner på avtalene, og sju av disse har også fått tilleggsavtaler med Helse Vest.les mer...

IKT-næringen på barrikadene Kjemper for mer bruk av balanserte kontraktstandarder

Uke 47IKT Norge standardkontrakter - forsideIKT-Norge reagerer skarpt på flertallsforslaget fra Forenklingsutvalget om å fjerne regelen om bruk av fremforhandlede og balanserte kontraktstandarder. I stedet for å fjerne den fra forskriften for offentlige anskaffelser, bør den styrkes, heter det. IKT-Norge lanserer forslag til insentiver for å styrke bruken av fremforhandlede vilkår. les mer...

Ny miljøveileder fra Stiftelsen Miljømerking

svane Stiftelsen Miljømerking har gitt ut en ny veileder. Kompendiet er utviklet i et samarbeid mellom advokat Robert Myhre fra Myhre & Co Advokatfirma, og Tormod Lien og Karl-Oskar Nicolaisen fra Stiftelsen Miljømerking.
Veilederen kan lastes ned:
her
les mer...

Annet forsøk på konkurransepreget dialog og innovativ kontraktløsning for E6

Uke 46 - E6- konkpreget dialog -forside Statens vegvesen gjør sitt andre forsøk på å få en entreprenør til å bygge ny E6 nord i Helgeland. Tre har meldt seg og er blitt kvalifisert til konkurransen som skal være en konkurransepreget dialog. Kontrakten representerer en innovasjon fra veimyndighetenes side: Den skal være en veiutviklingskontrakt, som er en «slektning» av OPS – uten privat finansering. les mer...

Transparency International Norge Dagens anskaffelsesregler kan hemme varslere i å si ifra

Uke 45 - Transparency-utestengelse-forsideDagens anskaffelsesregelverk om utestengelse av leverandører med straffbare forhold kan hemme varslere om å si ifra om kritikkverdige forhold der de jobber. Det mener Transparency International Norge (TI). De har mer tro på at et system med å rydde opp og gjøre opp for seg, kan forebygge korrupsjon.
les mer...

Anskaffelsesreglene skal styre valget av fremtidige leverandører av post

Uke 44 - PostkonkurranseDet er en analyse av markedet som skal gi grunnlag for hvordan fremtidens postombæring skal skje. Reglene for offentlige anskaffelser står sentralt. Konkurranseutsetting eller direkteutpeking er alternativene. Også dersom man står overfor overdragelse av inngått avtale underveis, er det anskaffelsesreglene som gir handlingsrommet.

Foto: Håvard Jørstad/Posten Norge ASles mer...

Folkehelseinstituttet innfører gradvis utvidede krav til sosialt ansvar ved innkjøp

Uke 43 - Folkehelseinstituttet - sosiale krav-forside)Folkehelseinstituttet har gradvis begynt å innføre krav til sosialt ansvar ved sine innkjøp. Instituttet anskaffer mange såkalte «risikoprodukter» når det gjelder barnearbeid og tvangsarbeid. I alle anbudskontraktene har ILOs kjernekonvensjoner lenge vært tatt inn. Nå er det på tale med utvidede krav, i praksis at leverandører kan bli bedt om dokumentasjon. les mer...

Bør dele kompliserte innkjøp i innovasjons- og utviklingsfase

Uke 42- Komplekse, digitale tjenester- forside Ved kompliserte innkjøp kan det være grunn til å dele anskaffelsen i to faser:
design/utforsking og teknisk utvikling. Grunnlaget for innovasjon skapes i den første av disse to fasene. Den samme aktøren bør ikke ha anledning til å by på begge prosessene. Dette slår daglig leder i Halogen AS, Lillian Olsen, fast.les mer...

Satser på mer bruk av totalentrepriser i store offentlige anleggskontrakter

Uke 41 - Totalentreprise-forside Bruk av totalentrepriser blir mer og mer vanlig når det offentlige skal gjøre kontrakter om større anleggsoppdrag. Totalentreprise gir entreprenørene større frihet og muligheter til å bruke sin kompetanse til å finne gode løsninger på utfordringene, mener Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet gir tydelige signaler om at dette er veien å gå.les mer...

Skjebnetime for Norges første førkommersielle anskaffelse

Uke 40 - Oslo - forkommersiell I disse dager (8. oktober) er det skjebnetime for det som trolig er Norges første førkommersielle anskaffelse: Tilbudsfristen for første fase i konkurransen løper nå ut, og det knytter seg stor interesse til hvilke og hvor mange leverandører som melder seg. Anskaffelsen skjer i regi av Oslo kommune, og handler om å utvikle en gravefri metode for tilkobling av private vannledninger inn til kommunens hovedvannledninger.les mer...

Veiledning i universell utforming for offentlige anskaffelser av reiser

Uke 39 - Veiledning- UU-forside Nå foreligger en elektronisk veiledning til bruk for innkjøpere i og leverandører til det offentlige som skal følge opp kravene til universell utforming i reisekjeden. Veiledningen er utarbeidet av Standard Norge og finansiert av Samferdselsdepartementet. Det er blitt et omfattende oppslagsverk i alt som angår universell utforming knyttet til reisekjeden. les mer...

Ulovlig anskaffelse 11 år tilbake «plager» fortsatt Helse Nord

Uke 38 - Helse  Nord- ulovlig kjop-forside I Helse Nord gjorde man en ulovlig anskaffelse for om lag elleve år siden. «Sårene» er ennå ikke grodd. Nylig gjentok Helse- og omsorgsdepartementet sin kritikk av fremgangsmåten, og adm. dir. Lars Vorland beklager på nytt, og skriver: - For Helse Nord er anbud av ulike slag blitt en svær oppgave som krever mye ressurser. For oss er det helt avgjørende å gjøre dette på korrekt vis og så godt vi overhodet kan, selv om det tar mye tid og kan oppleves krevende.les mer...

Innovasjonsanskaffelse skal redusere kostnadskrevende energisløsing

Uke 37 - Omsorgsbygg - IKT og automasjon-forside Store offentlige eiendomsforvaltere er interessert i å skaffe seg systemer som gjør at de sentralt kan kontrollere de tekniske anleggene i sine hundrevis av bygg. Det innebærer innovasjon i grensesnittet mellom IKT og automasjon. Det skal bli slutt på energisløsing og kostnadstyver. I dag er det mange steder «hummer og kanari». Oslo kommunes Omsorgsbygg er i ferd med å ta det første skrittet: De forbereder nå en anskaffelse for å få en slik sentral driftskontroll i en rekke av sine bygg. les mer...

Kan få 2,6 mill. dersom de taper konkurransen


Uke 36 - Vegvesen-konk-forside Entreprenører som på alvor er med i Statens vegvesens fornyede konkurranseforsøk for E6-utbyggingen nord på Helgeland, kan få 2,6 mill. i kompensasjon dersom de taper kampen. Dette er en av endringene som vegmyndighetene har foreslått for å friste flere entreprenører til å være med i den konkurransepregede dialogen som skal føre fram til nyskapingen «vegutviklingskontrakt» for denne delen av E6 i nord. les mer...

Forsyningsforskriften også for kjøp av inkasso og fakturering

Uke 36 - KOFA - Skagerak Nett Nettleie gir nettselskapene inntekter til dekning av kostnadene i forbindelse med driften av energinettverk. Inkasso- og faktureringstjenester for inndrivelse av disse inntektene er nødvendige for utførelsen av forsyningsaktiviteten, og er derfor omfattet av forsyningsforskriften. Dette fremgår av en avklaring som KOFA har gjort i forbindelse med en klagesak. les mer...

Uten avklaring for standardkontrakter neppe nytte av OPS i vannbransjen

Uke 35 - Entrepriseform - vannbransjen - forside OPS (offentlig-privat samarbeid) og partnering kan neppe tilføre vann- og avløpssektoren vesentlige fordeler i dag uten at det skjer en utvikling, blant annet i standardkontraktene. Dette fremgår av en fersk rapport som interesseorganisasjonen Norsk Vann har latt utarbeide. Her presenteres erfaringer fra fem gjennomførte utbyggings- og fornyelsesprosjekter i bransjen, og suksesskriterier presenteres. les mer...

To grep kan gi økt konkurranse om regionale flyruter

Uke 34 - Regionale flyruter -anbud - forside Kontraktene for de regionale flyrutene i Sør-Norge løper ut om snaue to år, og Samferdselsdepartementet er i ferd med å forberede anbudsprosessene for nye kontrakter. I en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) og Møreforsking Molde AS gis det to anbefalinger for å sikre økt konkurranse om kontraktene: Forlenge rullebanene, eventuelt legge ned de mest trafikksvake rutene.les mer...

Sparte over 200 mill på avtaler for Helse Sør-Øst

Uke 33- Sykehuspartner-forside ISykehuspartner gjennomførte om lag 100 større eller mindre anskaffelser og reforhandlinger i jubileumsåret 2013. Ved utgangen av 2013 forvaltet Sykehuspartner i alt 1500 avtaler på varer, tjenester og IKT. Det er i 2013 generert kostnadsbesparelser på over 200 millioner kroner.les mer...

Feilmerket tilbud avvist først en måned etter tilbudslevering

Uke 33 - KOFA - Vegvesen - avvisning-forside Tilbudet var ikke forskriftsmessig merket, og skulle vært avvist. Det tok imidlertid en måned før oppdragsgiveren avviste tilbudet. Altfor sent, mente KOFA, og minnet om at avvisning skal skje snarest mulig. En mangelfull merking kan man jo oppdage rett etter tilbudsfristens utløp – eller ved tilbudsåpningen.les mer...

Har innført faste kjøreregler for IT-anskaffelser

Uke 32- Kjoreregler - IKT--forside Universitetet i Bergen har utviklet kjøreregler ved anskaffelse av IT-løsninger og gjennomføring av endringsprosjekter. Det er knesatt fem kriterier som alltid skal vurderes før et prosjekt eller tiltak iverksettes.les mer...

Måtte bruke formel for å finne evalueringspris i begrunnelsen

Uke 32 - KOFA-Begrunnelse-IINR -forside Prisen som tilbudene ble evaluert på bakgrunn av, sto ikke i begrunnelsen som deltakerne i konkurransen fikk fra oppdragsgiveren, men: Laveste pris kunne likevel regnes ut ved hjelp av en formel som var oppgitt i konkurransedokumentene. Det var nok for KOFA, som avviste klagen fordi begrunnelsen – på bakgrunn i foreliggende opplysninger – var tilstrekkelig.les mer...

Sensasjonelt jevnt om kontrakt på europavei til Russland

Uke 31- Russland-vei -forside Hundrevis av millioner – på begge sider av grensen, investeres nå på E105 mellom Norge og Russland. Kampen om en av kontraktene på norsk side er rekordjevn – tre prosent i pris skiller de tre tilbudene. Det er nesten sensasjonelt mener Statens vegvesen, som mener at dette tyder på et meget godt anbudsgrunnlag. Tilbudene ligger alle noe i overkant av en kvart milliard kroner. les mer...

Kontraktendring på 62 pst var ulovlig direkteanskaffelse, men KOFA-gebyr ble det ikke

Uke 31- KOFA-ulovlig direktekjop-Lenvik-forside Tilleggs- og endringsmeldinger til kontrakten i størrelsesorden 62 prosent til tross: Det dreide seg rett nok om en ulovlig direkteanskaffelse, men noe overtredelsesgebyr ble det likevel ikke. Etter KOFAs vurdering hadde nemlig ikke oppdragsgiveren opptrådt hverken forsettlig eller grovt uaktsomt.les mer...

Ny veiledning:Slik gjør du de gode møbelinnkjøpene !

mobelkjop - veiledning-forside Møbelbransjen presenterer nå sine egne, faglige innkjøpskrav for kontor og offentlig miljø – også utdannelsesinstitusjoner og det øvrige kontraktmarkedet, i en rykende fersk veiledning. Det er bransjeforeningen Norsk Industri møbel+interiør som står bak veiledningen, som er utviklet i nært samarbeid med en lang rekke norske eksperter på kvalitet, klima og miljø, sosialt ansvar og offentlig anskaffelsesregler/jus. Bakgrunnen for arbeidet er at bransjen er rykende lei av at det så å si bare er pris som teller. les mer...

«Godafoss»-forliset i 2011 - Ingen kunngjøringsplikt ved statlig oljevernaksjon i forbindelse skipsforlis

Uke 27 - KOFA-Kystverket-Godafoss-forside Hasteunntaket i regelverket gjaldt da Kystverket for tre og et halvt år siden måtte anskaffe i forbindelse med et skipsforlis. Dermed forelå det ikke noen ulovlig direkteanskaffelse. Det har KOFA fastslått, selv om Kystverket statistisk sett, ifølge klageren i saken, utfører oljevernaksjoner i 3 av 4 år, at det siden år 2000 har inntruffet 10 havarier som har medført slike utslipp. Da burde Kystverket ha vært forberedt på slike hendelser og anskaffet det som det var behov for i god tid, mente klageren.les mer...

Alle rutebilkjøring i ni fylker er nå konkurranseutsatt

Uke 26 - Bussanbud - forside Konkurranseutsettingen av rutebilkjøringen her i landet brer om seg - ni fylker har nå konkurranseutsatt hele ruteproduksjonen sin. For to år siden hadde bare fem av fylkene sin produksjon ute på anbud. Dette fremgår av en oversikt som NHO Transport har utarbeidet. Bare ett fylke er uten planer for konkurranseutsetting de nærmete årene – Nord-Trøndelag. les mer...

Sykehuset Østfold - Kontrakter for milliarder - stålsatt mot korrupsjon

Uke 252forside Sykehuset Østfold har stålsatt seg selv og medarbeiderne mot mulige korrupsjonsforsøk i forbindelse med kontraktstildelinger knyttet til det nye sykehuset. Til sammen skal kontrakter for mellom fem og seks milliarder kroner tildeles. Antikorrupsjons-arbeidet ved sykehuset er trappet opp, og medlemskap i Transparency International ble tegnet allerede i 2009. Året etter ble forprosjektet godkjent, i 2011 den første kontrakten undertegnet.les mer...

Forenklingsutvalgets innstilling - Et vell av forslag til et enklere regelverk

Uke 24-Forenklingsutvalget-forside Forenklingsutvalget leverte nylig sin innstilling til statsråd Monica Mæland i Nærings- og fiskeridepartementet. Innstillingen– NOU 2014: 4 «Enklere regler – bedre anskaffelser Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket» – skal raskest mulig ut på høring, trolig med en frist til utpå senhøsten i år. Forenklingsutvalget har utelukkende sett på mulige forenklinger i det særnorske regelverket, dvs. offentlige anskaffelser med kontraktsverdier under EU/EØS-terskelverdiene.les mer...

Innovativ anskaffelse skal gi grunnlag for digital studenteksamen

Uke 24-Digital studenteksamen-forside Studenter ved norske universiteter og høyskoler skal etter hvert få tilgang til digital eksamen foruten at arbeidsflyten frem mot en slik eksamen også skal digitaliseres. I den anledning sikter UNINETT seg inn mot en innovativ offentlig anskaffelse der utviklingsprosjekter og leverandørdialog i forkant av selve anbudskonkurransen er hovedaktivitetene. Bakgrunnen er at hverken markedet eller universitets- og høyskolesektoren er modne nok til å gå rett på en konkret anskaffelse, ifølge UNINETT.les mer...

Skal bygge kampflybase – oppdrag for to mrd ut på anbud

Uke 23 - Kampflybase-forside Tidlig neste år tar byggingen av den nye kampflybasen på Ørland til. I disse dager er de første av den lange rekken med konkurranser i den forbindelse kunngjort. Forsvarsbygg vil i 2014-2015 sende ut prosjekter på anbud med en totalverdi på ca to milliarder kroner. Det tas sikte på å ha de første byggene klare andre halvår 2016, og til å kunne ta imot de første F-35 kampflyene høsten 2017.les mer...

Statens vegvesen anbefaler konkurransepreget dialog


Uke 22-Konkpreget dialog-forside Bruk av konkurransepreget dialog gav en kontrakt med en kostnad innenfor prosjektets styringsramme og med en akseptabel risikoprofil. På denne grunnlag anbefaler Statens vegvesen bruk av denne anskaffelsesmetoden ved andre komplisert prosjekter. De fikk i prosessen inn løsningsforslag med sterkt fokus på reduksjon av usikkerhet, heter det i en erfaringsrapport. I kontraktsgjennomføringen ble det dessuten skapt innovasjon, og i disse dager er det åpning av veistrekningen.
les mer...

Forbereder konkurranseutsetting av flysikkerhets-tjenester

Uke 21 Konkuts flysikkerhet-forside Sikkerhetstjenester som drives fra tårnene på norske flyplasser skal konkurranseutsettes. Regjeringen har nå satt i gang en grundig forberedelse som skal lede fram til hva slags tjenester som skal konkurranseutsettes hvor. I tillegg ser man på om det også kan være aktuelt å åpne for at Avinors egne flysikkerhetstjenester skal kunne konkurrere om kontrakter i utlandet. les mer...

Helse Sør-Øst Til felts mot korrupsjon – innkjøp viktig nøkkel

Uke 20 - Helse - korrupsjon-forside Helse Sør-Øst går nå i gang med å utvikle et antikorrupsjonsprogram, som skal gjøres gjeldende i alle Helse Sør-Østs helseforetak fra neste år. Arbeidet med programmet bygger bl.a. på det regionale helseforetakets gjeldende strategiplan for innkjøp og logistikk. Innkjøpskompetansen får en sentral rolle i utvikling av programmet, som er en videreføring av de avtalene for etisk samvirke som allerede er etablert med legemiddelprodusentene og leverandørindustrien for øvrig.les mer...

Vil lage plattform for bedre offentlige IT-anskaffelser

140272094 kopi 2 Det murrer i IT-bransjen: Dagens praksis for IT-anskaffelser i det offentlige fungerer for dårlig, hevder Abelia, og legger til at dette fører til at muligheten for innovasjon settes på vent. I IKT-Norge mener man at offentlige anbudsprosesser er totalt fraværende for innovasjon. Nå vil Abelia ta grep og sammen med bransjen utforme en felles plattform, som IT-bransjen kan enes om, og fronte overfor det politiske miljøet og myndigheter.  les mer...

Sprekk på en milliard kroner på to rekordstore E6-kontrakter

Uke 18 - Vegvesen - E6dyrere Statens vegvesen kan allerede nå notere seg for en sprekk på en milliard kroner for utbyggingen av E6 i Gudbrandsdalen. Det tilsvarer ca. 13 prosent over kostnadsrammen som ble vedtatt i Stortinget. Hovedårsaken ligger i økte priser fra entreprenørene. Det dreier seg om to rekordstore kontrakter – den ene inngått for tre måneder siden, den andre for et snaut år siden.
les mer...

Sosiale entreprenører møter barrierer i offentlige innkjøp

Uke 17-Sosiale entreprenorer -forside Det offentliges bruk av detaljspesifikasjoner i stedet for funksjonskrav i anbudskonkurranser, i tillegg til liten kapitaltilgang, sperrer for større bruk av sosiale entreprenører i utviklingen av den sosiale velferden. Dermed hemmes innovasjon og nye løsninger. Dette bekreftes i en utredning og i høringsuttalelser. Det fulle potensialet til funksjonskrav utnyttes ikke per nå, heter det. Leverandørutviklingsprogrammet i regi av NHO og KS søker å rette på det.les mer...

Konkurranse igang om «indrefileten» i norsk fergetransport

Uke 15+16 Moss-Horten-konkurranse - forside Anbudskonkurransen om konsesjon for drift av «indrefileten» i norsk fergetransport, Horten-Moss-forbindelsen, er nå kunngjort. Det er en tiårs kontrakt som venter, og strenge miljøkrav stilles. Fergesambandet er det eneste i landet som driftes uten tilskudd fra Staten. I 2012 ble over 1,7 millioner kjøretøy og i underkant av 3,3 millioner passasjerer fraktet over denne delen av Oslofjorden.les mer...

Helseforetakene i 2014 - Samordning, kategoristyring og satsing på innovasjon

Uke 14 - Helseplaner 2014 - forside Nasjonal samordning av innkjøp, mer kjøp fra private, satsing på innovasjon ved innkjøp, IKT-verktøy og kategoristyring er stikkord for den forventede innkjøpsvirksomheten i landets helseforetak i år. Dette fremgår av referatene fra foretaksmøtene tidligere i år, og oppdragsdokumentene som foretakene har fått. Allerede nå meldes det at legemiddelkjøpene skal bli et eget forretningsområde i HINAS (Helseforetakenes Innkjøpsservice). les mer...

IKT-Norge: Faretruende utvikling ved offentlige IKT-kjøp

Uke 13-Off.anbud-PMHoff -forside På grunn av svært rigide og kostbare anbudsprosesser og et svært ubalansert avtaleregime er det stadig færre IT-leverandører som kaster seg inn i kampen om de store offentlige anbudene. Risikoen har blitt for stor. Det er en meget faretruende utvikling, skriver generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge i en aviskronikk, der han refser offentlige innkjøpere for manglende nytenkning i forbindelse med IKT-kjøp.les mer...

Lønns- og arbeidsvilkår ikke i orden; underleverandør bortvist

Uke 12 - Statsbygg - utvisning - forside Underleverandøren ble bortvist fra Statsbyggs prosjekter. En kontroll som Statsbygg gjorde på en av sine byggeplasser, viste nemlig at det var betydelige avvik fra regelverket for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Statsbygg har, på samme måte som andre store offentlige virksomheter som Statens vegvesen og Jernbaneverket, tatt grep for å motvirke sosial dumping. les mer...

«Lyngdalsmodellen» - OPS, konkurransepreget dialog, lean og samspill gav gevinst

Uke 11 - Lyngdalmodellen - forside Den såkalte «Lyngdalsmodellen» er blitt et eksempel til etterfølgelse innenfor offentlige anskaffelser. Den innebærer bruk av offentlig-privat samarbeid, ikke med privat, men med offentlig finansiering. Det er konkurransepreget dialog som benyttes når kontrakter skal inngås. Og klassisk lean-filosofi legges til grunn: God fremdrift og utbredt samarbeid med alle brukergruppene helt fra planleggingen tar til Modellen oppsto i forbindelse med bygging av en ungdomsskole i Lyngdal i Vest-Agder.les mer...

Gjør klar for anbud i persontrafikken på jernbanen

Uke 11 - Stortinget - jernbanekonkurranse-forside Regjeringen har satt i gang forberedelsene til å innføre konkurranse om persontransporten på norske jernbanespor. Hvis den fjerde «jernbanepakken» i EU innføres som ledd i EØS-avtalen, betyr det plikt for de offentlige myndighetene til å benytte anbudskonkurranseutsetting på jernbanesporet. Men, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en interpellasjonsdebatt i Stortinget nylig, det skal ikke være konkurranse for konkurransens egen del, men for resultatene man får av det. les mer...

Nye løpende helseavtaler med ideelle – unntaket synger på siste verset

Uke 09 - Ideelle - Helse Sost-forside Helse Sør-Øst er i markedet for å gjøre løpende avtaler utelukkende med ideelle virksomheter – ikke på bakgrunn av en tradisjonell anbudskonkurranse, heter det. Men dette unntaket fra reglene for offentlige anskaffelser står nå for fall. Når nytt EU-direktiv blir norsk rett om et par år, er det slutt. les mer...

500 mill.-kontrakt skal gi skybasert IT-løsning for hundrevis av skoler

Uke 08 - IKT-skole-forside I 2017 skal rundt 500 skoler, 350 000 elever, 35 000 lærere og 8000 administrativt ansatte i skoleverket få tilgang til en ny, skybasert IT-løsning. De første forberedelsene er allerede i gang etter at det like før jul i fjor ble signert kontrakt med Visma, leverandør av løsning. Kontraktsverdien er om lag en halv milliard kroner – den største i selskapets historie. Det måtte til en langdryg anbudskonkurranse før kontrakten ble landet.les mer...

OPS-prosjekter - Bidrag til reduserte klimagassutslipp i Oslo; 60-års-kontrakt i Kristiansand


Uke 07-OPS-bygg -forside Norges største, landbasert OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid) utenfor vegsektoren er i gang i Kristiansand. Kontrakten som omfatter eie av deler av anlegget og ansvar for driften er på 60 år. I Oslo kommune bygges det ny skole som OPS-prosjekt, der det i konkurransen ble stilt en rekke minstekrav til miljø og kvalitet. Tilbydere som oppnådde FutureBuilts målsetting om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp ekstrapoeng under vurderingen.les mer...

Dokumentasjon overbeviste, ga KOFA-ja til 14-15 års avtale

Uke 07-KOFA-Hordaland-rutebat-forside En rammeavtale-varighet på 14 – 15 år var i orden, fastslo KOFA. Avtalen gjaldt drift av hurtigbåter, og oppdragsgiveren hadde dokumentert begrunnelsen for valg av kontraktstid: Leveransen krever store investeringer for tilbyderne, og en lang kontraktsperiode gir tilbyderne større sikkerhet. Dette vil typisk medføre at tilbyderne kan prise sine tilbud lavere.les mer...

Veiledning skal fremme førkommersielle anskaffelser i helsesektoren

Uke 06 - Forkommersiell-forside Det foreligger nå en veiledning for bruk av førkommersielle anskaffelser for å legge til rette for innovasjon innen offentlige anskaffelser i spesialisthelsetjenesten i Norge. Førkommersielle anskaffelser oppmuntrer til utvikling av produkter og tjenester som på en bedre måte vil dekke en oppdragsgivers behov enn eksisterende løsninger. Helse Sør-Øst RHF håper denne veiledningen kan føre til økt bruk av metoden førkommersiell anskaffelse.les mer...

Satser på dynamisk innkjøpsordning for stadig nye produkter

Uke 05-Dyninnkj-ordning-forside Bergen kommune utvider bruk av dynamisk innkjøpsordning. Nå etableres det en fireårig ordning for kjøp av persontransporttjenester, tidligere har kommunen benyttet denne for kjøp av møbler, PC utstyr og lekeplassutstyr. For tiden vurderes de første tilbudene fra leverandører som ønsker å komme med på denne formen for «rullerende rammeavtale». les mer...

Konkurranseutsetter driften av Norges største containerterminal

Uke 05- Oslo havn - forside Driften av Norges største og mest moderne containerterminal – Sjursøya i Oslo – konkurranseutsettes. Kontrakten med ny operatør ventes å være på plass medio 2014, og den har en lengde på 20 år – med opsjon på ytterligere 10 år. Terminalen som er under bygging i regi av Oslo havn, skal kunne ta nær dobbelt så mange containere som i dag. Dagens organisering med fire ulike aktører involvert er ikke optimal, heter det. les mer...

Min ID og ID-porten - Skal drifte digitale løsninger for det offentlige

Uke 3 - ID-port MinID -forside I fire år framover skal EVRY drifte ID-porten og MinID, begge viktige løsninger som betyr betydelige forenklinger for offentlige virksomheter. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som er oppdragsgiver. Mer enn 270 offentlige virksomheter benytter ID-porten. I 2013 hadde Difi i underkant av 40 millioner innlogginger og om lag 3,2 millioner brukere. Difi skal selv fortsette med å utvikle ny funksjonalitet og forvalte applikasjonen.
les mer...

Helseregionene tror på innkjøpssamordning der synergier kan oppnås

Uke 2- Helse-samordning-forside Helseregionene støtter forslaget om en samordningsenhet av innkjøp i staten, men ser selv ikke noe behov for å være med der. Det fremgår av en høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst. Grunnen til at de ikke ser noe slikt behov, er at de selv allerede har eller planlegger sentralisert en stor del av de kjøpene som kan gi synergier. Innenfor de viktige, medisinsk rettede kategoriene forventes det ikke store synergier i samarbeid med andre sektorer, da de er unike for spesialisthelsetjenesten. les mer...

Spenning knyttet til konkurranse på togsporet – ny runde for Gjøvikbanen?


Uke 02-14 Persontogkonkurranse Sist vår gikk de nåværende regjeringspartiene sammen med støttepartier i Stortinget inn for å be regjeringen åpne for konkurranse om persontransport med tog. Nå har de selv inntatt regjeringskontorene. Om to år går den konkurranseutsatte, tiårige kontrakten for drift av persontrafikken på Gjøvikbanen ut. Det var en borgerlig regjering som den gang fikk konkurranseutsatt banestrekningen. NSB-sjef Geir Isaksen har overfor Samferdselsdepartementet pekt på at konkurranseutsetting og omorganisering kan være løsningen for å unngå forsinkelser og innstilte tog.les mer...

Anbefaler å samle tollvesenets innkjøpsfunksjon

IF_48_2013_toll Store prosjekter bør starte planlegging ca. 2,5 år før ny kontrakt kan signeres. En anskaffelsesplan for å sikre at relevante forberedelser til anbudsprosesser er på plass, ville gitt bedre styring av virksomheten. Dette skriver Det Norske Veritas (DNV) i en rapport om kontraktstrategier hos Toll- og Avgiftsdirektoratet (TAD). Gjennom å samle innkjøpsfunksjonen i TAD vil man i større grad oppnå stordriftsfordeler, understreker DNV, som ikke ser noen opplagte fordeler ved at IT har en egen innkjøpsfunksjon.les mer...

Veikontrakter for fire milliarder på en uke

Uke 52- Millardkontrakt Milliardene flagrer hos Statens vegvesen om dagen. Store veikontrakter tildeles entreprenører og nye står for tur. Bare i løpet av en uke før jul var kontrakter for til sammen nær fire milliarder kroner på dagsordenen i veietaten: Ny strekning av E6 i Gudbrandsdalen og tilknytningstunnel i Rogaland til Ryfast-prosjektet. I sistnevnte prosjekt inngår forresten det som skal bli verdens lengste undersjøiske vegtunnel. les mer...

Blomstrende offentlige markeder for leverandører av digitale tjenester

Uke 51 - Digitale tjenester-forside Milliarder skal investeres i digital kommunikasjon i det offentlige i årene fremover, enten det er statlig forvaltning, helsevesenet eller kommunene. For små og store leverandører av tjenester og andre produkter som trengs i utvikling av infrastruktur, maskiner, programvarer og drift og vedlikehold på området ser fremtiden lys ut. Mange utfordrende kontrakter vil se dagens lys. les mer...

Lager grenser mellom kjøpere og selgere på helsemarked verd nær 20 mrd årlig

Uke 50 - Samarbeidsavtale Samhandlingen mellom produsenter og leverandørene i helsesektoren og medarbeiderne i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst er regulert i en fornyet samarbeidsavtale som skal gjelde fra kommende årsskifte. Helseforetaket kjøper varer for rundt regnet 20 milliarder kroner i året - for en stor del av de produsentene og leverandørene som er med på avtalen.les mer...

Bussleverandører ønsker seg funksjonskrav – får rigide detaljkrav i stedet

Uke 49 - Detaljstyring - bussanbud-forside (2) Rutebilbransjen ønske seg standardisering og funksjonskrav, men møtes i stedet av rigide detaljkrav når offentlige oppdragsgivere legger nye bussruter ut på anbud. Ettersom bransjen dessuten er mer og mer internasjonalt orientert og organisert, reagerer den også på særnorske krav som gjør det vanskelig på bruktmarkedet for busser. De spør: Hvordan kan det ha seg at busser som er spesielt designet for bytrafikk kan benyttes over hele Europa, bare ikke i Drammen?
les mer...

Masteroppgave om IT-kjøp Sats på minikonkurranser og dynamiske innkjøpsordninger

Uke 48 - Rammeavtaler mm-forsideI et IT-marked i rask utvikling fungerer prisregulering i klassiske rammeavtaler dårlig. Risiko for strategisk prising er det også. Nei, bruk heller hyppigere konkurranser – f.eks. minikonkurranser eller dynamiske innkjøpsordninger, lyder anbefalingen i en fersk masteroppgave. En slik strategi legger også til rette for leverandørutvikling ved å gi små og mellomstore bedrifter en større mulighet til å kjempe om de offentlige kontraktene. les mer...

Mer slagkraftig KOFA innen neste sommer?


Uke 48 - Mer slagkraftig KOFAInnen neste sommer kan en ny, mer slagkraftig utgave av KOFA se dagens lys. Den nye regjeringen prioriterer arbeidet med dette, og to muligheter har utkrystallisert seg: Enten at KOFA får tilbake muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr, eller at klagenemnda vurderer alle sakene og selv tar de sakene som er godt begrunnet, videre til domstolene for egen risiko og regning.les mer...

Nytt nasjonalmuseum - Kampen om kontrakter for milliarder i gang i Oslo


Uke 47 - Nasjonalmuseet-forside Kampen om kontraktene for det prestisjefylte milliardprosjektet «Nytt Nasjonalmuseum» på vestbanetomten i Oslo er i gang. En forberedende anleggsentreprise er først ut med tilbudsfrist en ukes tid før jul i år. Byggestart er ventet i februar neste år. Omfattende og strenge miljø- og energimål er satt for bygget.
les mer...

Leverandør-utvelgelse kjernen i revisjonsstrid om IKT-program

Uke 46 - Riksrev-IKT-Forsvaret-forside Forsvarets evalueringsprosess forut for valg av leverandør har ikke i tilstrekkelig grad avdekket den valgte leverandørens gjennomføringsevne. Dette fastslår Riksrevisjonen I Dokument 1 (2013-2014) Rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012. Forsvarsdepartementet på sin side er helt uenig: Utvelgelsen av leverandør til prosjektet ble gjort på en meget profesjonell måte. Striden dreier seg om forsinkelser i flere år og kostnadsoverskridelser i hundremillioner-klassen.les mer...

Planlegger annerledes anskaffelse og løpende avtaler for psykisk helsevern

Uke 45 - Helse psykisk-forside Annerledes anskaffelse enn hva leverandørene er kjent med fra tidligere, men likevel med grunnleggende krav i bunn. Løpende avtaler med samarbeidspartnerne i stedet for tidsavgrensede avtaler. Dette er noen av ingrediensene som det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst planlegger når de nå forbereder kunngjøring av ny konkurranse om avtaler med private om psykisk helsevern.
les mer...

Det er forskjell på kvalifikasjon og tildeling…

Uke 44-Faglig hjorne- kvalifikasjonskrav-A Kvalifikasjonsfasen og tildelingsfasen er to uavhengige faser i en anskaffelse – med forskjellige funksjoner. Derfor er det ulike regler som styrer de to fasene. Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som skal fortelle om leverandøren kan greie å levere den aktuelle anskaffelsen. I tildelingsfasen avgjøres hvilket av tilbudene far de kvalifiserte tilbyderne som er det beste.les mer...

Konkurranseutsetting på jernbane i regi av fylkeskommunen?

Uke 44 - konkuts-jernbane-forside Kunnskapen om konkurranseutsetting av persontransport på jernbanen i Norge er ikke stor. Det er f.eks. ingen erfaringer med regionalisering av bestilleransvaret for persontransport på regional jernbane. I en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) drøftes bl.a. om fylkeskommunen eller eventuelt større regionale enheter for kollektivtrafikk kan overta ansvaret for regional persontransport på jernbane.les mer...

Krever opprydning i innkjøpsregler for vann og avløp

Uke 13 - Norsk Vann - uttalelse-forside Alle virksomhetene i vannbransjen må bli omfattet av forsyningsforskriften, likeledes må det klargjøres at avløpsvirksomhet som ikke omfatter vannforsyning, også hører inn under denne forskriften. Dette krever interesseorganisasjonen Norsk Vann, som ønsker å rydde opp i anskaffelsesreglene for vann- og avløpssektoren. I dag er det forskrift til lov om offentlige anskaffelser som gjelder for kommunale vann- og avløpsvirksomheter, og det synes Norsk Vann er en for streng regulering. les mer...

Konkurransepreget dialog skal gi «mini-OPS»-kontrakt på E6

Uke  42 -Kontraktstrategi - vegvesenet-forside En og samme entreprenør skal få ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av en drøyt seks mil lang E6-strekning i Nordland. Kontrakten spenner over en periode på inntil 15 år og kalles «vegutviklingskontrakt» - en slags mini-OPS (Offentlig-privat samarbeid). Tildelingen av kontrakten skal skje ved bruk av konkurransepreget dialog, fremgår det av et forslag som den avtroppende regjeringen nå har lagt fram for Stortinget. Utbyggingen er beregnet å koste noe i overkant av 1,6 mrd.les mer...

Hjelp til IT-kontrakter der «veien blir til mens man går»

Uke 42 - Datakontrakt-forside I noen IT-kontrakter er det totale innholdet i løsninger og leveranser ikke detaljert på forhånd, men vil fremkomme gjennom læring og modning underveis. Da er det en utfordring å utforme kontrakten med rett risikobalanse og prismodell. Et eksempel på en såkalt smidig oppdragsbasert leveranse i offentlig sektor er Statens pensjonskasses milliardprosjekt i forbindelse med pensjonsreformen. Nå foreligger en veiledning for denne typen kontrakter. les mer...

Nytt helseområde med avtaler uten tidsbegrensning

Uke  40- Helse Sor-ost-rehab-forside Når Helse Sør-Øst nå skal gjøre nye avtaler med private leverandører innenfor rehabiliteringsfeltet, er det ikke lenger tale om tidsbegrensede avtaler. De ønsker å inngå løpende avtaler, for å sikre mer forutsigbarhet både for leverandørene, pasientene og oss i helseregionen. Innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige ble det inngått løpende avtaler for ett år siden, og tilbakemeldingene og erfaringene så langt er gode.les mer...

Jakter innovative løsninger for kommunal varedistribusjon

Uke 39 - Trondheim-innovasjon-forside Trondheim kommune skal sette i gang et prosjekt der siktemålet er å få innovative løsninger for varedistribusjonen innad i kommunen. Transportløsningen skal føre til reduserte utslipp og økt trafikksikkerhet, og anskaffelsen skal forberedes i dialog med leverandørene. Løsningen kan vise seg å bli aktuelle for andre store byer også, slik at logistikkoperatører fristes av mye større markeder enn bare Trondheim alene.les mer...

Møbelbransjen laget mal for å hindre ubalanserte kontraktsvilkår

Uke 38 - Møbel-Modellkontrakter-forside Norsk møbel- og tekobransje har fått modellkontrakter til bruk når f.eks. de skal selge produkter til det offentlige. Dermed har medlemsbedriftene fått et redskap de kan benytte når de skal gjøre avtale med stat, fylkeskommune eller kommuner. Utgangspunkt var det som bransjene oppfattet som ubalanserte kontraktsvilkår i slike avtaler. Nå lages en veiledning spesielt til bruk ved offentlige anskaffelser. les mer...

E6 rammes av konkurs: Hasteoppdrag tildelt i sør – uavklart i nord

Uke 37 Konkurser - vei-forside To konkurser i rask rekkefølge i utenlandske entreprenører har skapt utfordringer for bygging av ny E6 både sør og nord i landet. Situasjonen i nord er uavklart foreløpig, men i sør er hasteoppdrag tildelt: Frem til ny entreprenør er på plass før jul skal fire entreprenører som allerede er inne på E6/Dovrebanen, gjøre en del jobber som er viktig å få gjennomført for å ivareta sikkerheten og unngå unødig store forsinkelser og ekstra kostnader. les mer...

Skyldkrav ikke oppfylt – slapp gebyr for ulovlig direktekjøp

Uke 36 - KOFA - Ringerikskraft Oppdraget ble ikke kunngjort, selv om verdien snek seg så vidt over terskelverdien for kunngjøringsplikten. En ulovlig direkteanskaffelse forelå, men noe gebyr fant ikke KOFA grunnlag for. Det var snakk om et enkelttilfelle, det hele var en glipp – og oppdragsgiveren hadde åpenbart til hensikt å følge reglene. Skyldkravet for gebyr var med andre ord ikke
oppfylt.les mer...

Fire kjemper om kontrakter som skal gi oss alle digitale postkasser

Uke 36 - Digital postkasse-forside Fire leverandører, hvorav en fra Irland, slåss nå om kontrakter knyttet til prosjektet «sikker digital posttjeneste». De fire leverandørene er invitert til forhandlinger etter at de passerte kvalifikasjonsnåløyet. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) tar sikte på å inngå kontrakt tidlig i mars neste år. Prosjektet skal bidra til at alle innbyggere får tilgang til egen digital postkasse, der brev fra stat og kommuner skal komme. les mer...

Sliter med å få kontrakter for pasientreiser i nord

Uke 35 - Helse Nord- pasienttransport-forside Å få til kontrakter for landeveis pasienttransporter er krevende for det regionale helseforetaket Helse Nord. Etter tilbudsfristens utløp i mars i år, ble det bare tildelt kontrakter for om lag halvparten av områdene. Verst var det i Nordland, der bare ble kontrakter i fire av 22 områder. Senere er det kommet til kontrakter gjennom forhandlinger med tilbydere, men ny anbudsrunder er i gang – og står for tur.les mer...

Nei til lostjeneste på anbud, ja til mer anbud på jobbtransport av loser

Uke 34 - Lostjenesten - anbud Et klart nei til konkurranseutsetting av lostjenesten, men et klart ja til konkurranseutsetting av den såkalte tilbringertjenesten – den som sørger for å få losene på jobb. Dette er blant konklusjonene i en utredning som nå foreligger og som er på høring, på oppdrag av Fiskeri- og kystdepartementet. Kostnadseffektivitet bør være avgjørende for valg av organisasjonsform, heter det, noe som innebærer at tilbringertjenesten i mye større grad enn i dag bør kjøpes inn fra andre aktører etter anbud.
les mer...

Utløpt vedståelsesfrist - Gebyrfri ulovlig direkteanskaffelse

Uke 34 - KOFA-Nordland-direktekjøp-forside I saker med utløpt vedståelsesfrist har KOFA ennå til gode å ilegge overtredelsesgebyr trass i at det er å betrakte som ulovlig direkteanskaffelse. Klagenemnda legger vekt på at konkurransen er kunngjort, at det er reell konkurranse om oppdraget og åpenhet rundt prosessen. Feilen er utelukkende i at kontrakten ble inngått etter vedståelsesfristens utløp. Virkningen av at vedståelsesfristen er utløpt er begrenset.
les mer...

Kommune-ansatte på messetur med leverandører mens anbudsprosess pågikk

Uke 33 - Etikk-Trondheim-forside Ansatte i Trondheim kommune har vært med leverandører på Stockholmstur og Kinnarpsmessen samtidig som den samme leverandøren har deltatt i anbudsprosesser i kommunen. Dette avdekkes i en fersk rapport fra Trondheim kommunerevisjon, som fastslår at dette er i strid med regelverket. En av konkurrentene har gitt skriftlig klage til Innkjøpstjenesten i forbindelse med en av disse reisene, noe som medførte at anbudskonkurransen ble avlyst. les mer...

Går i bresjen for etikk og samfunnsansvar i bygg

Uke 31-Statsbygg-forside Statsbygg tar sin rolle som stor, statlig byggherre på alvor. Ikke minst betyr det å være krevende kunde overfor entreprenører og leverandører når det gjelder etikk og samfunnsansvar. Statsbygg har til enhver tid rundt 160 byggeprosjekter i gang, og ønsker å ligge i front av utviklingen innen byggebransjen. Stikkord er energieffektivisering, miljøtiltak og kamp mot sosial dumping og svart arbeid.

Tegning: Høgskolen i Bergen/HLM arkitektur & plan as og CUBO Arkitekter A/S, MIR kommunikasjon/Statsbyggles mer...

Norconsult frifunnet av Høyesterett

101143629 kopi Høyesterett har frifunnet Norconsult, i forbindelse med korrupsjonssaken i Tanzania. Selskapet slipper dermed automatisk utestengelse fra offentlige anbudskonkurranser. les mer...

Markedsdialog skal gi videreutvikling av teknologisk billettsystem

Uke 27-Mobillett-forsideI disse dager kunngjør administrasjonsselskapet for kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag, AtB, en konkurranse om videreutvikling av sin elektroniske billetteringsløsning Mobillett. Det dreier seg om bruk av mobiltelefon for kjøp og fremvisning av billett/reisebevis. I dagens løsning er det mange grensesnitt og aktører som må fungere for at kundene ikke skal oppleve problemer: App-teknologi, SMS-kommunikasjon, mobildekning, mobildata, bankkobling, betalingsløsninger, betalingsinnløser, drift av 4-sifret kortnummer og sikkerhetsmekanismer. I forkant av konkurransen har selskapet vært i dialog med markedet.les mer...

Etikkregler i Helse Midt-Norge Nei til uberettigede fordeler for innkjøpere uansett situasjon

Uke 26 - Helse Midt-Norge - etikk-forside Selv der eventuelle fordeler ikke vil påvirke tjenestehandlinger, skal de som handler på vegne av Helse Midt-Norge ikke bruke sin stilling til å skaffe seg eller andre en uberettiget fordel. Dette fremgår av kapitlet i helseforetakets nylig vedtatte etiske retningslinjer som omhandler innkjøp. Kapitlet viser dessuten til tilsvarende retningslinjer spesielt for innkjøpsfunksjonen som tidligere er vedtatt. les mer...

Arbeidstilsynet kan gi bøter

I lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv., vedtatt 14.6.2013, er Arbeidstilsynet gitt rett til å ilegge offentlige innkjøpere bøter for brudd på forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. les mer...

Stopp for konkurranseutsetting av togterminaler for gods

Uke 25-Konkuts-bane-forsideGods- og kombinerte terminaler på jernbanen skal ikke konkurranseutsettes. Det slår regjeringen fast. På én banestrekning er persontrafikken allerede konkurranseutsatt, nemlig Gjøvikbanen. Her går kontrakten ut sommeren 2016, men hva som da skjer, har ikke regjeringen sendt tydelige signaler om. Samferdselsstatsråden har imidlertid sagt at jernbane egner seg dårlig for konkurranseutsetting.les mer...

Inngår konsesjonskontrakt for å tilby tjenester ved fritt valg

Uke 24 - BPA-konsesjon-forsideFlere kommuner har gjort tjenestekonsesjon-kontrakt med leverandører av brukerstyrt personlig assistanse(BPA), blant disse Uloba, som er et ikke-kommersielt andelslag av funksjonshemmede. Når konsesjon velges i stedet for vanlig tjenestekontrakt, er det fordi de ulike BPA-ordningene er svært uensartet og dermed en komplisert tjeneste å anskaffe ved ordinær anskaffelsesprosess.les mer...

Milliardkontrakter på løpende bånd på vei og bane i juni


Uke 23 - Rekordkontrakter-forsideE6-bru over Lågen sør for Harpefoss (Illustrasjon: Multiconsult)

To anleggskontrakter – en på vei og en på jernbane, med en samlet verdi på over 2,8 milliarder kroner får byggestart i juni. En tredje milliardkontrakt for veiutbygging skal etter planen kunngjøres før sommeren. Det brukes ord som «rekordkontrakter» og «kjempekontrakter». De to milliardkontraktene med anleggsstart gikk begge til hjemlige entreprenører.
les mer...

Tre grep for å øke kommunale kjøp av velferdsteknologi

Uke 22 - Abelia - teknologi-forsideTre konkrete tiltak kommer fra NHO-foreningen Abelia for å fremme kommunenes anskaffelse av velferdsteknologi og -tjenester: En særskilt støtteordning på en halv milliard kroner, mål for kompetanseheving for å øke profesjonalisering av kommunenes innkjøpsfunksjon og premiering av større anskaffelser av velferdsteknologi og - tjenester. Regjeringen må nå ta grep for å få kommunene i gang, krever foreningen.les mer...

Hvem skal drifte Doffin? DIFI vant avgjørende runde i retten

doffin.001-001-kopi 2 DIFI vant 14. mai 2013 en avgjørende rettssak om hvem som skal drifte DOFFIN-databasen. Kontrakt vil trolig bli inngått om kort tid. les mer...

Forpliktelse til å kunne benytte underleverandørens erfaring manglet

Uke 21 KOFA-Tjome-forsideReferanser fra et søsterselskap var ikke nok. Det manglet en forpliktelseserklæring. Dermed kunne KOFA slå fast at oppdragsgiveren av den grunn hadde brutt regelverket ved å tildele kontrakten til en leverandør som ikke oppfylte et erfaringskrav. I stedet for å få kontrakt skulle leverandøren vært avvist. Det leverandøren prøvde på, var å stille underleverandørens kompetanse til rådighet, men da trengs helt bestemt dokumentasjon. Det hadde leverandøren ikke lagt fram.
les mer...

Innovative, velferdsteknologiske løsninger - Krever kompetanseløft hos kommunale innkjøpere

Uke 21 - velferdsteknologi-forsideDet er behov for kompetanseheving blant innkjøpere i kommunesektoren, og det er viktig at myndighetene kommer med insentiver til å skape marked for velferdsteknologiske løsninger sammen med næringslivet. Dette uttaler LFH i et høringsbrev til Stortinget i forbindelse med stortingsmeldingen om innovasjon i omsorg.
- Vi har sett alt for mange eksempler på mangelfull bestillerkompetanse og evne til å gjennomføre gode og innovative anskaffelsesprosesser i kommunesektoren, heter det.les mer...

Uklare kvalifikasjonskrav – konkurransen burde vært avlyst

Uke 20-KOFA-Sør-Fron-forside Det var uklart hvorledes konkurransegrunnlaget måtte forstås når det gjaldt kvalifikasjonskravet, og dermed fant KOFA at det dermed ikke kunne anses utformet på en tilstrekkelig klar og tilgjengelig måte. Det er brudd på kravene til forutberegnelighet, likebehandling og gjennomsiktighet. Feilen var også slik at klagenemnda fant at egentlig burde hele konkurransen ha vært avlyst.
les mer...

To tredeler av busskjøringen konkurranseutsatt;mer kommer

Uke 20- bussanbud-forside 68 prosent av total ruteproduksjon med buss i Norge er nå anbudsutsatt. Det viser årets utgave av den årlige, fylkesvise oversikten som NHO Transport utarbeider. I sju av fylkene er all ruteproduksjon anbudsutsatt allerede, og i løpet av i år og de nærmeste årene legger ytterligere seks fylker all sin ruteproduksjon ut på anbud. Bare ett fylke er uten konkurranseutsatte bussruter i dag, samtidig som fylket for tiden heller ikke har planer om å anbudsutsette.les mer...

Tilbudsfristen for knapp - trengte tid til nyskaping og ekstraarbeid

Uke 19-KOFA - UD-forsideÅ lage en skisse til et nytt brettspill må innebære en del nyskapingsarbeid, og det vil nødvendigvis ta noe tid. Dessuten var kunngjøringen knapp, slik at tilbyderne måtte gjøre en betydelig innsats for å få flere opplysninger. Og bare to tilbud kom. Sett i lys av dette er en tilbudsfrist på seks virkedager for kort og i strid med lov og forskrift, slo KOFA fast. les mer...

Sjekkliste skal sikre gode kjøp av renholdstjenester

renhold bildeEn sjekkliste med ti anbefalinger til bruk når det offentlige skal kjøpe renholdstjenester. Det har NHO Service, som organiserer renholdsbedriftene, lansert på renholdsportalen.no. Dersom en ekstern løsning velges, heter det, står man som innkjøper ovenfor hundrevis av registrerte renholdsbedrifter i Norge. Disse varierer fra små og mellomstore bedrifter til store landsdekkende aktører med tusenvis av ansatte. Det sier seg selv at det kan være utfordrende å foreta det riktige valget blant så mange bedrifter, skriver organisasjonen. les mer...

Frir til utenlandske entreprenører – norske småentreprenører bekymret

Uke 18- Kontraktkamp-forside Uansett hvem som skal styre landet etter høstens stortingsvalg, blir det «klondyke» i anleggsbransjen. Hundrevis av milliarder skal år om annet pløyes ned i vei- og banebygging, og myndighetene frir til store og små utenlandske entreprenører. Det bekymrer Maskinentreprenørnes Forbund (MEF), som i hovedsak organiserer de mindre norske entreprenørene. De ber regjeringen i større grad se hen til hva som skal skje med deres bransje i fremtiden. les mer...

Problemet med flere priser

KOFA har i sak 2011/63 strammet inn på regelverkets krav til evaluering av prismatriser. Oppdragsgivers mulighet for å benytte gjennomsnittet av tilbudte priser som grunnlag for poengsettingen er nå blitt betydelig begrenset.

Artikkelen er publisert på nettsiden til Myhre & Co Advokatfirma:
Problemet med flere priser.les mer...

Pålegg om å bytte ut underleverandørs produkt var brudd på forhandlingsforbudet

Uke 17 - KOFA-StjørdalI tiden mellom kontraktstildeling og kontraktstildeling påla oppdragsgiveren den valgte leverandøren å bytte en underleverandørs produkt med en annens. Det er et brudd på forhandlingsforbudet i åpne anbudskonkurranser konstaterte KOFA. I denne saken aksepterte klagenemnda også en sjelden gang at en underleverandør til underleverandøren til den valgte leverandøren fikk slippe til med sin klageles mer...

Konkurranseutsatte «TV-overføring» av bystyremøter

UKE 17 - Bergen kommune- streaming-forsideEtter planen skal streaming av bystyremøtene i Bergen ta til 24. april. Da skal det bli mulig å følge forhandlingene på pc eller smarttelefon. Kommunen har valgt samme løsning som Oslo: Streaming ble anskaffet som tjeneste for å slippe å foreta store investeringer i teknisk utstyr og varig tilrettelegging nå. Det ble derfor lagt ut på anbud kjøp av streaming hvor leverandør kommer og rigger opp eget utstyr og leverer ønsket produkt i samsvar med kravspesifikasjonen. les mer...

Intensjonskunngjøring fra Statens vegvesen

56530175 kopi Statens vegvesen har den 11.4.2013 kunngjort en intensjonskunngjøring. Det vil si at oppdragsgiver har til hensikt å inngå kontrakt direkte med en leverandør, uten konkurranse. les mer...

Avtalelojalitet og e-verktøy sentrale innkjøpsmål for landets største sykehus

Uke 16 - OUS-malLandets største sykehus, Oslo universitetssykehus, har fått presentert sine mål for innkjøp og logistikk for 2013. Det er det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst som på denne måten gir sykehuset oppdrag som skal bidra til at helseforetaket selv når de mål regjeringen har satt. Stor avtalelojalitet, økt bruk av elektroniske verktøy og planer for gevinstrealisering og anskaffelser er stikkord for noen av oppdragene.les mer...

Bruk av ulike prinsipper for poengsettingen av tildelingskriteriene

Oppdragsgiver har en stor frihet når det gjelder hvilke prinsipper som skal benyttes for poengsetting av tildelingskriteriene. Den viktigste begrensningen følger av grunnprinsippene i regelverket, herunder særlig likebehandling og forutberegnelighet. Dette kan legge reelle bånd på oppdragsgiver, herunder kan det begrense muligheten for å bruke forskjellige prinsipper for poengsettingen.

Vi minner samtidig om vårt kurs i Evalueringsmodeller for innkjøpere den:
25. april i Oslo
6. juni i Bergen
13. juni i Oslo

Påmelding:
http://foa.no/page254/page32/page32.html

Leverandørkurs i Evalueringsmodeller gjennomføres 7. mai i Oslo. Påmelding:
http://foa.no/page6/page33/page33.htmlles mer...

Bussanbud har gitt gevinster –kontraktsutvikling viktig

Uke 15 - Busskjøp-anbud-forside Bruk av anbud i norsk kollektivtransport har gitt effektivitetsgevinster. For å sikre at produksjonseffektivteten fortsatt skal være god, er det nødvendig at oppdragsgiverne fokuserer på kontraktsutvikling. Dette fremgår av en undersøkelse som Oslo Economics har utført for NHO Transport. Tiltak som fremmer innovasjon og leverandørutvikling er blant forslagene som skal kunne bidra enda bedre kollektivtransport-tjenester.
les mer...

Jakt på energisparekontrakter i kommune-Norge

Uke 14-Energisparekontrakter-forside Såkalte energisparekontrakter (EPC-kontrakter) er i ferd med å fenge i kommune-Norge. Bare i de siste månedene har fem kommuner kunngjort sin interesse for slike kontrakter på doffin.no. Det er energieffektivisering av kommunale bygg som er formålet. En EPC-kontrakt er i hovedtrekk en avtale med en ”totalentreprenør” om gjennomføring av energisparetiltak i bygningsmassen, hvor entreprenøren garanterer energibesparelsen målt i kWh (ikke pris-eller klimautvikling).les mer...

Brukte konkurransepreget dialog til å løse ferjefri E39

Uke 12-Ferjefri E39-forside I arbeidet med å finne fram mulige, tekniske løsninger for en ferjefri E39 tok Statens vegvesen i bruk konkurransepreget dialog for tredje gang. Erfaringene er gode, heter det, og anskaffelsesprosedyren sikret mange gode løsningsforslag, som de ikke kunne ha definert på forhånd: Her spilte leverandørenes kompetanse en avgjørende rolle. Samarbeidet med leverandørene i dialogfasen ble opplevet som konstruktivt og nyttig.les mer...

Tre kjernekrav for satsing på innovative IKT-kjøp i helsesektoren

Uke 11 - IKT-helse-forside Innovative IKT-løsninger blir et sentralt verktøy for å løse de store utfordringene i helsesektoren: Samhandling og en krevende, men aldrende befolkning. For å lykkes må i første rekke tre krav imøtekommes: Bedre dialog mellom innkjøpere og leverandørmarkedet, økt kompetanse hos de offentlige innkjøperne og en ordning som avlaster risikoen i forbindelse med innovasjonskjøp. les mer...

Tidsuavhengige avtaler med ideelle aktører griper om seg i helsesektoren

10_2013_helse_forside På rusfeltet har det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst gjort avtaler uten tidsbegrensning med ideelle private aktører. Nå skal det også arbeides for avtaler uten tidsbegrensninger også innenfor psykisk helsevern og rehabilitering. Nye avtaler skal her inngås i 2015. Dette fremgår av foretakstyrets vedtak om strategi for utviklingen av samarbeidet mellom private og offentlige helsetjenester.
les mer...

Full konkurranseutsetting på norsk jernbane fra 2019?

9_2013_tog Mens det i en tid har vært forholdsvis stille i politikken om konkurranseutsetting, blusset striden opp igjen i og med EU-forslaget nylig om å legge innenlands persontransport på tog ut på anbud. Regjeringspartiene sier nei til forslaget, de borgerlige i Stortinget ja. Imidlertid kan det først bli aktuelt her hjemme tidligst i 2019, hvis EU-systemet vedtar direktivforslaget. Norges eneste konkurranseutsatte jernbanestrekning for persontrafikk, Gjøvikbanen, betraktes for øvrig som en suksess. les mer...

Seks kommuner i samarbeid om kompetanseløft

uke8_2013_1 Solid satsing på økt kompetanse for å sikre bedre anskaffelser gjennomsyrer anskaffelsesstrategien til ett av landets mange kommunale innkjøpssamarbeid, Interkommunalt Innkjøpsordning Nedre Romerike. Det er samarbeidet selv som skal bidra til at den enkelte av de seks deltagende kommune øker sin egen kompetanse – samarbeidet er et middel, ikke et mål i seg selv for kompetansehevingen.les mer...

Manglet forsvarlig grunnlag for å komme med tilbud

7_2013_feb_2 For å ha et forsvarlig grunnlag for å inngi tilbud må en oppdragsgiver sørge for at alle opplysninger som er relevante foreligger i konkurransegrunnlaget. I en klagesak konstaterte KOFA at flere slike opplysninger manglet, og dermed forelå brudd på kravet om forutberegnelighet. Det ble rett og slett vanskelig for tilbyderne å utforme sine tilbud. Resultatet av KOFAs avgjørelse var dessuten at oppdragsgiveren hadde plikt til å avlyse hele konkurransen. les mer...

Statsbygg skjerper miljøkrav til leverandørene

7_13_1_feb Illustrasjon: Longva Arkitekter AS
En kjempe innenfor norske offentlige anskaffelser, Statsbygg, har skjerpet sine miljøkrav. Det får betydning for leverandørene av varer og tjenester til hele bygg- og anleggsnæringen. Statsbygg er en av de aller største kjøperne i dette markedet. Miljøambisjonene til Statsbygg skal innfris ved å stille krav ved kjøp av tjenester fra arkitekter, prosjekterende, entreprenører og resten av bransjen.
les mer...

Kan man gi minuspoeng i evalueringen av tilbudene?

advokat 200 Dersom oppdragsgiver velger evalueringsmodeller der man poengsetter pris, vil konsekvensen være at oppdragsgiver også i enkelte tilfeller må gi minuspoeng på tildelingskriteriene. Minuspoeng i seg selv er ikke i strid med regelverket, men det er viktig at man gjør dette på riktig måte. Samtidig minner vi om kurset Evalueringsmodeller og poengsystemer, som arrangeres av Forum for offentlige anskaffelser. Du finner mer informasjon om kurset her.les mer...

Var like gode, men fikk ikke like mange poeng ved evalueringen


Uke 06-KOFA-Avinor Leverandøren mente selv å ha tilbudet Avinor bedre responstid enn konkurrenten. Likevel ble konkurrenten, som fikk kontrakten, tildelt flere poeng ved evalueringen. Av dette ble det klage til KOFA, som imidlertid kom til at de begge hadde tilbudt samme responstid – nemlig i pakt med minstekravet i konkurransedokumentene. Men da, anførte klagenemnda, skulle de to hatt like mange poeng. Ettersom de ikke hadde fått det, hadde Avinor gjort seg skyldig i brudd på regelverket.les mer...

Skal gjøre store IKT-kjøp via dynamisk innkjøpsordning

Uke 06 - Bergen IKT Bergen kommune skal gjøre rammeavtaler for kjøp av IKT-utstyr. På en av disse skal de konkrete kjøpene gjøres etter en dynamisk innkjøpsordning. Dermed utvider kommunen sin bruk av denne innkjøpsformen – i drøyt ett år har man kjøpt ulike møbelprodukter ved tilsvarende ordning. Det er enkeltkjøp av IKT-utstyr i større omfang med verdi over NOK 100 000,- som skal gjøres via den dynamiske innkjøpsordningen.les mer...

Fem vanlige feil med konkurransegrunnlag

advokat 200 I KOFA-praksis, og i rettspraksis, ser man ofte at årsaken til klager og konflikter i kjølvannet av konkurransene, ofte skyldes mangler og feil ved konkurransegrunnlaget. I verste fall medfører mangler ved konkurransegrunnlaget at konkurransen avlyses, og at man må betale erstatning til tilbyderne. Det er derfor viktig at det ikke skjer unødvendige feil. Vi har satt opp fem vanlige feil i mange konkurransegrunnlag, slik at det skal være lettere å unngå disse. Samtidig minner vi om kurs i Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag, som arrangeres av Forum for offentlige anskaffelser. Neste kurs er 7. februar i Oslo. Mer informasjon om kurset finnes her: http://foa.no/page254/page383/page13/page13.htmlles mer...

Hvilke regler gjelder for møter mellom oppdragsgiver og tilbyder i en anbudskonkurranse?

advokat 200 Det er ikke nødvendigvis slik at enhver kontakt mellom oppdragsgiver og tilbyder i en anbudskonkurranse er forbudt. Men det stilles krav til hvordan en slik kontakt foregår, og det er begrensninger mht. møtets formål og innhold.
les mer...

Over 140 kunstnere ville ha info om anbudskonkurranser

Uke 05- Kunst-Østfoldsykehus-forside Over 140 interesserte kunstnere møtte opp da Helse Sør-Øst holdt informasjonsmøte i forbindelse med konkurransene om kunstnerisk utsmykning av det nye Østfold-sykehuset. Det er fem konkurranser som er kunngjort - 2 åpne konkurranser (2 soner) og 3 åpne prekvalifiseringer som leder til lukkede konkurranser med 3 utvalgte kunstnere for hver av de 3 sonene. Samlet budsjettet for de 5 sonene er 8 millioner. les mer...

NHO starter forum for innkjøpsdiskusjon

Uke 4- NHO-forum Et godt anskaffelsesregelverk forutsetter både kompetente innkjøpere og leverandører. Vi må spille hverandre gode. NHO ønsker å ta utfordringen med det og være et lokomotiv for å drive anskaffelses-arbeidet frem. Slik inviterer adm. dir. Kristin Skogen Lund i NHO til første møte i det nystartede Næringslivets Forum for Offentlige Anskaffelser (NFOA). Det er et bredt sammensatt forum med kompetanse hentet fra en rekke relevante områder for offentlige anskaffelser. les mer...

Ber fylkene koordinere sine busskjøp og benytte seg av standardkontrakter


Uke 4- Bussanbud Fylkeskommunene, deres selskaper og andre som gjør kontrakter med busselskap må koordinere seg bedre, slik man kan få til standardisering av kontrakter og bussmateriell. Det krever rutebilbransjen, som også vil ha lengre kontraktsperioder sammen med mer fleksible alderskrav for bussene. Samtidig reagerer NHO Transport på Nordland fylkeskommunes «nye anbudsform» for å kutte kostnader. les mer...

Vil at kvalitet og miljø skal telle mer – lager oppskrift for møbelkjøp


3_2012_mobel Snart kommer en oppskrift fra møbelbransjen til hvordan bla. offentlige innkjøpere kan lage konkurransegrunnlag for å kunne ta hensyn til mer enn pris. Møbelprodusentene vil ha en offentlig innkjøpspolitikk hvor miljø og kvalitet er kriterier som vektlegges mer eller like mye som pris. I første rekke dreier det om å styrke kompetansen, mener bransjen, som erfarer at kompetansen for å stille relevante krav i et konkurransegrunnlag kan være for svak.
Det er mobelfakta.no som i samarbeid med bransjeforeningen møbel+interiør i Norsk Industri arbeider med å få det offentlige Norge til å stille aktuelle miljø- og kvalitetskrav i forbindelse med offentlige- og store private kontormøbelinnkjøp. Formålet er å sikre at kvalitetsnivået på møblene som kjøpes, holder norsk og/eller europeisk standard, er produsert under etisk forsvarlige forhold, er helse og miljøtilpassede produkter og innehar vanlig kjøpsgaranti.

Et skisseforslag til innhold til en innkjøpsveiledning til bruk ved offentlige- og store private kontormøbelinnkjøp foreligger. Det inneholder konkrete og bransjerelevante innkjøpskrav. I sitt arbeid har bransjeforeningen også vært i kontakt med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).


Mangler ved konkurransegrunnlag

Bakgrunnen for arbeidet er at bransjen erfarer at konkurransegrunnlaget ofte ikke gir et godt innkjøp hverken for innkjøper eller leverandør. I stor grad blir det bare pris som kan benyttes for å ha et objektivt skille mellom
tilbudene, fordi det ikke er laget et konkurransegrunnlag som gjør det mulig å gjøre vesentlig skille mellom produkter med høy og lav kvalitet, eller tilsvarende når det gjelder miljøbelastning, mener bransjen. 

Kompetansegrunnlaget for å stille krav i et konkurransegrunnlag kan være for svakt til at kravene blir relevante eller at innkjøperen ikke kan vurdere et tilbud fra et annet f.eks. med hensyn til kvalitet, levetid eller miljøbelastning. Anbudsdokument med uhensiktsmessige miljøkrav har ført til frustrasjon både for innkjøper og tilbyder, påpeker møbelbransjen, og det vanskeliggjør både tilbud, rettferdig konkurranse og arbeidsprosessen.

Samkjørte dokumentasjonskrav

Det bør dessuten være ønskelig for alle parter at man er samkjørte når det gjelder hvilke dokumentasjonskrav som er hensiktsmessige å etterspørre, ifølge bransjen. Fra møbelindustrien er det ønskelig at innkjøperne etterspør miljøkrav som er sammenfallende med dem som bransjen nå jobber for å tilegne seg.
Bransjen ønsker med andre ord også forutsigbarhet når det gjelder konkurransegrunnlag. På den måten effektiviseres anskaffelsen for begge parter.

les mer...

Satser på vesentlig større jernbane-kontrakter

Uke 02-13-Jernbanekontrakter-forside Jernbaneverket utlyser større grunnentrepriser på de store utbyggingsprosjektene for å bygge mer effektivt. I 2012 ble det inngått kontrakter på de store utbyggingsprosjektene i Vestfold og langs Mjøsa fra 900 millioner kroner til godt og vel 1,8 milliarder kroner. Det er en markant økning i størrelsen på kontraktene sammenlignet med bare få år tilbake. Før lå de største grunnentreprisene på 300 til 400 millioner kroner. les mer...

Oslo-avtale sikret spisskompetanse til IKT-innkjøp

Uke 01 - Oslo-IKT-kontrakt For å styrke anskaffelseskompetansen i forbindelse med IKT-kjøp har Oslo kommune knyttet til seg hjelp og støtte fra eksterne kompetansemiljøer. Kravene til disse miljøene er spesifisert, slik at det er mulig på så å si hvert stadium i anskaffelsesprosessen å velge seg ønsket kompetansepåfyll. I tillegg tilbys kompetanse innenfor kost/nyttevurderinger og markedsundersøkelser via avtalen kommunen har, ved forberedelse og gjennomføring av IKT-kjøp.les mer...

Helse Sør-Østs innkjøpsstrategi Kategoribasert, leverandørdialog og innovasjon

Uke 51 - Helse Sør-Øst - strategi-forside En kategoribasert innkjøpsmetodikk, åpenhet og dialog med markedene og interne miljøer i tillegg til innovativ tilnærming er hovedpunktene i den nylig vedtatte innkjøpsstrategien til Helse Sør-Øst. Kostnadene forbundet med kjøp av varer og tjenester, inkludert helsetjenester, er nå 40 pst av helseforetaksgruppens samlede kostnader, og den er økende. Resultatet av gjennomføringen av strategien forventes å være reduserte innkjøpskostnader slik at midler frigjøres til pasientbehandling. les mer...

Skapte fergeinnovasjon ved konkurransepreget dialog

Uke 50 - Batteriferge-forside Ved bruk av konkurransepreget dialog har Statens vegvesen åpnet for utvikling av Norges første batteridrevne el-ferge. Kriteriet i konkurransen var innovative miljøløsninger i tillegg til totalkostnader gjennom hele livsløpet. Rederiet som vant, skal nå få bygget fergen, som blir lydløs og uten CO2- eller NOx-utslipp. Innkjøpsprisen ligger 30 prosent over tilsvarende for tradisjonelle, dieseldrevne ferger, men driftskostnadene med dagens strømpriser er en tredjedel.
les mer...

Fellesnordisk kvalifikasjonsordning - Skal gi bedre effektivitet og reduserte kostnader

Uke 49 - TransQ Kvalifikasjonsordninger som varer lenger enn tre år skal kunngjøres årlig. I disse dager er det den nordiske kvalifikasjonsordningen TransQ som er ute på doffin.no for å informere markedet om ordningen. Formålet med ordningen er å forbedre effektiviteten og redusere kostnader i forsyningskjeden. De deltakende virksomhetene bruker TransQ for å få informasjon om og velge ut leverandører ved anskaffelser av varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider. TransQ er en felles kvalifikasjonsordning og leverandørregister for virksomheter innen transport, jernbane, infrastruktur og post i Norden (forsyningssektorene).
les mer...

Slår til lyd for endringer i vegvesen-kontrakter

44_2012_i_kontraktform Drifts- og vedlikeholdskontraktene bør endres og forenkles for å gi bedre kvalitet, og for å legge til rette for at nye og mindre aktører også kan delta i konkurransen, foreslår Maskinentreprenørenes Forening (MEF) i et notat. Statens vegvesen bør ha som målsetting å igangsette prøveprosjekt med minst en endret og forenklet kontrakt i hvert fylke, heter det.
les mer...

Bergen benytter dynamisk innkjøpsordning – eneste i landet?

47_2_2012 Den dynamiske innkjøpsordningen som Bergen kommune har etablert for ulike typer møbelkjøp, kan være den eneste innkjøpsmetode i bruk av denne typen i hele landet. Et søk på doffin.no underbygger det. I tillegg viser søket at Vestby kommune i Akershus sikter seg inn mot å benytte denne metoden for drift og vedlikehold av kommunalt veilys. Ifølge regelverket skal en oppdragsgiver som sikter mot å ta i bruk en dynamisk innkjøpsordning, offentliggjøre en kunngjøring om anbudskonkurranse som gjør det klart at man vil etablere en slik.les mer...

Byttet leverandør i kontraktsperioden uten konkurranse

Uke 45 - Nodnettet-forside Hovedkontrakten ble overført fra den valgte leverandøren til en av underleverandørene underveis i kontraktsperioden uten ny konkurranse. Juridiske vurderinger av kontraktsoverføringen førte til at staten gav sin tilslutning til operasjonen. Kontrakten gjaldt totalansvaret for utbygging og drift av det norske nødnettet.les mer...

Norconsult dømt for korrupsjon - risikerer utestengelse fra fremtidige anbudskonkurranser

norconsult I en dom avsagt 15.10.2012, er Norconsult AS dømt for korrupsjon. Norconsult AS er Norges største norskeide rådgivende ingeniørselskap, og leverer tjenester til de fleste offentlige virksomheter i Norge. Spørsmålet er om dette nå medfører at Norconsult AS skal avvises fra alle offentlige anbudskonkurranser.
les mer...

Helse Midt-Norge satser - 
Rask økning av innkjøpsstaben; utvikling av ny strategi

Uke 45 - Helse Midt-strategi-forside Ny strategi og rask økning i bemanningen i innkjøpsfunksjonen står sentralt i en sak som Helse Midt-Norge nå legger fram for sitt styre. Varer og tjenester som berører et stort antall helsepersonell i deres hverdag, krever betydelig flere ressurser og mer tid i gjennomføringen enn mer ”ikke-kritiske” anskaffelser som for eksempel hotelltjenester, konstaterer adm.dir. Gunnar Bovim i styresaken. På noe lengre sikt tenker foretaket at en stor andel av kapasiteten innenfor innkjøpsområdet bør være ansatt i et nasjonalt felles innkjøpsselskap. les mer...

Helikopterkjøp til 17 mrd skal avgjøres etter «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet»

Uke 44 - Helikopterkjøp-forside Kampen om å levere neste generasjons redningshelikopter til 330-skvadronen spisser seg til . Fire helikopterprodusenter er med i finalerunden som avsluttes når anbudsfristen går ut den 18. desember. Regjeringen har varslet en intensjon om å signere anskaffelseskontrakt for inntil 16 nye redningshelikoptre i 2013, med leveranse av det første helikopteret i 2016. Nær 17 milliarder kroner er bevilget til kjøpet. Kriteriet for utpeking av fremtidens redningshelikopter vil være «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet». les mer...

Intensjonskunngjøringer er nå i bruk

78532472-kopi 2 I det nye regelverket for offentlige anskaffelser er leverandørenes sanksjonsmuligheter mot ulovlige direkteanskaffelser redusert. Ulovlige direkteanskaffelser innebærer at oppdragsgiver inngår kontrakt med en leverandør, uten at konkurransen er kunngjort slik den skulle. Men de nye reglene gir også nye muligheter, for den leverandør som vil ta disse i bruk. Dette innebærer både mulighet for å kreve avkortet kotnraktsperiode, gebyr for ulovlig direkteanskaffelse eller at hele kontrakten erklæres for ugyldig. Men oppdragsgiver kan sette inn en såkalt intensjonskunngjøring, der alle leverandørens sanksjoner settes ut av spill. Det er så langt tre intensjonskunngjøringer å finne på Doffin. les mer...

Kamp til siste slutt om rådgiverjobb for ny kampflybase

Uke 44-Kampflybase-forside I sin jakt på rådgivere til å planlegge den nye kampflybasen i Norge, gjennomførte Forsvarsbygg en anbudskonkurranse med en bred kravspesifikasjon. Det var behov for et team med flere fag innenfor arkitekt- og rådgivningsbransjene. I gruppen som vant, fins noen av Norges fremste fagmiljøer på området. To team sto imidlertid likt i kompetanse, slik at det ble pris som avgjorde.
les mer...

Kartla markedet for ikke–fossile energikilder gjennom idekonkurranse


Uke 42 - Miljøenergi-forside Gjennom en idekonkurranse har Forsvarsbygg kartlagt markedet for innovative løsninger, og dermed skaffet seg et solid grunnlag for en kravspesifikasjon til bruk i en kommende anbudskonkurranse. Den statlige eiendomskjempen er nemlig på jakt etter totalløsninger for å dekke et oppvarmingsbehov i sine bygninger med ikke-fossile energikilder. Ved å benytte idekonkurransens resultater skal de mest miljøvennlig og energieffektive totalløsningene skaffes til veie. les mer...

Lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser Arbeidstilsynet skal passe på!

skilt vegarbeid Arbeidstilsynet får tilsynsansvar med at offentlige oppdragsgivere følger forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. Forskriften skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. les mer...

Grep inn etter påstand om brudd på sosiale krav

Uke 41 - Helse Sør-Øst-etikk-forside kopi Sosiale krav som Helse Sør-Øst hadde stilt i forbindelse med kontrakt, lå til grunn da helseforetaket bad en leverandør rydde opp i en konflikt hos sin underleverandør. Det regionale helseforetaket har i flere år stilt krav til sine leverandører at de skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Utfordringen ved slike krav er gjerne oppdragsgiverens evne og mulighet for oppfølging for å sikre at kravene etterleves. les mer...

Kartverk-kontrakt: Mer presis graving ved hjelp av forbedret GPS

Uke 40 - Kartverket - GPS-kontrakt Statens kartverk har nylig inngått kontrakt for ytterligere å forbedre teknologien som f.eks. forteller gravemaskinførere på centimeteren hvor de skal grave. Det er kartverket som har utviklet tjenesten, som nå har nærmere 1800 brukere. De største brukerne er private entreprenørfirmaer, kommuner og store offentlige etater som Statens vegvesen. Det er det verdensomspennende selskapet Trimble som skal levere ny programvare til kartverkets posisjoneringstjeneste, CPOS. les mer...

Nasjonale flykontrakter til dem som krever lavest kompensasjon fra staten

Uke 39 - Flyruter-forside Nærmere ett år etter den opprinnelige utlysningen er nå alle kontraktene for norske lokalflygninger tildelt. Den 19. og siste ble offentliggjort i disse dager. Hovedtildelingskriteriet for alle disse kontraktene er en form for laveste pris, ettersom det selskapet som krever lavest statlig kompensasjon, får kontrakten. Innleie av flymaskiner med mannskap er forbudt. Likeledes bruk av bonusprogram. Staten har også fastsatt makspriser en vei for passasjerer på rutene.les mer...

Gjennomfører tredjepartskontroll av konkurransegrunnlag

Uke 38 - Vegvesenet-3.partskontroll-forside I disse dager skal resultatet av en såkalt tredjepartskontroll av konkurransegrunnlaget for ny E6 Frya-Vinstra legges fram. Det å gjennomføre en slik kontroll, gjort av eksterne fagmiljøer, er noe nytt i Statens vegvesen. Tidligere har egne krefter stått for slik kontroll. Konkurransegrunnlaget gjelder en entreprise i milliardklassen. les mer...

Ville kapre tilbydere - valgte feil konkurranseform

Uke 37-KOFA-Helse Midt-pasienttransport-side 1 Gode råd var dyre da Helse Midt-Norge ikke fikk noen tilbud i sin konkurranse om kjøp av pasientreiser. Helseforetaket sjekket med leverandørene hva som kunne være i veie, og gjorde noen endringer i den konkurransen som fulgte. Da meldte tilbyderne seg. Men Helse Midt-Norge brukte konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring, og det var ikke lov, fastslo KOFA, fordi det var gjort «vesentlige endringer». Da ble det straks en annen kontrakt. les mer...

Rekvisita-anbud ble for drøyt – politikerne grep inn

Uke 37 - SMB-side 1 Politikerne i Nordland grep inn da de oppdaget at kravene i en anbudskonkurranse var umulige å etterleve for fylkets eget næringsliv. Stopp konkurransen, var beskjeden, og kunngjør en ny! Det gjaldt en konkurranse om kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell.
les mer...

Får nasjonalt kompetansemiljø for anskaffelser

Uke 36-HINAS I Vadsø starter nå etableringen av et kompetansemiljø for anskaffelser i den såkalte spesialisthelsetjenesten, dvs. helseforetakene. Formålet er å bidra til økte gevinster i anskaffelsesarbeidet gjennom mer effektive arbeidsprosesser, kvalitativt riktige innkjøp og bedre koordinering og samarbeid på tvers av helseforetak. Nå starter jakten på den som skal bli den nye enhetens sjef.
les mer...

E-innkjøpsverktøy åpnet for ekstra-innsyn – intet regelbrudd, ifølge KOFA

Uke 36 - KOFA-BTVInnkjøp-forside KOFA måtte skape ny juss: Et elektronisk verktøy for gjennomføring av en konkurranse åpnet for innsyn i opplysninger som gjorde det mulig å beregne laveste tilbudspris og derpå endre eget tilbud. Teknisk feil, sa oppdragsgiveren, og slapp unna med det. KOFA kunne hverken fastslå om systemet var nok beskyttet mot tekniske feil eller vurdere systemets tekniske løsning nærmere. Men konklusjonen ble likevel at systemet var i pakt med regelverket, m.a.o. var den ekstra innsynsmuligheten ikke et regelbrudd.
les mer...

Konkurransen tøffest om veikontrakter mellom 30 og 60 mill.


Uke 35 -MEF-anleggsmarkedet Den sterkeste konkurransen i anleggsmarkedet hittil i år har vært om kontrakter til en verdi mellom 30 og 60 millioner kroner. Svakest har konkurransen vært om milliardkontraktene, fremgår det av en oversikt fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Konkurransen om kontraktene var størst i Statens vegvesens Region Sør, dvs. Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Utviklingen viser en svak økning i antall tilbydere pr. kontrakt.les mer...

Mikrobedrift kapret IT-kontrakt foran nesen på de store

Uke 34 - Lillevik-kontrakt-side 1 Lillevik IT er et eksempel på at det er mulig for et lite IT-selskap å vinne et anbud i konkurranse med store og profesjonelle aktører. Nylig landet mikrobedriften en fireårig kontrakt med Fredskorpset til en verdi av 3,5 millioner kroner. Spisskompetanse og kunnskap om markedet, spesielt mulige oppdragsgivere, er suksessfaktorene. Men det er en utfordring for småbedrifter å finne ressurser nok til å være med i anbudskonkurranser. les mer...

Svekket innsats mot grove regelbrudd?

Arnhild_art
Småbedriftsfiendtlig kaller NHO det, det nye håndhevingsregimet for offentlige anskaffelser i Norge etter at domstolene har overtatt og KOFA`s gebyr heves til henholdsvis 1000 kr for ulovlige direkteanskaffelser og 8000 kr for klager på brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. les mer...

Millionerstatning etter overprising

77870170En leverandør er av Oslo tingrett dømt til å betale Oslo kommune 11 millioner kroner i erstatning for overprising. I en pressemelding skriver Oslo kommune at det har vært en økende tendens til at flere leverandører selger seg inn med kunstig lave priser. Etter signering øker leverandørene marginene i strid med avtalens intensjoner. Offentlig sektor har store utfordringer knyttet til dette som må kunne regnes som en ukultur, heter det.les mer...

Trondheim: Bruk innkjøpsmakten

BildeÅ bruke sin kjøpermakt til å avtale store volumer og presse priser kan være god butikk, men på andre områder den reneste Pyrrhos-seier. Dette er en hverdagslig avveining for offentlige innkjøpere – best mulig vilkår og samtidig sikre konkurranse også ved neste avtaleutløp. Å bruke regelverket for alt hva det er verd, bidra med leverandørutvikling, skaffe seg best mulig kunnskap om de ulike markedene og foreta avveining avtaleområde for avtaleområde. Det er en oppskrift som Trondheim kommune har gode erfaringer med i så måte.les mer...

Nødvendig med større kompetansemiljøer

RoyPettersen 07Økt kunnskapsnivå hos leverandørene fører til at offentlige oppdragsgiver må sørge for høy kompetanse og kvalitet på sine anskaffelser for å unngå klager og erstatningssaker. Større kompetansemiljø, som BTV Innkjøp, vil bli tvingende nødvendig i tiden som kommer for å sikre at det offentlige får mer igjen for skattepengene med gode og gjennomtenkte anskaffelser. Innkjøpssjef Roy Pettersen i innkjøpssamarbeidet BTV Innkjøp og hans medarbeidere har tatt kompetansegrep for å bli ytterligere profesjonelle.les mer...

Etter 1. juli: E-faktura, KOFA, sanksjoner...

101143629
1.juli 2012 går inn i historien som en av de viktigste datoene for offentlige innkjøp her hjemme. Stikkord er statlige krav om e- faktura, nytt håndhevingsregime, tilbakeføring av KOFAs rolle igjen til å bli rent rådgivende og økte saksbehandlingsgebyr i KOFA. Samtidig pågår en prosess i EU som bereder grunnen for et nytt, oppdatert regelverk for offentlige innkjøp. Det vil ta flere år før vi merker noe til de nye reglene i vårt hjemlige regelverles mer...

Nå er det e-faktura som gjelder i staten

95045500Alle avtaler som statlige virksomheter nå gjør, skal inneholde et punkt om at elektronisk faktura og kreditnota skal benyttes i transaksjonene med leverandørene. «Skjæringspunktet» var 1. juli i år. Kravet gjelder anskaffelser av alle typer varer og tjenester. Mange statlige virksomheter er allerede i full gang med å praktisere e-faktura.les mer...

Mer trygghet inn i egenregiminefeltet…

UlOnDUtvidet egenregi er minefeltet i offentlige anskaffelser. EU-kommisjonen fremmer i sine nye direktivforslag en konkretisering av reglene for slikt – for å skape rettslig trygghet og forutsigbarhet. Men kanskje kunne man heve EU/EØS-terskelverdiene og la alle kjøp under disse være fritatt for prosedyreregler, bare styrt av EU-prinsippene? Nei, det vil vi ikke, sier kabinettmedlem Georg Riekeles i EU-kommisjonen til Innkjøpsforum. Han viser bl.a. til at mange medlemsland på egen hånd innfører nasjonale, langt lavere grenser med krav om prosedyreregler. les mer...

8 kommuner må dele milliongebyr

101761377 Over fire millioner kroner må åtte Hordalands-kommuner til sammen ut med i overtredelsesgebyr til KOFA for ulovlig direkteanskaffelse. Bergen kommune står alene for 3,5 millioner av dette. Det gjaldt en avtale om renovasjonstjenester som ikke hadde vært kunngjort, men inngått med et felleseid kommunalt selskap. Først da et politisk parti sendte klage til klagenemnda, ble den ulovlig inngått avtalen sagt opp.les mer...

Nytt fylke med grønt lys for konkurranseutsetting av busskjøring

Uke 33 - Transport-Buskerud-forside Som ett av de siste fylkene i landet har nå Buskerud besluttet å konkurranseutsette kollektivtransporten i fylket. Det skal skje gradvis – første pulje som representerer 10 prosent av rutebilkjøringen i år. Siste pulje skal ut på anbud i 2015, og da er planen at 100 prosent av kjøringen skal foregå etter bruttokontrakter. Da er det bare tre fylkeskommuner som ikke har konkurranseutsatt eller har vedtak om det, ifølge en oversikt fra NHO Transport. les mer...

Avtaler uten tidsbegrensninger for et tyvetalls private, ideelle helseinstitusjoner

Uke 32 - Helse Sør-Øst-løp.avtaler. Et tyvetalls private, ideelle institusjoner som gir tilbud til rusmiddelmisbrukere, har nå fått løpende avtaler med det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Det er første gang foretaket gjør avtaler som ikke er tidsavgrenset, og avtalene sikrer dermed etterlengtet forutsigbarhet. Den økonomiske rammen er på nær trekvart milliard kroner. Spørsmålet om forutsigbarhet og således mer enn tidsavgrensede avtaler for disse institusjonene har vært et hett politisk tema.les mer...

Norges lengste jernbanetunnel bygges – gir gigantiske steinmasser på anbud

Uke 27 - JBV-Follo-stein Når tunnelen med dobbeltspor fra Oslo til Ski i Follo i Akershus skal bygges, skal også Norges lengste jernbanetunnel – nesten to mil lang – realiseres. Av det blir det enorme steinmasser, og Jernbaneverket (JBV) har nå kunngjort en anbudskonkurranse på doffin.no for salg av massene. Massene tilsvarer i volum to Kheops-pyramider (bildet) eller 47 ganger volumet av Oslo Plaza – eller 30 ganger volumet av Posthuset i Oslo. Follobanen er for øvrig et pilotprosjekt for JBV Utbygging når det gjelder miljø.

les mer...

Nye terskelverdier

EØS-terskelverdiene er justert.les mer...

Ikke god nok markedssjekk før IKT-anskaffelse

Uke 26 - Trondheim-revrapport Trondheim skulle gjøre avtale om IKT-løsning, men sitter i dag igjen med en løsning som er vesentlig redusert i omfang i forhold til den opprinnelige avtalen. Kommunerevisjonen har levert en kritisk rapport, der det bl.a. fremgår at skanningen av markedet i forkant ikke var god nok: Potensielle tilbydere, ulike tekniske løsninger og programvare i forbindelse med anskaffelsen.les mer...

Antall tilbydere for hver vegvesen-kontrakt i snitt lavere i år enn ifjor

Uke 25 - Kontraktrapport Antall tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen fram til nå i år ligger under gjennomsnittet for 2011: 3,9 mot 4,6. Foreløpig har 177 slike kontrakter hatt anbudsfrist. Dette framgår av en markedsrapport fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Konkurransen er størst om de minste kontraktene, og det er Vestlandet som oppviser størst antall veikontrakter så langt i år. les mer...

Snart klart for bygging – dialog med utstyrsleverandørene

Uke 24-KOFA-Tromsø-innsyn-B Entreprenør for råbygg på det nye østfoldsykehuset på Kalnes er valgt. AF Gruppen får kontrakten, og når formalitetene er unnagjorte, starter byggingen av det som skal bli Østfolds hittil største bygg. Samtidig er det innledet dialog med leverandørmarkedet med sikte på å finne fram til de beste utstyrsløsninger for sykehuset gjennom en anskaffelsesprosess. les mer...

Utenlandsk entreprenør kapret norsk milliardkontrakt

Uke 23- Vegvesen-Mjøsa Store norske utbyggingsprosjekter frister utenlandske giganter. Ett av Europas største entreprenørselskap, østerrikske Alpine Bau GmbH, har nå kapret den tredje og siste milliardkontrakten i «Fellesprosjektet E6-Dovrebanen» langs Mjøsa. Dermed har to utenlandske og to norske selskaper i alt sikret seg kontrakter for nærmere 4,7 milliarder kroner til sammen i dette prosjektet.
les mer...

Nei til konkurranseutsetting som tiltak for effektivisering


Uke 22- Helse Nord- mulighetsstudie.Foretakene i Helse Nord vil gjennomføre effektiviseringstiltak i egenregi, uten at tjenestene konkurranseutsettes. Tjenestene skal derimot konkurranseeksponeres, heter det. Konkurranseutsetting skal bare vurderes dersom man i egenregi ikke klarer å levere tjenestene nær opp til beste praksis. Dette fremgår av en sak for styret i det regionale helseforetaket Helse Nord, der temaet er effektivisering. les mer...

Venter internasjonal kamp om milliard-kontrakter i Stavanger-området

Uke 21 Vegvesenet- RyfastTil høsten kunngjøres den første av anbudskonkurransene for nye undersjøiske tunneler på Vestlandet. Denne gangen gjelder det Stavanger-området, det såkalte Ryfast-prosjektet, der to tunneler under havets overflate skal få to kjørefelt i hver retning. Kostnadsoverslaget er på drøye fem milliarder 2012-kroner, og den første kontrakten til høsten får ventelig en prislapp på over milliarden. Det er ventet interesse også fra utenlandske entreprenører.les mer...

Skal spare en halv milliard årlig i innkjøp for helseforetakene

Uke 20 - Helse Midt-Norge - HINAS Ved utgangen av 2015 skal de regionale helseforetakenes felles innkjøpssentral i Vadsø bidra til en årlig, felles besparelse for disse foretakene samlet på en halv milliard kroner. Det fremgår av strategiplanen som HINAS (Helseforetakenes Innkjøpsservice AS) nå har framlagt. Likeledes skal HINAS og helseforetakene sammen bygge opp en kompetanseenhet for bedre kvalitet i anskaffelsene til helsesektoren. les mer...

Formidabel vekst i anleggsmarkedet, men konkurransen like god

Uke 19- MEF-anleggsstatus Anleggsbransjen har tålt veksten i oppdragsmengden uten at det er gått ut over konkurransen. Det indikerer at bransjen også kan tåle den satsingen som myndighetene planlegger i tiden framover. Antall utlyste anbud økte fra 2010 til 2011 med 30 prosent, og totalverdien av disse med 140 prosent. Konkurransen ble svakere i siste halvdel av 2011, men har siden bedret seg og ligger nå over nivået for 2011 samlet. Dette fremgår av en rapport fra Maskinentreprenørenes forbund (MEF). les mer...

Tar dyrekjøpte erfaringer med inn i nytt innkjøpsprosjekt

Uke 18 - Helse Sør-Øst-systemansk Helse Sør-Øst avviklet sist høst en nasjonal rammeavtale for kjøp av systemløsninger. Dyrekjøpte erfaringer, skriver administrerende direktør i det regionale helseforetaket til sitt styre, og gjør rede for kostnader til prosjektet på nær 65 millioner kroner. Erfaringene tas imidlertid med videre i et regionalt anskaffelsesprosjekt med samme formål, noe styret har gitt sin tilslutning til. Foranalyse er unnagjort – en anskaffelsesstrategi skal utvikles.les mer...

Milliardkontrakter på løpende bånd i vei bane-prosjekt langs Mjøsa

Pasted Graphic 1 Milliardkontraktene følger i disse dager på løpende bånd i fellesutbyggingen E6/Dovrebanen langs Mjøsa. En av Norges aller største anleggskontrakter gjennom tidene, på om lag 1,5 milliarder kroner, er nettopp signert. Kort tid etter viste anbudsåpningen for den andre av de tre delstrekningene i prosjektet at to norske entreprenører slåss om en kontrakt i størrelsesorden to milliarder kroner. Nå venter man på tilbudene for den tredje og siste strekningen. Byggestart for gigantprosjektet ble det også i april.

les mer...

Skal sette i gang nær 30 innkjøpsprosjekter i Helse Sør-Øst i år

Uke 16 - Sykehuspartner - anskplan Den regionale anskaffelsesplanen i Helse Sør-Øst tilsier at det i år i alt skal igangsettes nærmere 30 kjøpsprosesser. I 20 av disse skal tildelingsbrev være sendt tilbyderne innen årets utløp. I tillegg kommer prosesser som er igangsatt tidligere. De er ikke listet opp i anskaffelsesplanen for 2012. Det er Sykehuspartner som har stått for utarbeidelsen av planen.les mer...

Viktige grep bak mer modent marked for driftskontrakter

Uke 15 - MEF-kontrakter - Vi begynner nå å få et mer modent marked for driftskontrakter. Entreprenørene har blitt dyktigere til å beregne kostnadene sine, samtidig som byggherrene har tatt grep for å redusere entreprenørenes risiko, blant annet ved at det nå i større grad er oppgjør etter utført mengde. Økt forutsigbarhet i driftskontraktene vil på sikt gi lavere priser, i tillegg til at det sannsynligvis vil gi økt konkurranse, sier Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)les mer...

Dialogmøter, strategi og erfaringer stikkord for bedre Helse Nord-kjøp

Uke 13 - Helse Nord-evaluering Dialogmøter med leverandørene, en samlet, helhetlig anskaffelsesstrategi og systematisk bruk av erfaringsoppsamling i planlegging av anskaffelser. Dette er tre av de konkrete rådene det regionale helseforetaket Helse Nord nå har fått til forbedring av sine anskaffelsesprosesser. Det fremgår av en evalueringsrapport som konsulentfirmaet Deloitte har utarbeidet på oppdrag for Helse Nord. les mer...

34 slåss om gjev kontrakt for prosjektering av bygg i Oslo

Uke 12 - Statsbygg - Folkehelsa Ni tilbud med i alt 34 leverandører pluss underleverandører – norske og utenlandske -var med i kampen om å prosjektere samlokaliseringen av Nasjonalt folkehelseinstitutt i Oslo. COWI, Ratio Arkitekter og 4B Arkitekter gikk av med seieren. Tre bygg skal rives og erstattes med nye. I tillegg skal tre bygg vernes og rehabiliteres. les mer...

Kjøpte vikartjenester for 160 mill. utenfor rammeavtalene

Uke 11- Riksrev-vikarer Alle de undersøkte 21 helseforetakene kjøper tjenester fra leverandører uten rammeavtale. Andelen som disse kjøpene utgjør, varierer fra 8 til 69 prosent. Dette fremgår av en undersøkelse som Riksrevisjonen har gjennomført. Kjøpene har foregått på tross av at det er gjort nasjonale rammeavtaler for leie av den aktuelle typen helsepersonell. Til sammen er det kjøpt vikartjenester utenfor rammeavtalene for 160 mill.
les mer...

Forslag om økt klagegebyr til KOFA

136387580 - benytt muligheten til å gi din høringsuttalelse

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har den 7. mars 2012 sendt på høring forslag om å øke klagegebyret for behandling av saker i KOFA. Det foreslås at gebyret for klage økes til kr. 8.000,-, og at det innføres gebyr på kr. 1.000,- for klage om ulovlig direkteanskaffelse.
les mer...

Kamp om milliardprosjektet vei/bane langs Mjøsa

Uke 10 - Mjøsa-vei og bane-B Byggingen av vei og jernbane langs Mjøsa i felles entreprise tar til i april. Tilbudene på første parsell er kommet, og prislappen kommer til å ligge nær to milliarder kroner. En østerriksk og en tysk entreprenør er å finne blant tilbyderne - på lag med norske og svensk/norske kollegaer. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen mottok totalt fire tilbud på denne parsellen, men en tilbyder ble avvist. les mer...

Skjerper kommunikasjonen etter innkjøpsnederlag i retten

Uke 09 - Helse Sør-Øst-rapport En anskaffelsesprosess i regi av Helse Sør-Øst havnet i rettsapparatet, der foretaket som er største bestiller i Norge av spesialisthelsetjenester, ikke fikk medhold. En evaluering ble satt i gang, og ett av hovedfunnene i rapporten er at mål og strategier innenfor de aktuelle fire fagområdene kunne vært bedre kommunisert. En rekke anbefalinger er lagt fram, og foretakets styre fikk forleden beskjed om at en rekke av tiltakene er iverksatt – og for mange eksisterer det konkrete tidsfrister. les mer...

Tromsø får nytt politihus til en kvart milliard i 2014

8_2012_troms I mai 2014 skal Tromsøs nye politihus etter planen stå klart til innflytting. Det melder byggherren, Statsbygg. Prosjektets kostnadsoverslag ligger på i overkant av en kvart milliard kroner. Det er stilt miljø- og energikrav til bygningen, som, ifølge beskrivelsen, «..skal det signalisere den betydningen bygget og dets funksjoner har.» les mer...

Samordning og standardisering skal gi mer effektive utstyrskjøp

medisin7_2012 Samordning av innkjøp og standardisering av utstyrsparken er sentrale innspill til Helse Sør-Øst’s fremtidige kjøp og håndtering av medisinsk-teknisk utstyr. Dette fremgår av rapporten fra et prosjekt som har foretatt en gjennomgang situasjonen for denne typen utstyr i det regionale helseforetaket. Forventningene er at rapporten skal gi grunnlag for en mer effektiv anskaffelsesprosess og muligheter for mer optimale anskaffelser.les mer...

Ferjefri E39 etter konkurransepreget dialog?


Uke 06-12 Vegvesenet-E39 Entreprenører, finansfolk, konsulenter og rådgivere spisser ørene: Statens vegvesen skal planlegge ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim, foreløpig kostnadsberegnet til 100 milliarder kroner. Her kreves innovasjon, ny kunnskap og teknologi. Bare for 10-15 år siden regnet myndighetene med at flere av fjordkryssingene var urealistiske, men ikke slik i dag. Konkurransepreget dialog er aktuell som gjennomføringsmodell.les mer...

«Gråsone» mellom sosiallov og innkjøpsregler

Uke 05-12 Faglig hjørne-leveranse Det råder uklarhet i forholdet mellom lov om sosiale tjenester og lov om offentlige anskaffelser. Problemet oppstår dersom det ikke skilles mellom boligtilbud og tjenesteytelser når en kommune kjøper tjenester fra private tilbydere til enkeltpersoner. Statens helsetilsyn ber i brev til Helse- og omsorgsdepartementet om en avklaring. Spørsmålet er om slike kjøp omfattes av anskaffelsesreglene. Likeledes om hvilke krav som eventuelt kan settes til side i kontrakten uten at erstatningsansvar utløses hvis kontrakten må endres.les mer...

Norsk entreprenør med svensk kompetanse i ny E6-kontrakt

e6 En ny kontrakt i E6-prosjektet Trondheim – Stjørdal er signert: Entreprenøren Peab har fått tilslaget og prislappen er 180 millioner. Entreprenøren skal selv ta seg av prosjekteringen – en rolle som en byggherre vanligvis setter ut til en prosjekterende konsulent. I tillegg skal Peab trekke mye på svensk kompetanse. les mer...

IKT-investeringer for en halv milliard i Helse Nord

Uke 03-Helse Nord-IKT Innenfor det regionale helseforetaket Helse Nord skal det nå innføres kliniske IKT- systemer, og det er snakk om en samlet investering på nær en halv milliard kroner fram til systemene er på plass om fire-fem år. En krevende anskaffelsesprosess er tilbakelagt, og tre leverandører fikk kontrakt. les mer...

Tsjekkisk lovforslag mot korrupsjon i offentlige anskaffelser skaper strid

Et lovforslag i Tsjekkia, som pålegger vinnere av konkurranser om offentlige anskaffelser å offentliggjøre eierstrukturen i selskapet, skaper strid. Forslaget er et ledd i kampen mot korrupsjon ved offentlige anskaffelser. les mer...

Innkjøpspraksis på rett vei

KOFA_vv2 De siste statistikkene fra KOFA viser en bedring i etterlevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser.les mer...

Bøyde seg ikke for avvisningen, fikk KOFA-medhold i klage


Uke 02-KOFA-Oslo legevakt Leverandøren gav seg ikke, avvisning til tross. Det førte oppdragsgiveren opp i en situasjon der han hadde plikt til å oppfordre alle deltakerne i konkurransen om å forlenge sine tilbud før vedståelsesfristen. Det hadde han ikke gjort, og slik situasjonen ble, var det et regelbrudd, ifølge KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Den ivrige leverandørens tilbud var nemlig fortsatt bindende, trass i avvisningen. les mer...

Tre fikk kontrakt – skal utvikle og prosjektere nullenergibygg

Uke 02-Forsvarsbygg-miljøbygg Tre firma er valgt ut til å prosjektere det som skal bli et «nullenergibygg» på marinebasen Haakonsvern i Bergen. Kravet til firmaene var bl.a. at de var i besittelse av miljøkompetanse og interesse for å utvikle en bygning som energimessig kan bli unik i sitt slag i Norge. - Dette prosjektet krever et lærevillig og robust rådgiverteam, poengterer Forsvarsbygg, som er byggherre. De samarbeider for øvrig allerede med forskningsmiljøer om å utvikle mulighetene for at bygget kan bli et såkalt nullenergibygg. les mer...

Fra konkurranseutsetting til egenregi 60 ambulanser kjøpt, vil ha tilbud på nær 40 stasjoner

Uke 01- Helse Midt-Norge-ambulanser Det er nå ett år igjen til at det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge selv skal stå for driften av ambulansetjenesten sin. Da er det slutt på konkurranseutsettingen. Omstillingen krever stor innsats: Fram til nå er det gjort avtale om kjøp av 60 nye biler, det er for tiden i gang en anbudskonkurranse for å skaffe leieavtaler for nærmere 40 ambulansestasjoner, og et eget helseforetak er etablert for å ta seg av omstillingsprosessen. Dette foretaket skal etter planen leges ned ved utgangen av 2014.les mer...

Ny avtale sikrer økt bruk av telemedisin og fjerndiagnoser

Uke 51 -Helsenett Muligheten for å bruke telemedisin vil ventelig øke betydelig i årene framover. En ny avtale som Norsk Helsenett har gjort, åpner for mer samhandling i helsesektoren ved at videoutstyr kan brukes til fjerndiagnoser, operasjoner og øvrige konsultasjoner i økende grad. Nå er det 680 tilknyttede studioenheter samt 200 desktopklienter (HD-video via PC) i helse-Norge, men man venter en dobling av antall studioenheter og at desktop blir «allemannseie». Avtalen er to-årig med opsjon på forlengelse 1+1 år og har en anslått verdi på 90-120 millioner kr over hele avtaleperioden.
les mer...

Antall anleggskontrakter rett til værs i 2011 


Uke 50 - MEF-rapport des2011 Antallet anleggskontrakter er økt kraftig i 2011, og totalverdien av kontrakten er doblet i forhold til 2010. Dette viser en fersk rapport fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). På tross av dette er det fortsatt tilfredsstillende konkurranse i markedet, slik MEF ser det. Andelen tilbydere pr. kontrakt er bare redusert med én i gjennomsnitt pr. konkurranse. I år har det vært 3,6 tilbydere pr. konkurranse.
les mer...

Forbereder en «høyrisikoanskaffelse» – krav om etisk handel

Uke 49 - Helse Sør-øst-etikk I februar neste år går Helse Sør-Øst ut i markedet med kunngjøring av en anskaffelse på kirurgiske instrumenter til bruk på sykehusene i hele regionen. I kravspesifikasjonen skal det stilles krav om oppfølging av etisk handel. Helseforetaket vurderer av den grunn anskaffelsen som en «høyrisikoanskaffelse». les mer...

Sjelden veikontrakt på E39: Utrede energiutvinning på broer og tunneler

Uke 48 E39-energi kopi Sju svenske og norske leverandører kjemper om å få kontrakten for å lage en mulighetsstudie for energiutvinning på broer og tunneler på E39. Det er Statens vegvesen som har kunngjort konkurransen, og fristen for levering av tilbud er nå gått ut. Gjennom mulighetsstudien skal potensialet for energiproduksjon ved fjord- og elvekryssing klargjøres, og det er ventet at den som får kontrakten, skal presentere utfordringene og mulighetene – et grunnlag for innovasjon. les mer...

Omfattende evaluering av anskaffelser i Helse Nord

Uke 47 - KOFA - ambulansebåt En omfattende evaluering av anskaffelsesprosessene i forbindelse med fem nærmere bestemte kontrakter for kjøp av helsetjenester er i gang i det regionale helseforetaket Helse Nord. Utgangspunktet er ikke bare helseforetakets perspektiv, men også pasient- og leverandørperspektivet. Resultatet er ventet i januar neste år, og det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bedt de fire regionale helseforetakene om å gjøre slike vurderinger.
les mer...

Vant konkurransene om tilstandsvurdering av Regjeringskvartalet

nyehtsbrev_26_2011_regjeringskva Statsbygg skal gjennomføre en ny omfattende teknisk gjennomgang av bygningene i Regjeringskvartalet. Arbeidene starter 14. november allerede. Tre firmaer gikk seirende ut av de to åpne anbudskonkurransene om oppdraget, og gyver løs på tilstandsvurderingen i team med Statsbygg. Hovedtyngden av arbeidene skal være klar før jul. les mer...

Lovforslag til nye håndhevelsesregler er fremlagt

101390464 kopi Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til skjerpede regler for håndhevelse av offentlige anskaffelser. Det skal nå bli lettere for leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen å sikre sine rettigheter. Reglene skal også bekjempe grove brudd på regelverket. Dette gjelder særlig brudd på kravet til åpne konkurranser om offentlige anskaffelser.les mer...

Ambulanse-utfordringer i kø for Helse Midt-Norge

Uke 45 - Helse Midt-Norge-ambulanse Vesentlige innkjøps- og kontraktsutfordringer er knyttet til Helse Midt-Norges arbeid med å overta hele sin ambulansetjeneste selv. Det er ennå ett år igjen av kontraktene med de private drivere, og det regionale helseforetaket ber helseforetakene skjerpe kontraktoppfølgingen slik at kvaliteten på tjenesten ikke senkes i de gjenværende måneder. I tillegg skal det inngås leiekontrakter for minst et titalls ambulansestasjoner, og da dukker det opp en klassisk innkjøpsbalansegang: Når er det en ren leiekontrakt, og når er det en bygg- og anleggskontrakt? les mer...

Nytt kontorbygg på Haakonsvern skal bli nullenergibygg

Uke 45 -Forsvarsbygg-nullenergiForsvarsbygg skal reise nytt kontorbygg på Haakonsvern for Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), og ambisjonen er klar: Bygget skal utvikles til et nullenergibygg. 15. november går fristen ut for å levere tilbud på prosjektering av det nye kontorbygget. les mer...

Skal gjøre avtaler for 680 mill. årlig uten sluttdato

Uke 43 - Helse Sør-Øst-rusavtalerHelse Sør-Øst RHF har startet arbeidet for å inngå langsiktige avtaler med private ideelle institusjoner om framtidig behandlingstilbud for rusmiddelmisbrukere. Det dreier seg om avtaler som skal gjelde fra 1. juli 2012 uten en bestemt sluttdato. Med en ramme på 680 millioner kroner i året skal det regionale foretaket inngå samarbeidsavtaler om tilbud til en pasientgruppe med flere ulike behov. les mer...

Byggkontrakter i militærforlegning Nasjonale tilbydere måtte bite i gresset

Uke 42 - Forsvarsbygg-Jmoen De nasjonale tilbyderne måtte se seg slått av lokale og regionale entreprenører da Forsvarsbygg gjorde de første Jørstadmoen-avtalene. Det gjaldt fem entrepriser for til sammen om lag 83 millioner kroner. Også i dette prosjektet legger Forsvarsbygg til grunn samordning av digital informasjon fra de ulike fagområdene gjennom hele byggeprosessen.
les mer...

Sparer årlig 300 mill. på innkjøp – vil bli bedre på innovasjon

Uke 41 - Helse-Sør-Øst-innkjøpspolitikkVed å styrke innkjøpskompetansen og oppfølgingen av hele anskaffelsesprosessen i helseforetakets regionale anskaffelser, sparer Helse Sør-Øst 300 millioner kroner i året. Helse Sør-Øst handler alene inn for mer enn 20 milliarder kroner. Regionale innkjøp har også gitt et handlingsrom slik at foretaket kan følge opp de etiske og miljømessige konsekvensene i produksjonskjeden i de produktene som kjøpes. Helse Sør-Øst er også i gang med å bli bedre på innovasjon gjennom sine innkjøp les mer...

Startskudd for nytt, stort byggeprosjekt i Oslo

Statsbygg-folkehelsaStartskuddet for arbeidet med et nytt, stort byggeprosjekt i hovedstaden er gått. Det gjelder nye lokaler for Nasjonalt folkehelseinstitutt med nær 1000 ansatte. En anbudskonkurranse er i gang – det skal gjøres kontrakt med en prosjekteringsgruppe med alle fag for prosjektering frem til ferdig forprosjekt. I tillegg kommer opsjoner. Prosjektet skal være et foregangsprosjekt når det gjelder energi og miljø, og det stilles krav til at byggene skal være bedre enn standardkravene til miljø ved ferdigstillelse.
les mer...

Store sykehusentrepriser på gang i Østfold

Nytt ostfoldsykehus35 Nå er anleggsarbeidet på byggetomten til det nye Østfoldsykehuset på Kalnes i full gang, og i desember i år skal den første av de store entreprisene legges ut. Det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg er det største byggeprosjektet i Østfold noensinne og sykehuset skal stå ferdig i 2016. Hovedtyngden av prosjektering og kontrahering vil pågå i 2011 og 2012. For brukerutstyr vil hovedtyngden av anskaffelser gjennomføres i 2013-2014.
les mer...

Nye E18-kontrakter i Vestfold på løpende bånd

Pasted GraphicI løpet av et drøyt halvår gjør Statens vegvesen de tre kontraktene som gjelder bygging av ny E18 fra Tønsberg til Sandefjord. Den første ble undertegnet i juni i år, og de to første er allerede signert med en samlet kontraktsum på om lag 1,2 milliarder kroner for ca. 17 kilometer Europavei. Den nye E18-parsellen i fire felt skal står ferdig høsten 2014, og da gjenstår det bare å få ny E18 forbi Larvik.les mer...

Milliardinnkjøp i pakt med etisk handlingsplan

Uke 37 Helse Vest-etikk kopi De 35 milliardane som årlig blir brukt på innkjøp i regi av de regionale helseforetakene, skal benyttes i tråd med en ny etisk handlingsplan. Rett nok er det bare de store anskaffelsene som skal telle med, men kompetanse og kunnskap om etisk handel skal spres i alle helseforetakene. Oppfølging og forbedringstiltak er også med i planene.
les mer...

Skal restaurere Eidsvollsbygningen for 167 millioner

EidsvollbygningenSkanska Norge AS har kapret en ytterst sjelden kontrakt: De skal sette i stand en bygning slik at den mest mulig ser ut som den gjorde i 1814. Det gjelder Eidsvollsbygningen som skal restaureres og settes i stand til grunnlovsjubileet i 2014. Statsbygg er oppdragsgiver, og kontraktsummen er på 167 millioner kroner for restaureringen av ett av de viktigste nasjonalsymbolene i Norge.les mer...

Satser på kategoristyring for å få kontroll med etterlevelsen av innkjøpsreglene


31Helse NordDet gjenstår en god del tiltak og forbedringer spesielt ved noen av helseforetakene, og det er betydelig risiko for at regelverket for offentlige anskaffelser ikke følges i alle deler av organisasjonen. Dette gjelder spesielt for innkjøp som ikke foretas gjennom helseforetakenes innkjøpsavdelinger. Slik skriver adm. dir. ved Helse Nord til styremøtet 31. august i sin oppsummering av gjennomførte internrevisjoner. Kategoristyring og flere medarbeidere er tiltak som skal bidra til bedre kontroll med etterlevelsen av innkjøpsregelverket. les mer...

Kontrakt etter kontrakt i gammel militærleir

JørstadmoenDen gamle militærleir Jørstadmoen utenfor Lillehammer får en ansiktsløftning etter at Forsvarsdepartementet tidligere i år signaliserte en bevilgning på nær 150 millioner kroner til arbeidet. Interessen var derfor stor da Forsvarsbygg arrangerte leverandørtreff for å presentere sine planer. Nye befalsforlegning kommer, likeledes fritidsmesse og kontorarbeidsplasser. Forsvarsbygg har for øvrig som mål at minimum 80 % av energileveransene skal være fornybar energi.les mer...

Storinvesteringer i helseforetak skal kvalitetsikres – rammeavtale inngått


Uke 33 - helseforetak -kvalsikr Investeringer i helseforetakene på over 500 mill. kroner skal kvalitetsikres før de settes ut i livet – på liknende måte som tilfellet er for for eksempel tilsvarende samferdsels- og forsvarsprosjekter. Fire leverandørgrupper med eksperter bl.a. fra konsulent – og arkitektfirmaer har nå fått rammeavtale med helseforetakene fram til utløpet av 2014 for å gjøre jobben.
les mer...

Utenlandske entreprenører lukter på norske vegprosjekter

Uke 32-Vegvesenet-Rv2Tyske og østerrikske entreprenører lukter på oppdrag på ny riksvei 2 fra Kløfta til Kongsvinger, melder Statens vegvesen. Nye entrepriser kunngjøres nå i tur og orden. Fem firmaer leverte tilbud på den første av tre entrepriser på strekningen fra Slomarka til Kongsvinger. Veidekke hadde den laveste tilbudsprisen med 193 millioner kroner. Strekningen fra Slomarka til Kongsvinger skal stå ferdig i 2014les mer...

Initiativ til debatt om innkjøpsstrategi

7.001-001Bør det ligge helhetlige, nasjonale strategier bak årlig bruk av 400 milliarder offentlige kroner? Tre stortingsrepresentanter mener det bør drøftes, og at siktemålet bør være mer innovasjon og leverandørutvikling. Det er et tegn på at parlamentarikerne for frøste gang løfter seg og inviterer til perspektivdebatt om offentlige anskaffelser. Politisk uro blir det neppe. Det kan det imidlertid gjøre når Stortinget skal ta standpunkt til KOFAs fremtid. les mer...

Kriteriebalanse på en knivsegg

6.001-001Det er som å balansere på en knivsegg: En betraktning fra EU-domstolen i en sak som gjaldt noe helt annet, har gitt oppdragsgivere overraskelser og KOFA noe å tenke på. ”Lianakis” er stikkordet. KOFAs tolkning av betraktningen er at man kan bruke samme begrep både som kvalitetskriterium og tildelingskriterium, men innholdet i begrepet må være vesensforskjellig – og det må komme tydelig fram i konkurransegrunnlaget. Her har mange oppdragsgivere bommet. les mer...

Vil ha frihet til å bestemme selv

5.001-001En av de store thrillerne i EUs arbeid med å modernisere det offentlige innkjøpsregelverket ligger i spørsmålet: Hvilket omfang skal den kommunale sektoren ha til selv å organisere sin tjenesteproduksjon uten grenser satt av reglene for offentlige innkjøp? Det er dagens til dels rigide egenregi-bestemmelser Europas kommunale sektor vil til livs. Men næringslivet stritter imot: Hvem vinner?les mer...

Ja til frivillige, nei til kommersielle

4.001-001De vil ha med de frivillige aktørene i løsningen av utfordringene innenfor helse- og omsorgssektoren, ikke de kommersielle. Derfor utreder nå regjeringen hvorledes de skal legge til rette for at de mange frivillige får en bit at den store, statlige ”oppdragskaka”. Et hovedpunkt er hvordan å ta vare på de som ikke får kontrakt.
les mer...

Små tuer kan velte store lass

3.001-001I en konkurranse om offentlige oppdrag er to viktige forhold alfa og omega: Lese og forstå konkurransedokumentene og følge regelverket til punkt og prikke. Her er ingen plass til omtrentlighet eller gambling, selv ikke i de minste detaljene. Vi kan riste på hodet av denne pinlige grundigheten, men alternativet er antakelig enda mer hoderystende.les mer...

”Svarte-Per”-spillet i offentlige kontrakter

2.001-001.001-001Risikofordelingen i kontrakter mellom offentlige oppdragsgivere og deres leverandører er et stridens eple. En slags ”terrorbalanse” råder for tiden, men det skal ikke store forsøkene på å flytte mer risiko over på motparten før det ropes alarm. Det dreier seg om å hindre at man blir sittende med ”svarte-Per” dersom noe uforutsett skjer.les mer...

Hver fjerde KOFA-sak gjelder avvisning

1.001-001I KOFAs arkiver fins rikholdig dokumentasjon når det gjelder klagesaker der avvisning av leverandør eller tilbud er tema. Få andre problemstillinger dukker så ofte opp på klagenemndas bord. Nemnda ble opprettet for å bidra med kunnskap om praktisering av regelverket, og når det gjelder avvisning, er KOFAs bidrag gjennom årene omfattende.les mer...

Mye lengre enn tidligere i avtalekrav om standardisering


Helse Vest øker kapasiteten for MR/CT i Helse Stavanger og Helse Fonna for å få bukt med lang ventetid for pasientene. Kapasiteten skal særlig brukes til å følge opp kreftpasienter. I konkurransegrunnlaget for den nye avtalen har Helse Vest gått mye lengre enn tidligere i å kreve standardisering mellom de private aktørene og helseforetakene.
Uke 31-Helse Vest-ventetid
les mer...

Tromsø-kontrakter på to milliarder ut i markedetTromsø-kontrakter til en samlet verdi i størrelsesorden to milliarder kroner blir i årene fremover lagt ut på anbud. Det er Statsbygg som skal investere beløpet, og det dreier seg om fire byggeprosjekter. De planlagte byggeprosjektene vil bidra til aktivitet i bransjen, heter det. Ett av byggene skal være pilotprosjekt for redusert utslipp av klimagasser, og entrepriseformene omfatter så vel samspillsformer som totalentreprise med løsningsforslag.
Pasted Graphic 1
les mer...

Helse Bergen historisk – først ute med ny, europeisk e-fakturaFor kort tid siden begynte uttestingen av piloten for et nytt, europeisk fakturasystem. Helse Vest var den første offentlige innkjøperen som logget seg på. Helse Bergen ble i den forbindelse historisk. Som første norske virksomhet mottok de en elektronisk faktura gjennom PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online), et banebrytende system for elektronisk handel på tvers av Europa.
Pasted Graphic


les mer...

Ny KOFA-lederSpesialrådgiver og tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn er i statsråd i dag oppnevnt som ny leder av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Han har vært medlem av nemnda siden 2009 og overtar nå etter advokat Bjørg Ven, som har ledet nemnda siden etableringen i 2003.  Advokat Gro Amdal er oppnevnt som nytt nemndmedlem.
Pasted Graphicles mer...

Tre kjøpsprosesser i Helse Vest skal under lupenTre av fjorårets anskaffelsesprosesser skal i år under lupen i Helse Vest. Det varsler det regionale foretaket i en rapport til styret. Evalueringene er en oppfølging av krav som eieren, Helse- og omsorgsdepartementet, har stilt. En rekke strenge krav stllles til hva evalueringene skal inneholde – alt fra hensynet til pasienttilbudet til konsekvenser for den fremtidige konkurransesituasjonen. Det er kjøp av helsetjenester som skal evalueres.
Pasted Graphic 1


les mer...

Tilbud gjelder, ikke uttalelser i en rettstvist


Hvis en valgt leverandør ikke etterlever kontraktvilkårene, avgjøres hans videre skjebne etter kontraktens misligholdsbestemmelser. Om han i en rettstvist før han blir tildelt kontrakten, uttaler at han ikke kommer til å følge noe som fremgår av kontraktkravene, gir ikke det grunn for avvisning. Det er tilbudet ”as is” som skal legges til grunn for kontrakttildelingen, fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), i en klagesak der krav til lønns- og arbeidsvilkår sto sentralt.
Pasted Graphic 1

les mer...

Hvor egnet er innkjøpsreglene ved hjelpemiddel-kjøp?En snever fortolkning av lov om offentlige anskaffelser fører til en innkjøpspolitikk som begrenser valgmulighetene for bruker og vil på sikt gi monopollignende forhold. Det er behov for en prinsipiell vurdering og gjennomgang av hvor egnet lov om offentlige anskaffelser er på et så personlig og kroppsnært område som tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. Det er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) som mener dette.
Pasted Graphic

les mer...

Nye høyskolebygg i Bergen for 400 mill.Statsbygg skal reise høyskolebygg i Bergen for en samlet kontraktsum på ca. 400 millioner kroner. Det gjelder Norges Handelshøyskole, som får nybygg i april 2013, og Høgskolen i Bergen (bildet) som ved studiestart i 2014 kan ønske alle sine studenter velkomne på ett sted og ikke spredt omkring på byen.
Pasted Graphic 2
les mer...

Skal få proffere leverandører av vikarer
I kjølvannet av uro og regelbrudd knyttet til leverandører av vikarer til helsesektoren, har bedriftenes NHO-organisasjon og de regionale helseforetakene gått sammen om en leverandørutviklingsoffensiv. Formålet er en ytterligere profesjonalisering av bransjen, der kompetanseheving står sentralt.Pasted Graphic 1les mer...

I gang med evaluering av anskaffelsesprosesseneStyret i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst har gitt grønt lys for å sette i gang evaluering av foretakets anskaffelser. Siktemålet er å trekke lærdom til bruk i det videre arbeidet med anskaffelser. Evalueringen i Helse Sør-Øst skal være ferdig i løpet av sommeren, og ende opp i en rapport med innspill til handlingsplan for kjøp av helsetjenester og nye anskaffelser. Helse Sør-Øst RHF har avtaler med private leverandører av helsetjenester på om lag 2,8 milliarder kroner.
Helse Sør-Øst-evalueringliten
les mer...

Tar nye grep for økt konkurranse om veikontrakter

Pasted Graphic 3

Statens vegvesen tar grep for å øke konkurransen om de såkalte funksjonskontraktene.
Den viktigste grunnen er at det ved flere utlysninger av funksjonskontrakter bare er kommet inn ett eller to tilbud. Resultatet er at en funksjonskontrakt i Finnmark skal deles opp i mindre deler og nye kontraktformer skal prøves ut. I Nordland arbeider Statens vegvesen med nye kontraktformer i forbindelse med ny E6.les mer...

Inviterer styret tettere inn i innkjøpsplanleggingen


Styret i Helse Nord skal involveres i planleggingen av anskaffelser av helsetjenester og andre anskaffelser av stor samfunnsmessig betydning. Det fremgår av saksdokumenter som er lagt fram for styret. I gjennomføringsfasen er det ikke aktuelt å involvere styret,slik adm. direktør ser det, fordi det meste her er regulert av regelverket. Det er lite som kan endres/påvirkes i denne fasen uten at det samtidig er risiko for brudd på regelverket og fare for forskjellsbehandling mellom tilbydere, heter det.
Pasted Graphic 2les mer...

Utvikler nye kontraktgrep for å temme kostnadseksplosjon


Sykehuset Innlandet hadde gjennomført en ulovlig direkteanskaffelse, men slapp overtredelsesgebyr. Slik konkluderte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en klagesak som NHO-foreningen Norsk Industri sto bak (KOFA-sak 2010/338). Klagenemnda fant ikke grunnlag for å påvise grov uaktsomhet ved tildeling av en vaskerikontrakt til et selskap som foretaket er storeier i.
Veivesenet-handlprogrles mer...

Effektiv konkurranseutsetting i jernbaneutbyggingen

Jernbanebygging Jernbaneverket (JBV) skal legge til rette for effektiv konkurranseutsetting i markedet, og etaten skal rendyrke sin byggherrerolle. Utbyggingsdelen er i ferd med å revidere sin overordnede kontraktsstrategi. Dette var hovedbudskapet på den ”bransje- og leverandørdagen” som Jernbaneverket nylig gjennomførte. Straks etter kom det en undersøkelse som viste at 41 prosent av maskinentreprenørene har kompetanse og maskiner til å bygge jernbane.
les mer...

Fikk utviklingskontrakt verd 350 mill.

Vegvesenet-Autosys kopiIKT-løsning for motorvogn- og førerkortregistret

Statens vegvesen har valgt Steria som leverandør for videreutvikling av nytt Autosys, det nasjonale motorvogn- og førerkortregisteret. Kontraktrammen er 350 millioner kroner. Nytt Autosys er blant de største og mest komplekse IKT-løsninger i det offentlige i Norge. På dette området finnes det ingen hyllevareprodukter eller andre løsninger som kan benyttes, og derfor er mye av arbeidet rene utviklingsoppgaver.
les mer...

Skjerper kravene til miljø og samfunnsansvar i innkjøp

Helseforetak og miljø kopiHelseforetakene bør arbeide bedre med å sette miljøkrav. De bør følge i Helse Sør-Østs fotspor når det gjelder risikovurdering og oppfølging av etiske krav i anskaffelsene, og det må lages miljøkriterier knyttet til transport. Dette fremgår av sluttrapporten fra et felles prosjekt i regi av de fire regionale helseforetakene og Hinas (Helseforetakenes Innkjøpsservice AS). Det foreslås for øvrig at Hinas bør være pådriver for samfunnsbevisste anskaffelser.
les mer...

Forsvarsbygg med digitale konkurransedokumenter

Forsvarsbygg-buildingSMART kopi Konkurransedokumentene i en åpen anbudskonkurranse om et nytt bygg i Bergen i regi av Forsvarsbygg består av en komplett digital 3D-modell uten papirer, Ut av den digitale modellen kan leverandørene hente alle de opplysninger som er nødvendig for å kunne levere tilbud – også data om fremdriften i prosessen. Samtidig har Forsvarsbygg jevnlige møter der leverandørene kan stille spørsmål til den konkrete modellen.les mer...

Helseforetakene forsterker oppfølging av vikarkontrakter

Helseforetak-vikarer kopi Oppstyret i den såkalte Adecco-saken har satt enda mer fart og kraft i kontraktoppfølgingen til de fire regionale helseforetakene når det gjelder avtalene om leveranse av helsepersonellvikarer. De interne forholdene sjekkes dermed på nytt bare snaut tre kvart år etter en landsomfattende revisjon av de samme avtalene. I tillegg har foretakene bedt alle leverandører om å signere og forplikte seg på en ny erklæring om at de forstår og holder seg innenfor lover og forskrifter. les mer...

Statsbygg skjerper miljøkravene til leverandørene

Statsbygg kopi Statsbygg skjerper sine miljøkrav til rådgivere, entreprenører og leverandører. Innskjerpingen vil skje gradvis i pakt med Statsbyggs nye miljømål for 2011-2014 og langsiktige miljøambisjoner fram mot 2030. Statsbygg handler varer og tjenester fra byggenæringen for over tre milliarder i året, og mange vil derfor merke bygg- og eiendomsgigantens skjerpede krav.les mer...

Strenge etiske krav til innkjøp for nytt sykehusbygg

Østfoldsykehus kopi Byggingen av nytt sykehus i Østfold skal følge de etiske retningslinjene for innkjøp i Helse Sør-Øst, og det skal ikke forekomme avvik fra reglene om offentlige anskaffelser. Byggeprosjektet skal likeledes følge tilsvarende krav til etiske leverandørkjeder. Dette har byggherren, Helse Sør-Øst, fastsatt. Prosjektet har fastlagt en entreprise- og kontraktsstrategi med formål å legge grunnlag for en gjennomføringsmodell som gir trygghet for å oppfylle resultatmålene for prosjektet (kostnader, kvalitet og tid). les mer...

Vant ikke fram med det ene – lyktes med det andre


asyl Det sto påstand mot påstand mellom partene om det var ført reelle forhandlinger eller i, og KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) kunne intet gjøre med det på grunn av kravet om skriftlig saksfremstilling. Det var her klageren så sitt snitt. Dersom det ikke foreligger noe skriftlig om dette, betyr jo det at det ikke er ført referat fra forhandlingsmøtet, og det er brudd på reglene om etterprøvbarhet. Det gav KOFA klageren rett i. les mer...

Økokrim-gransking ikke i veien for nye asfaltkontrakter

asfalt Statens vegvesen la nylig ut 104 kontrakter ut på anbud for vedlikeholdsasfaltering av riks- og fylkesveien i 2011, fremgår det av en melding fra vegmyndighetene. Tilbudsfristen er i begynnelsen av mars. Kunngjøringen av kontraktene kom i tid omtrent samtidig med påstandene om prissamarbeid i asfaltbransjen. Hvorvidt noen tilbydere skal utelukkes, vil bli vurdert ved utløpet av anbuds- eller vedståelsesfristen

les mer...

Starter ny prosess om ambulansekontrakter

Ambulanse- Helse Midt kopiNesten to år før ambulansekontraktene i Helse Midt-Norge løper ut setter det regionale helseforetaket i gang prosessen som skal avgjøre om man i de kommende årene skal drive selv eller satse på en fornyet konkurranseutsetting. I tillegg til at konkurranseutsetting i seg selv er politisk omstridt, har Helse Midt-Norge selv smertelige erfaringer fra siste runde med ambulansekontrakter: Avbrutte kontrakter, søksmål og forrige adm.dir.s avgang – for å nevne noe.les mer...

Ber om vurdering av statlig kontraktsstrategi

Uke 05 - KontraktstrategiStatens kontraktstrategi førte i 2010 til at de mindre bedriftene ble skivset fra to sider: Det var færre kontrakter å kjempe om, og de store bedriftene kapret kontraktene – selv småkontrakter til under 10 millioner kroner. Derfor ber nå maskinentreprenørene myndighetene om å se på sin kontraktstrategi. Ordretørke og ledig kapasitet fører også til at kompetansen forsvinner og at bredden på tilbudssiden kan bli svekket.
les mer...

Råd om avvisning av straffedømte leverandører

Korrupsjon kopiDet er en hel rekke uavklarte spørsmål knyttet til avvisning av straffedømte leverandører. En viktig forklaring på det er at det står lite om de konkrete utfordringene i regelverket, og at rettspraksis fram til nå har vært heller sparsom. Nå kommer de frøste norske forsøkene på fortolkning, gjennom en fortolkningsuttalelse fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og en kommentarutgave fra advokat Robert Myhre.les mer...

Kritikk fra mange hold etter konkurranse om rusbehandling

Rusbehandling kopiFem private, ideelle institusjoner har fått avtale med det regionale helseforetaket Helse Vest for behandling av rusavhengige. Verdien på avtalene for inneværende år overstiger en kvart milliard kroner. Men noen ble avvist, og det har skapt bråk: Kritikk fra stortings- og kommunehold, og en runde i retten. Hvis stortingspolitikerne ikke ønsker at det offentlige skal gjennomføre anskaffelser blant ideelle organisasjoner må loven endres, repliserer helseforetaket, som også påpeker at dokumentene i anskaffelsen ikke kan sendes ut på høring – for eksempel til kommunene – i forkant uten å komme i konflikt med anskaffelsesregelverket. les mer...

Gigantkamp om Vestlandskontrakt på nær èn mrd.

Uke 3 - Ringveg VestFem entreprenørgiganter kjempet om en veikontrakt på Vestlandet verd godt over 800 millioner kroner. AF-gruppen gikk av med seieren, men det var bare sju-åtte prosent som skilte de fem. Statens vegvesens regner med at anleggsarbeidet kan starte i mars, og veistrekningen skal stå klar om fire år. Sprengningsarbeidene vil vare i to av årene.les mer...

Prisforutsetning gav grunnlag for avvisning

Kofa kopiEn forutsetning i et tilbud om rom for forhandlinger om prisjusteringer var et så vesentlig forbehold at det var rett å avvise tilbudet. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast i en avgjørelse som gir Statens vegvesen medhold. For at det skal være mulighet for å regulere prisene, må det fremgå av konkurransegrunnlaget. I denne saken gjorde det ikke det, men formuleringer som oppdragsgiveren benyttet, kunne riktignok skape tvil. les mer...

Duket for knallhard kamp om pasientkjøring i distrikter i nord

Pasientreiser kopiI en rekke områder nord i Norge er det nå duket til ny kamp om pasientreise-oppdrag mellom drosjene og turbilene. Helseforetakene i Helse Nord kunngjør nemlig i disse dager konkurranse om kjøp av pasientreiser i Karasjok, Salten og flere områder på Helgeland. Helseforetakene trenger konkurranse om jobbene, derfor er turbilene kommet på banen. Men for mange drosjer i distriktene er pasientkjøringen et ”være-eller-ikke-være” for å overleve.les mer...

Krevende byggeprosjekt til 700 mill.

Statsbygg - HiO kopiStatsbygg er i gang med å rehabilitere det gamle rikshospitalets patologibygg i Oslo med sikte på å gjøre dette til lokaler for sykepleierutdanning. Et supplerende bygg skal også reises, og hele prosjektet er kostnadsberegnet 705 millioner 2009-kroner. Nybygget vil rage syv etasjer over terreng, men får også tre etasjer under bakken. Byggearbeidene foregår i tett bymessig bebyggelse i sentrale deler av Oslo, og det innebærer krevende utfordringer.les mer...

Utvikler trepartssamarbeid for etikk ved innkjøp

TrepartssamarbeidEt såkalt trepartssamarbeid i helsesektoren er under utvikling. Det er helseforetakene, med Helse Sør-Øst i spissen, leverandørene og produsentene som bygger samarbeid. I januar skal, etter planen, det foreligge forslag til mandat og arbeidsform for dette samarbeidet. Avtalene som ligger til grunn for samarbeidet, ble inngått tidlig i høst, og de skal sikre at samhandlingen mellom partene skjer på en faglig og etisk korrekt måte. Kjernen i dette gjelder innkjøp. les mer...

Strengt forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser

97541945 kopiVed åpen og begrenset anbudskonkurranse er det er forbudt å endre eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Forhandlingsforbudet innebærer at det ikke er adgang til å endre tilbudet etter tilbudsfristens utløp og frem til kontrakt er inngått. Forbudet innebærer imidlertid ikke et absolutt forbud mot kontakt mellom partene. Selv om det foreligger et forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser, er det adgang til å foreta visse avklaringer og presiseringer i tilbudet. Disse avklaringsmulighetene gjør at avvisning i visse tilfeller kan unngås.les mer...

Det offentlige anleggsmarkedet har hardnet til

Uke 49-MEF kopi Kampen om de offentlige anleggsoppdragene har hardnet kraftig til etter finanskrisen. Før krisen var det relativt liten konkurranse om hvert anbud. I de fleste tilfeller var det mellom ett og tre tilbud å velge mellom. I 2010 har nesten halvparten av anbudene mellom syv og tolv tilbydere. I 2007 gjaldt dette fire prosent av anbudene. Dette fremgår av en fersk rapport fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).
les mer...

Ulovlig direktekjøp, men slapp gebyr

Uke 49-KOFA-Oppland kopiÅ inngå en kontrakt tre måneder etter at vedståelsesfristen er ute uten å ha anmodet om forlengelse til rett tid, er en ulovlig direkteanskaffelse, slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast i en ny avgjørelse. Men den kvalifiserer ikke til overtredelsesgebyr fordi konkurranse har vært kunngjort, det har vært konkurranse og alt er foregått i åpenhet. Feilen lå i at vedståelsesfristen ble oversittet og at det likevel ble gjort kontrakt i stedet for, som riktig ville ha vært, utlysing av ny konkurranse.
les mer...

Vil i gang med innkjøpstiltak fra dag 1 i 2011

Uke 45 - Helse Nord-oppdragsdokumentHvert helseforetak skal ha oversikt over og følge opp alle innkjøpsavtaler og leverandører. De langt fleste anskaffelser skal gjøres gjennom det nyetablerte innkjøps- og logistikksystemet. Dette er to av seks krav som det regionale helseforetaket Helse Nord stiller til sine helseforetak i et midlertidig oppdragsdokument for 2011. Det endelige oppdragsdokumentet kommer senere på vinteren, men Helse Nord ønsker at helseforetakene kommer i gang med å gjennomføre oppdraget allerede fra årets begynnelse.les mer...

Tråkket helt ny stier gjennom sin anbudsprosess

De to kontraktene som skal til for at Oslo-området får sine første hydrogendrevne rutebusser, er på plass. Ingen i verden har lignende busser; ingen har laget slike fram til nå, heller. Ruter, som er oppdragsgiver, har gjennom sin anbudsprosess tråkket helt nye stier. Det har ikke vært uten utfordringer, så vel når det gjelder kompetanse hos bestiller som erfaringer med offentlige innkjøp hos tilbydere. Vi snakker om miljø-innovasjon i et lite, prematurt leverandørmarked i regi av en krevende offentlig kunde som kjente målene, men ikke alle virkemidlene.les mer...

Lavenergi og avansert prosjektering for krigsskole-nybygg

Forsvarsbygg har signert avtale med AS Selvaagbygg for oppføring av undervisningsbygg for Hærens Krigsskole på Linderud i Oslo. Nybygget er prosjektert som et lavenergibygg, og ved prosjekteringen er det benyttet avansert, teknologibasert metodikk (buildingSMART) for bl.a. å sjekke ut om elementer i prosjektet ”kolliderte”. Avtalen er en totalentreprise med kontraktsum på 21,5 mill kroner.les mer...

Avtaler for milliardbeløp med private helseinstitusjoner

Helse Sør-Øst RHF har tildelt avtaler til private helseinstitusjoner for til sammen 1, 7 milliarder kroner. De nye avtalene skal gjelde fra 1. januar 2011. I tillegg til tilbud innen rehabilitering, spiseforstyrrelser og psykisk helsevern omfatter de nye avtalene også radiologi og laboratorietjenester. Avtalene med de private helseinstitusjonene er et viktig supplement til behandlingstilbudet som er i egne helseforetak. les mer...

Fra opptil 50 til noen få kontrakter på én E6-strekning

Noen få kontrakter i stedet for mellom 30 og 50 kontrakter illustrerer noe av gevinstene som Statens vegvesen venter seg av den nye kontraktformen som planlegges for utbygging av E6 langs Helgeland. Varigheten på kontraktene anslås til 15 år, og dermed kan selskapet som får kontrakten, legge langsiktighet til grunn i sine investeringer. Tidligere erfaringer fra bruk av OPS skal inn i vurderingene, og både prekvalifisering og konkurransepreget dialog kan være aktuelt som kontraheringsform. les mer...

Helseforetak nesten på linje om håndheving

De regionale helseforetakene er for det meste enige om hvordan håndhevingen av regelvert for offentlige anskaffelser bør være. Men på noen punkter brytes harmonien. Innad i Helse Sør-Øst er det uenighet om en oppdragsgiver skal ha plikt til å gi en eller to – som i dag – begrunnelser ved kontrakttildeling. Det er heller ikke enstemmighet om minimums karenstid – her mener Helse Vest at det holder med èn minimumsfrist, ikke to.les mer...

Kapret prosjekteringen av nytt nasjonalmuseum

Statsbygg har inngått kontrakt med Rambøll Norge for prosjektering av det nye nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo. Konkurransen om prosjektering ble utlyst i april i år med tilbudsfrist i juni. 30 interessenter fra inn- og utland mottok tilbudsgrunnlaget. Sju tilbydere, alle med norskbasert organisasjon, leverte tilbud.les mer...

Strever med å få til god innkjøps-organisering

Helse Midt-Norge strever med på finne den best mulige organiseringen av sine innkjøp. For to år siden besluttet styret i det regionale helseforetaket at en såkalt forpliktende nettverksmodell skulle gjelde. To år etter kan man konstatere at flere av forutsetningen for at effektene skulle komme, ikke er på plass. Alt er forblitt som før 2008. Men en ny utredning holder fast på den forpliktende enttverksmodellen. les mer...

Vil ha flere europeiske aktører til norske anlegg

Samferdselsdepartementet har tatt initiativ som kan trekke flere europeiske aktører til det norske markedet. Det er òg et mål å samordne erfaringene med ulike entrepriseformer og legge til rette for økt konkurranse og produktivitet gjennom et bedre samarbeid med bransjen. Dette skriver departementet i forslaget til statsbudsjett for 2011. Statens vegvesen er ellers i gang med utvikling av nye kontraktformer, der det er ønskelig å legge til rette for å se utbygging, vedlikeholdstiltak og drift for en lengre, sammenhengende strekning under ett for å kunne optimalisere tiltakene,les mer...

Leverandør-ja til etisk handel i helse-Norge

En samlet deltagergruppe av leverandører ga Helse Sør-Øst klare tilbakemeldinger på at de ønsket krav til etisk handel velkommen og gjerne ville være med på å utvikle feltet. Dette kom fram på leverandørseminaret som helseforetaket nylig gjennomførte. Leverandørenes ønske var at kravene fra offentlige innkjøpere ble standardisert, og at man ble tydelige på å vekte etiske krav i anskaffelser foran pris, slik at de leverandører som har grepet tak i problematikken og ønsker å gjøre noe med det, får utelling i anbudskonkurransene. les mer...

Anskaffer e-verktøy for samhandling i bygg

Landets største sivile eiendomsaktør, Statsbygg, anskaffer nå verktøy som skal møte fremtiden i byggenæringen. Når giganten foretar slike investeringer, er det et klart signal til bransjen: Nå skal oppdrag i regi av denne store, statlige byggherren løses via elektronisk samhandling og løpende utveksling av informasjoner gjennom byggeprosessen. Leverandør av plattform til formålet er valgtles mer...

Innkjøp til det offentlige innebærer samfunnsansvar

- Det er viktig at både helseforetakene og leverandørene er klar over det samfunnsansvaret som innkjøp til offentlig sektor innebærer, sier Gunnar Bovim, administrerende direktør for Helse Midt-Norge RHF. Han kommenterte avtalen med Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH), og fremholdt at den sikrer at både faglige, etiske og miljømessige aspekter blir ivaretatt i omgangen med leverandørene våre.les mer...

Beste tilbud under 50 pst. av overslaget

Statens vegvesen opplevde forleden dag så vel tilløp til dramatikk som hyggelig overraskelse knyttet til en tilbudsåpning: To tilbud måtte avvises fordi de ble for sent innlevert, og det laveste tilbudet var under halvparten av hva vegvesenet hadde regnet med. Det gjelder stålmontasjen til Øvre Sund bru i Drammen. Broen blir en hovedtrafikkåre når den står ferdig.les mer...

Fullt fokus på kjøp av private helsetjenester

Revisjonen ved det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst har gått kjøp av private helsetjenester grundig etter i sømmene. Rapporten ble fremlagt for styret forleden, og toppledelsen i foretaket lover full oppmerksomhet mot oppfølging av de foreslåtte tiltakene i de kommende månedene. Området har høy politisk prioritet og er gjenstand for stor brukerinteresse, heter det, og de sentrale helsemyndighetene har nylig fremhevet bruk av private aktører der dette kan bidra til å korte ned ventetidene.les mer...

Landet gruppekontrakt for Campus Ås

Norges veterinærhøyskole og Veterinærinstituttet skal samlokaliseres med Universitet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås. Sammen skal de danne Campus Ås, som skal stå ferdig i 2018. Samlokaliseringen innebærer et nybygg på nær 67 000 kvm, og prosjekteringsoppdraget er nå tildelt. Det ble en gruppekontrakt. les mer...

Avtale for omgang med leverandører

Helse Sør-Øst RHF og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH) undertegnet nylig en avtale som sikrer at samhandlingen mellom ansatte i helseforetakene og leverandørene skjer på en faglig og etisk korrekt måte. Avtalen skal bidra til åpenhet og ryddighet mellom leverandørene og helseforetakene, og regulerer all kontakt mellom helsepersonellet og leverandørene av medisinsk utstyr i Norge.les mer...

Brukte egen avropsvariant på rammeavtale

Ved parallelle rammeavtaler skal avrop enten gjøres via minikonkurranse eller ved å følge vilkårene i avtalene strengt. Universitetet i Tromsø gjorde ingen av delene, og dermed måtte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) konstatere regelbrudd.
Skal en spesiell fremgangsmåte innenfor reglenes rammer velges ved avrop på slike avtaler, må det fremgå tydelig av avtalen og/eller konkurransegrunnlaget. Det sto intet i avtalen om fremgangsmåten til Universitet i Tromsø.
les mer...

Må tydeliggjøre hva miljøkrav vil medføre

Innføring av nye og strengere miljøkrav vil kunne medføre betydelige merkostnader. Det er også behov for å tydeliggjøre for oppdragsgiverne hva de ulike kravene faktisk vil medføre for entreprenørene eller produksjonsprosessen, men også hvilke effekter det aktuelle tiltaket sannsynligvis vil ha for miljøet. Dette skriver Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i en høringsuttalelse.
les mer...

59 private slåss om 1,7 mrd. helsekroner

59 private institusjoner kjemper om kontrakt for å yte behandlingstilbud til befolkningen i Helse Sør-Østs nedslagsområde. Hvem som får kontrakt, avgjøres om lag månedsskiftet oktober/november, varsler det regionale helseforetaket. Samlet kontraktsum for de fire aktuelle fagområdene er noe over 1,7 milliarder kroner, det vil si nær halvparten av hva det regionale helseforetaket årlig kjøper tjenester for fra private institusjoner.les mer...

Konkurransepreget dialog Vinner erfaringer i komplisert E6-prosjekt

Bruken av konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre for en E6-kontrakt i Trøndelag ser ut til å leve opp til Statens vegvesens forventninger. Poenget var å benytte prosedyren for å utvikle en spesifikasjon som tilfredsstilte behov og formål til et komplisert prosjekt. Så langt i utviklingen av prosjektet ser det bra ut, ifølge vegvesenet, som regner med å benytte erfaringene som grunnlag for senere praksis med denne anskaffelsesprosedyren. les mer...

Regelbrudd og rutinesvakheter i Helse Nord

Det er arbeidet godt med organisering, kompetanse og rutiner knyttet til anskaffelsesområdet den senere tid, men det er likevel uheldig at det på flere områder både er avdekket svakheter i rutiner/kontrollopplegg og klare brudd på regelverket. Slik konkluderer internrevisjonen i det regionale helseforetaket Helse Nord i en rapport. I løpet av våren 2011 skal styret igjen informeres om status i de forskjellige problemstillingene som tas opp i rapporten.les mer...

Kompliserte miljøanskaffelser utfordrer konkurranseformen

Går alt etter planen, kommer passasjerer på busser til Kolbotn og Oslo syd mot slutten av 2011 bli en del av noe av det mest avanserte pilotprosjektet når det gjelder miljøvennlige busser. Ruter As forhandler for tiden nemlig om anskaffelse av den nyeste generasjonen av hydrogendrevne busser. De første av disse nye hydrogenelektriske bussene drevet med brenselceller kommer i drift i år. Anskaffelsen føyer seg inn i en årelang miljøambisjon fra Ruters side, der man er vant med å kreve mye av sine leverandører for å bidra til mer et miljøvennlig Oslo og Akershus.les mer...

Spesialistleger fyrer løs mot anbud

Anbudskonkurranser på helsetjenester er lite egnet som metode for å løse nødvendige helseoppgaver i Norge. Slik fyrer Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) løs i et utkast til policydokument som handler om bruk av anbud innenfor spesialisttjenesten utenfor sykehus. les mer...

Stor tro på pilotanskaffelse for hjelpemidler

Som ett av mange prosjekter har NHO og KS i sitt leverandørutviklingsprogram inngått samarbeid med NAV om pilotanskaffelse på hørsels-, kommunikasjons- og varslingstekniske hjelpemidler. I Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har de stor tro på dette pilotprosjektet. Etter at lov om offentlige anskaffelser ble innført er det blitt vanskeligere å få inn nye og innovative produkter i sortimentet på de enkelte hjelpemiddelområdene. les mer...

Vekting skal gjøre forutsigbarheten bedre

Dette fremgår av Fornyings- og administrasjonsdepartementets veiledning. Veiledningen er omfattende, og kan studeres/lastes ned her. I nyhetsbrevene har vi over tid brakt stoff der vi støtter oss til denne veiledningen knyttet til spesielle og aktuelle problemstillinger. Nå ser vi nærmere på vekting.
les mer...

Nøkkelrolle i reduksjon av klimagassutslipp

Offentlige innkjøpere kan bidra til å redusere klimagassutslipp ved å sette strengere krav til sine egne anskaffelser enn i dag. Dette kan også bidra til at ny teknologi kommer på markedet, og at den synliggjøres for andre potensielle brukere, ifølge en av bakgrunnsrapportene til ”Klimakur 2020”. Det offentlige kjøper til sammen trolig inn ca. 6 000 biler årlig, som tilsvarer 5-6 % av det totale bilmarkedet. Innkjøp av biler med lavere utslipp vil gi virkning i hele bilens levetid, dvs. om lag 15 år. les mer...

Knalltøft på det offentlige anleggsmarkedet

Situasjonen i 2010 viser tøff konkurranse på tradisjonelle anleggskontrakter, og det er kommet svært få anbudskonkurranser fra Statens vegvesen hittil i år. Antall konkurranser med fire eller flere tilbydere er økt fra 32 prosent i 2007 via 66 prosent i 2009 til 90 prosent i 2010. Dette viser tall som Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) nå har lagt fram. MEF-bedriftene ønsker en jevn tilgang på oppdrag, ikke en ”ketchup-effekt” som fører til tids- og prispress.les mer...

Om å kvalifisere og velge ut

Kriteriene for utvelgelse av leverandører behøver ikke være identisk med kvalifikasjonskriteriene (finansielle, økonomiske og tekniske stilling). Det må kunne tillates at oppdragsgiveren for eksempel velger utvelgelseskriterier basert på et ønske om å variere tilbyderkretsen for å oppnå best mulig konkurranse.les mer...

Forhandlingsforbud, men …

Utgangspunktet ved åpen og begrenset anbudskonkurranse er at det er forbudt å endre eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Selv om det foreligger et forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser, er det adgang til å foreta visse avklaringer og presiseringer i tilbudet.les mer...

Lærlingkrav er omvendt diskriminering

En offentlig oppdragsgiver kan kreve lærlingordning som betingelse for gjennomføringen av kontrakten. Bestemmelsen gjelder bare norske leverandører og bare for arbeid som utføres i Norge. Således er det en omvendt diskriminering av norske leverandører i forhold til utenlandske leverandører.les mer...

Kan leverandøren makte jobben?

Kvalifikasjonskravene som stilles til leverandørene, har til hensikt å hjelpe oppdragsgiveren til å avgjøre om den enkelte tilbyder har ”rygg” nok til å løse oppdraget. Det kan gjelde hans økonomiske kraft, hva han kan prestere når det gjelder kompetanse og hvorledes han er organisert.les mer...

Regelunntak krever dominerende FoU-del

Enkelte kontrakter om forsknings- og utviklingstjenester er unntatt fra reglene om offentlige anskaffelser. Det gjelder når oppdragsgiveren ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiveren til bruk i hans virksomhet.les mer...

Trangt nåløye for bruk av unntak fra reglene

En offentlig oppdragsgiver kan komme opp i situasjoner der ekstraordinære forhold gjør seg gjeldende, enten i forbindelse med gjennomføringen av arbeidet, av konkurransen eller ute i markedene. Da er det, for såkalte nasjonale anskaffelser, mulig å få unntak fra hovedregelen.les mer...

Plikt til forsvarlig anslag av kjøpets verdi

Strenge krav for forhandlinger ved EØS-kjøp

Å gjennomføre forhandlinger for anskaffelser av en verdi over EU/EØS-terskelverdiene er ikke for amatører, for å benytte en forslitt sjargong. Og dersom man skal benytte seg av forhandlinger uten forutgående kunngjøring, er kravene enda høyere. Vi skal i det følgende se nærmere på hva slags mulige unntak fra hovedregelen om åpen eller begrenset anbudskonkurranse som finnes.les mer...

Du kan forhandle om alt

Ved konkurranse med forhandling er det tillatt å forhandle om alle sider ved tilbudet, og det er dermed et unntak fra hovedregelen om at det foreligger et forhandlingsforbud.les mer...

En direkteanskaffelse er ikke et direkte kjøp

Kjøp som omtales som direkteanskaffelse, er egentlig ikke det. En offentlig oppdragsgiver kan nemlig ikke gå direkte til èn leverandør uten å avholde konkurranse først. Så langt det overhodet er mulig, skal det nemlig være en reell konkurranse og de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesregelverket skal følges.les mer...

Rimelig fordeling av risiko og byrder

Når det gjelder bruk av standarder og omforente regler, vil departementet bemerke at det anerkjenner betydningen av at partene kan forholde seg til kjente og balanserte regler i kontraktssituasjonen.les mer...

Er en helelektronisk innkjøpsprosess

Den dynamiske innkjøpsordningen som kom til landet sammen med det nye regelverket, er en helelektronisk innkjøpsprosess. Det kan bare benyttes til å anskaffe standardiserte leveranser.les mer...

Dilemmaet i konkurransepreget dialog

En skikkelig utfordring for offentlige oppdragsgivere som vil benytte konkurransepreget dialog, oppstår dersom en leverandør har utviklet en mye bedre løsning enn øvrige leverandører, og ikke samtykker i at oppdragsgiveren kan dele opplysningene med øvrige leverandører.les mer...

To mest egnede anbudsfaser for etiske krav

Det er to faser i en anskaffelsesprosess det er mest relevant å stille etiske krav: Ved behovsverifiseringen og utformingen av kontraktvilkårene. Det innebærer imidlertid ikke at det er ulovlig å stille krav i andre faser, men tekniske forhold og lite erfaring gjør det foreløpig mer utfordrende.les mer...

Verktøy for kartlegging av markedet

Om det i det hele tatt er et marked der ute som kan dekke behovet for de aktuelle produktene, hva slags muligheter og begrensninger dette markedet byr på, og hvordan konkurransesituasjonen der er, er blant de viktige informasjonene som en markedsundersøkelse forut for anskaffelsen skal avdekke.les mer...

Kontrakttildeling kan gjelde mer enn bare pris

Det er to mulige tildelingskriterier – lavest pris og det ”økonomisk mest fordelaktige” tilbudet.les mer...

Bestemte krav til bruk av rammeavtaler

I mange tilfeller er bruk av rammeavtaler en hensiktsmessig kontraktform. Oppdragsgiveren må imidlertid ikke misbruke eller bruke rammeavtaler på en måte som hindrer, begrenser eller vrir konkurransen.les mer...

Valg av prosedyre er viktig og krevende

Å velge rett prosedyre for å gjøre et anskaffelsesfaglig best mulig kjøp, er viktig og mange forhold må tas i betraktning. Det gjelder slikt som ressurs- og markedssituasjonen, hvor travelt man har det og hva kjøpet gjelder.les mer...

Elektronisk avslutning på konkurransen

En elektronisk auksjon er en prosess hvor det, etter en første evaluering av tilbudene, konkurreres om justerte priser og/eller andre verdier som er gjenstand for evaluering. Auksjonen gjør det mulig å automatisk rangere tilbudene etter hvert som nye bud kommer inn. De grunnleggende prinsippene, særlig kravet til likebehandling og gjennomsiktighet, er sentrale i vurderingen av hvordan elektronisk auksjon kan gjennomføres. Det fremgår av den veiledningen til regelverket for offentlige anskaffelser som Fornyings- og administrasjonsdepartementet har utarbeidet.les mer...

Krav om lønns- og arbeidsvilkår fra 1. mars

I en rekke offentlige anskaffelser over bestemte beløpsgrenser som kunngjøres fra og med 1, mars i år, skal det være med et kontraktkrav om lønns- og arbeidsvilkår for leverandørens og underleverandørens ansatte.les mer...

Krav om høy forretningsetisk standard

Det stilles særlig strenge krav når det gjelder gaver, bevertning og selskapelighet i forbindelse med anskaffelser, skriver Oslo kommune i sin nylanserte veiledning for anskaffelser.les mer...

Tildeling bare etter pris – eller noe mer?

En kontrakt kan tildeles etter to hovedkriterier – enten laveste pris eller ”det økonomisk mest fordelaktige tilbudet”. Det første byr neppe på utfordringer, men det kan det andre hovedkriteriet gjøre.les mer...

Den besværlige egenregi-gråsonen

Hvordan det offentlige organiserer sin virksomhet, reguleres ikke av regelverket om offentlige anskaffelser. Det er det offentlige organet selv som avgjør om en ytelse bør utføres av eget personale («egenregi») eller om det bør benyttes en ekstern leverandør.les mer...

Ikke prosedyre, bare prinsipper for tjenestekonsesjoner

Tildeling av tjenestekonsesjonskontrakter følger ikke reglene for offentlige anskaffelser, men de grunnleggende EU/EØS-prinsippene må følges.les mer...

Bruk rådgivere, men unngå skjærene i sjøen

Som del av sine bestrebelser for å gjøre alt riktig i en anskaffelsesprosess og for å få tak i det ønskede produkt til en god pris, er det lett å ty til bruk av rådgivere.
les mer...

Trangt nåløye for bruk av unntak fra reglene

En offentlig oppdragsgiver kan komme opp i situasjoner der ekstraordinære forhold gjør seg gjeldende, enten i forbindelse med gjennomføringen av arbeidet, av konkurransen eller ute i markedene. Da er det, for såkalte nasjonale anskaffelser, mulig å få unntak fra hovedregelen.les mer...