KOFA

Første KOFA-sak om tilbudskonkurranser

IF_2017_politi_trehjulsykkelI KOFA-sak 2017/30 behandlet nemnda en klagesak som gjaldt den nye konkurransetypen "tilbudskonkurranse". Saken gjaldt en klage fra Lekolar mot Fredrikstad kommune, og gjaldt en rammeavtale for kjøp av lekeapparater. les mer...

Paragrafbom gav feil kunngjøring og ulovlig direktekjøp

2016_30_asker Feil bestemmelse ble valgt for beregning av anskaffelsens verdi, og verdien skulle vært regnet ut for 10 år og ikke 48 måneder. Feilgrepene førte til at anskaffelsen ikke ble kunngjort etter forskriften. Da ble resultatet en ulovlig direkteanskaffelse, konkluderte Kofa i denne klagesaken.les mer...

Brudd på begrunnelsesplikten var av begrenset betydning

2016_28_flyDen første begrunnelsen var brudd på regelverket, men en ettersendt evalueringsmatrise gjorde susen. Kofa slo rett nok fast at reglene om begrunnelsesplikt var brutt, men den ettersendte matrisen/begrunnelsen holdt derimot mål. Klagenemnda understreker derfor at bruddet på begrunnelsesplikten synes å ha begrenset betydning for klageren.les mer...

Purret ikke svar fra referansene – regelbrudd, sa Kofa

2016_24_2_museum Referansene ble bedt om å besvare en e–postundersøkelse. Oppdragsgiveren som sendte ut undersøkelsen, purret ikke de som ikke svarte. Blant disse var referansene til han som klaget til Kofa. Han fikk dermed 0 poeng på det aktuelle tildelingskriteriet, som viste seg å avgjøre valget av leverandør. Brudd på kravet til god forretningsskikk og forsvarlig saksbehandling, fastslo Kofa.les mer...

Krav om «smør på flesk» var ingen grunn for avvisning

201620hitra Tilbyder hadde oppfylt alle kvalifikasjonskravene. Han skulle imidlertid også benytte underleverandører. Da krevet oppdragsgiver at tilbyderen også skulle dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene for disse og levere forpliktelseserklæring. Det gjorde ikke tilbyderen og ble avvist. Feil, sa Kofa, dette er «smør på flesk» og ingen grunn for
avvisning.les mer...

Tildelingskriterium førte til dissens i KOFA

2016_9_KOFASpørsmålet om kriteriet «Firmaets gjennomførings– og samarbeidsevne» kan identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet førte til dissens i KOFA. Flertallet svarte nei, mens et mindretall mente ja: Enkelte kontrakter er innrettet slik at forhold ved leverandøren mer generelt er egnet til å utpeke det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, ifølge mindretallet, som mente at den konkrete klagesaken nettopp var
en slik sak.les mer...

Var ikke regelbrudd å kreve mer av leverandørene enn hva de hadde tilbudt

IF_6_hundDet var ikke i strid med kravet til forutberegnelighet å kreve mer av leverandørene enn hva som fremgikk av konkurransegrunnlaget, og hva de hadde tilbudt. Ettersom det gjaldt en parallell rammeavtale, slo KOFA fast at dersom oppdragsgiveren hadde behov for mer enn hva en tilbydere kunne levere, måtte det løses ved avrop på avtalen. Dessuten hadde oppdragsgiveren tatt forbehold om eventuell leveranse
fra virksomheter som sto utenfor avtalen.les mer...

KOFA fikk ikke helt tak på hvilke krav som gjorde avlysning nødvendig

IF_2016_06_avlysning Det kan ikke utelukkes at det var saklig grunn til å avlyse konkurransen, skriver KOFA. Imidlertid hadde ikke oppdragsgiveren klart å vise at avlysningen var godt nok begrunnet. Det var nemlig ikke vist til konkrete krav som det var aktuelt å stille i den etterfølgende konkurransen. Dermed forelå det ikke saklig grunn til å avlyse konkurransen, slik KOFA så det. les mer...

Avvikene var ikke vesentlige, men skulle med i evalueringen

KOFA_45_2015_bussAvvikene var ikke så mange som klageren påstod. De få som KOFA fant å godta, var ikke vesentlige, så avvisning var ikke på tale. Derimot hadde ikke oppdragsgiveren tatt hensyn til avvikene i evalueringen. Dermed konstaterte klagenemnda at regelverket var brutt – tilbudene var ikke evaluert i samsvar med konkurransegrunnlaget. les mer...

KOFA–dissens om tolkning av uklarhet i tilbud

IF_2015_KOFA_dissens_45Hva betyr et krav om høyeste tilgjengelige miljøklasse»? Uklart, mente KOFA, som likevel delte seg i to i tolkningen av kravet. For flertallet var og ble det uklart. De fant heller ikke andre steder i konkurransegrunnlaget som kunne hjelpe. Mindretallet mente imidlertid at det fantes en naturlig forståelse av kravet, og la det til grunn. Når det gjaldt konklusjonen, var imidlertid klagenemnda samstemt: Regelbrudd!les mer...

Ikke egnet tildelingskriterium – skulle ha avlyst konkurransen

Tildelingskriterium_IF2015_43Tildelingskriteriet var ikke egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det ene underkriteriet sa noe om leverandøren, ikke om kontraktens gjenstand. Om det andre påpekte KOFA at det var uklart hva oppdragsgiveren ville vektlegge. Konkurransen burde ha vært avlyst, fastslo klagenemnda, fordi bruken av et ulovlig tildelingskriterium kunne ha påvirket konkurransen.les mer...

Hverken dokumentasjon eller skjønnsutøvelse holdt mål

2015_42Den valgte leverandørens dokumentasjon av at kvalifikasjonskravet var oppfylt, holdt ikke for KOFA. Det gjorde heller ikke oppdragsgiverens skjønn da leverandøren likevel fikk jobben. Konklusjonen ble at oppdragsgiveren hadde brukt kvalifikasjonskravet i strid med regelverket. Dessuten skulle den leverandøren som ble valgt, ha vært avvist.les mer...

Mente det forelå «åpenbar feil», men skulle ikke ha rettet

41_2015_KOFA Bare en sjelden gang er det retteplikt for forhold utenfor selve tilbudet. En fersk klagesak for KOFA gjaldt nettopp et slikt forhold. Oppdragsgiveren rettet i prisskjemaet fordi han mente det forelå en åpenbar feil. Vareprøven som det ble bedt om, stemte nemlig ikke overens med det som sto i prisskjemaet. KOFA poengterte imidlertid at vareprøven skulle dokumentere kvalitet, ikke kvantitet, og kom til at rettingen i dette tilfelle var brudd på reglene.les mer...

Et formkrav gav ikke grunn for avvisning og avlysning

IF_40_2015_Larvik Fem av seks tilbydere ble avvist, og konkurransen avlyst. Begrunnelsen var at det ikke forelå en bekreftelse i tilbudene som krevet, på at de ikke inneholdt forbehold eller avvik. Dette er bare et formkrav, ikke et kvalifikasjonskrav, fastslo KOFA. Oppdragsgiveren hadde selv ikke gått gjennom tilbudene for å sjekke om de var fri for forbehold eller avvik. Det skulle han ha gjort. Dermed ble avvisning og avlysning følgelig regelstridig.
les mer...

Etterlevet ikke et absolutt krav, men brøt ikke regelverket

IF_2015_38_nordmoreForpliktelseserklæring for personell som ikke var ansatt hos tilbyderne, var et absolutt krav, men var ikke lagt ved i alle tilbudene. Likevel ble ikke de berørte tilbyderne avvist. Tilbyderne hadde lovet at de nødvendige krav skulle etterleves. Det aktuelle personellet skulle bare være underleverandører uten noen vesentlig og selvstendig rolle. Da mente KOFA det i dette tilfellet var nok å stole på løftene fra tilbyderne. Regelbrudd var det ikke. les mer...

Godkjente miljømerke som ikke var miljømerke

IF_37_105_grontp Grønt Punkt–merket forteller ikke noe om i hvilken grad et produkt er miljøvennlig. Det slo KOFA fast. Oppdragsgiveren hadde krevet at alle produktene måtte ha miljømerke fra godkjent miljømerkeordning. Leverandøren som fikk kontrakten, hadde fått godkjent Grønt Punkt som slikt miljømerke for ti av produktene. Ingen produsenter har offentlig godkjente miljømerker på disse produktene, hevdet klageren og fikk rett. les mer...

Tilsluttet seg avtale uten konkurranse – ulovlig, sa KOFA

2015_34_intensjon Kontrakten som skulle inngås, var basert på en tidligere kunngjort avtale. Derfor gjennomførte oppdragsgiveren ingen egen konkurranse, men sluttet seg til den allerede inngåtte avtalen. Men det holdt ikke, fastslo KOFA. Det kunne vanskelig sies at den tidligere kunngjorte avtalens reelle omfang hadde vært gjenstand for konkurranse da den ble inngått. Tilslutningen til den tidligere inngåtte avtalen utgjorde dermed en ulovlig direkteanskaffelse.
les mer...

Leverandøren ble avvist, men fikk likevel kontrakten

IF_28_2015_SV Rett leverandør fikk til slutt kontrakten, men ble først avvist som følge av en feil hos oppdragsgiveren. Feilen var at det ble lagt til grunn en forståelse av kvalifikasjonskravet som, ifølge KOFA, ikke var forenlig med en naturlig forståelse av kravets ordlyd. Feilen ble imidlertid rettet opp, og avvisningen annullert. Dermed hadde oppdragsgiveren fulgt regelverket.les mer...

Ikke god forretningsskikk å bryte løfte om svar i tide

IF_2015_32_NT En tilbyder hadde bedt om utvidet karensperiode. Oppdragsgiveren lovet å gi beskjed om resultatet innen utløpet av den eksisterende karensperioden. Det ble avslag på anmodningen, men det fikk ikke tilbyderen vite før innpå fire timer etter at gjeldende klagefrist var gått ut. Dette er brudd på god forretningsskikk og lovens krav om forutberegnelighet, konstaterte KOFA. les mer...

Ikke alt var priset, fikk likevel kontrakt – ulovlig, sier KOFA

20_2015_if_KOFA Tilbyderen hadde ikke priset alle produktene, i motsetning til sine konkurrenter. Oppdragsgiveren la de uprisede produktene til side ved evalueringen, og tilbyderen fikk kontrakten – trass i avviket. KOFA kaller dette en endring av konkurransegrunnlaget, noe som er forbudt etter tilbudsfristens utløp. Ved ny og korrekt evaluering ville avviket være å anse som så vesentlig at tilbudet måtte avvises, konkluderte klagenemnda. les mer...

Selskap under etablering «reddet» av sitt morselskap

29_2015_if_prekva Den valgte leverandøren var til en viss grad i etableringsfasen, og fikk morselskapet til å gå god for sin økonomiske og finansielle kapasitet. I formen var det et «Comfort letter».
Spørsmålet var om dette var rettslig nok bindende til å tilfredsstille prekvalifiseringskravet i konkurransen. Isolert sett ikke, mente KOFA, men en erklæring fra morselskapet reddet situasjonen. les mer...

Slo ned på taushet ved avviksvurdering i evalueringen

IF_28_2015_evalueringDen valgte leverandøren hadde et par avvik bl.a. fra et minstekrav i konkurransegrunnlaget. Disse ble ikke kommentert av oppdragsgiveren i forbindelsen med evalueringen. KOFA oppfordret oppdragsgiveren til å forklare på hvilken måte vurderingen var gjort, men det kom ikke noe svar. Da kom konklusjonen fra klagenemnda: Regelbrudd – sammen med en påminnelse om hvor viktig innsyn i og kontroll av anskaffelsesprosessen er.
les mer...

Mangelfull kontraktsoppfølging gav skarp KOFA–reaksjon

27_2015_avfallManglende håndhevelse av en kontrakt førte til en skarp reaksjon fra KOFA. Den mangelfull oppfølgingen utgjorde en vesentlig endring av kontrakten, fastslo nemnda. Dermed forelå en ulovlig direkteanskaffelse. Bakgrunnen var at en leverandør benyttet andre biler enn hva som var krevet i kontrakten. Oppdragsgiveren ble varslet om dette, men, ifølge nemnda, fulgte ikke opp på en tilfredsstillende måte.les mer...

Forhandlinger uten forutgående kunngjøring var ikke ulovlig direkteanskaffelse

2015_26_avvisning Hverken i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget sto det noe om oppdragsgiverens budsjett. I anbudskonkurransen ble to tilbydere avvist og den tredje tilbyderens tilbud forkastet fordi det overskred budsjettet. Oppdragsgiveren inviterte da til forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Ulovlig direkteanskaffelse, mente klageren. KOFA var av en annen oppfatning og viste til nyere juridisk teori. les mer...

Mulig feil som ikke kunne rettes, gav heller ikke avvisning

O20_2015_statsbyggppdragsgiveren skulle ha et byggherreombud, men leverandøren som fikk oppdraget, hadde to navn med i tilbudet. Regelbrudd, mente en klager. Nei, konstaterte KOFA. Rett nok var det slik at hvis det var en feil, kunne ikke oppdragsgiveren uten videre rette den. Men det var flere mulige tolkninger. Uansett fant nemnda at det ikke medførte tvil om hvordan tilbudet skulle bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene, selv med to navn i tilbudet.les mer...

Avgjørende med en saklig og forsvarlig markedsvurdering

2015_23_KOFA Det er opp til den enkelte oppdragsgiver å avgjøre hva slags behov en anskaffelse skal dekke. Dette skjønnet kan ikke KOFA overprøve. For klagenemnda er det imidlertid avgjørende om det er gjort en saklig og forsvarlig vurdering av markedet i forkant av kunngjøringen. Det hadde oppdragsgiveren i den foreliggende klagesaken gjort. Altså intet å sette fingeren på, konstaterte nemnda, selv om det bare kom inn ett tilbud og selv om det ikke var åpnet for deltilbud.les mer...

Oppfylte ikke minstekrav – alle tilbyderne skulle vært avvist

IF_22_2015_helse Alle åtte tilbyderne skulle vært avvist. Grunnen er at alle tilbudene inneholdt vesentlige avvik fra minstekravet i kravspesifikasjonen. Det fremgår av en avgjørelse i KOFA. Oppdragsgiveren stilte krav om en viss minimumslengde på lampearmer. Imidlertid viste det seg at alle tilbyderne hadde tilbudt lampearmer under minstekravet. Og klagenemnda fører en konsekvent politikk når det gjelder oppfyllelse av minstekrav!les mer...

Nedsnakking under forhandlinger gav ingen gevinst

2015_21_hamar Tilbyderen brukte mye tid under forhandlingene på å snakke negativt om sine konkurrenter. Denne nedsnakkingen lønte seg ikke – ikke ble det kontrakt, men derimot en klage til KOFA, der tilbyderen også tapte. Klagenemnda slo fast at dette var utenforliggende forhold, og brudd på kravet til forutberegnelighet å ta hensyn til slikt. les mer...

Vesentlige endringer i kontrakt – ulovlig direktekjøp eller ei?

Uke 20 - KOFA - ulovlig direktekjøp -forside Flertallet i KOFA mente at det var gjort så vesentlige endringer i en kontrakt at det var snakk om en helt ny kontrakt, altså at det var gjort en ulovlig direkteanskaffelse. Nei, mente imidlertid mindretallet i KOFA, her var det ikke snakk om noe slikt. Poenget var at kontrakten var endret slik at leverandøren kunne utføre arbeidet billigere uten at oppdragsgiveren reduserte vederlaget.
les mer...

Bommet på valg av metode for poengberegning

17_2015_HarstadNår metoden for poengberegningen ved evalueringen ikke er kjent når tilbud skal leveres, må en oppdragsgiver passe på. Han må da ikke velge en metode som kan ha betydning på utformingen av tilbudene. I en prinsipiell sak avgjorde KOFA at den metoden som oppdragsgiveren i denne saken benyttet, i så måte ikke var egnet. Den forholdsmessige metoden som ble valgt, kunne ikke anses egnet til å sikre den fastsatte vekten av tildelingskriteriet pris, heter det.les mer...

Kvalifikasjonskrav også under tildeling, men sa ikke hvordan

IF_15_2015_evaluering Nei, dette er ikke forutberegnelig, fastslo KOFA. De samme forhold som var vurdert i kvalifikasjonsfasen, skulle også inngå i tildelingsfasen. Det krever i så fall en nærmere forklaring i konkurransegrunnlaget om hvordan vurderingen av disse forholdene skulle skille seg fra kvalifikasjonsvurderingen. Det hadde ikke oppdragsgiveren gjort, og da forelå brudd på regelverket.
les mer...

Direkteanskaffelse ok når det haster – ikke når det er tid nok

IF_2015_14_KOFA Oppdragsgiveren måtte ty til direkteanskaffelse da tidligere kontrakt ble hevet på grunn av misligheter. I pakt med regelverket, konkluderte KOFA. Noe annet var det med den mer permanente kontrakten som skulle erstatte den hevede. Her var det tid nok til å gjennomføre og kunngjøre konkurranse, mente klagenemnda.les mer...

KOFA: Feil å avvise, åpenbar feil skapte ikke tvil om tilbudet

2015_15_SJTilbyderen ble avvist fordi oppdragsgiveren mente det var uklart hva han tilbød. Det var feil, kom KOFA til, og mente at uklarheten måtte tilskrives en åpenbar feil. Imidlertid kunne feilførselen forstås på flere måter, og da var det ikke gitt hvordan feilen skulle rettes. Men sett i en videre sammenheng kom klagenemnda likevel til at det ikke var "tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene".les mer...

Informerte ikke godt nok om endret konkurransegrunnlag

2015_11_if_kriterier Endringen i konkurransegrunnlaget ble gjort i god tid før tilbudsfristen løp ut. Imidlertid ble den ikke kommunisert til alle mulige tilbydere. Oppdragsgiveren opplyste om endringen på en konferanse der åtte av 14 som da hadde levert tilbud, var til stede. Ikke godt nok, konkluderte KOFA.
les mer...

Leverte ikke tilbud, men fikk kontrakt likevel

2015_10_selskap Selskapet som skulle gjennomføre kontrakten, hadde ikke levert tilbud. Det godtok oppdragsgiveren, og KOFA hadde ingen innvendinger. Bakgrunnen var at selve tilbyderen var under selskapsrettslig omdanning. Det var fortsatt tilfelle på tidspunktet for kontraktstildeling, men da var ansatte og eiendeler overført til selskapet som skulle gjennomføre kontrakten. Oppdragsgiveren gjorde for øvrig kontrakt med begge selskapene i omdanningsprosessen.les mer...

Brukte intensjonskunngjøring, men sjekket ikke godt nok først

KOFA_Intensjonskunngjøring_forsideVilkårene for bruk av intensjonskunngjøring var ikke godt nok sannsynliggjort fra oppdragsgiverens side. Dermed slo KOFA fast at det forelå en ulovlig direkteanskaffelse. Poenget var at det kunne være flere enn én leverandør i det aktuelle markedet som kunne levere. Klagenemnda mente at dette ikke var sjekket godt nok på forhånd. Det er domstolene som, dersom det fremmes sak, avgjør om regelbruddet skal følges av sanksjoner.les mer...

Gikk glipp av viktige opplysninger for utforming av tilbud

7_2015_KOFA_forside Da tilbudsfristen løp ut, visste ikke tilbyderne hvordan oppdragsgiveren ville beregne poeng ut fra opplysningene i prisskjemaet. Det fikk de først vite senere. Selv om det i noen tilfeller er nok at underkriterier kan vektes i etterkant av tilbudsfristen, mente KOFA det ble helt feil i denne saken. Den manglende informasjonen kunne nemlig ha betydning for tilbudsutformingen.les mer...

Feil regelvurdering førte til annullert tildelingsbeslutning

Uke 05 - KOFA - tilleggsdokumentasjon-forside Han fikk først kontrakten, men så annullerte oppdragsgiveren sin beslutning. Det skjedde fordi oppdragsgiveren mente han hadde gjort en feil i forbindelse med å innhente supplerende informasjon. KOFA var uenig – dokumentasjonen som ble ettersendt var bare en utdyping av tidligere innsendt dokumentasjon, intet nytt, altså etter reglene. Da ble annulleringen feil, og den opprinnelige tildelingsbeslutningen korrekt. les mer...

KOFA: Det var ikke ubegrenset fritt skjønn

3_2015_innkjopsfaglig En kombinasjon av tildelingskriterier gav grunnlag for en påstand om at oppdragsgiveren hadde forbeholdt seg et ubegrenset fritt skjønn ved evalueringen. Men KOFA kom til at disse forholdene ikke gav grunnlag for en slik påstand. Klagenemnda fant at oppdragsgiveren ikke hadde brutt regelverkets krav om forutberegnelighet og etterprøvbarhet. Men av hensyn til leverandørens forutberegnelighet kunne oppdragsgiveren med fordel gitt flere opplysninger om evalueringen, heter det. les mer...

Brudd på språkkravet var ingen avvisningsgrunn, ifølge KOFA

Uke 03-15 Vinje -forside Kravet var at tilbudet med tilhørende dokumenter skulle være på norsk, men likevel var noen mindre illustrasjoner og noe tekst på engelsk. KOFA konkluderte med at oppdragsgiveren likevel ikke hadde plikt til å avvise den valgte leverandøren på dette grunnlaget. Forskriften sier nemlig ikke noe om konsekvensene av at et språkkrav ikke overholdes av tilbyderne.les mer...

Ble avvist med en begrunnelse som ikke holdt mål i KOFA

1_2015_if_begrunnelse Klagerens tilbud ble avvist, men begrunnelsen han fikk fra oppdragsgiveren var ikke tilstrekkelig. Det fastslår KOFA, og konkluderer med at det forelå brudd på kravet til etterprøvbarhet. Når begrunnelsen ikke er god nok, er det vanskelig å se i etterkant om oppdragsgiverens vurdering holdt vann.les mer...

Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier ble for like

Uke 50 - KOFA - Fredrikstad - forside Dokumentasjonskravene var langt på vei er de samme både for kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Det var ikke mulig å se hvilket nivå som skulle til for at leverandøren var kvalifisert, og hvilken merkvalitet som ville bli premiert ved tildelingsevalueringen. Da blir det aktuelle tildelingskriteriet sammenfallende med kvalifikasjonskravene, og det er brudd på reglene, konstaterte KOFA. les mer...

Anskaffelsesreglene gjaldt ikke - Privat dominans i tjenestekjøp

Uke 49 - KOFA - blandede kontrakter - forside Kommunen hadde avtale med private om å inngå kontrakt med en tjenesteyter som skulle lage en områdeplan, som i sin tid skulle fremlegges for kommunen. KOFA kom til at kjøpet ikke var omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. De privates andel av tjenestekjøpet utgjorde nemlig hoveddelen av avtalen – de skulle betale 89 pst. av den. Det var således i praksis umulig for kommunen å kjøpe sin del av dette planarbeidet som egen anskaffelse.les mer...

Forhandlingsforbudet ikke til hinder for møter med tilbyderne

Uke 48 - KOFA- konsulent-forsideI enkelte tilfeller kan det være forsvarlig å ha møter med tilbyderne underveis i en åpen anbudskonkurranse etter tilbudsfristen. Det har KOFA slått fast – på to betingelser: Det må ikke dreie seg om forhandlinger, og dokumentasjonen fra møtene må være så god at etterprøvbarhetskravet er godt ivaretatt.les mer...

To tatt av KOFA for krav som begrenset konkurransen

Uke 46 - KOFA - Tysvar+StOlav -forside De hadde begge stilt krav som begrenset konkurransen. I det ene tilfellet måtte leverandører som var med på en demodag, holde seg til produktene de presenterte der.
I det andre ville oppdragsgiveren bare ha de mest solgte produktene/merkene. KOFAs avgjørelse var klar: Her forelå regelbrudd og avlysning måtte til. les mer...

Vanlige banklån er underlagt kunngjøringsplikt, intet unntak

Uke 45 - KOFA-banklan-forsideLåneopptak som er vanlige banklån, skal etter dagens regler for offentlige anskaffelser kunngjøres dersom beløpet er over terskelverdiene. Låneopptak er ikke transaksjon av finansieringsinstrumenter, som er unntatt kunngjøringsplikten. Dette slår KOFA fast. I saken er det imidlertid synliggjort noen utfordringer ved å følge regelverket i anskaffelser av låneopptak, hvor tilbyderne bare kan tilby konkurransedyktige renter i et kort tidsrom.les mer...

Måtte ha ny konkurranse – det ble en ulovlig direkteanskaffelse

Uke 44 - KOFA-direktekop - forside Vilkårene for gjennomføring av ny konkurranse var tilstede. Det ene tilbudet ble avvist, det andre var ikke «egnet». Den nye konkurransen ble imidlertid ikke kunngjort. Dermed forelå en ulovlig direkteanskaffelse. Grunnen var at det var gjort vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget fra den første til den andre konkurransen. Men gebyr fra KOFA får man ikke lenger for slikt. les mer...

Ikke bare tilbydere, også tilbud kan avvises fra konkurransen

Uke 42 - KOFA - NAV - avvisning - forside Det er ikke i strid med regelverket å avvise tilbud som ikke oppnår en nærmere oppgitt poengsum på et tildelingskriterium/underkriterium. På bestemte vilkår. Ingen bestemmelser i forskriften er på generelt grunnlag til hinder for det. Det har KOFA fastslått i en klagesak der oppdragsgiveren som hadde benyttet denne fremgangsmåten, fikk medhold. les mer...

KOFAs siste gebyrsak – har ilagt gebyrer for nær 100 mill.

Uke 41 - KOFA-gebyrsak-Kautokeino -forside For siste gang – med mindre det kommer endring i lover og regler - har KOFA behandlet en gebyrsak. Den endte med ileggelse av overtredelsesgebyr på 128 000 kroner til Kautokeino kommune, sju prosent av anskaffelsens verdi. Kommunen hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå en avropsavtale som ikke kunne hjemles i en kunngjort rammeavtale. I alt har KOFA ilagt nær 100 mill. i slike gebyrer til statskassen.
les mer...

Fikk ikke forhandle i en konkurranse med forhandlinger

Uke 40 - KOFA - Avinor - forside Tilbyderen ble innkalt til forhandlinger i den første konkurransen med forhandlinger, men ikke i den reviderte utgaven av den samme konkurransen. Det er brudd på regelverket, konstaterte KOFA, selv om oppdragsgiveren påsto at klageren etter første møte måtte forstå at det ikke ble aktuelt med et nytt. Nedtegning av hva som ble sagt og gjort i det første møtet kunne kanskje ha stilt saken i et annet lys …les mer...

Konsulenten var ikke inhabil, tross bånd til valgt leverandør

Uke 38 - KOFA -Habilitet - Lom-forside Konsulenten som oppdragsgiveren benyttet i forbindelse med en anbudsprosess, hadde hatt mange oppdrag for den leverandøren som kapret oppdraget. Burde han ikke da være ansett for å være inhabil? KOFA tvilte seg fram til et nei. Rådgivning for den valgte leverandøren på andre prosjekter synes ikke å gå ut over det rent forretningsmessige.
les mer...

Jurymedlem til besvær - alle klagemålene avvist i KOFA

Uke 37 - KOFA-Kirke-Honefoss-forside Valget av et nytt jurymedlem i en plan- og designkonkurranse skapte besvær: Det ble klaget på manglende informasjon om utskiftningen,at det nye medlemmet var inhabil, og at oppdragsgiver hadde brutt anonymitetsprinsippet. KOFA avviste alle klagemålene – oppdragsgiveren hadde ikke brutt regelverket.les mer...

Frafall av absolutte krav som åpner for økt konkurranse

Uke 35 - KOFA - Oslo-forside KOFA gir i en sak to kriterier på hva som er vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget før en tilbudsfrist utløper - etter en helhetsvurdering: Endringen gjelder frafall av et absolutt krav, og frafallet kan ha åpnet for at flere leverandører kunne delta i konkurransen. Når en slik vesentlig endring må gjøres, er det ingen vei utenom å avlyse konkurransen og komme med nye kunngjøring uten det frafalte kravet, ifølge klagenemnda.
les mer...

Kunne oppnådd det samme uten å bruke merkenavn

Uke 25forside I stedet for å bruke merkenavn kunne oppdragsgiveren spesifisert produktets egenskaper og oppnådd det samme. Ingen av de momentene som oppdragsgiveren kom med til forsvar for å benytte merkenavnet fant gehør hos KOFA, som konstaterte at det forelå brudd på regelverket. Klageren som vant saken, mistet i sin tid jobben som underleverandør da oppdragsgiveren ikke aksepterte at den valgte leverandøren ønsket å benytte et annet produkt enn det aktuelle merkenavnet.les mer...

Brøt reglene fordi han mente han hadde brutt reglene

Uke 23 - KOFA-Statens vegvesen Nord-forside Oppdragsgiveren brøt reglene fordi han mente han hadde brutt reglene. Han hadde nemlig innhentet mer dokumentasjon etter tilbudsfristens utløp i anbudskonkurransen sin. Normalt er ikke det lov, så han omgjorde dermed tildelingsbeslutningen. Men, nei, sa KOFA, i dette tilfellet er det helt ok å innhente mer dokumentasjon etter tilbudsfristens utløp. Da var tildelingsbeslutningen likevel lovlig, men å omgjøre den var ikke lovlig.
les mer...

Ikke saklig avlysningsgrunn ble saklig


21-2014-vet Tidligere har KOFA ment at mangelfull planlegging ikke var god nok saklig grunn til å avlyse en konkurranse. I en fersk avgjørelse har imidlertid klagenemnda likevel sagt at avlysningen var saklig selv om den skyldtes forhold som oppdragsgiveren burde og kunne avklart før kunngjøring. Selv om det var en saklig avlysningsgrunn, mener nemnda også at det kan vanke erstatning til den som klaget.
les mer...

Riktig å avvise når tilbyderen ikke gav god nok kvalifikasjonsinfo

Uke 20-KOFA -Akershus-avvisning-forside Kravet var to spesifiserte referanseprosjekter, men tilbyderen kom bare opp med ett av 14. I tillegg skrev han at så lenge det motsatte ikke var opplyst, kunne oppdragsgiveren legge til grunn at alle referanseprosjektene svarte til kravet. Det holder ikke, konstaterte KOFA, og slo fast at det dermed var riktig å avvise denne tilbyderen. Det er tilbyders ansvar å sikre at tilbudene inneholder tilstrekkelig informasjon. les mer...

Ikke ulovlig direktekjøp selv om ikke alle CPV-kodene er med

Uke 19-KOFA-Helse Nord-CPV-forsideI noen tilfeller kan det være tilstrekkelig å vise til en mer generell CPV-kode. At oppdragsgiveren da ikke har med den spesifikke CPV-koden for alle tjenestene, er ikke det samme som om kjøp av disse ikke er kunngjort. Dette slo KOFA fast i en klagesak der det var påstand om ulovlig direkteanskaffelse fordi ikke alle CPV-kodene var nevnt i konkurransegrunnlaget. Klagenemnda avviste således påstanden fra klageren. les mer...

Ble ikke godt nok informert om vekting – regelbrudd, sa KOFA

Uke 18 - KOFA - Avinor -pris-forside Tilbyderne ble ikke tilstrekkelig informert om etterfølgende vekting av underkriteriene i en konkurranse, og da kom KOFA til at det forelå brudd på kravet i loven om forutberegnelighet. Klagenemnda konstaterte at konkurransegrunnlaget ikke gav entydig eller presis informasjon om hvordan det aktuelle kriteriet "Price" ville bli evaluert. Forklaringen i tilknytning til prismatrisen kunne peke i flere retninger. les mer...

Kontrollsjekket ikke opplysninger; fikk KOFA-smekk

Uke 15+16 - KOFA-NAV - forside I en klage opplyste og dokumenterte en av deltakerne i konkurransen at oppdragsgiveren hadde lagt feil opplysninger til grunn ved evalueringen av tilbudene. Oppdragsgiveren sjekket aldri det. Det burde han, konstaterte KOFA, ikke desto mindre fordi det var tid til eventuelt å endre kontraktstildelingen. Oppdragsgiveren hadde nøyet seg med å legge til grunn opplysningene i tilbudet, noe som til vanlig er ok, men i dette tilfellet var det brudd på lovens §5.les mer...

Omvendt utvidet egenregi var ikke ulovlig direkteanskaffelse

Uke 14 - KOFA - utvidet egenregi - forside Et såkalt omvendt vertikalt samarbeid, der datterselskapet kjøpte av morselskapet uten kunngjøring, var ingen ulovlig direkteanskaffelse. KOFA fant at vilkårene i dette samarbeidet var sammenfallende med vilkårene for utvidet egenregi, og at anskaffelsesreglene da ikke gjaldt. De to EU-kriteriene for vurdering av utvidet egenregi – omsetnings- og kontrollkriteriet, var begge oppfylt. Da, konkluderte KOFA, spilte det ingen rolle om datterselskapet var kjøper og morselskapet selger, dvs. det omvendte av vanlig, utvidet egenregi.les mer...

KOFA avviste saken - klageren hadde ikke behov for svar

Uke 12 - KOFA - Statkraft -forside Han klaget til KOFA på gjennomføringen av en kvalifikasjonsprosess, selv om han var blitt kvalifisert til å delta. Da satte klagenemnda foten ned: En klager må ha et reelt behov for avklaring av spørsmålene for at nemnda skal behandle klagesaken. I dette konkrete tilfelle hadde han ikke det. Han var jo kvalifisert, og hadde ikke behov for avklaring av hvorvidt kvalifikasjonskravene var tilstrekkelig klart kommunisert til tilbyderne.les mer...

Valgte evalueringsmodell som ikke fanget opp relevante forskjeller

Uke 11 - KOFA - vegvesenet - tildeling - forside Evalueringsmodellen som var valgt, fanget ikke opp relevante forskjeller i tilbudene. Den var ikke egnet til å identifisere hvilket tilbud som har lavest totalpris på basisproduktene, men bare hvilket tilbud som var forholdsmessig billigst sammenliknet med de andre leverandørene på hvert produkt. Det er i strid med regelverket, konkluderte KOFA. les mer...

KOFA slo til med maks-gebyr mot gjenganger

Uke 10 - KOFA-gebyr-ROAF-forside En offentlig oppdragsgiver pådro seg for noen år siden overtredelsesgebyr for ulovlig forlengelse av en avtale. Nå er samme avtale igjen forlenget, også denne gang uten kunngjøring. Da slo KOFA til med det maksimale av hva nemnda har anledning til, nemlig et overtredelsesgebyr på 15 prosent av kontraktens verdi. I en parallell KOFA-sak ble samme oppdragsgiver også ilagt gebyr for ulovlig direkteanskaffelse.
les mer...

Fikk KOFA-smekk for å ha gitt sparsomme opplysninger

Uke 09-KOFA-merke-Troms Møblementet skulle suppleres, og da sa KOFA seg enig i at det ikke var brudd på regelverket at oppdragsgiveren viste til bestemte merkenavn. Også «eller tilsvarende» var med, men kravspesifikasjonen inneholdt sparsomme opplysninger om hvilke egenskaper som var sentrale ved tilsvarende produkt. Dessuten hadde oppdragsgiveren i kunngjøringen krysset av for at alternative tilbud ville godtas, men uten å angi alternative krav for disse. Det er regelbrudd, slo klagenemnda fast.les mer...

Innebærer en viss forpliktelse å bruke begrepet «minstekrav»

Uke 06 - KOFA-Sandnes (medteknisk)-forside Dersom begrepet «minstekrav» brukes i et konkurransegrunnlag for å beskrive krav til et produkt som skal kjøpes, innebærer det en viss forpliktelse. Begrepet bør bare benyttes når en oppdragsgiver ønsker å flagge ufravikelige krav, det vil si at hvis en tilbyder ikke etterlever kravene, venter avvisning. Dette følger av en KOFA-konklusjon i en sak der klagenemnda måtte ty til tolkning av hva bruken av begrepet «minstekrav» egentlig betød.les mer...

Ikke 100 pst tydelig konkurransegrunnlag, men vant KOFA-sak

Uke 05-KOFA-Alta-forside Uheldig formulering, «noe uklart» og «tilstrekkelig klart». Likevel ikke brudd på regelverket. Dette var, i korte trekk, den avgjørelsen KOFA kom til i en klagesak nylig. Klageren, som ikke var med i konkurransen, fikk ikke medhold i noen av sine ankepunkter, men klagenemndas konklusjon minner om hvor viktig det er å ha klare og tydelige formuleringer i konkurransegrunnlaget. les mer...

Dokumenterte ikke bruk av underleverandørers kapasitet


Uke 3 - KOFA-Bodø-forside Tilbyderen dokumenterte sin gjennomføringskapasitet ved å ta til inntekt en god del ressurser fra underleverandører. Men han fremla intet forpliktende bevis for at han i realiteten kunne disponere disse ressursene. Likevel fikk han kontrakt. Nei, konkluderte imidlertid KOFA, her forelå det et brudd på reglene - tilbyderen skulle i stedet vært avvist. les mer...

Gjorde ulovlig direktekjøp av prosjektledelse, men gebyr ble det ikke

Uke 2- KOFA - Lenvik- gebyr -forside Kjøp av prosjektledertjeneste som del av en samarbeidsavtale burde vært kunngjort, men KOFA vek likevel tilbake for å ilegge overtredelsesgebyr selv om det dreide seg om en ulovlig direkteanskaffelse. Begrunnelsen var at den anskaffelsesrettslige klassifiseringen er komplisert, og dessuten anses basert på en uklar rettsregel. Etter omstendighetene antar nemnda at prosjektledelse i en samarbeidsavtale også kunne blitt ansett som udelelig fra samarbeidsavtalen. les mer...

Godt over grensen for kunngjøringsplikt, men ikke ulovlig direktekjøp

Uke 02-14 KOFA-Elverum-direktekjop-forside Det var fakturert for nærmere 200 000 kroner over den kunngjøringspliktige grenseverdien. Forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør var å betrakte som en kontrakt etter reglene, og kontrakten var ikke kunngjort. Men ulovlig direkteanskaffelse og overtredelsesgebyr? Nei, svarte KOFA, som fant at oppdragsgiverens vurdering av anskaffelsens verdi var tilstrekkelig forsvarlig. Isolert sett er det ikke avgjørende om anskaffelsens verdi er over terskelverdien i relasjon til kunngjøringsplikten.les mer...

Vurderte forhold som ikke skulle vurderes

Uke 52-13+01-14 - KOFA - Røyklen+Hurum-tildeling-forside (2) Oppdragsgiver hadde under tildelingsevalueringen lagt vekt på forhold som lå utenfor det som skulle vurderes, og trukket poeng for manglende dokumentasjon av det. Det er ikke forutberegnelig, slo KOFA fast, og gav klageren medhold. Det gjaldt bemanningsspørsmål, der det skulle gjøres en type vurdering i kvalfikasjonsfasen, og en annen i forbindelse med tildeling av kontrakt.
les mer...

Kapret oppdrag trass en million i negativ egenkapital

Uke 51 - KOFA-Statsbygg-avvisning-forside (2) Kravet var «god soliditet», men en leverandør med drøyt millionen i negativ egenkapital fikk likevel tilslaget. Han hadde nemlig i tillegg lagt fram en periodisk regnskapsrapport som viste en markant forbedring av selskapets økonomi i forhold til året før. KOFA fant ingen grunn til å underkjenne denne vurderingen fra Statsbyggs side, spesielt i lys av at oppdraget var av forholdsvis kort varighet – en forventet byggetid på fire og en halv måned.les mer...

Oppfylte ikke veiledningsplikten under forhandlingene

Uke 50 - KOFA- Nav Rogaland - forside Prisen er noe lav, sa oppdragsgiveren i første forhandlingsmøte, og tilbyderen økte den derfor. I forhandlingsmøte nr. 2 ble ikke pris kommentert fra oppdragsgiverens side, trass i at tilbyderen som økte prisen, nå sto i fare for å tape hele konkurransen. Det var nemlig to andre tilbydere som dermed lå best an på pris. KOFAs dom var klar: Oppdragsgiveren oppfylte ikke sin veiledningsplikt etter forskriften.les mer...

Etter å ha konstatert tre regelbrudd gav KOFA opp


Uke 49 - KOFA - Lunner - Tildeling-forside (2) Basert på de brudd som her er konstatert, finner klagenemnda det ikke hensiktsmessig å ta nærmere stilling til klagers anførsler. Dette skriver KOFA i en avgjørelse etter at nemnda da allerede hadde konstatert tre regelbrudd fra oppdragsgiverens side. Det fremsto som svært uklart hva oppdragsgiveren hadde tenkt å vurdere og har vurdert ved valg av leverandør.les mer...

Ressurshensyn ikke nok til å forsvare bruk av merkenavn

Uke 47 - KOFA-Oslo kommune-forside Oslo kommune viste til flust av merkenavn i en anskaffelse, og forsvarte det med at det fremgikk i kravspesifikasjonen at produkter med tilsvarende egenskaper ville bli akseptert. Også ressurshensyn ved utformingen av konkurransegrunnlaget ble oppgitt som begrunnelse for valget om å angi disse produktene med merkenavn. For KOFA var dette ikke godt nok.les mer...

Blandet forskning og ordinær drift – fikk 15,2 mill. i straff

Uke 46 - KOFA-gebyr-Troms-forside Bare to-tre år av den ti-årige kontrakten var nødvendig for uttesting, og kunne dermed være innenfor kunngjøringsunntaket i anskaffelsesreglene for forsknings- og utviklingstjenester. KOFA konstaterte imidlertid at resten av kontraktsperioden i praksis gjaldt ordinær hurtigbåtedrift, som skulle vært kunngjort. Det var den på forskriftsmessig måte ikke, og det kostet Troms fylkeskommune 15, 2 millioner kroner i overtredelsesgebyr. les mer...

Noen ganger ok med forskjellsbehandling ut fra lokal tilhørighet

Uke 45- KOFA- Meldal-forside Dersom det foreligger saklige grunner for det, kan det være akseptabelt å forskjellsbehandle tilbyderne på grunnlag av lokal tilhørighet, konstaterer KOFA i en avgjørelse. Utslagsgivende i den aktuelle klagesaken var ikke den lokale tilhørigheten som sådan, men dens betydning for kvaliteten på de aktuelle sidene av tilbudene. På denne bakgrunn fastslo klagenemnda at oppdragsgiveren ikke hadde diskriminert tilbyderne på grunn av lokal tilhørighet, og således brutt regelverket. les mer...

NUF-utfordringer og språkforviklinger, men ikke regelbrudd

Uke 13- KOFA - Statens vegvesen-forside Foto/ Hardangerbroen: Statens vegvesen

Et dansk selskap med et NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) i Norge skapte forviklinger i en konkurranse om elektroarbeider på Hardangerbrua. Men klageren som grep fatt, fikk ikke medhold i KOFA: At oppdragsgiver hadde krevet norsk oversettelse uten at det danske selskapet hadde foretatt dette for en skatteattest, synes ikke klagenemnda var nok til å fastslå regelbrudd. Attesten var fullt ut forståelig på norsk. Og så var det noen organisasjonsnummer-problemer – uten at de vippet KOFA av pinnen.
les mer...

Ble avvist og tatt til nåde igjen tre ganger, men kontrakten glapp

Uke 42 - KOFA_Karmoy-forside En leverandør og hans tilbud ble avvist tre ganger og oppdragsgiverens beslutning omgjort tre ganger i løpet av en anbudskonkurranse. KOFA gav likevel oppdragsgiveren rett til slutt: Det var riktig å omgjøre tildelingsbeslutningen om å tildele kontrakten til leverandøren. Grunnlaget for beslutningen lå nemlig utenfor rammen for det innkjøpsfaglige skjønnet som førte til kontraktstildelingen – leverandøren skulle i utgangspunktet vært avvist.les mer...

Ti-årig kontraktsperiode ikke i strid med regelverket

Uke 41 - KOFA - Tonsberg-forside En kontraktsperiode for kjøp av bedriftshelsetjeneste på ti år var ikke i strid med regelverket, fastslo KOFA. Valg av varighet for en kontrakt er i utgangspunkt underlagt oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn. En god begrunnelse må til, og i nærværende sak var det snakk om å spare betydelige pengesummer ved å legge en tiårig kontraktsperiode til grunn.les mer...

Brukte miljømerker i forbindelse med tildeling – ikke regelbrudd

Uke 39-KOFA-NTNU-miljomerke-forside Oppdragsgiverne brukte miljømerker i forbindelse med tildelingskriteriene, uten at KOFA av den grunn konstaterte brudd på regelverket. Forklaringen er at oppdragsgiveren her benyttet miljømerker som et mulig middel for å dokumentere oppfyllelse av merkenøytrale tekniske spesifikasjoner. Da kreves det ikke at oppdragsgiveren oppgir de spesifikasjonene som ligger bak det enkelte merke.les mer...

Kostet 50 000 å bomme på anskaffelsens verdi

Uke 38 - KOFA-Ålesundgebyr-forside Det kostet Høgskolen I Ålesund 50 000 å la være å kunngjøre opplæringskontrakter. Institusjonen mente at kursanskaffelsene måtte sees hver for seg, noe KOFA var uenig i: Kontraktene er av lik karakter og må sees i sammenheng, og da kommer den samlede anskaffelsens verdi over grensen for kunngjøringsplikt. les mer...

KOFA åpner for forbud mot taktisk prising

KOFA har i sak 2011/265 avgjort sin første sak i stornemnd. Men saken reiser muligens flere spørsmål enn den gir svar på. Avgjørelsen er uansett viktig, fordi den prinsipielt åpner for bruk av bestemmelser i konkurransegrunnlaget, som forbyr taktisk prising.

Avgjørelsen er omtalt på nettsiden til Myhre & Co Advokatfirma, her:
www.mcadvokat.no

Avgjørelsen, og konsekvensene av dette vil bli gjennomgått i det nye oppdateringskurset som er satt opp 4. november.
les mer...

Avviste feil vinner av konkurransen


Uke 37-KOFA-Harstad-forside Tilbyderen som først vant konkurransen, ble senere avvist. I KOFA-saken som fulgte viste det seg at de bestemmelsene som ble brukt ved avvisningen, ikke gav grunnlag for å avvise tilbyderen. Derimot, mente klagenemnda, burde tilbyderen som fikk kontrakten i stedet, ha vært avvist. les mer...

Avviste en tilbyder etter skjønn – fikk medhold i KOFA

Uke 33- KOFA-Bergen-forside Hvis ingen bestemt kredittrating forelå, kunne oppdragsgiveren akseptere annen dokumentasjon for å fastslå tilbydernes soliditet. I ett tilfelle tilsa oppdragsgiverens skjønn at den tilsendte dokumentasjonen ikke holdt, uten at han gikk nærmere inn i den. Tilbyderen ble avvist og klaget, men KOFA gav oppdragsgiveren medhold: Hadde han gått inn i dokumentasjonens materielle innhold, ville han ha funnet at kredittratingen ikke svarte til kvalifikasjonskravet.les mer...

Tatt for å blande sammen kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium

Uke 31 - KOFA-Fredrikstad-forside Kriterier brukt til å kvalifisere leverandører skal ikke benyttes som kriterier for tildeling av kontrakt. Nok en offentlig oppdragsgiver har fått på pukkelen av KOFA for å ha bommet her. Det gjaldt denne gang krav om kompetanse. Slik kompetansekriteriet ble benyttet ved kontraktstildelingen, skriver klagenemnda, er det utelukkende rettet mot leverandørens kvalifikasjoner/kompetanse og således et kvalifikasjonskrav, ikke et egnet tildelingskriterium.les mer...

E-handelskrav førte til brudd på regelverket

Uke 27 - KOFA-UiO-forside Krav om e-handel skapte problemer for Universitetet i Oslo i en KOFA-sak. Det var uklart hva som skulle vurderes ved kvalifikasjonen, og hva som ville gi uttelling i tildelingsevalueringen. Dessuten hadde ikke oppdragsgiveren i tilstrekkelig grad tilkjennegjort i konkurransegrunnlaget at de to vurderingene ikke sammenfaller. Da ble konklusjonen at det forelå et brudd på regelverket.les mer...

Avvisningen var brudd på kravet om etterprøvbarhet

Uke 25 - KOFA-Vest Agder-forside Tilbyderen ble avvist fordi oppdragsgiveren mente hans tilbud var uklart. Imidlertid opplyste ikke oppdragsgiveren om denne uklarheten medførte tvil om hvordan tilbudet skal rangeres i forhold til de øvrige tilbudene i konkurransen. Det burde han ha gjort, slo KOFA fast, og kom dermed til at avvisningen var et brudd på kravet til etterprøvbarhet i loven.les mer...

Endret tildelingskrav to uker før tilbudsfrist – ok, sa KOFA

Uke 24 - KOFA-amot-forside Kravspesifikasjonen ble endret to uker før tilbudsfristens utløp. Et nytt underpunkt i tildelingskriteriene ble lagt til. Det var ikke et helt nytt krav, konstaterte KOFA, som mente at endringen ikke kunne sies å være så vesentlig at den representerte et brudd på regelverket. Det nye underpunktet ville bare få betydning hvis tilbyderne overoppfylte et minstekrav.les mer...

Begrenset konkurransen på en usaklig måte

Uke 23 - KOFA-Grenland-forside En fellesanskaffelse er av KOFA ansett som usaklig konkurransebegrensende fordi ett av underkriteriene var ulovlig. Det skulle kjøpes bøker, media og katalogdata. Bøker og media kunne mange levere, mens bare en eller to kunne levere katalogdata. Underkriteriet "rabatt på katalogdata: Abonnement på katalogdata" kunne dermed hindre konkurranse, mens oppdragsgiveren kunne oppnå formålet med anskaffelsen på annen måte, heter det.
les mer...

Burde tatt opp konflikt av avgjørende betydning i forhandlingene

Uke 16-KOFA - Oslo Lufthavn-forsideI konkurranser med forhandling har ikke en oppdragsgiver noen plikt til å påpeke alle sider ved leverandørenes tilbud som kan forbedres. Imidlertid kan det være annerledes dersom det gjelder forhold av vesentlig eller avgjørende betydning, slik det var i en klagesak – til og med i disfavør av tilbyderen. Da kom KOFA til at oppdragsgiveren, ved å unnlate å påpeke konflikten i forhandlingene, hadde brutt kravet til forutberegnelighet. les mer...

Pris skulle telle 90 pst - uklart hva den skulle omfatte

Uke 15- KOFA-Kystverket-forsideDet var uklart hva tildelingskriteriet «pris» egentlig skulle omfatte. Dette på tross av at pris skulle tillegges 90 % vekt i tildelingsevalueringen, og at alle tilbyderne for øvrig var
vurdert likt. KOFA kom til at oppdragsgiveren, Kystverket, dermed hadde brutt lov om offentlige anskaffelser ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag. I tillegg skulle konkurransen dermed også ha vært avlyst.
les mer...

Burde avvist tilbyderen som hadde en korrupsjonsdømt ansatt

Uke 12 - KOFA-Rana-Korrupsjon-forside Oppdragsgiveren skulle avvist tilbyderen fordi en sentral person i selskapet hadde en alvorlig domfellelse for korrupsjon, konstaterte KOFA. Tilbyderen var imidlertid stillet i utsikt å få kontrakten som konkurransen gjaldt. Klagenemnda var ikke enig i at de tiltakene som tilbyderen hadde gjennomført, kunne kalles «self-cleaning». Korrupsjonsdommen lå samtidig bare et par år tilbake i tid, og tidsspennet var heller ikke langt nok til å kunne tale mot avvisning.les mer...

Lovet leveranse av et produkt han ikke hadde avtale om å selge

Uke 11-KOFA-Stavanger-forside Leverandøren som ble valgt, mente han kunne levere et produkt han ikke hadde kjøpsavtale på. Da det kom for en dag, annullerte oppdragsgiveren konkurransen. Slik saken nå står, fastslår KOFA som konklusjon på klagesaken, fins to valg: Enten må den valgte leverandøren avvises, eller så må konkurransen avlyses. Fordi det er valgmuligheter, konkluderer ikke klagenemnda nå med at den valgte leverandøren må avvises.les mer...

Lot egen usikkerhet få telle med under evalueringen

10_2013_eidsiva Kravet om at leverandøren skulle ha kontor i området når oppdraget ble utført, var absolutt. En tilbyder var etablert der, en annen hadde plan for slik etablering. Da kom oppdragsgiveren i tvil under evalueringen, og falt ned på at sistnevnte skåret bedre enn førstnevnte. Nei, understreker KOFA, det å ha en plan kan ikke telle negativt – her måtte oppdragsgiveren bestemme seg for hva som lå i «absolutt krav» og velge det ene eller det andre. Å la egen usikkerhet slå inn i evalueringen, gir ikke forutberegnelighet, slo klagenemnda fast.
les mer...

Laget spesialvri for å sikre konkurranse

uke8-2013_2 For å sikre konkurranse laget Mattilsynet en spesiell vri på sin kontraktstildeling av laboratorietjenester. Kanskje fikk man ikke til at hele landet ble dekket av tjenestene så raskt som reglene tilsa, selv om det var krevet i konkurransen. Leverandøren som ble valgt, maktet neppe å leve opp til kravet. Da måtte det kanskje gjøres egne avtaler for noen av Mattilsynets kontorer. Uvanlig, men ok måte å gjøre det på, fastslo KOFA.les mer...

Regelbrudd på regelbrudd – og mangelfull dokumentasjon

Uke 4 - KOFA-Bergen-byforny-forside Ingen klagefrist, ikke gode nok begrunnelser i tildelingsbeslutningen, og ikke referat fra hverken forhandlinger eller befaring. Brudd på brudd på regelverket, fastslo KOFA. Samtidig førte mangelen på dokumentasjon til at klagenemnda var ute av stand til å ta standpunkt til flere av klagene som forelå i denne saken. les mer...

Tomt kommentarfelt førte til avvisningUke 3-KOFA-Harstad-avvisning-forside Det var rett å avvise tilbyderen, fastslo KOFA. Tilbyderen i klagesaken hadde unnlatt å fylle ut et kommentarfelt som det var obligatorisk å fylle ut. Poenget var at det som eventuelt skulle stå i dette feltet, mente oppdragsgiveren, ville være vesentlige opplysninger for evalueringen av tilbudet som sådant. Etter klagenemndas oppfatning gjorde oppdragsgiveren her en forsvarlig vurdering av betydningen av opplysningene i kommentarfeltet.
les mer...

Var i orden å henvise til konkrete merkenavn

Uke 02-13-KOFA-Sogn&Fjd-forside Det var i orden å henvise til konkrete merkenavn i anskaffelsen. Unntaket som gav anledning til dette, finnes i selve hovedformålet til regelverket: å sikre mest mulig effektiv ressursbruk. Kontraktens gjenstand i klagesaken berettiget henvisningen til forbruksmateriell av bestemte merker, konstaterte KOFA, som dermed gav oppdragsgiveren medhold. les mer...

Ville avlyse uten saklig grunn eller erstatning

Uke 01 - KOFA - saklig grunn Da en oppdragsgiver påberopte seg anledning til å avlyse eller forkaste erstatningsfritt uten saklig grunn, satte KOFA foten ned. Det er brudd på kravet til forutberegnelighet, slo klagenemnda fast. Det nevnte forbeholdet fra oppdragsgiveren gav ikke tilbyderne det vernet de etter reglene vanligvis har mot avlysning eller totalforkastning og til å kunne kreve erstatning når vilkårene for dette er oppfylt.les mer...

Begrunnelse for kontraktstildeling ikke helt etter reglene

Uke 50-KOFA-Risør-forside Den opprinnelige meddelelsen med begrunnelse for kontraktstildelingen fra oppdragsgiveren var tynn på flere punkter. Brudd på regelverkets krav, fastslo KOFA. Heller ikke da oppdragsgiveren gav en nærmere begrunnelse – på oppfordring, lyktes han ikke helt ut å leve opp til de krav som forskriften setter for slike begrunnelser.les mer...

Avviste en, men skulle avvist tre av tilbyderne

Uke 49 - KOFA-Tromspensjon-forside Ikke bare den ene, men tre av de fire tilbyderne skulle vært avvist i en konkurranse om forsikringer. Det var resultatet som KOFA kom til ved behandlingen av en klagesak nylig.
Klageren etterkom ikke det klagenemnda mente var et minstekrav, mens de to andre hadde motstridende opplysninger i tilbudet. Da tilbudet dermed var så uklart at det skapte tvil om hvordan det skulle forstås, var det grunn for avvisning. Ingen av de tre hadde imidlertid prissatt forhold, noe som også er avvisningsgrunn.les mer...

Fikk kontrakt uten å dokumentere et minstemål av god økonomi

47_1_2012 Tilbyderen som fikk kontrakten, hadde ikke levert det minstemålet av dokumentert god økonomi som skulle til å bli ansett kvalifisert i konkurransen. Dette slår KOFA fast i en fersk avgjørelse, der konklusjonen ble at tilbyderen skulle vært avvist i stedet for å få kontrakt. Fra enkeltmannsforetaket bak tilbudet forelå bare dokumentert et driftsresultat for én måned, og at bankforbindelsen, ifølge tilbyderen, hadde uttalt at denne var "positiv" til å bidra i tilfelle kontrakten ble brakt i havn. les mer...

Inviterte private med på rammeavtale uten nærmere spesifisering

Uke 46 - KOFA-Modum-forside Også private bedrifter ble invitert til å tiltre rammeavtalen for bedriftshelsetjeneste for kommunen, uten nærmere spesifisering, men de skulle få de samme vilkårene. Nei, konkluderte KOFA, dette går ikke. Det gir ikke tilstrekkelig forutberegnelighet for leverandørene hvorvidt noen av bedriftene i kommunen vil slutte seg til avtalene, og eventuelt hvor mange og hvem som vil gjøre dette. Feilen kan ha påvirket deltakelsen i konkurransen, og oppdragsgiveren burde derfor avlyse konkurransen. les mer...

Prissetting skapte umulig evalueringssituasjon

Uke 45 - KOFA - Politidirektoratet Det blir komplisert når en oppdragsgiver deler leveransen opp i flere deler og vekter ulikt i de enkelte delene. Verre blir det når det kommer en leverandør som flytter en oppgave og setter prisen til kr. 0.- i den delen oppgaven flyttes fra. Da blir det ikke lett å sammenlikne. Leverandøren skulle ha vært avvist, konstaterer KOFA, som slår fast at oppdragsgiveren, Politidirektoratet, har brutt regelverket ved ikke å avvise leverandøren. les mer...

Brøt regelverket på tre sentrale punkter

Uke 44-KOFA-Berg-forside Mangelfull utfylt protokoll, ikke utfyllende tildelingskriterier og ingen skriftlig melding om kontraktstildeling og klagefrist. Dermed konstaterte KOFA at kommunen som det var kommet klage på, hadde begått tre brudd på sentrale bestemmelser i regelverket. I tillegg minnet klagenemnda om at dersom utfyllende tildelingskriterier mangler når det er «økonomisk mest fordelaktig» som er lagt til grunn i en konkurranse, er det laveste pris som gjelder.
les mer...

Gjorde endringer, men ikke rammet av forhandlingsforbudet

Uke 42-KOFA-membran Oppdragsgiveren tillot leverandøren å endre dimensjonering på sitt tilbudte anlegg etter tilbudsfristens utløp i en åpen anbudskonkurranse. Men brudd på forhandlingsforbudet var det likevel ikke, konstaterte KOFA, som i denne saken pløyet ny juridisk mark. Hverken i forarbeider eller veiledninger, domstols- eller KOFA-praksis eller i EU-domstolen fantes noen direkte holdepunkter for avgjørelsen. les mer...

Avviste ikke - trodde tilbyderen hadde forstått at han var avvist

Uke 41 - KOFA-Rogalandpolitiet-forside kopi I konkurransegrunnlaget var det forutsatt fastpris som skulle være lik enten en opsjon ble utløst eller ei. Leieprisen i ett av tilbudene ville imidlertid variere avhengig av om opsjonen benyttes eller ikke. Forbeholdet ville påvirke rangeringen mellom tilbyderne, konstaterte KOFA, og konkluderte med at tilbyderen skulle ha vært avvist. Dette hadde ikke oppdragsgiveren gjort – fordi klageren måtte forstå at selskapets tilbud reelt sett var avvist. les mer...

Innleie, men ikke i antikontraktør-forstand


Uke 40 - KOFA- Vestre Toten-forside Den valgte leverandørens planer om å leie inn to-tre personer for å løse oppdraget, brøt ikke med oppdragsgiverens antikontraktør-klausul i konkurransegrunnlaget. Dette har KOFA slått fast, og dermed konstatert at oppdragsgiveren ikke har gjort noe galt. Antikontraktør-klausulen benyttes gjerne for å hindre uheldig/uønskede organisasjonsformer. Den planlagte innleien var ikke noe slikt. Heller ikke et valutaforbehold brøt med regelverket. les mer...

For tidlig ute med kontrakt – mangelfullt avvisnings-varsel

Uke 38 - KOFA-Oslo-forside Det skal gis uttrykkelig melding til tilbydere som blir avvist eller får sine tilbud avvist. Det er ikke nok at tilbyderne skjønner hva slags skjebne som har rammet dem, slår KOFA fast i en avgjørelse. Klagenemnda fant dessuten ut at det var gjort kontrakt før klagefristen løp ut, og slikt er jo ikke lov. les mer...

Det drøyde med meldingen om avvisning…

Uke 34 - KOFA-Sørreisa-side 1 En drøy uke etter at han hadde påklaget tildelingsbeslutningen fikk tilbyderen melding om at han var avvist fra konkurransen. Slike varsler skal komme «snarest mulig», og det var ikke tilfelle i denne saken, konstaterte KOFA, som dermed fastslo at det forelå brudd på regelverket. Og det var flere brudd: Ikke var det informert om klageretten, avviste tilbydere hadde ikke fått melding om endelig kontrakttildeling, og det var ikke ført referat fra alle møtene med tilbyderne. les mer...

Dobbelt regelbrudd: Avviste i stedet for å forhandle

Uke 33 - KOFA - Nesset I stedet for å avvise tilbudet skulle oppdragsgiveren forhandlet med tilbyderen og påpekt at hans tilbud avvek vesentlig fra kravspesifikasjonen, slik den egentlig var å forstå. Dermed begikk oppdragsgiveren i denne saken to regelbrudd: Han avviste feilaktig, og han unnlot å gjennomføre reelle forhandlinger. KOFA peker også på at det ikke er lov med vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget underveis i en konkurranse. les mer...

Rettet opp tilbudsprisen –burde i stedet avvist

Uke 32 - KOFA-Meland Oppdragsgiveren ville hindre at tilbyderen med laveste pris vant konkurransen på feil grunnlag, og sørget for å avklare en uklarhet i tilbudet. I stedet skulle tilbyderen vært avvist, ifølge KOFA, ettersom det gjaldt en åpen anbudskonkurranse der tilbudsfristen var passert. Uklarheter i tilbudet som kan være av betydning for rangeringen av tilbyderne, skal da føre til avvisning. Adgangen til å endre noe i tilbudene på dette stadiet i en åpen anbudskonkurranse er for øvrig svært begrenset. les mer...

Reparerte feilen, men slapp ikke unna i KOFA

Uke 27 KOFA-Saltdal Den første begrunnelsen til deltakerne i konkurransen om tildeling av kontrakt var ikke slik regelverket forutsetter, men det var den andre. KOFA poengterte imidlertid at en oppdragsgiver ikke kan reparere brudd på kravene til innholdet i tildelingsmeddelelsen med tilbakevirkende kraft. En etterfølgende begrunnelse får virkning for fremtiden, gitt at den er i pakt med regelverket.les mer...

Ikke nødvendig med mer enn ett besøk pr. konkurranse

Uke 25-KOFA-Besøk-Forsvaret Når en konkurranse avlyses og ny kunngjøres med identiske spesifikasjoner, er det ikke nødvendig at oppdragsgiveren avlegger tilbyderne besøk i begge konkurransen mer enn én gang. Besøkene må dokumenteres, men det er ikke krav om at oppdragsgiveren uoppfordret opplyser alle om sine besøk. Det slår KOFA fast i en avgjørelse der oppdragsgiveren på disse punkter ikke hadde brutt regelverket.
les mer...

Nektet først innsyn, tilbød så møte om saken

Uke 24- KOFA-Tromsø-innsyn Først avslag, så: Hvis det er ønskelig med innsyn i tilbudet som ble valgt, må det tas kontakt for å avtale møte om det. Et slikt krav på innsynsanmodning falt ikke i god jord hos KOFA, som fastslo at dette er brudd på regelverket. Når en oppdragsgiver får en anmodning om innsyn, har han plikt til å etterkomme den – med unntak av forretningshemmeligheter.les mer...

Ryddet opp i mangel på kvalifikasjonskrav, men ikke i mangel på klagefrist

Uke 23 - KOFA-Fonna Noe kvalifikasjonskrav var ikke oppgitt, men det ble stilt krav til dokumentasjon. Av dette utledet KOFA på egenhånd at det nok forelå et kvalifikasjonskrav likevel, og det var et lovlig et. Oppdragsgiveren hadde imidlertid også glemt å ta med en klagefrist i varslet om kontrakttildeling, men mente den feilen ble rettet opp ved at det i en senere e-post var med en slik frist. Ja, sa KOFA, den siste meldingen var ok etter forskriften, men man kan ikke rette opp en slik feil med tilbakevirkende kraft. les mer...

Bommet, måtte avlyse, ny konkurranse – bommet igjen…

Uke 21 KOFA - Helse Stavanger Først måtte en konkurranse avlyses på grunn av bruk av et ulovlig tildelingskriterium, men så gikk det samme veien med andre forsøk også – etter en klage til KOFA. Det er blandingen av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium når kriteriet «økonomisk mest egnede tilbud» skal benyttes, som er utfordringen. les mer...

En annen løsning var ingen alternativ løsning

Uke 20 - KOFA-Reno Vest Oppdragsgiveren aksepterte en løsning som konkurransegrunnlaget og kontraktsvilkårene ikke var til hinder for, selv om det nok gjaldt en annen løsning enn den som antakeligvis var den opprinnelig påtenkte. Alternative løsninger ville imidlertid oppdragsgiveren ikke ha, men dette var ingen «alternativ løsning», slo KOFA fast, og fant at det ikke forelå brudd på regelverket.les mer...

Ingen plikt til å sjekke opplysninger fra leverandør

Uke 19 - KOFA - NAV En oppdragsgiver har ingen plikt til å sjekke opplysningene som kommer fra en leverandør, med mindre det foreligger en spesiell grunn for kontroll. Dette gjentar KOFA i en fersk avgjørelse, der det var påstand om ukorrekte og sprikende opplysninger. Klagenemnda avviste likevel at oppdragsgiveren trengte å sjekke disse opplysningene, ettersom konkurransen var bygget opp slik at kontrollbehovet ikke var til stede. les mer...

KOFA avgjorde avvisningssak etter spørrerunde til partene

17_2012_2 For å kunne avgjøre om det var rett å avvise en tilbyder måtte KOFA først ta en spørrerunde til de impliserte parter. I og med at det viste seg at de var enige i det de ble spurt om, trakk klagenemnda den konklusjon at det var riktig av oppdragsgiveren å avvise den aktuelle tilbyderen. les mer...

«Tidligere resultater» holdt ikke mål som tildelingskriterium

Uke 16 - KOFA-Hedmark-energi. Grenseoppgangen mellom kvalifikasjons- og tildelingskriterium kan volde alvorlig hodebry. Enklere blir det ikke når det er et krav at det kriterium som er benyttet under kontrakttildelingen, skal identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Slikt må vurderes i hvert enkelt tilfelle, slår KOFA fast, og kom i en sak til at kriteriet «Tidligere resultater» ikke holdt mål som tildelingskriterium.les mer...

Trådte ut over KOFAs grense for det innkjøpsfaglige skjønn

Uke 15 - KOFA- vikartjenester. Oppdragsgiverens vurdering av et underkriterium var ikke forsvarlig, slo KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser) fast. Det gjaldt forståelsen av ordet «eventuelt». Selv om klagenemnda innvilger en offentlige oppdragsgiver et vidt innkjøpsfaglig skjønn som bare i begrenset grad kan prøves rettslig, syntes nemnda at oppdragsgiveren denne gangen hadde trådt over denne vide grensen.les mer...

Forbeholdt seg rett til å kutte ut poster i konkurransegrunnlaget

Uke 12- KOFA-Skedsmo Kommunen forbeholdt seg rett til å utelate enkelte poster i konkurransegrunnlaget. Et slikt forbehold er ikke lovlig, konstatere Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). En slik utelatelse kan heller ikke sees på som en delvis avlysning, slik omstendighetene i den aktuelle saken er. Her skulle nemlig den tilbyderen som ble valgt, egentlig ha vært avvist fordi det var vesentlige avvik ved hans tilbud. les mer...

Uten totalverdi og kjøpsvolum forelå plikt til å avlyse

Uke 11 - KOFA - skatteetaten Det er brudd på regelverkets krav dersom hverken anslått totalverdi eller omfanget av kjøpet målt i antall enheter er oppgitt i konkurransedokumentene. Ja, det er et så alvorlig brudd at det foreligger avlysningsplikt. Dette fastslår KOFA i en avgjørelse. Dette med totalverdien fremgår av regelverket i motsetning til de to øvrige punktene. Her har klagenemnda brukt sitt skjønn. les mer...

Skulpturpark-avtale i Oslo var ikke «gjensidig bebyrdende»

Uke 10- KOFA-skulptur Avtalen mellom Oslo kommune og Ringnes-stiftelsen om en skulpturpark på Ekeberg i Oslo var ingen «gjensidig bebyrdende» kontrakt. KOFA kom til at stiftelsen ikke mottar slike motytelser som har karakter av å være et kontraktsrettslig vederlag at det er tale om en slik avtale. Dermed gjelder ikke reglene om offentlige anskaffelser og heller ikke kan det da være tale om noen ulovlig direkteanskaffelse etter disse reglene. les mer...

Den ene klageren fikk innsyn i den andre klagerens tilbud

8_2012_lege KOFA kunne ikke utelukke at oppdragsgiveren har sendt forretningsmessige hemmeligheter i ett tilbud til en konkurrerende tilbyder. Imidlertid manglet det konkret dokumentasjon på hvordan dette ville påvirke konkurransen dersom det aktuelle tilbudet ble godtatt. I denne KOFA-saken var det to klagere, og spørsmålet om innsyn gjaldt oversendelse av den ene klagerens tilbud til den andre.les mer...

Ble avvist, skapte problemer for taxi-kollegaer

taxi7_12 To av åtte løyvehavere som hver for seg sto bak et tilbud fra en taxisentral ble avvist. Det skapte problemer for kollegaene, fordi kvalifikasjonskravet forutsatte et visst antall biler. Utover en setning i tilbudsbrevet var det imidlertid ikke dokumentert at de to avviste løyvehaverne ville ha rådighet over ressurser for å tilfredsstille kvalifikasjonskravene. Taxisentralen kunne imidlertid ha levert tilbud samlet, og da vist til deltakernes kapasitet. Dette fremgår av en klagesak som KOFA nå har behandlet. les mer...

Slapp KOFA-gebyr under tvil

Uke 06-12 KOFA-skisenter Et skisenter som er 100 pst eid av en kommune foretok ulovlig direktekjøp, men slapp – under tvil – overtredelsesgebyr. KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) var i tvil om senteret var å anse som et offentligrettslig organ. Da klassifiseringen av senteret dermed var noe tvilsom, fant ikke klagenemnda grunnlag nok for å konstatere at det hadde gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Selskapet kunne vært mer aktsomt, heter det, men det er ikke tilstrekkelig til å bli ilagt straffegebyr for brudd på anskaffelsesreglene. les mer...

Alle oppdragsgivere må ikke stå i kunngjøringen, men…

Uke 04 - KOFA-BTV (II) Ingen oppdragsgiver – heller ikke en innkjøpssentral, har plikt til å gi en uttømmende liste over aktuelle oppdragsgivere i kunngjøringen så lenge en slik liste finnes i konkurransegrunnlaget. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast. I klagesaken var imidlertid konkurransegrunnlaget bare tilgjengelig på en spesiell nettside. Er det tilstrekkelig tilgjengelig? Det tar ikke klagenemnda stilling til. les mer...

Økonomisk mest fordelaktig - Også kombinasjoner av varegrupper må vurderes

Uke 03-KOFA-BTV Også kombinasjoner av varegrupper må tas med i betraktningen når en oppdragsgiver skal finne ut hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige for ham. Det er ikke nok å vurdere hver varegruppe for seg. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast. Det avgjørende er hva som totalt sett er best for oppdragsgiveren, heter det.les mer...

Fikk gebyr - bare noe i avtalen gjaldt forskning og utvikling

Uke 01 - KOFA-Ålesund-gebyr Det var ingen forsknings- og utviklingskontrakt som ble inngått, men visse ingredienser i avtalen dreide seg om forskning og utvikling. Gjennomføringen av avtalen var dessuten stilt i bero, og det var uklart om og når den ville bli satt i gang igjen. Dette reddet Ålesund kommune fra et større overtredelsesgebyr i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Nå ble det 60 000.- - ca. 10 prosent av utbetalt beløp og ikke av den beregnede samlede avtaleverdien på nær seks millioner.
les mer...

Ikke ulovlig direktekjøp, men plikt til å avlyse

Uke 50 - KOFA-Kristiansund Oppdragsgiveren gikk til forhandlinger med to av vinnerne av en plan- og designkonkurranse uten å kunngjøre på forhånd og uten å forplikte seg til å inngå kontrakt med den valgte leverandøren. Regelbrudd, konstaterte KOFA, men ingen ulovlig direkteanskaffelse ettersom det ikke var gjort kontrakt ennå. Derimot var feil såpass at det forelå plikt til å avlyse konkurransen med forhandlinger. les mer...

Fikk 4,5 dagers klagefrist ved milliardkjøp

Uke 49 - KOFA-Hordaland-Buss En klagefrist på 4,5 dager er ikke «rimelig tid» når anskaffelsen er i milliardklassen. Dette fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), som imidlertid ikke går inn på hva som skulle være en «rimelig tid» for så store og kompliserte kjøp som dette gjaldt. Hadde oppdragsgiveren imidlertid gitt en begrunnelse etter regelverket ved første forsøk på tildelingsmeddelelse, ville fristen vært godt og vel dobbelt så lang. Heller ikke vektingen var oppdragsgiveren heldig med.
les mer...

Vesentlige endringer med plikt til å avlyse konkurransen

Uke 47 - Helse Nord - utredning Et par minstekrav i konkurransedokumentene ble endret innen tilbudsfristen løp ut. Disse endringene var vesentlige, mente KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), og det kan ikke utelukkes av konkurransen kunne ha fått et annet forløp om endringene hadde vært inntatt i dokumentene fra starten av. Etter klagenemndas vurdering sto man i denne saken foran brudd på forskriften som var så vesentlige at det forelå plikt til å avlyse konkurransen. les mer...

KOFA prøver grensene for det innkjøpsfaglige skjønnet

nyhetsbrev_26_2011_innkjopsfaglig Det er ok å legge vekt på tilgrensende kompetanse ved kontraktstildeling i en jevn konkurranse selv om det ikke fremgår av konkurransegrunnlaget at det særlig skal legges vekt på akkurat den kompetansen. Imidlertid er det ikke ok å gi en tilbyder lavere poeng selv om han oppgir starttidspunktet for arbeidet på annen måte enn oppdragsgiveren har tenkt – så lenge tidspunktet fremstår rimelig tydelig på annen måte. Dette har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slått fast. les mer...

Ingen av begrunnelsene holdt mål


Uke 45 - KOFA-Tønsberg " Valget er tatt ut fra samlet skår på gitte kriterier samt eventuelle forbehold gitt i de enkelte tilbud." En slik begrunnelse holder ikke mål etter de krav som regelverket for offentlige anskaffelser stiller til slike, har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slått fast. I denne saken holdt heller ikke oppdragsgiverens forsøk på å gi en nærmere begrunnelse mål.les mer...

Brukte ulovlig tildelingskriterium – vilkår for erstatning til stede

Uke 43 - KOFA-Kystverket Vurderingen av tilbudets kvaliteter var sammenfallende med vurderingen av leverandørens kvalifikasjoner. Slikt er ikke lovlig, konstaterte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), og mente at oppdragsgiveren som hadde lagt opp anskaffelsesprosessen slik, skulle ha avlyst konkurransen. Ved å benytte et ulovlig tildelingskriterium kan også oppdragsgiveren ha stilt seg lagelig til for et erstatningskrav.les mer...

Ikke nok bare å beskrive kapasitet –underleverandører må forpliktes

Uke 42-KOFA-renholdsverk-trondheim Dersom en leverandør skal basere seg på underleverandører i kontraktoppfyllelsen, må han overfor oppdragsgiver legge fram en forpliktende erklæring om at han har den nødvendige råderett over underleverandørenes kapasitet. Det holder ikke med bare å beskrive og dokumentere at underleverandørene har nok kapasitet, konstaterer KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Klagenemnda gir i saken for øvrig skrape til oppdragsgiveren for ikke å ha vært tydelig nok på dette i konkurransegrunnlaget. les mer...

Gjorde ulovlig direkteanskaffelse, men slapp straffegebyr

Uke 41 - KOFA-Harstad Ingen tvil om at det var en ulovlig direkteanskaffelse, og KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slo fast at det i det minste dreide seg om grov uaktsomhet. Men overtredelsesgebyr ble det ikke. Harstad kommune hadde nemlig sørget for kunngjøring, konkurranse og åpenhet. Feilen besto i at kontrakten ble tildelt månedsvis etter at vedståelsesfristen gikk ut – uten at man i tide hadde bedt tilbyderne om å forlenge fristen. Slik gis det ikke overtredelsesgebyr for. les mer...

Ble ingen konkurranse – fikk KOFA-skrape

KOFA-Askøy Det skal svært mye til for å få unntak for kravet om konkurranse. Objektive årsaker til at bare én leverandør kan levere ytelsen, må foreligge, og oppdragsgiveren har bevisbyrden for at så er tilfellet. Askøy kommune sjekket ikke nærmere, så vidt KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) bragte på det rene. Kommunen bad én leverandør komme med tilbud og gjorde deretter kontrakt. Det gav ”skrape” fra KOFA.
les mer...

Kunne ikke si om tilbyderen var rettmessig avvist

Pasted Graphic 1Når oppdragsgiverens kvalifikasjonsvurdering strider mot bestemmelser i lovverket, kan ikke KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) vurdere om avvisningen av en tilbyder fra konkurransen var rettmessig. Det var på ett punkt at oppdragsgiveren hadde forsømt seg, og det dreide seg om brudd på lovens krav om forutberegnelighet. Tilbyderens lønnsomhet ble nemlig ikke vektlagt, selv om det skulle være et element i kvalifikasjonsvurderingen. les mer...

Politiet bommet på jussen og avviste Telenor

Pasted GraphicOppdragsgiverens ulike begrunnelser for avvisning holdt ikke mål, samtidig som konkurransen burde ha vært avlyst på grunn av lovens krav til forutsigbarhet. Dette kom KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) til i en avgjørelse nylig. Denne gangen var det heller ikke hvem som helst som ble avvist, nemlig Telenor Norge AS. Oppdragsgiveren som bommet på jussen, var en avdeling i Politiet. les mer...

Uklart konkurransegrunnlag hjalp ikke – måtte avvise

KOFA-FolkehelsaPlikten til å avvise gjelder selv om konkurransegrunnlaget fremstår som uklart eller tvetydig, konstaterer KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en avgjørelse. I denne saken var det også brudd på forhandlingsforbudet som gjelder for åpne anbudskonkurranser: En tilbyder ble bedt om klargjøringer, og konkurransegrunnlaget ble endret. les mer...

Uklarhet – avlysning og ny konkurranse må til

Pasted GraphicRammeavtale med flere leverandører – maks to, og kontrakten besto av to delleveranser, men skulle det gjøres en eller flere avtaler for hver av delleveransene? Akkurat denne uklarheten gjorde at KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) kom til at det her var en feil som krevet avlysning og ny konkurranse. Feilen kan nemlig ha hatt innvirkning på så vel hvilke leverandører som ville delta i konkurransen og på utformingen av tilbudene.
les mer...

Unødvendig bruk av merkenavn, slapp likevel å avlyse

Uke 33 - KOFA-produktnavnAkershus fylkeskommune brukte merkenavn ved beskrivelse av bestemte produkter i en anbudskonkurranse. Ikke nødvendig, slo KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast, og således brudd på regelverket. Selv om en feil var begått, forelå det ingen plikt til å avlyse konkurransen i dette tilfellet. Slik KOFA så det, fikk nemlig ikke feilen konsekvenser for klageren, og det var ikke holdepunkter for at feilen fikk andre leverandører til å avholde seg fra å gi tilbud. les mer...

Skjebnesvanger unøyaktighet om konkurranseform


Uke 32 - KOFA-Vestre VikenEn unøyaktighet ble skjebnesvanger for Vestre Viken HF: Ett sted i konkurransegrunnlaget stod det nemlig at konkurransen skulle gjennomføres med forhandlinger. Et annet sted – og i kunngjøringen, stod det imidlertid åpen anbudskonkurranse. Sistnevnte konkurranseform ble også brukt. Men kravet til forutberegnelighet og likebehandling var likevel brutt, og KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) bad helseforetaket om enten å rette opp feilen eller avlyse hele konkurransen. les mer...

Nytt KOFA-gebyr i en ”klageblekksprut” fra Follo fra Follo


Det kostet Oppegård kommune 175 000 kroner å inngå en ulovlig direkteanskaffelse i forbindelse med kjøp av transport til eldre og funksjonshemmede. KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) har dermed konkludert i enda en klage fra ”klageblekkspruten” fra Follo. Klagen er nemlig delt inn i 12 separate saker, som igjen kan bli ytterligere oppdelt. Gebyret utgjorde ca. ti prosent av anskaffelsens verdi – 15 prosent er maks av hva KOFA kan ilegge.
Uke 31- KOFA-Gebyr-Oppegård
les mer...

To ord manglet – regelbrudd ble resultatetOrdene ”eller tilsvarende” manglet, og det var nok til et regelbrudd. Et teknisk miljøkrav i konkurransen som Troms fylkeskommune gjennomførte, var koplet opp til ENERGY STAR. Først var det åpnet for alternativ dokumentasjon, men i en etterfølgende konkurranse – den første ble avlyst – ble miljøkravet justert. Resultatet fant ikke nåde for KOFAs (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) øyne.
Pasted Graphic
les mer...

Store ombygginger, men ikke bygge- og anleggskontraktLeverandøren satte i gang betydelige ombygginger for å tilpasse sine lokaler til de krav hans nye leietaker, Follo politidistrikt, hadde stilt i sitt konkurransegrunnlag. Likevel kom KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) til at det ikke dreide seg om en bygge- og anleggskontrakt, men en leiekontrakt. Grunnen var dels at arbeidene ble gjort for leverandørens regning og risiko, uten innvirkning fra leietakeren, dels at ombyggingen skyldtes kommunens krav.
Pasted Graphic


les mer...

Dobling av antall veianbud i første kvartal i år


Tilgangen på oppdrag fra Statens vegvesen i første kvartal i år er godt og vel fordoblet sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. Dette går fram av en rapport fra Maskinentreprenørenes Forbund. Konkurransen er god – det er for eksempel i gjennomsnitt hele 71 tilbydere som slåss om kontrakter i intervallet mellom to og ti millioner kroner.
Pasted Graphic 1


les mer...

Oppfylte kravene, men ble likevel avvist


Dokumentasjon ble levert som krevet i konkurransegrunnlaget, men likevel ble den aktuelle tilbyderen avvist. Noen nærmere begrunnelse fikk tilbyderen aldri – heller ingen andre dokumenter forklarte saken nærmere. Men begrunnelsen som oppdragsgiveren gav til KOFA, førte til at klagenemnda kom til at her forelå et brudd på reglene.
Pasted Graphic


les mer...

Konkurransegrunnlag uten kriterier for valg av tilbud


Konkurransegrunnlaget inneholdt ikke kriterier for valg av tilbud, slik det skulle etter forskriften. Dermed fikk ikke leverandørene et forsvarlig grunnlag for å inngi tilbud. Det har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slått fast. En slik feil er ikke mulig å reparere, slik at konkurransen egentlig burde vært avlyst.

Pasted Graphicles mer...

Nord Afrika-uro gir kontraktbekymring i anleggsbransjenBølger fra uroen i Nord-Afrika slår også inn over det norske anleggsmarkedet, og kontraktenes prisklausuler er kommet i fokus i bransjen. Den økte oljeprisen gir dyrere råvarer, så som asfalt og diesel. Hvis bedriftene ikke kan oppjustere prisene av den grunn, blir fortjenesten dårligere ved at all risiko dermed legges på entreprenøren. Man må åpne for å kunne indeksregulere prisene som legges inn i kontraktene, krever Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).Pasted Graphic 1les mer...

Rabattkrav ble ulovlig tildelingskriterium
Igjen et utydelig konkurransegrunnlag. For Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) var det klart at et rabattkrav kunne leses som om det hørte hjemme blant tildelingskriteriene. Men oppdragsgiveren erkjente overfor klagenemnda at det ikke var mulig å benytte dette rabattkravet som tildelingskriterium. KOFA kom da til at bruken av rabatten som tildelingskriterium, slik situasjonen var, ikke var lovlig.Pasted Graphic

les mer...

Også avviste skal ha info om tildeling av kontrakt


Også avviste leverandører skal ha informasjon om hvem som er tiltenkt kontrakt, eller som oppdragsgiver skal velge som leverandør på en rammeavtale. Dette fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en avgjørelse. Derimot er ikke en ringperm en lukket forsendelse, slik forskriften forlanger, og en uforpliktende fremdriftsplan med uke-angivelse for klagefrist holder heller ikke mål etter forskriftens krav om angivelse av bestemt dato for denne fristen.


KOFA-Bodølitenles mer...

Ulovlig direkteanskaffelse, men slapp gebyr


Sykehuset Innlandet hadde gjennomført en ulovlig direkteanskaffelse, men slapp overtredelsesgebyr. Slik konkluderte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en klagesak som NHO-foreningen Norsk Industri sto bak (KOFA-sak 2010/338). Klagenemnda fant ikke grunnlag for å påvise grov uaktsomhet ved tildeling av en vaskerikontrakt til et selskap som foretaket er storeier i.
Pasted Graphicles mer...

En skjebnesvanger julimåned

KOFA-NAVRogaland kopi Tre kunngjøringer som NAV Virkemiddelenhet Rogaland gjorde i løpet av juli måned i 2009 havnet alle i KOFA – og i alle tre konstaterte Klagenemnda for offentlige anskaffelser at det var brudd på regelverket. I to av sakene ble konkurransene avlyst flere uker etter at vedståelsesfristen var løpt ut, mens oppdragsgiveren i den tredje hadde brukt kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier som i praksis enten var overlappende eller en gjentakelse. les mer...

En skjebnesvanger julimåned

KOFA-NAVRogaland kopi Tre kunngjøringer som NAV Virkemiddelenhet Rogaland gjorde i løpet av juli måned i 2009 havnet alle i KOFA – og i alle tre konstaterte Klagenemnda for offentlige anskaffelser at det var brudd på regelverket. I to av sakene ble konkurransene avlyst flere uker etter at vedståelsesfristen var løpt ut, mens oppdragsgiveren i den tredje hadde brukt kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier som i praksis enten var overlappende eller en gjentakelse. les mer...

Det som står i konkurransepapirene, det gjelder – uansett

KOFA-Lier kopi Det som står i kunngjøringen og konkurransedokumentene ellers, skal gjelde for konkurransen. Det omfatter også for henvisninger til paragrafer som egentlig ikke gjelder for den konkrete anskaffelsen. En oppdragsgiver hadde ikke etterlevet det og KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser)konstaterte regelbrudd. Også det å bruke et tildelingskriterium som ikke fantes i konkurransedokumentene, er regelbrudd – selv om evalueringen av kriteriet ikke betød noe for valg av leverandør.les mer...

Ville ikke ha flatt tak – valgte tilbud med flatt tak

KOFA-Ski kopi Det var et minstekrav at taket på idrettshallen ikke skulle være flatt, det vil si at hellingen på taket må være større enn 6. Den valgte leverandørens tilbudte tak hellet bare ca 1,15, og var således flatt, slik definisjonen var. Dermed slo KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast at den leverandøren som fikk oppraget, egentlig skulle ha vært avvist fordi minstekravet i konkurransegrunnlaget ikke var oppfylt. les mer...

Ikke gode nok grunner til å bruke forhandlinger


KOFA-Risør kopi Dersom en offentlig oppdragsgiver heller vil bruke konkurranse med forhandlinger enn anbudskonkurranse, må strenge krav tilfredsstilles dersom verdien på anskaffelsen er over EU/EØS-terskelverdiene. Risør kommune prøvde seg ved kjøp av tjenestepensjon, men maktet ikke å leve opp til de krav som KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) la til grunn. Det hjalp ikke selv om anskaffelsen ble kunngjort mens pensjonsreformen var ganske fersk. Regelbruddet betyr at kommunen har plikt til å avlyse konkurransen, slo klagenemnda fast.les mer...

”Lovens lange arm” tatt for tre regelbrudd

KOFA-Politi kopi Heller ikke ”lovens lange arm” unngår brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I en klagesak konstaterte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) tre brudd på disse reglene i forbindelse med an anskaffelse i regi av Politiets data- og materielltjeneste. Det ble konstaterte endring av et tildelingskriterium etter tilbudsfristens utløp, brudd på reglene om forlengelse av vedståelsesfrist – og i vektingen av innholdet av en spikermattes transportkasse. les mer...

Hadde snakket sammen – unngikk ulovlig direktekjøp

KOFA-Vestvågøy kopi Rett nok hadde kommunen blandet sammen et kvalifikasjons- og tildelingskriterium, men en ulovlig direkteanskaffelse hadde den ikke gjort seg skyldig i, ifølge KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Det var gjort endringer i kontraktomfanget underveis, men ikke store nok til at det dreide seg om en ny kontrakt. Noen formell anmodning om forlenget vedståelsesfrist forelå ikke, men ”noen av oss hadde snakket sammen”, og det holdt for KOFA fordi det bare var en tilbyder. les mer...

Ryddet ikke godt nok i dobbeltrolle

KOFA-forsyning kopiEtter reglene kan ingen virksomhet være både el-tilsyn og el-installatør samtidig. Ved inngåelse av en kontrakt var imidlertid ikke leverandørens tilsynsvirksomheten og installasjonsvirksomheten klart nok atskilt, slik det ble krevet i konkurransegrunnlaget, fastslo KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Dermed skulle leverandøren ha vært avvist i stedet for å få kontrakt.les mer...

Dobbelt regelbrudd i begrunnelsessak

Uke 3- KOFA-AkershusBegrunnelsen som ble gitt etter en tildelingsbeslutning, holdt ikke mål etter regelverkets bestemmelser. Samme tilbyder fikk imidlertid samme begrunnelse som svar på en anmodning om en nærmere begrunnelse. Da kunne ikke KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) unngå å konkludere med at det i saken var to brudd på regelverket. Begrunnelsen som ble benyttet in duplo, viste ikke hvilke faktiske forhold i tilbudet som begrunnet avvisningen.les mer...

Dokumentasjonskrav kan bety kvalifikasjonskrav

KOFA-avvisning kopiI konkurransegrunnlaget var det ikke oppstilt konkrete kvalifikasjonskrav, men derimot dokumentasjonskrav. Når det er tilfelle, kan dokumentasjonskravet forstås som et kvalifikasjonskrav. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast i en fersk avgjørelse. Hvilket nivå eller hvilken karakter dokumentasjonen må ha for at en oppdragsgiver skal anse en tilbyder som kvalifisert under slike forhold, tilligger det innkjøpsfaglige skjønn – om KOFA ikke blander seg inn i, så lenge det ikke er uforsvarlig eller i strid med kravet om forutberegnelighet.les mer...

Trakk grense for det innkjøpsfaglige skjønnet

Uke 48-KOFA-skjønn kopiSelv om det er vidt, går det en grense for en oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn når det gjelder å prissette et forbehold. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast. I den aktuelle saken gjaldt forbeholdet kostnader til strøm og vann i et byggeoppdrag. Oppdragsgiveren la til et prispåslag for forbeholdet likt med differansen mellom klagerens tilbud og det høyeste tilbudet, uten å begrunne hvorfor det. Dette tilbudet ble for øvrig avvist. Prissettingen tok ikke høyde for at det i sammenlikningen også var andre kostnader enn strøm og vann. les mer...

Kontraktperiode på ti år krever dokumentasjon

Når en oppdragsgiver kunngjør en kontrakt med varighet på hele ti år, må man kunne forvente at alle de fakta som er lagt til grunn for vurderingen av kontraktens varighet, er dokumentert. Når så ikke er tilfelle, er regelverket for offentlige anskaffelser brutt. Dette fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Så lange kontrakter kan lett komme i strid med lovens krav til konkurranse, heter det. les mer...

Bommet på krevende kriteriebruk

Grensegangen mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier kan være vanskelig når det er snakk om oppdrag med tjenestekrav knyttet til personer. Nok en gang har en offentlig oppdragsgiver bommet ved å bruke et tildelingskriterium som ikke er lovlig. Oppdragsgiveren har da plikt til å avlyse konkurransen, fremhever KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), fordi dette er eneste måten å reparere den feilen på.les mer...

Brukte annet kriterium enn det kunngjorte – ok sa KOFA

Oslo kommune krevet i konkurransegrunnlaget og kunngjøringen bare bruk av én bestemt boremetode, men aksepterte likevel en tilbyder som ville bruke en annen metode. Ettersom det her dreide seg om forhandlinger, mente KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) at endringen som oppdragsgiveren med dette gjorde, likevel var innenfor hva man må kunne tillate. Det var ingen vesentlig endring av konkurransegrunnlaget.les mer...

Leverandør med to KOFA-seire i år

Samme leverandør vant to ganger i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) med noen måneders mellomrom. Motparten var i begge tilfeller universiteter som hadde foretatt avrop på samme rammeavtale, men på feilaktig vis. Dersom alle vilkårene i rammeavtalen er fastlagt, skal det som utgangspunkt benyttes avrop der tilbyderen med det beste tilbudet skal få kontrakt. I KOFA-saken var denne evalueringen fraveket ved kontrakttildelingen. Avvik fra dette skal klart fremgå av konkurransegrunnlaget for selve rammeavtalen, påpeker klagenemnda..les mer...

Tidsfristen ble i praksis for kort

Tilbyderne fikk supplerende informasjon om oppdraget samme dag som tilbudene burde vært postet for å nå fram til oppdragsgiveren i tide. Det er for kort tidsfrist, slår Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fast i en avgjørelse. Ikke bare er konklusjonen brudd på regelverkets bestemmelser om tidsfrist. Det er også slik at det å sette en for kort tilbudsfrist i kunngjøringen, er en feil som ikke kan rettes opp under tildelingsprosessen. Oppdragsgiveren har dermed en plikt til å avlyse konkurransen.les mer...

Begrunnelsen holdt ikke mål

Begrunnelsen som tilbyderen fikk, holdt ikke mål etter regelverket. Leverandøren kunne ikke bruke begrunnelsen til å vurdere om oppdragsgiverens valg har vært saklig og forsvarlig, i samsvar med angitte tildelingskriterier, konstaterte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Dermed forelå brudd på regelverket. Nettopp dette med begrunnelsesplikten er ett av de omstridte temaene i innstillingen fra og kommentarene til håndhevingsutvalgets forslag.les mer...

Endret konkurranseform underveis

Kommunen hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse, og i konkurransegrunnlaget som ble sendt ut senere, skrevet at det skulle gjennomføres en konkurranse med forhandling. I tilbudsevalueringen hadde kommunen så skrevet at konkurransen var kunngjort som en konkurranse med forhandlinger. Ikke enkelt for mulige tilbydere å forholde seg til, og det slo da også KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser)ned på. Regelbrudd og plikt til å avlyse hele konkurransen, ble konklusjonen på klagesaken.les mer...

Slapp unna med påtale av bare ett av tre regelbrudd

Konkurransen skulle ha vært avlyst. Det ble den ikke. Den valgte leverandøren skulle vært avvist. Det skjedde ikke. I tillegg ble forhandlingsforbudet ved åpen og begrenset anbudskonkurranse brutt. Men oppdragsgiveren i saken, Statens vegvesen, fikk bare påtale fra KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) på avvisningspunktet. De andre regelbruddene ble lagt til side fordi klageren ikke hadde bragt dem opp. les mer...

Dokumentasjonskrav var diskriminerende

Det ble stilt krav om at en leverandør skulle være kvalifisert etter en Byggebransjens våtromsnorm eller tilsvarende ordning. Ifølge KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) representerer dette et brudd på kravet i loven om offentlige anskaffelser om ikke-diskriminering av leverandører. Utenlandske og nystartede leverandører kan rammes, og noen kan ha kviet seg for å være med i konkurransen, påpeker KOFA, som mener at ”tilsvarende ordning” skaper uklarhet for mulige tilbydere.les mer...

Greide hårfin kriterie-balansegang

Dersom samme kriterium skal benyttes både i kvalifikasjon av leverandører og tildeling av tilbud, kreves tydelig forskjell i vurderingstema. Samtidig må bruken som tildelingskriterium ha betydning for å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Gang på gang har offentlige oppdragsgivere her vist at de ikke har maktet den hårfine balansegangen. Men KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slo i en klagesak fast at Norges Bank greide det.les mer...

Dokumentasjonskrav - KOFA pløyer ny mark

KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) pløyer i en ny sak ny juridisk mark: En tilbyder var ikke regnskapspliktig og leverte omsetningserklæring i stedet, selv om oppdragsgiver hadde bedt om regnskap i dokumentasjonskravet. Tilbyderen ble avvist og klaget, men klagenemnda mente at det ikke forelå regelbrudd. Oppdragsgiveren benyttet seg her av sitt innkjøpsfaglige skjønn, som holdt mål etter reglene. Etter hva klagenemnda kan se, foreligger det verken EU-domstolpraksis eller nasjonal praksis om forståelsen av en unntaksbestemmelse i forskriften som er aktuell i denne klagesaken.les mer...

To feiltrinn, brudd på grunnprinsipper

Et forhandlingsmøte uten referat og en vektlegging av et kriterium det ikke var bedt om. Det var de to feiltrinnene som felte det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst i en klagesak i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Ved første øyekast kanskje ikke de største forsømmelser, men likevel brudd på viktige og grunnleggende anskaffelsesprinsipper: Etterprøvbarhet og forutberegnelighet. les mer...

Kunne ikke avvise

Formuleringer som var standardrutiner, ble av oppdragsgiveren oppfattet og brukt som avvisningsgrunn. Men KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) kom til en annen konklusjon, og fastslo dermed at avvisningen som var gjort, var i strid med regelverket. Det forelå hverken ” avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller lignende” i tilbudet. Men klagenemnda var ikke fremmed for at formuleringene kunne skape tvil.les mer...

Greide ikke tydelig nok kriterie-sondring

Nok en offentlig oppdragsgivere har mislyktes i sitt forsøk på å sondre tydelig nok mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium. Dermed kunne KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelse) konstatere at det forelå ulovlig bruk av tildelingskriterium, og det er brudd på regelverket. Ettersom tildelingskriterier ikke kan endres etter tilbudsfristens utløp, er bruk av et ulovlig tildelingskriterium en feil som ikke kan rettes opp under tildelingsprosessen. Molde kommune, som saken gjaldt, hadde da plikt til å avlyse konkurransen.les mer...

Skulle ha forlenget tilbudsfristen

Den siste tilleggsinformasjonen i konkurransen kom 14 timer før tilbudsfristen utløp, men oppdragsgiveren forlenget likevel ikke tilbudsfristen. Det er brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, konstaterte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Den som klaget til KOFA, greide å levere tilbud, men kom 12 minutter for sent og ble avvist. I utgangspunkt betyr det avvisning, men i denne saken var det oppdragsgiveren som hadde feilet.les mer...

Begrenser oppdragsgivers mulighet for å endre

Den juridiske grensen for å annullere eller endre en lovlig utført vurdering av en tilbyders kvalifikasjoner etter at tildelingsvedtaket er meddelt, er nå trukket opp av Klagenemnda for offentlige anskaffelser(KOFA). Av en fersk avgjørelse fremgår det at en slik endring ikke er lov, etter den forståelse av forskriften som KOFA legger til grunn. Formålet er nemlig å hindre en oppdragsgiver i å endre sin vurdering ved en klage for å opprettholde sitt valg av leverandør. Det er første gang klagenemnda håndterer en slik problemstilling.les mer...

Ikke saklig grunn for avlysning

Forhandlingsplikten var ikke etterlevet, og avlysningen av konkurransen ble gjort uten at ”saklig grunn” forelå. Slik konkluderer KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i sak 2009/203. Klagenemnda legger lakonisk til: Vilkårene for negativ kontraktsinteresse kan være oppfylt. Det betyr at den forbigåtte tilbyderen kan ha håp om å få erstattet de kostnadene han har hatt med å delta i konkurransen.les mer...

Kunngjøringslyst hindret KOFA-skrape

Selv om anskaffelsens verdi etter oppdragsgiverens beregning lå under den nasjonale kunngjøringsgrensen, og således utenom kunngjøringsplikten, valgte oppdragsgiveren å kunngjøre anskaffelsen som om den var en nasjonal anskaffelse. Det reddet oppdragsgiveren fra en skrape i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), ettersom oppdragsgiveren hadde glemt å ta med opsjonen i sine beregninger av kontraktverdien. Hadde den vært med, hadde kunngjøringsplikten slått inn.les mer...

Politisk vedtak kostet Oslo 24 mill. i straff

Et vedtak i Oslo kommunes høyeste politiske organ, bystyret, har kostet skattebetalerne 42 millioner kroner i straffegebyr. Det fremgår av et vedtak i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).les mer...

Bommet på forhandlingsplikt og avlysning

Den juridiske grensen for å annullere eller endre en lovlig utført vurdering av en tilbyders kvalifikasjoner etter at tildelingsvedtaket er meddelt, er nå trukket opp av Klagenemnda for offentlige anskaffelser(KOFA). Av en fersk avgjørelse fremgår det at en slik endring ikke er lov, etter den forståelse av forskriften som KOFA legger til grunn. Formålet er nemlig å hindre en oppdragsgiver i å endre sin vurdering ved en klage for å opprettholde sitt valg av leverandør. Det er første gang klagenemnda håndterer en slik problemstilling.les mer...