2017

Innovative miljøanskaffelser gav klimagevinster og sparte penger

milj_IF_nov_17Gevinstanalyser av fire anskaffelser der miljøkrav har stått sentralt, viser at samtidig med at klima- og miljøgevinster er innkassert, er også betydelige offentlige midler spart. Det dreier seg om innovative anskaffelser, der markedsdialog i forkant står sentralt.
les mer...

Kan kreve at avgrensede, kritiske oppgaver holdes unna underleverandører

FOA_IF_2017_11_10_underlevEn oppdragsgiver har mulighet til å kreve at bestemte kritiske oppgaver skal utføres av leverandøren selv. Det betyr at leverandøren ikke kan sette dette arbeidet ut til underleverandører. Oppdragsgiveren kan imidlertid ikke innta et generelt krav om at alle kritiske oppgaver skal utføres av leverandøren selv. De kritiske oppgavene må være spesifisert og avgrenset.
les mer...

Lanserer 10 sikkerhetskrav til bruk ved IKT-anskaffelser

IF_4_11_2017_ITVed en tjenesteutsetting bør det, ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som et minimum stilles et sett med krav til leverandøren for å sørge for best mulig sikkerhetsnivå ved IKT-anskaffelser. NSM har i den forbindelse lansert 10 slike minimumskrav. Der kravene ikke oppnås, vil virksomheten ha en risiko, og virksomheten må vurdere eventuelle kompenserende tiltak - eller hvorvidt tjenesten faktisk skal settes ut.les mer...

Stor frihet til å velge hva som skal kjøpes, bruk av funksjonskrav anbefales

if_28_okt_2018_spesif.jpgEn oppdragsgiver har stor grad av skjønnsfrihet til å bestemme hva han ønsker å anskaffe. Men når han skal ut i markedet, anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at han benytte ytelses- og funksjonskrav i den grad det er mulig sett i lys av den konkrete anskaffelsen. På denne måten står leverandørene fritt til å tilby de mest innovative, oppdaterte, effektive og kostnadsbesparende løsningene markedet har å tilby.les mer...

Anskaffelser tungt inne i halvparten av Helse Midt-Norges største risikoprosjekter

IF_2017_20_22_ITTre store IKT-prosjekter der anskaffelser spiller en sentral rolle samtidig med bygging av et helt nytt sykehus, gir Helse Midt-Norge en betydelig risikoutfordring. At disse fire store prosjektene gjennomføres samtidig gjør ikke risikoen mindre. Risikodempende tiltak er iverksatt, forsikrer administrasjonen overfor styret i en «Top 10-risiko»-sak. I halvparten av de største risikoprosjektene på listen spiller anskaffelser direkte eller indirekte tungt inn.les mer...

Hvordan benytte miljømerking i offentlige innkjøp?

image001 Stiftelsen Miljømerking (Svanemerket) inviterer til kurs for konsulenter som arbeider med offentlige anskaffelser. Temaet er bruk av miljømerker ved offentlige anskaffelser, og finner sted 2. november 2017. Adv. Robert Myhre skal holde et innlegg om de viktigste juridiske konklusjonene i Bærekraftveilederen for bruk av miljømerker og miljøledelse. les mer...

Innovasjonspartnerskap – ny og kompleks prosedyre, bare til reell innovasjon

IF_2017_10_14_innovasjonInnovasjonspartnerskap er en kompleks prosedyre som krever grundige forberedelser fra oppdragsgiveren. Foruten de alminnelige kravene som stilles til konkurransegrunnlagets innhold, må oppdragsgiverens behov beskrives. For å kartlegge behovet for en innovativ ytelse, er det ofte gunstig å gjennomføre markedsundersøkelser. Viser det seg at det ikke er behov for reell innovasjon, kan innovasjonspartnerskap ikke brukes.
les mer...

Ny innkjøpsmetode sikret sju måneder tidligere E6-åpning

IF_2017_10_09
Den nye E6-strekningen skulle etter planen åpnes sommeren 2021, men Nye Veier og Veidekke har inngått kontrakt som gjør at veien kan åpnes allerede i før jul 2021.
Prosessen frem til kontraktinngåelse er gjort etter metoden BVP (Best Value Procurement). Nye Veier leder an i feltet av pilotvirksomheter innen bygg og anlegg som nå tester ut denne nye metoden.
les mer...

Trangt nåløye for dem som ønsker forhandlinger uten å kunngjøre først

IF_2017_sept_31_forhandlingDårlig planlegging, politisk press eller at det er besværlig for oppdragsgiveren er ikke lovlig grunnlag for å benytte seg av konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Derimot kan force majeure-situasjoner som oppdragsgiveren ikke selv er skyld i og nødvendige dekningskjøp der f.eks. gjeldende kontrakt er kjent uten virkning, gi muligheter for å benytte unntaket. En tjenestekontrakt med en av vinnerne av en forutgående plan- og designkonkurranse kan også passere nåløyet.
les mer...

Ladestasjoner består, mens vinnere av elbuss-anbud kan komme og gå

J93LoI Norge har aktører med de elbussene som har vært mest økonomisk konkurransedyktige, vunnet de fleste anbud som har vært utlyst. Det skriver Transportøkonomisk Institutt i en nylig publisert rapport. Her heter det også at vinnere av anbud for bussdrift kommer og går, men ladestasjonene vil stå der de står og kunne brukes uansett hvilken operatør som vinner anbudet. I så måte kan standardisert og installert infrastruktur for ladestasjoner uavhengig av bussoperatøren være nyttig.les mer...

Strengt for dem som skal slippe unna kunngjøringsplikten

doffin_IF_sept_18Kunngjøringsplikten i anskaffelsesforskriftens del III har sine unntak. Ett av disse er forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Årsaken er hensynet til effektiv ressursbruk. Unntaket fra kunngjøringsplikten betyr imidlertid ikke at oppdragsgiveren slipper unna kravet til konkurranse. I tillegg må oppdragsgiveren kunne bevise at vilkårene, strengt fortolket, er til stede for bruk av denne prosedyren.
les mer...

Fikk 5,5 mill. i erstatning

2017_sept_14_IFEt interkommunalt avfallsselskap tapte nylig en årelang kamp i retten, og måtte til slutt betale 5,5 millioner til forbigått tilbyder.Konkurransen gjaldt en rammeavtale på gjennomføring av renovasjonstjenester, og den ble gjennomført helt tilbake i 2012. les mer...

Sikter mot å kunngjøre landets første innovasjonspartnerskap i høst

innovasjon_FOA_sept_2017 Etter grundig prosess for å definere behov og gjennomføre markedsdialog, tar Stavanger kommune sikte på å kunngjøre Norges første innovasjonspartnerskap i høst. Kommunen er på jakt etter et produkt/tjeneste/system som øker aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold som også kan følge bruker til eget hjem. Minst tre av de som søker om å delta i partnerskapet, kan regne med å bli prekvalifisert for forhandlingene.les mer...

Trenger ikke selv sørge for å følge regelverket om innkjøpssentral benyttes

if_2017_sept_samarbeidDersom en oppdragsgiver kjøper fra eller gjennom en innkjøpssentral, anses han for å ha overholdt forskriften. En oppdragsgiver som benytter en innkjøpssentral, trenger med andre ord ikke selv å sørge for at regelverket følges. Også tidligere har det vært mulig for oppdragsgivere i ulike EØS-land å samarbeide om anskaffelser, men dette har vært vanskelig i praksis fordi det har vært uklart hvilke regler som gjelder. Nå er imidlertid samordnede innkjøp med oppdragsgivere fra andre EØS-stater regulert i regelverket.
les mer...

Forskning skal gi suksess med offentlige IKT-anskaffelser

IF_2017_08_28Offentlige IKT-anskaffelser utgjør årlig over 64 mrd og potensialet for bedre utnyttelse av disse investeringene er stort. En undersøkelse tyder på at bare 5% av norske offentlige IKT-prosjekter lykkes med å levere nytte som forventet, ha god prosjektkontroll og gjennomføre utviklingsarbeidet effektivt, ifølge SMIOS-prosjektet. 10-15% av alle prosjekter stoppes før de leverer noe som helst. Et tre-årig forskningsprosjekt er i gang og skal skaffe til veie kunnskap for å lykkes bedre. les mer...

KGV-leverandør gikk rettens vei

mercell_tingrett_2017_ifMercell Holding saksøkte Vest-Agder fylkeskommune, etter en konkurranse om anskaffelse av KGV-verktøy. Saken endte med at Vest-Agder fylkeskommune ble frifunnet, og tilkjent sakskostnader. les mer...

«Self cleaning» - mulighet og incentiv for leverandører som vil gjøre opp for seg

selfcleaning2_IF_2017Begrepet «self cleaning» innebærer at leverandørene har gjennomført visse tiltak for å rydde opp etter seg. Da kan ikke oppdragsgiver avvise, selv om det i utgangspunktet foreligger en avvisningsgrunn. Leverandøren må dokumentere å ha gjennomført visse tiltak, som viser at han likevel har den nødvendige integriteten som kontraktspart. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er likebehandlingsprinsippet.
les mer...

Hvilken rolle skal advokater ha i klagesaker?

settefisk_2017_bilde Hvor langt skal advokater gå i å identifisere seg med klienten i klagesaker? Dette synes å komme på spissen i en nylig KOFA-sak, hvor et advokatfirma sto som den klagende part i en konkurranse om ulovlig direkteanskaffelse.les mer...

Alle priser skal telle med

I tilbudene skal leverandørene som regel fylle ut et prisskjema, som består av mange prisposter. Disse postene skal ofte summeres til en totalpris, men ikke alltid. Det er uansett viktig å vektlegge alle postene i prisskjemaet i evalueringen av tilbudene.
allepriserskaltellemed_IFles mer...

Slår et slag for verdibaserte anskaffelser i stedet for dagens innkjøpspraksis

Dersom man vil benytte anskaffelser som strategisk verktøy for å håndtere økte forventninger til kapasitet, behandlingstilbud og resultater, er ikke rådende innkjøpspraksis egnet, skriver Trond Dahl Hansen, adm. dir. i Medtek Norge - Bransjeforeningen for helse- og velferdsteknologi, bl.a. i et blogginnlegg i Dagens Medisin. Han slår i stedet et slag for verdibaserte anskaffelser, som tar utgangspunkt i helsetjenestens kjernevirksomhet: å drive god og effektiv pasientbehandling. prisverdi_2017_IFles mer...

Åpning for mer forhandlinger, men visse vilkår må være oppfylt

De nye anskaffelsesreglene utvider adgangen til å bruke prosedyrene konkurranse med forhandlinger etter forutgående kunngjøring og konkurransepreget dialog. Men det er begrensninger på bruken: En oppdragsgiver kan bare bruke disse prosedyrene dersom vilkårene i ett av de fem unntakstilfellene er oppfylt.
znoNw
les mer...

Miljøledelsessystem som kvalifikasjonskrav

Et miljøledelsessystem skal sikre gode rutiner og tiltak i bedriften, slik at virksomheten i minst mulig grad belaster miljøet. Fra 1. januar 2017 åpnet regelverket for økt bruk av miljøledelsessystemer ved offentlige anskaffelser. I denne artikkelen tar vi for oss bruk av miljøledelsessystemer som kvalifikasjonskrav.
mljoledelsessystem_IF_2017les mer...

Ny miljøveileder for offentlige anskaffelser

Det er publisert en ny veileder, med oppskrift på hvordan miljømerker og miljøledelse kan brukes ved offentlige anskaffelser. Veilederen er utviklet i et samarbeid mellom Stiftelsen Miljømerking, DebioInfo, Fairtrade Norge og Stiftelsen Miljøfyrtårn. Advokat Robert Myhre fra Wahl Larsen Advokatfirma har gitt juridisk bistand og tilslutning til de valgte juridiske tolkninger.
miljoveilederles mer...

Krever skarpere lut for å få opp bruken av standardkontrakter

Innkjopsforum_mai_kontrakt_RIFDet er behov for at det sendes ut en klarere og mer spesifikk instruks til oppdragsgiverne om at standardkontraktene må brukes. Dersom forholdet ikke snarlig bedrer seg, mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) at det er behov for at bestemmelsene om bruk av standardkontrakter i anskaffelsesforskriftene skjerpes. Uansett er det behov for krav om standardkontrakter ved anskaffelser også fra kr. 100.000 og opp til nasjonal terskelverdi.les mer...

Dokumentasjonskrav gjelder også dialog etter tilbudsfristens utløp

dokumentasjon_IF_2017De nye prosedyrene åpen og begrenset tilbudskonkurranse tillater at oppdragsgiveren har dialog med leverandørene etter tilbudsfristens utløp. Det kreves da dokumentasjon av hva som foregår/har foregått i forbindelse med dialogen. Fravikes planene i anskaffelsesdokumentene for dialogen, skal begrunnelsen inn i protokollen. Det skal også navnet på leverandørene som oppdragsgiveren eventuelt har dialog med, og en kort begrunnelse for valget.
les mer...

Første KOFA-sak om tilbudskonkurranser

IF_2017_politi_trehjulsykkelI KOFA-sak 2017/30 behandlet nemnda en klagesak som gjaldt den nye konkurransetypen "tilbudskonkurranse". Saken gjaldt en klage fra Lekolar mot Fredrikstad kommune, og gjaldt en rammeavtale for kjøp av lekeapparater. les mer...

Krever at det ruskes opp i organiseringen av persontransport-kjøp

drosje_IF_2017I forbindelse med den kommende regionreformen må det ruskes opp i organiseringen av kjøp av persontransporttjenester, mener NHO Transport. Fylkenes innkjøpsadministrasjoner kan slås sammen og effektiviseres, og en statlig enhet kan komme med visse prinsipper for slike tjenester. Dette vil medføre at man får et bredere og sterkere fagmiljø, som igjen vil gi økt kollektivtrafikk for pengene. les mer...

Endringer i kontrakt er tillatt, men kontrakten må ikke bli en annen

epleogappelsinendringI løpet av kontraktsperioden kan det oppstå flere situasjoner hvor det kan være aktuelt for oppdragsgiveren å gjøre endringer i en inngått kontrakt. Spørsmål om endring i kontrakt vil særlig være aktuelt for langvarige og komplekse kontrakter. En endring er imidlertid ikke tillatt dersom innholdet i kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige avtalen.
les mer...

Unormalt lave tilbud

LowRates
Hvordan skal oppdragsgivere håndtere tilbud med unormalt lave priser? Det nye innkjøpsregelverket har regler både for når oppdragsgiver må kontrollere prisene, og når tilbud må avvises. les mer...

Mobiliserer for å bli bedre på avfalls-anskaffelser

avfall_IF_2017_17
Den private avfalls- og gjenvinningsbransjen mobiliserer og satser på kompetanseløft når det gjelder offentlige anskaffelser. Det er det kommunale avfallsmarkedet som frister. Her står det imidlertid sterke fronter mot hverandre – kommunesektoren mot mektige, private interesser – i spørsmålet om monopol eller konkurranse. «Veireno-saken» i Oslo har også vært en driver bak ønsket om mer anskaffelseskompetanse.les mer...

Åpner for leverandør–dialog etter tilbudsfristens utløp

dialog_IF_13_2017To helt nye prosedyrer i anskaffelsesregelverket ble innført 1. januar i år: Åpen eller begrenset tilbudskonkurranse i del II i forskrift om offentlige anskaffelser. Det er anskaffelser under EØS-terskelverdiene og særlige tjenester. Begge prosedyrene tillater at oppdragsgiveren har dialog med leverandørene etter tilbudsfristens utløp. I denne artikkelen får du spillereglene for bruk av de nye prosedyrene.
les mer...

Staten kjøpte IKT–konsulenter for 6 milliarder i 2015

IF_2017_13_dataHver annen krone staten bruker til å kjøpe konsulenttjenester, gjelder kjøp av bistand til utvikling og drift av ikt–systemer. Det fremgår av en undersøkelse som Riksrevisjonen har gjennomført. Det finnes flere eksempler på store statlige ikt-prosjekter med omfattende konsulentbruk der det har vært store budsjettoverskridelser uten at prosjektene har oppnådd de forutsatte resultatene, heter det.les mer...

Forenkling gir økt mulighet for korrupsjon

korrupsjons2_2017Forenklinger i det nye anskaffelsesregelverket gir økt mulighet for korrupsjon. Det er viktig å være oppmerksom på de konkrete åpninger regelverket gir for å manipulere konkurransen, dersom man skal kunne forhindre og oppdage dette. les mer...

Utvidet adgang, men ingen plikt til å be om ettersending og avklaring

ettersending_IF_2017_11Den nye anskaffelsesforskriften gir oppdragsgiveren en utvidet adgang til å be om ettersending og avklaringer. I utgangspunktet kan oppdragsgiveren avklare alle typer opplysninger og be om ettersending av alle typer dokumentasjon så lenge det ikke medfører en forbedring av tilbudet. Som hovedregel har imidlertid ikke en oppdragsgiver plikt til å be om ettersending og avklaring.
les mer...

Samordner avtaler og jakter nye gevinster for sykehusene

sykehusinnkjop_foa_2017Sykehusinnkjøp HF er i gang med å forberede nasjonalt samordnede anskaffelser til en verdi av 300 millioner. Kommersielt gode avtaler er målet, samtidig som sykehusenes krav til kvalitet, logistikk og miljø ivaretas. Allerede er fire nye, nasjonale avtaler for sykehusene på plass. Resultatet ble en gevinst på 80 mill. i besparelser. Nå jakter helseforetaket nye gevinster.les mer...

Forsvaret utlyser 30 nye innkjøpsstillinger

Pasted Graphic 1Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har nettopp utlyst 30 nye stillinger med innkjøpsansvar. FLO har over 100 medarbeidere, og forvalter Forsvarets avtaler innenfor anskaffelsesområdet.
les mer...

Hvordan skal leverandører fylle ut ESPD–skjemaet?

20170404Mange leverandører er nå i gang med å fylle ut det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD). Her følger noen hovedpunkter som er viktige i forbindelse med utfyllingen. Det sies at utfyllingen kan by på hodebry første gangen. Når jobben imidlertid er gjort, oppleves førstegangsinnsatsen som et godt bidrag til senere forenkling og effektivisering.
les mer...

Intens kamp i tidenes prestisjekonkurranse i Norge

Uke 09 - Regjeringskvartalet – forside59 firmaer fordelt på sju konkurransegrupperinger er med i en sjelden prestisjefylt konkurranse: Plan- og designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet. To vinnere skal kåres, og deretter følger forhandlinger med Statsbygg i september i år. Kvaliteten på løsningsforslaget vektes 50% ved kontraktstildeling.les mer...

Hvordan skal oppdragsgiver fylle ut ESPD–skjemaet?

2016_7_fag Det nye anskaffelsesregelverket har vært gjeldende i snart to måneder. De første oppdragsgivere har prøvd seg på å fylle ut ESPD–skjemaet. Mange leverandører er nå i gang med sin del av denne jobben. Men hvordan skal oppdragsgiver fylle ut skjemaet? Her følger noen hovedpunkter.
les mer...

Færre ferje–tilbydere; tiltak må til for å sikre konkurranse

Uke 07 - Ferje-konkurranseUtviklingen i retning av færre tilbydere i hvert anbud gjør det ønskelig å vurdere tiltak for å sikre fungerende konkurranse i ferjemarkedet i fremtiden. Det slås fast i en rapport fra Vista Analyse. Statlig eierskap til fergene er ikke løsningen, derimot kan andre tiltak bidra til å øke konkurransen uten at kostnadene øker. les mer...

Kontraktoppdeling skal gi mer konkurranse, ikke regelbrudd

2017_5_IF Det er opp til oppdragsgiveren å vurdere om en kontrakt skal deles opp, men han kan ikke dele opp en kontrakt med det formål å unnta kontrakten fra forskriftene. Hvis anskaffelsen ikke deles opp i delkontrakter, skal det gis en kort begrunnelse for dette i anskaffelsesdokumentene eller i anskaffelsesprotokollen.
les mer...

Ti gode råd for bedre renovasjonsanskaffelser

2017_4_soppelI en rapport gir foreningen Avfall Norge ti gode råd for bedre renovasjonsanskaffelser. Blant poengene er tid til markedsdialog, forenkle anbudsprosessene, standardisering, heve kompetansen og styrket kontraktsoppfølging. Rapporten er ikke minst aktuell nå når flere kommuner har utfordringer knyttet til sine renovasjonskontrakter.

les mer...

Nytt verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

2017_03_fagligNoen oppdragsgivere skal etter de nye anskaffelsesreglene stille krav om at leverandørene maksimalt kan ha to ledd i leverandørkjeden. Det gjelder når leverandøren skal utføre bygge- og anleggsarbeider eller i kontrakter om renholdstjenester. Unntak finnes, men ved bruk av disse er det viktig at oppdragsgiveren er seg bevisst formålet med selve bestemmelsen – å motvirke arbeidslivskriminalitet.
les mer...

Delingsøkonomi i praksis i IT–kontrakt verd 400 mill. i året

2017_3_IKTGjennom en kontrakt med årlig verdi 400 mill har Helse Sør–Øst trykket delingsøkonomien til sitt bryst. De har laget kontrakt med en konsulentformidler som skal sikre nødvending tilgang på IT–konsulenter. – Vi jobber med både frilansere og små og store konsulenthus for å finne riktig konsulent til våre kunder, heter det fra vinneren av konkurransen.les mer...

Forhåndskunngjøring og plikt til å kunngjøre kontraktendringer

20171_fagligNår det gjelder kunngjøringer, er mye i det nye regelverket for offentlige anskaffelser likt det gamle, men noe nytt er det. Visse oppdragsgivere kan f.eks. benytte en såkalt forhåndskunngjøring. Nytt er også kravet om å kunngjøre visse endringer i kontrakten.
Kunngjøringsplikt er det ikke under den nasjonale terskelverdien, heller ikke for helse– og sosialtjenester under EØS-terskelverdien på 6,3 mill.
les mer...