2016

Ny prosedyre som bare skal brukes ved reell innovasjon

37_2016_faglig Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesprosedyre som kommer med det nye anskaffelsesregelverket. Den kan bare brukes der det reelt er snakk om innovasjon. En grundig markedsundersøkelse bør derfor gjennomføres før man setter i gang. Gjennomføringen av selve konkurransen skal, med enkelte unntak, skje etter de samme reglene som konkurranse med forhandling. Etter konkurransen kommer partnerskapskontrakten mellom oppdragsgiver og leverandør.
les mer...

Helse Vest–strategi: Innovative anskaffelser i høysetet

Helse_Vest_2016_36Innovative anskaffelser er ett av virkemidlene som skal gi Helse Vest suksess med sin nye innovasjonsstrategi. Slike anskaffelser i det offentlige bør benyttes aktivt som næringsfremmende tiltak, da med fokus på å oppnå «beste og neste praksis», heter det i strategiutkastet, som anbefaler at innovative anskaffelser bør være en av de foretrukne anskaffelsesmetodene i foretaksgruppen.
les mer...

Tilbudskonkurranser skaper nye tolkningsspørsmål


forhandlingI ny forskrift om offentlige anskaffelser er det kun tillatt med tilbudskonkurranser i forskriften del II. Dette er en ny konkurransetype, som skal gi forenklinger av regelverket. Men den nye konkurransetypen reiser en rekke nye tolkningsspørsmål, og departementets veileder bidrar ikke i tilstrekkelig grad til å avklare disse. les mer...

Tydeligere regler for dialog med markedet før konkurranser

faglighjorne_201635Nye regler for offentlige anskaffelser fra kommende årsskifte presiserer reglene for dialog mellom oppdragsgivere og leverandører. Slik dialog er det mulighet for også etter de nå gjedende reglene. Det går imidlertid ikke klart fram av regelverket og har skapt usikkerhet.De nye reglene skal skape klarhet. Oppdragsgiveren får dessuten plikt til å treffe egnede tiltak for å utjevne eventuelle fordeler leverandører har fått ved en slik dialog.

les mer...

OPS–prosjekter på vei til nær 20 mrd forberedes

2016_34_broTre nye OPS–prosjekter er under forberedelse. Investeringene til de tre veistrekningene er anslått til nærmere 20 milliarder kroner. Flere kan bli løftet fram i den nye nasjonale transportplanen som fremlegges på nyåret. Regjeringens modell for offentlig–privat samarbeid (OPS) er ikke den samme som før. Nå er det snakk om en ren gjennomføringsstrategi.les mer...

Egne erfaringer var ikke objektivt konstaterbare

IF_2016_33Det var lagt vekt på oppdragsgivers egne erfaringer med en av tilbyderne. Det er ikke galt, har Kofa tidligere sagt, når erfaringene er objektivt konstaterbare. Men i nærværende klagesak var flere av de forhold oppdragsgiveren viser til, ikke konkrete hendelser, men en karakteristikk av hvordan disse er blitt oppfattet. Da er det regelbrudd, slo Kofa fast.les mer...

Tilbudskonkurranser - blir det enklere?

tilbudskonkurranse kopi Tilbudskonkurranser blir fra 1.1.2017 innført som eneste lovlige konkurransetype i forskriften del II. Begrunnelsen for den nye konkurransetypen var først og fremst å forenkle regelverket, men blir det enklere?
les mer...

Konkurranseutsetting på jernbanen få måneder unna

IF_2016_32_togOm få uker tar Norge fatt på det som kan bli det store konkurranseutsettingsåret på jernbanen. Våren 2017 starter konkurransen om de såkalte «jernbanepakkene». Samtidig arbeider Regjeringen med en plan for videre konkurranseutsetting, og
legger opp til å legge denne fram for Stortinget i 2017.les mer...

Konkurranse med forhandling over EØS–tersklene bare for spesielle anledninger

2016_31_fagligDersom det har vært avholdt en anbudskonkurranse eller konkurransepreget dialog, og tilbudene som kom inn var ukorrekte eller uakseptable, kan oppdragsgiveren benytte konkurranse med forhandling. Det er et krav at samtlige tilbud er ukorrekte eller uakseptable. Dette gjelder for anskaffelser over EU/EØS–tersklene etter dagens regler.
les mer...

Paragrafbom gav feil kunngjøring og ulovlig direktekjøp

2016_30_asker Feil bestemmelse ble valgt for beregning av anskaffelsens verdi, og verdien skulle vært regnet ut for 10 år og ikke 48 måneder. Feilgrepene førte til at anskaffelsen ikke ble kunngjort etter forskriften. Da ble resultatet en ulovlig direkteanskaffelse, konkluderte Kofa i denne klagesaken.les mer...

Samarbeider for første gang utenfor helsesektoren – valgte NRK som partner i møbelkjøp

2016_29_bord Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) og NRK er gått sammen om en anbudskonkurranse for innkjøp av møbler. Dette blir en av landets største innkjøpsavtale for møbler. Det er første gang HINAS samarbeider med en aktør utenfor helsesektoren. NRK er en aktør alle leverandører ønsker å ha som kunde, fremhever HINAS.
les mer...

Brudd på begrunnelsesplikten var av begrenset betydning

2016_28_flyDen første begrunnelsen var brudd på regelverket, men en ettersendt evalueringsmatrise gjorde susen. Kofa slo rett nok fast at reglene om begrunnelsesplikt var brutt, men den ettersendte matrisen/begrunnelsen holdt derimot mål. Klagenemnda understreker derfor at bruddet på begrunnelsesplikten synes å ha begrenset betydning for klageren.les mer...

Nye IKT–standarder skal friste leverandører til å bli tilbydere

27_2016_iktStandard Norge tar mål av seg til å etablere en modell for utviklingen av norske standarder for IKT-anskaffelser. Modellen skal bidra til forutsigbarhet, forenkling, innovasjon og konkurranse på like vilkår. Enn egen komite er satt på jobben. Standardene som utvikles må gjøre det attraktivt for leverandører å delta som tilbydere, skriver Standard Norge.
les mer...

De grunnleggende prinsipper er ankerfeste og retningsgiver

2016_16_IF En offentlig oppdragsgiver må følge de grunnleggende kravene uavhengig av hvilken del av forskriften som regulerer anskaffelsen, og uavhengig av hvilken anskaffelsesmetode som velges. De grunnleggende kravene må overholdes på alle stadier av anskaffelsesprosessen. Ved tvil om en handling eller beslutning er i samsvar med regelverket, skal handlingen vurderes opp mot degrunnleggende prinsippene.
les mer...

Vil ha en digital kjede for hele innkjøpsprosessen i sykehusene

2016_25_sykehusDigitale forretningsprosesser står øverst på agendaen når det ny–etablerte Sykehusinnkjøp HF gradvis kommer i gang. Det dreier seg om en midlertidig løsning og opplæring av de medarbeiderne som etter hvert kommer over til det nye helseforetaket. For spesialisthelsetjenesten er det viktig å få etablert én digital kjede for hele innkjøpsprosessen, heter det.les mer...

Purret ikke svar fra referansene – regelbrudd, sa Kofa

2016_24_2_museum Referansene ble bedt om å besvare en e–postundersøkelse. Oppdragsgiveren som sendte ut undersøkelsen, purret ikke de som ikke svarte. Blant disse var referansene til han som klaget til Kofa. Han fikk dermed 0 poeng på det aktuelle tildelingskriteriet, som viste seg å avgjøre valget av leverandør. Brudd på kravet til god forretningsskikk og forsvarlig saksbehandling, fastslo Kofa.les mer...

Slik kan overgang til fossilfri transport forseres ved innkjøp

23_2016_transportKommuner og fylker må gjøre et arbeid for å sikre at alle fremtidige innkjøp blir redskaper for raskere overgang til fossilfri transport og utvikling av nye løsninger. Dette er en av oppfordringene i en fersk rapport fra Norsk Klimastiftelse, der det heter at lokal– og regionalpolitikken er sentral i arbeidet med å forsere overgangen til fossilfri transport.les mer...

Ny forskrift om offentlige anskaffelser gjør unntak for kjøp av advokattjenester

iStock_000015722137Medium kopiNy forskrift om offentlige anskaffelser gjør unntak for kjøp av advokattjenester, blant annet dersom det foreligger en tvist som kan havne i domstolene eller i en tvistenemnd. les mer...

Suspensjon kan gi oppsettende virkning alt ved begjæring om midlertidig forføyning

IF_201621_faglig Bestemmelsen om suspensjon betyr at selve begjæringen om midlertidig forføyning i visse tilfeller får automatisk oppsettende virkning. For leverandøren er det avgjørende at han ikke må vente på at domstolen gir midlertidig forføyning,men at en oppsettende virkning inntrer allerede ved begjæring om midlertidig forføyning. Dermed får han en reell mulighet til å få tildelt kontrakten.
les mer...

Gigant–entreprenører slåss om milliardkontrakter – småentreprenørene bekymret

IF_21_skilt Mens gigantselskaper ute i Europa slåss med de aller største norske og nordiske entreprenørene om E18–kontrakter her i Norge, løfter småentreprenørene en advarende pekefinger: Kontraktene må ikke bli så store at de blir uhåndterlige for norske entreprenører. Seks utenlandske og fire norske er har meldt seg på i konkurransen om et nytt milliardprosjekt på E18.les mer...

Krav om «smør på flesk» var ingen grunn for avvisning

201620hitra Tilbyder hadde oppfylt alle kvalifikasjonskravene. Han skulle imidlertid også benytte underleverandører. Da krevet oppdragsgiver at tilbyderen også skulle dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene for disse og levere forpliktelseserklæring. Det gjorde ikke tilbyderen og ble avvist. Feil, sa Kofa, dette er «smør på flesk» og ingen grunn for
avvisning.les mer...

Før–kommersiell anskaffelse skal gi flyktningbarn læringsapp

16_if_noradGjennom en før–kommersiell anskaffelse skal det utvikles en spillbasert læringsapp myntet på millioner av syriske flyktningbarn etter norsk initiativ. Første fase i anskaffelsesprosessen er avsluttet og fem tilbydere fra fem ulike land, deriblant Norge, er kvalifisert for videre utvikling av sine programvareprototyper.les mer...

Bedre samordning av IKT–anskaffelser for helseregionene

18_2016_if_helseFor å nå målsetningen om felles tjenester og løsninger er det behov for bedre koordinering av anskaffelser av tjenester og løsninger på tvers av helseregionene. Bedre samordning vil kunne gi regionene bedre vilkår for leveransene, mer kostnadseffektive anskaffelsesprosesser samt bedre og mer like løsninger for innbyggere, pasienter og ansatte. Dette fremgår av anskaffelsesavsnittet i den felles IKT-strategien for spesialisthelsetjenesten.les mer...

Anskaffelsesfristene i en sommer– og ferietid

17_2016_fagligDet nærmer seg sommer og ferietid, og da kan det være verd å se hva forskriften sier om det å sette frister. I det nasjonale regelverket gjelder at dersom fristen settes i en periode med mangehelligdager/fridager, bør det settes en lenger frist enn om den løper i en periode hvor det ikke er noen helligdager. I EU/EØS–konkurransene gjelder minimumsfrister og hensyn til tiden det tar å utarbeide tilbud.

les mer...

Bruker elektroniske fakturaer, sparer flere millioner i året

2016_IF_16 Helse Midt-Norge sparer flere millioner på bruk av elektroniske fakturaer. I løpet av det siste året har helseforetakene i regionen halvert antall papirfakturaer etter at prosjektet e-handel ble satt i gang i september i 2014.les mer...

Det var hverken ulovlig eller lovlig direkteanskaffelse

2016_15_bilde Spørsmålet var om det var foretatt en ulovlig direkteanskaffelse, men Kofa fant i stedet at avtalen som var gjort, ikke var en bygge– og anleggskontrakt etter regelverket for offentlige anskaffelser. Heller ikke var det snakk om at oppdragsgiveren reelt sett hadde skjult en kontraktstildeling ved å utbetale en erstatning i stedet for selv å besørge utførelse av de aktuelle anleggsarbeidene.les mer...

70 ferjesamband over på null– og lavutslipp innen 2020

IF_2016_14_ferjeOmtrent 60 fylkesferjesamband og 10 riksferjesamband skal lyses ut og settes i drift innen 2020. For å nå de politiske målene er det viktig å bruke dette mulighetsvinduet til å fornye ferjeflåten med null- og lavutslippsteknologier. I stor grad er det et spørsmål om krav i kapitalkrevende anbudskonkurranser. En fersk rapport gir konkrete anvisninger på de utfordringene som står i kø for å lykkes med konkurransene.les mer...

Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår

IF_2016_13_faglig Oppdragsgiveren bør være bevisst på markedssituasjonen ved bruk av kontraktsvilkår med unntak fra fremforhandlede standarder. Maksimal overføring av risiko til leverandøren kan isolert sett være forlokkende, men kan være en uheldig innkjøpsstrategi og vil kunne motvirke prinsippene nedfelt i loven om effektiv ressursbruk basert på forretningsmessighet, likebehandling og forutberegnlighet.
les mer...

Begunnelsesplikten krever mer enn bare evalueringsresultatet

2016_12_begrunnelse I begrunnelsen for en tildelingsbeslutning er det ikke nok bare å angi den valgte leverandørens resultater under hvert av tildelingskriteriene. Begrunnelsesplikten krever mer. Opplysninger som bare viser utfallet av evalueringen i konkurransen, er ikke en
begrunnelse for dette utfallet. Det konstaterer Kofa i en klagesak.les mer...

Oppdeling av kontrakter gav muligheter for lokale entreprenører

2016_11_ Oppdeling av store funksjonskontrakter i mindre, såkalte forsøkskontrakter har gjort det mulig i større grad for lokale entreprenører å være med i Statens vegvesens anbudskonkurranser. Kontraktsoppdelingen har dessuten gitt lavere samlede kostnader. Det viser en evaluering av forsøkskontraktene.les mer...

Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid …..

2016_10_faglig Å beregne terskelverdien i vanlige anskaffelser byr sjelden på de altfor store utfordringer, men: I noen tilfeller er det f.eks. spørsmål om terskelverdi ved løpende kontrakter, i andre kontrakter som inngås regelmessig osv. Om disse og liknende finner du kunnskap nedenfor.
les mer...

Tildelingskriterium førte til dissens i KOFA

2016_9_KOFASpørsmålet om kriteriet «Firmaets gjennomførings– og samarbeidsevne» kan identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet førte til dissens i KOFA. Flertallet svarte nei, mens et mindretall mente ja: Enkelte kontrakter er innrettet slik at forhold ved leverandøren mer generelt er egnet til å utpeke det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, ifølge mindretallet, som mente at den konkrete klagesaken nettopp var
en slik sak.les mer...

Ny standard skal rydde opp i fordyrende krav ved busskjøp

2016_8_bussVed hjelp av en ny standard skal det nå ordnes opp i bussinnkjøpene. Penger skal spares, det skal forenkles og effektiviseres. Det skal bli slutt på at fylkene i sine krav til bussene skal kunne avvike fra «normalen» med spesialbestillinger som fører til fordyrende tilpasninger. Den nye standarden skal være på plass i løpet av 2017.les mer...

Suspensjon av oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt

2015_02_28_ifBestemmelsen om suspensjon betyr at selve begjæringen om midlertidig forføyning i visse tilfeller får automatisk oppsettende virkning. Dette innebærer at oppdragsgiveren har plikt til å avvente kontraktsinngåelsen, inntil domstolen har tatt stilling til begjæringen. Suspensjon kan ikke inntre før det er truffet avgjørelse om tildeling av kontrakt.les mer...

Var ikke regelbrudd å kreve mer av leverandørene enn hva de hadde tilbudt

IF_6_hundDet var ikke i strid med kravet til forutberegnelighet å kreve mer av leverandørene enn hva som fremgikk av konkurransegrunnlaget, og hva de hadde tilbudt. Ettersom det gjaldt en parallell rammeavtale, slo KOFA fast at dersom oppdragsgiveren hadde behov for mer enn hva en tilbydere kunne levere, måtte det løses ved avrop på avtalen. Dessuten hadde oppdragsgiveren tatt forbehold om eventuell leveranse
fra virksomheter som sto utenfor avtalen.les mer...

Norge på etterskudd i bruk av innovative anskaffelser

2016_6_lys– I Norge kjøper vi heller gårsdagens standardvare i stedet for morgendagens kreative løsninger. Vi velger konsulenter basert på pris i stedet for kvalitet. Norge er på etterskudd, ifølge adm. dir. Håkon Haugli i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. les mer...

KOFA fikk ikke helt tak på hvilke krav som gjorde avlysning nødvendig

IF_2016_06_avlysning Det kan ikke utelukkes at det var saklig grunn til å avlyse konkurransen, skriver KOFA. Imidlertid hadde ikke oppdragsgiveren klart å vise at avlysningen var godt nok begrunnet. Det var nemlig ikke vist til konkrete krav som det var aktuelt å stille i den etterfølgende konkurransen. Dermed forelå det ikke saklig grunn til å avlyse konkurransen, slik KOFA så det. les mer...

115 000 e–fakturaer, sparer nær 2,5 mill.

2016_4_helse Etter et drøyt års ehandelsprosjekt har Helse Midt–Norge greid å få andelen papirfakturaer redusert med 50 prosent. Nå mottas om lag halvparten av de 230 000 årlige fakturaene elektronisk. Det blir det besparelser av – beregnet til i nærheten av 2,5 millioner kroner på årsbasis. les mer...

Intensjonskunngjøring er vern mot risiko for sanksjoner

faglighjorne2016_3En oppdragsgiver har ingen plikt, men en mulighet til å bruke intensjonskunngjøring. Dersom han velger å foreta en slik kunngjøring, kan han helt unngå å bli ilagt sanksjoner for ulovlige direkte anskaffelser. Da må han samtidig tidligst inngå kontrakten ti dager regnet fra dagen etter datoen for kunngjøringen. Lar han imidlertid være å benytte en slik kunngjøring, må han leve med risikoen for å bli møtt av søksmål med krav om sanksjoner.
les mer...

Kampen om Statens vegvesens kontrakter spisser seg til

IF_2016_2_MEF Konkurransen om Statens vegvesens kontrakter skjerpet seg betydelig i 2015 målt opp mot tidligere år. Spesielt tøff var konkurransen i anleggsmarkedet i oktober og november i fjor, viser en oversikt fra Maskinentreprenørenes Forening (MEF). I gjennomsnitt var det i 2015 4,8 tilbydere pr. kontrakt mot 4,2 året før.
les mer...

Oppdragsgiver i kritisk situasjon dømt til straffegebyr

2016_1_KOFA_dommOppdragsgiveren var i en kritisk situasjon: Renovasjonstjenester måtte skaffes til veie, kontrakten løp ut, ny konkurranse måtte avlyses. Uansett hva de da gjorde var det en risiko for å bryte anskaffelsesreglene. Valget ble å forlenge den kontrakten de hadde som var i ferd med å løpe ut, mens de gjorde klar for ny konkurranse. I og for seg ikke alt,slo Oslo tingrett fast, men forlengelsen var altfor lang i tid. Dermed ble oppdragsgiveren dømt til å betale overtredelsesgebyr for ulovlig direkteanskaffelse for deler av denne perioden. les mer...